Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 49 -

 

Chúc văn Yacob

1 Yacob gọi con cái ông lại. Và ông nói: "Hãy tề tựu lại để ta loan báo cho biết nhũng điều sẽ xảy đến trong những ngày sau hết.

2 Hãy hội lại mà nghe, hỡi con cái Yacob,

hãy lắng tai nghe Israel! Cha các ngươi!

3 Ruben, ngươi, con đầu lòng của ta, sức lực của ta,

tinh hoa khí lực của ta, có thừa kiên dũng, có thừa uy năng.

4 Nước lũ vèo vèo, đừng hòng quá trớn,

bởi ngươi dã lên sàng tịch cha ngươi,

bấy giờ giường ta ngươi đã làm nhơ, khi ngươi lên đó.

5 Simêon, Lêvi, bào huynh bào đệ,

lưỡi siêu đao làm khí giới bạo tàn.

6 Hồn ta đừng vào bè khi chúng họp nhau,

tâm can ta đừng nhập hội với chúng,

bởi chưng nổi sóng chúng đã giết người và để đã giận,

chúng đã chặt những chân bò tót.

7 Chém cha tính nóng cuồng si,

chém cha cái giận bạo tàn của chúng.

Ta sẽ phân tán chúng trong Yacob,

ta sẽ cho chúng tan tành trong Israel.

8 Yuđa, chính ngươi, anh em sẽ ngợi khen ngươi,

tay ngươi trên ót gáy địch thù!

con cái cha ngươi sẽ bái lạy ngươi!

9 Yuda ví tựa hùm tơ, phan xong mồi sống,

ngươi lại đi lên, hỡi con, nó thu mình, nó phục xuống,

như sư tử, như chúa sơn lâm: nàp ai bắt nó dậy được?

10 Phủ việt sẽ không rời khỏi Yuđa

và quyền trượng khỏi bệ chân nó

cho đến khi nào vị cái thế lâm trào đấng muôn dân bái phục.

11 Ngài thắt lừa bên gốc cây nho,

nơi nhánh bồ đào, con của lừa mẹ.

Ngài giặt áo ngài trong rượu,

trong máu bồ đào, mảnh áo ngài mặc.

12 Rượu làm thắm mắt phẩng phẩng, răng trắng sữa phau phau.

13 Zabulon, có hải tần làm nơi cư trú,

luôn luôn nơi mạn ghe thuyền, lưng thời ven tựa Siđôn.

14 Issakhar con lừa xương xẩu nằm soài giữa ngay ngõ trại.

15 Nó thấy là nhàn cư mà lợi, xứ lại đẹp duyên,

và nó giơ lưng vác nặng và kham được khổ dịch tôi đòi.

16 Ðan đứng ra trọng phán dân nó đàng hoàng như một chi họ Israel,

17 Ðan hãy là con rắn trên đường, tầm hoạp nằm ngang lối,

nó nhắm gót ngựa nó cắn mà làm kị mã lộ nhào,

18 Nơi ơn cứu độ của Người, tôi trông cậy, lại Yavê!

19 Gađ, quân cướp, cướo giựt của nó,

nhưng nó cướp lại, lùng theo gót chúng.

20 Asher, bánh nó lắm mỡ mầu,

 n1o cung cấp cao lương mỹ vị hoàng vương.

21 Neptali, là nai cái thả rong, sinh hạ cả đàn nai tơ.

22 Yuse, nhánh cây sai quả,

cây sai quả bên bờ suối, cành vươn qua tường!

23 Chúng đã chọc nó bắn tên,

chúng đã gây hấn với nó, những quân thiện xạ.

24 Nhưng cung nỏ trương luôn luôn vẫn bền,

và cánh tay nó dẻo dai, nhờ tay Ðấng mạnh của Yacob.

nhờ danh Mục tử Ðá tảng của Israel.

25 Nhờ Thiên Chúa của cha con, xin Người giúp con

và (El) Shadday xin Người chúc phúc cho con.

Phúc lành của trời bên trên,

Phúc lành của hà bá nằm ở bên dưới,

Phúc lành của vù sữa, tử cung,

26 Phúc lành của gié lúa, nụ hoa,

phúc lành của núi non vạn đại,

điều ước nguyện của gò nỗng thiên thu,

xin cho đậu lại trên đầu Yuse,

trên chỏm con người hiến thánh giữa các anh em.

27 Benyamin con sói tham mồi, sáng ngày ăn đã của hôi,

đến chiều hôm chia phần chiến quả".

28 Họ hết thảy là những chi tộc Israel, cả là mười hai. Ðó là điều cha họ đã nói cho họ. Và ông đã chúc lành cho họ: ông chúc lành cho mỗi người với chúc lành riêng của họ.

 

Yacob qua đời

29 Rồi ông truyền cho họ rằng: "Ta sắp được hiệp vầy tiên tổ: các ngươi hãy chôn cất ta với cha ông ta, trong hang ở đồng Êphrôn, người Hit-tit, 30 trong hang ở cánh đồng Macpêlah, đối diện với Mamrê ở đất Canaan, cánh đồng Abraham đã tậu của Êphrôn, người Hit-tit, làm sở đất phần mộ. 31 Ở đó ngươì ta đã chôn cất Abraham và Sara vợ ông; ở đó người ta đã chôn cất Ysaac và Rêbêca vợ ông; và ở đó ta đã chôn cất Lêa. 32 Việc tậu cánh đồng và hang ở đó đã làm với con cái Khet".

33 Yacob truyền dạy con cái xong thì ông thu chân lại lên giường và ông đã thở hơi cuối cùng và ông đã được sum vầy với tổ tiên.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page