Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 26 -

 

Ysaac tại Ghêrar

1 Xảy đến trong xứ đói kém - ngoài nạn đói kém trước xảy ra thời Abraham và Ysaac trẩy đi Ghêrar, đến với Abimelek vua dân Philitin. 2 Yavê đã hiện ra cho ông và phán: "Ðừng xuống Aicập; hãy ở lại trong xứ, Ta sẽ nói cho ngươi! 3 Hãy ngụ lại trong xứ nầy: Ta sẽ ở với ngươi, Ta sẽ chúc lành cho ngươi và Ta sẽ ban cho ngươi, và dòng giống ngươi tất cả các xứ nầy. Ta sẽ giữ lời Ta đã thề với Abraham cha ngươi. 4 Ta sẽ cho dòng giống ngươi nên đông đảo như sao trên trời, Ta sẽ ban cho dòng giống ngươi tất cả các xứ này. Mọi dân thiên hạ sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau. 5 Bởi chưng Abraham đã vâng nghe lời Ta và đã giữ trọn đạo với Ta, các luật điều, các thánh chỉ của Ta". 6 Vậy Ysaac đã lưu lại Ghêrar.

7 Dân chỗ ấy có hỏi về vợ ông thì ông nói: "Nàng là em gái tôi", vì ông sợ nói ra rằng: "Vợ tôi! Kẻo, ông nghĩ, dân chỗ ấy giết tôi mất vì cớ Rêbêca, bởi nàng có nhan sắc". 8 Ông đã lưu lại ở đó lâu ngày, thì lần kia Abimêlek, vua dân Philitin dòm qua cửa sổ, và nhìn thì này: Ysaac đang đùa giỡn với Rêbêca vợ ông. 9 Abimêlek mới gọi Ysaac mà nói: "Ðã hẳn, nàng là vợ ông! Làm sao ông lại nói: Nàng là em gái tôi!?" Ysaac đáp lại ông: "Tôi tự nhủ: kẻo mình chết mất vì cớ nàng!" 10 Abimêlek nói: "Sao ông làm thế đối với chúng tôi? Chỉ tí nữa, nhỡ ra có kẻ trong dân nằm với vợ ông, là ông đã kéo tội vạ xuống trên chúng tôi". 11 Abimêlek mới truyền cho toàn dân: "Ai đụng đến người nầy hay vợ ông ta thì sẽ bị xử tử".

12 Nơi đất ấy, Ysaac gieo lúa, và năm ấy ông đã thu hoạch được gấp trăm. Yavê đã chúc lành cho ông. 13 Và con người ấy đã làm giầu; và ông cứ làm giàu thêm luôn mãi, đến đỗi đã nên rất mực giầu có. 14 Ông có những đàn cừu, đàn bò, và tôi tớ đông đảo, khiến người Philitin phải phân bì.

 

Các giếng nước

15 Tất cả các giếng nước, tôi tớ của cha ông đã đào vào thời Abraham, cha ông, thì người Philitin đã trám lại và lấp đầy đất. 16 Abimêlek nói với Ysaac: "Ông hãy đi xa chúng tôi, vì ông đã nên phú cường hơn chúng tôi nhiều quá". 17 Ysaac đã bỏ đó mà đi. Ông đã đặt trại ở khe Ghêrar, và lưu lại ở đó. 18 Ysaac đã đào lại các giếng nước người ta đã đào thời Abraham cha ông mà người Philitin đã trám lại sau khi Abraham chết. Ông đặt tên các giếng ấy bằng tên cha ông đã đặt.

19 Tôi tớ của Ysaac đào trong lòng khe và họ đã gặp được giếng mạch sống. 20 Ðám mục đồng Ghêrar gây sự với mục đồng của Ysaac mà rằng: "Nước thuộc về chúng tao", nên ông đã gọi tên giếng là: Eseq, vì người ta đã gây sự vơí ông. 21 Họ lại đào giếng khác; và người ta cũng gây sự vì giếng ấy, nên ông đã gọi tên nó là Sitna. 22 Ông rời đi khỏi đó và đào giếng khác. Người ta không còn gây sự vì giếng ấy, nên ông gọi tên giếng là Rơkhôbôth, và nói: "Thật bây giờ Yavê đã mở rộng cho ta, để ta được phồn thịch trong xứ". 23 Rồi từ đó ông lên Bơer-Sêba. 24 Yavê đã hiện ra cho ông chính đêm ấy và phán: "Ta là Thiên Chúa của Abraham, cha ngươi! Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi! Ta sẽ chúc lành cho ngươi, Ta sẽ cho dòng giống ngươi nên đông đảo, vì Abraham tôi tớ của Ta".

25 Ông đã xây một tế đàn ở đó. Và kêu cầu Danh Ðức Yavê. Ông đã cắm lều ở đó. Tôi tớ Ysaac đã đào ở đó một cái giếng.

 

Kết ước với Abimêlek

26 Abimêlek từ Ghêrar đã đến gặp ông với Akhizzath một cận thần và Pikol tướng binh. 27 Ysaac nói với họ: "Tại sao các ngài lại đến với tôi, khi các ngài đã thù ghét tôi và thải tôi đi khỏi xứ các ngài?" 28 Họ nói: "Quả chúng tôi thấy được là Yavê ở với ông, nên chúng tôi đã nói: Giữa chúng ta, nghĩa là giữa chúng tôi và ông, hãy có rủa thề: chúng tôi xin kết ước với ông. 29 Ông sẽ không hề làm hại chúng tôi, cũng như chúng tôi đã không đụng đến ông, cũng như chúng tôi đã chỉ làm lành đối với ông, và đã để ông đi bình an. Bây giờ ông là một người được Yavê chúc phúc". 30 Ông đã dọn tiệc đãi họ. Và họ đã ăn uống.

31 Sáng ngày họ dậy sớm và hai bên đã thề với nhau. Và Ysaac đã tiễn chân họ. Họ đã từ biệt ông mà đi về bình an. 32 Chính trong ngày ấy, tôi tớ Ysaac đến báo tin cho ông về cái giếng họ đã đào. Họ nói với ông: "Chúng tôi đã tìm ra nước". 33 Và ông đã gọi nó là Shơbua cho nên tên thành là Bơer-Sêba, cho đến ngày này.

34 Esau được bốn mươi tuổi thì đã cưới vợ là Yuđita, con của Bơeri, người Hit-tit và Basmat, con của Eylôn, người Hit-tit. 35 Hai người ấy đã nên mối khổ tâm cho Ysaac và Rêbêca.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page