Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 36 -

 

Esau tại Canaan

1 Ðây là dòng dõi Esau, tức là Eđom, 2 Esau cưới vợ trong hàng con gái Canaan: Ađah, con của Eylôn người Hit-tit, và Oholibamah, con của Anah con của Xibêôn người Khori, 3 Basmat con gái của Ismael, em gái Nơbayot. 4 Ađah sinh cho Esau Eliphaz, và Basmat sinh ra Rơnuel. 5 Oholibamah sinh ra Yơush, Yalam, Qorakh. Ðó là những người con của Esau đã sinh ra cho ông ở đất Canaan.

 

Esau di dân

6 Esau đã đem các vợ và con trai con gái tất cả gia nhân, đàn thú và gia súc, tất cả cơ nghiệp đã có được ở đất Canaan, mà trẩy đi đất Sêir, xa Yacob, em ông. 7 Quả sản nghiệp của họ quá lớn khiến họ không thể ở chung với nhau, đất họ ngụ cư không thể chứa nổi họ, vì những đàn thú của họ. 8 Esau đã lập cư ở núi Sêir. Esau tức là Eđom.

 

Dòng dõi Esau tại Sêir

9 Ðây là dòng dõi Esau, cha của Eđom, ở núi Sêir.

10 Ðây là tên con cái Esau: Eliphaz con của Ađah, vợ của Esau; Rơuel con của Basmat, vợ của Esau. 11 Con cái của Eliphaz là: Têman, Omar, Xêphô, Gaơtam, Qơnaz. 12 Eliphaz con của Esau có nàng hầu là Timna, nàng đã sinh ra Amalek cho Eliphaz. Ðó là con cái, của Ađah vợ của Esau.

13 Và đây là con cái của Rơuel: Nakhat, Zerakh, Shammah, Mizzah, đó là con cái của Basmat, vợ của Esau.

14 Và đây là con cái của Oholibamat, con của Anah, con của Xibêôn, vợ của Esau: bà đã sinh ra cho Esau Yơush, Yoalam và Qơrakh.

 

Cac tù trưởng Eđom

15 Ðây là những tù trưởng con cái Esau. Con cái của Eliphaz, trưởng nam của Esau: tù trưởng Têman, tù trưởng Omar, tù trưởng Xêphô, tù trưởng Qơnaz, 16 Tù trưởng Qorakh, tù trưởng Gaơtam, tù trưởng Amalek. Ðó là những tù trưởng của Eliphaz, trong xứ Eđom: đó là những con cái của Ađah. 17 Ðây là con cái của Rơuel, con của Esau, tù trưởng Nakhat, tù trưởng Zêrakh, tù trưởng Shammah, tù trưởng Mizzah. Ðó là những tù trưởng của Rơuel trong xứ Eđom: đó là những con cái của Basmat vợ của Esau.

18 Ðây là con cái của Oholibamah vợ của Esau: tù trưởng Yơush, tù trưởng Yalam, tù trưởng Qorakh. Ðó là những tù trưởng của Oholibamat, con cái của Anah vợ của Esau.

19 Ðó là con cái Esau và đó là các tù trưởng của họ. Ðó là Eđom.

 

Dòng dõi Sêir người Khori

20 Ðây là con cái Sêir, người Khori, dân cư bản xứ: Lôtan, Shobal, Xibêôn, Anah. 21 Ðishôn, Exer, Ðishan. Ðó là những tù trưởng của dân Khori, con cái của Sêir, trong xứ Eđom. 23 Con cái của Lôtan: Khori và Hêman, và em gái của Lôtan là Timna. 23 Ðây là con cái của Shobal: Alvân, Manakhat, Ebal, Sơphô, Ônam. 24 Ðây là con cái của Xibêôn: Ayyah, Anah. Anah này là người đã tìm thấy nước nóng trong sa mạc trong khi chăn lừa của cha là Xibêôn. 25 Ðây là con cái của Anah: Ðishôn, Oholibamah, con gái của Anah. 26 Ðây là con cái của Ðishôn: Khemđan, Eshban, Yithran, Kơran. 27 Ðây là con cái của Exer: Bilhan, Zaavan, Aqan. 28 Ðây là con cái của Ðishan: Us và Aran.

29 Ðây là những tù trưởng của dân Khori: tù trưởng Lôtan, tù trưởng Shôbal, tù trưởng Xibêôn, tù trưởng Anah. 30 Tù trưởng Ðishôn, tù trưởng Exer, tù trưởng Ðishan. Ðó là những tù trưởng dân Khori chiếu theo các thị tộc của họ trong đất Sêir.

 

Các vua Eđom

31 Ðây là các vua trị vì xứ Eđom, trước cuộc thống trị của một vua nào trong hàng con cái Israel. 32 Ðã làm vua trên Eđom, Bela con của Bơor. Tên thành của ông là Ðinhabah. 33 Bela chết, thì Yobab con của Zêrakh quê ở Bosrah kế vị ông. 34 Yobab chết thì Khusham người đất Têman, kế vị ông. 35 Khusham chết thì Khadad con của Bơdad, người đã đánh bại Mađian ở cánh đồng Moab kế vị ông. Tên thành của ông là Avit. 36 Khadad chết, thì Samlah, thuộc Masreqah kế vị ông. 37 Samlah chết thì Shaul, thuộc Rơkhoboth ha-Nahar kế vị ông. 38 Shaul chết thì Baal Khanan con của Akbôr kế vị ông. 39 Baal Khanan, con của Akbôr chết, thì Khadad kế vị ông. Tên thành của ông là Pau, và tên vợ là Mơhêtabêl, con của Matred, con của Meyzahab.

40 Ðây là tên các tù trưởng của Esau chiếu theo thị tộc, chốn ở dựa tren danh tính của họ: Tù trưởng Timna, tù trưởng Alvah, tù trưởng Yơtet, 41 tù trưởng Oholibamah, tù trưởng Elah, tù trưởng Pinôr, 42 tù trưởng Qơnaz, tù trưởng Têman, tù trưởng Misbar, 43 tù trưởng Magdiyel, tù trưởng Iram. Ðó là các tù trưởng Eđom tùy theo thổ cư của họ trong đất sở hữu của họ. Ðó là Esau, cha của Eđom.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page