Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 35 -

 

Yacob tai Bêthel

1 Thiên Chúa phán Yacob: "Chỗi dậy! đi lên Bêthel và lập cư ở đó. Ngươi hãy làm tế đàn ở đó kính Thiên Chúa, Ðấng đã hiện ra cho ngươi khi ngươi trốn mặt Esau, anh ngươi".

2 Yacob bảo gia đình ông và mọi người ở với ông: "Hãy khử bỏ các thần xa lạ khỏi giữa các ngươi, hãy thanh tẩy mình và thay y phục. 3 Rồi ta hãy chỗi dậy đi lên Bêthel. Ở đó, tôi sẽ làm tế đàn kính Thiên Chúa, Ðấng đã nhậm lời tôi trong ngày quẫn bách, Ðấng đã ở với tôi trên đường tôi đi". 4 Họ đã trao cho Yacob, các thần xa lạ hết thảy họ có nơi tay, và còng đeo tai. Yacob đã chôn tất cả ở gốc sồi bên Sikem. 5 Rồi họ trẩy đi. Một mối khủng khiếp linh thiêng phủ trên các thành lân cận, nên người ta không đuổi theo con cái Yacob.

6 Yacob đã vào Luz ở xứ Canaan, tức là Bêthel, ông và tất cả dân đi với ông. 7 Ở đó ông đã xây tế đàn và gọi chốn ấy là "El-Bêthel". vì các Thần đã tỏ mình ra cho ông trốn mặt anh ông. 8 Và Ðêborah vú nuôi của Rêbêca đã chết. Và bà được chôn cất bên dưới Bêthel, dưới cây sồi, người ta gọi tên là Sồi khóc lóc.

9 Thiên Chúa đã hiện ra cho Yacob lần nữa, khi ông từ Pađđan-Aram về và đã chúc lành cho ông. 10 Thiên Chúa phán bảo ông: "Tên ngươi là Yacob, nhưng sẽ không còn gọi tên ngươi là Yacob nữa; nhưng Israel sẽ là tên ngươi". Và người ta đã gọi tên ông là Israel.

11 Thiên Chúa phán bảo ông: "Ta là El-Shađđay. Ngươi hãy sinh sôi nẩy nở. Một dân, một đại hội dân nước sẽ do tự ngươi mà có. Và có những vua do tự sườn ngươi mà ra. 12 Ðất Ta đã ban cho Abraham và Ysaac, thì Ta ban cho ngươi và dòng giống ngươi sau ngươi sẽ được Ta ban cho đất nầy". 13 Và Thiên Chúa đã đi lên khuất mặt ông, ở chỗ Người phán bảo ông.

14 Yacob đã dựng bia ở chỗ Người phán bảo ông, một bia đá, trên đó ông đã quán tửu và đổ dầu. 15 Yacob gọi chỗ Thiên Chúa đã phán bảo ông là Bêthel.

 

Sinh Benyamin - Rakhel qua đời

16 Họ bỏ Bêthel trẩy đi. Khi còn một đỗi đàng trước khi vào Êphrata, thì Rakhel sinh con, và đẻ lại khó. 17 Trong lúc bà khó đẻ, thì bà đỡ nói với bà: "Ðừng sợ, bà được đứa nầy là con trai nữa!" 18 Vậy khi hồn hầu xuất rồi, vì bà đã lâm chung, thì gọi tên con là: Ben-Oni; nhưng cha nó đã gọi nó là Benyamin. 19 Rakhel đã chết và được chôn cất trên đường vào Êphrata, - tức là Bêlem. 20 Yacob đã đựng bia trên mộ bà: đó là bia mộ Rakhel cho đến ngày nay.

 

Ruben loạn luân

21 Israel trẩy đi và cắm lều bên kia Migdal Êđer. 22 Xảy ra là trong khi Israel lưu lại trong vùng ấy, thì Ruben đi nằm với Bilhah, nàng hầu của cha chàng. Và Israel đã nghe biết được.

 

Mười hai con của Yacob

Con cái của Yacob được mười ha người. 23 Con cái của Lêa: Ruben con trưởng nam của Yacob, Simêon, Lêvi, Yuđa, Issakhar, Zabulôn. 24 Con cái của Rakhel: Yuse, Benyamin. 25 Con cái của Bilhah, nữ tỳ của Rakhel: Ðan, Neptali. 26 Con cái của Zilpah nữ tỳ của Lêa: Gad, Asher. Ðó là những người con của Yacob, chúng đã sinh ra cho ông ở Pađđan-Aram.

 

Ysaac qua đời

27 Yacob về với Yasaac cha ông, ở Mamrê, tại Qiriat-Arba, tức là Hêrôn, nơi Abraham và Ysaac cư ngụ. 28 Ngày đời của Ysaac là một trăm tám mươi năm. 29 Yasac đã thở hơi cuối cùng và đã chết, cùng đã được sum vầy với tổ tiên, già nua và no đầy tuổi tác. Các con ông, Esau và Yacob, đã chôn cất ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page