Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 04 -

 

Cain và Abel

1 Và người đã biết Eva, vợ ông, và bà đã có thai và sinh hạ Cain. Bà nói: "Tôi đã tậu được một đàn ông cùng với Yavê". 2 Bà còn sinh ra em nó là Abel. Và Abel làm nghề chăn cừu, Cain thì cày ruộng. 3 Xảy ra là sau nhiều ngày, Cain dâng trái trăng đồng ruộng làm lễ vật cho Yavê. 4 Còn Abel, phần mình thì dâng chiên cừu đầu lứa cùng với mỡ béo của chúng. Và Yavê đã ngó đến Abel và lễ vật của nó. 5 Còn Cain và lễ vật của nó Người không ngó đến, Cain tức tối lắm. Nó sầm mặt xuống. 6 Bấy giờ Yavê phán với Cain: "Hà cớ chi ngươi phải tức tối? Hà cớ chi ngươi phải sầm mặt xuống? 7 Há không phải là, nếu ngươi ở tốt lành, ngửng lên; nếu ngươi không tốt lành, tội mai phục, trên ngươi sự hăm he của nó, và ngươi sẽ khống chế nó". 8 Cain nói với Abel em nó: "Ta hãy ra đồng đi!" Và xảy ra là khi chúng ở ngoài đồng, thì Cain đã xông vào Abel em nó mà giết đi.

9 Yavê đã phán với Cain: "Abel, em ngươi đâu?" Nó thưa: "Tôi không biết! Tôi có phải là người canh giữ em tôi ư?" 10 Người phán: "Ngươi đã làm gì? Tiếng máu của em ngươi từ đất kêu oán lên Ta. 11 Bây giờ, ngươi hãy là đồ chúc dữ và bật khỏi mặt đất màu mỡ đã há miệng hớp lấy từ tay ngươi máu em ngươi. 12 Ngươi có canh tác đất đai, đất đai sẽ chẳng còn cho ngươi sức lực của nó. Ngươi sẽ vất vơ vất vưởng chạy rong trên đất".

13 Cain thưa với Yavê: "Tội vạ tôi quá lớn làm sao mang nổi. 14 Này hôm nay Người đuổi tôi khỏi mặt đất màu mỗ và khuất khỏi nhan Người, nên kẻ vất vơ vất vưởng chạy rong trên đất. Và có ai bắt gặp tôi tất sẽ giết tôi". 15 Yavê phán với nó: "Không thế đâu! Ai giết Cain, Cain sẽ được báo thù gấp bảy!" Và Yavê đã đánh dấu trên Cain để đừng ai hạ thủ nó bất cứ ai gặp nó. 16 Cain đã ra khỏi nhan Yavê và cư ngụ đất Nôđ phía đông Eđen.

 

Dòng dõi Cain

17 Cain đã biết vợ mình, và bà đã có thai và sinh hạ Hênóc. Và ông đã là người xây thành. Và ông đã gọi thành ấy là Hênóc theo tên con mình. 18 Rồi Hênóc sinh ra một người con là Irad. Irad sinh ra Mơhuyael và Mơhuyael sinh ra Mơtusael, Mơtusael sinh ra Lamek. 19 Lamek đã lấy hai vợ. tên vợ cả là Ađah và tên vợ thứ là Sillah. 20 Ađah sinh hạ Yabal là cha những người ở lều và nuôi súc vật. 21 Và tên em nó là Yubal cha mọi kẻ chơi đàn địch. 22 Và cả Sillah nữa cũng đã có con là Tubal-Cain, là cha mọi kẻ luyện rèn đồng sắt. Và em gái của Tubal-Cain là Naamah.

23 Lamek nói với hai vợ:

"Adah và Sillah hãy nghe tiếng ta,

thê thiếp Lamek, hãy gióng tai.

Vì bị thương, ta giết một người,

(Ta) trầy da, một nam nhi toi mạng.

24 Vì Cain có được báo thù gấp bảy,

thì Lamek gấp bảy với bảy mươi".

 

Set và dòng dõi

25 Và Ađam còn biết vợ lần nữa và bà đã sinh hạ con trai và gọi tên là Set: "Vì Thiên Chúa, bà nói, đã sắp đặt cho tôi dòng dõi khác, thay chỗ Abel, Cain đã giết chết nó". 26 Và cho cả Set nữa, một người con trai đã sinh ra. Và ông gọi tên nó là Enosh. Bấy giờ người ta đã bắt đầu kêu Danh Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page