Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 18 -

 

Yavê hiện ra tại Mamrê

1 Yavê đã hiện ra cho ông nơi Cây Sồi Mamrê. Abraham ngồi nơi cửa lều vào lúc nóng nhất banngày. 2 Ông ngước mắt lên, thì này: có ba người đứng bên ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón tiếp họ. Ông vái sâu sát đất, 3 và nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được nghĩa trước mặt Ngài xin Ngài đừng rời xa tôi tớ của Ngài 4 để người nhà đem lại chút nước, các Ngài rửa chân, đoạn ngã mình bóng cây, 5 để tôi đi kiếm miếng bánh: hầu các Ngài được chắc dạ trước khi rời bước, bởi chưng các Ngài đã dọc đường ngang qua nơi tôi tớ của các Ngài". Họ mới nói: "Cứ làm như ông nói".

6 Abraham lật đật vào lều, gặp Sara và bảo: "Mau! lấy ba đấu bột, bột tinh ấy, nhồi đi, và làm ít bánh tráng". 7 Ðoạn ông chạy ra đàn bò là bắt một con bê non béo tốt, và ông trao cho tênd 9ầy tớ và nó vội vã làm thịt.

8 Và ông đem nhũ men, sữa, và con bê, ông đã nấu dọn, mà đặt trước mặt họ. Còn ông, ông đứng bên hầu khách, dưới bóng cây và họ dùng bữa.

9 Và họ nói với ông: "Sara, vợ ông đâu?" Ông thưa: "Nhà tôi ở trong lều". 10 Và người bảo: "Ta sẽ trở lại đây với ngươi: thì mãn nguyệt khai hoa rồi. Lúc đó Sara vợ ngươi đã có con trai". Vả Sara để ý nghe nơi cửa lều ở đằng sau người. 11 Abraham và Sara đã già nua tuổi tác cả, và Sara không còn điều bình thường xảy đến cho đàn bà. 12 Sara mới cười trong bụng, tự nghĩ: "Mình đã xác xơ ra rồi còn chi cái chuyện tòm tem cho mình, vả ông nhà mình già rồi". 13 Yavê phán với Abraham: "Tai sao Sara lai cười, tự nghĩ: Hẳn tôi không còn sinh nở được ư? khi đã già thế này? 14 Thì nào có gì quá ư huyền diệu đối với Yavê. Ðến kỳ hẹn Ta sẽ trở lại đây với ngươi (thì mãn nguyệt khai hoa rồi), Sara sẽ có con trai". 15 Sara chối phắt, mà rằng: "Tôi có cười đâu! vì bà phát sợ. Nhưng người nói: "Không! Ngươi đã cười!"

 

Lời cầu bầu của Abraham

16 Các người ấy chỗi dậy đi khỏi đó, (đến nơi) trông thấy Sôđôm. Có Abraham cùng đi để tiễn chân họ. 17 Và Yavê đã phán: "Lẽ nào Ta giấu với Abraham điều Ta sắp làm? 18 Quả Abraham sẽ trở nên một dân lớn lao hùng cường. Nhờ nó mọi dân tộc trên trần sẽ được chúc phúc. 19 Vì Ta đã biết đến nó, ngõ hầu nó truyền cho con cái, và gia đình nó sau nó nắm giữ đường lối Yavê mà thi hành công minh chính trực, ngõ hầu Yavê liễu thành cho Abraham mọi điều Người đã phán về nó". 20 Ðoạn Yavê phán: "Tiếng kêu oán phạt Sôđôm và Gomora rân lên! Và tội của chúng nặng lắm! 21 Ta phải xuống xem có thật chúng làm [tất cả] theo như lời kêu oán len với Ta không. Nếu không thế, Ta sẽ biết?"

22 Các người ấy rẽ khỏi đó mà đi về phía Sôđôm, nhưng Yavê còn đứng lại trước mặt Abraham. 23 Abraham tiến lại gần và nói: "Phải chăng Người sẽ tiêu diệt kẻ lành làm một với người dữ? 24 Có lẽ trong thành có được năm mươi người lành. Phải chăng Người cũng tiêu diệt đi; và không dung thứ cho nơi ấy vì năm mươi người lành ấy có được trong đó. 25 Thật là gở lạ đối với Người, xin đừng làm thế: bắt kẻ lành phải chết với kẻ dữ, khiến người lành kẻ dữ hòa đồng như nhau; thật là gở lạ đối với Người: Há Ðấng phán xét tất cả gian trần lại không theo đường công lý?"

26 Và Yavê đã phán: "Nếu Ta tìm được ở Sôđôm năm mươi người lành trong thành, vì chúng, Ta sẽ dung thứ cho cả chốn đó".

27 Abraham thưa lại và nói: "Nầy tôi quả đường đột thưa với Chúa tôi, một kẻ chỉ là tro bụi như tôi. 28 Có lẽ số năm mươi người lành ấy chỉ thiếu có năm: Há chăng chỉ vì năm người ấy Người cũng hủy diệt cả thành?" Và Người phán: "Ta sẽ không hủy diệt, nếu Ta tìm ra được ở đó bốn mươi lăm người kia". 29 Ông còn nói tiếp với Người và thưa: "Có lẽ tìm ra được ở đó bốn mươi người?" Người phán: "Ta sẽ không thi hành vì bốn mươi người ấy".

30 Ông thưa: "Xin Chúa tôi đừng chấp, để cho tôi nói: Có lẽ tìn ra được ở đó ba mươi người?" Người phán: "Ta sẽ không thi hành, nếu Ta tìm được ba mươi người". 31 Ông thưa: "Nầy tôi quả đường đột thưa với Chúa tôi: Có lẽ tìm ra được ở đó hai mươi người?" Người phán: "Ta sẽ không hủy diệt vì hai mươi người ấy!" 32 Ông thưa: "Xin Chúa tôi đừng nổi giận để cho tôi nói một lần nầy nữa: Có lẽ tìm ra được ở đó mười người?" Người phán: "Ta sẽ không hủy diệt vì mười người ấy!"

33 Và Yavê nói xong với Abraham thì đã ra đi; và Abraham đã lui về.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page