Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 28 -

 

Ysaac sai Yacob đến với Laban

1 Ysaac gọi Yacob mà chúc lành cho cậu và ra lệnh: "Con đừng cưới vợ trong hàng con gái Canaan. 2 Dậy, đi Pađđan-Aram, đến nhà Bơtuel, ông ngoại con mà cưới vợ ở đó giữa các con gái của Laban, cậu con. 3 Xin El-Shađđay chúc lành cho con, xin Người cho con sinh sôi nẩy nở mà nên một đại hội dân nước. 4 Xin Người ban cho con chúc lành xuống cho Abraham, cho con và cho dòng giống con với con, để chiếm hữu đất con nương ngụ mà Thiên Chúa đã ban cho Abraham". 5 Ysaac đã sai Yacob đi qua Pađđan-Aram, đến với Laban, con của Bơtuel người Aram, và là anh của Rêbêca, mẹ của Yacob và Esau.

 

Esau cưới thêm vợ

6 Esau thấy Ysaac đã chúc lành cho Yacob và sai đi Pađđan-Aram cưới vợ ở đó; và trong khi chúc lành thì đã căn dặn cậu rằng: "Con đừng cưới vợ nơi hàng con gái Canaan". 7 Và Yacob nghe lời cha mẹ, thì đã trẩy đi Pađđan-Aram. 8 Sau thấy rằng con gái Canaan làm chướng mắt cha cậu, 9 nên Esau đến với Ismael và ngoài những người vợ cậu đã có, cậu cưới làm vợ thêm Makhalat, con của Ismael, con của Abraham, và là em gái của Nơbayot.

 

Yacob chiêm bao

10 Yacob ra khỏi Bơer-Sêba mà trẩy đi Haran. 11 Chàng đã tới một nơi kia và trọ đêm ở đó vì mặt trời đã lặn. Chàng lấy một viên đá mà đặt làm gối đầu và nằm ngủ nơi chỗ ấy. 12 Chàng chiêm bao: thì này có một thang cấp dựng trên đất, nhưng chóp đỉnh thấu trời. Và nầy có những Thần sứ của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên đó. 13 Và nầy Yavê đứng bên chàng. Người phán: "Ta là Yavê, Thiên Chúa của Abraham cha ngươi, Thiên Chúa của Ysaac. Ðất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng giống ngươi. 14 Dòng giống ngươi sẽ đông như cát bụi bành trướng ra Ðông Tây Nam Bắc. Mọi tông tộc trên trần sẽ lấy ngươi mà cầu phúc cho nhau. 15 Và nầy Ta ở cùng ngươi, Ta sẽ giữ gìn ngươi khắp nơi ngươi đi, Ta sẽ đem ngươi về lại đất đai nầy, vì Ta sẽ không bỏ ngươi, sao cho đến lúc Ta đã hoàn tất các điều Ta phán với ngươi". 16 Yacob đã tỉnh giấc và nói: "Hẳn thật, có Yavê ở chốn nầy mà tôi không biết". 17 Và chàng kinh sợ mà nói: "Ðáng sợ nhường bao chốn nầy! Hẳn đó là nhà của Thiên Chúa và cửa trời, chứ không phải gì khác". 18 Sáng ngày, chàng dậy sớm, lấy viên đá chàng đã đặt làm gối đầu mà dựng làm thách trụ và đổ dầu lên trên đầu trụ. 19 Chàng đã gọi tên chốn ấy là Bêthel, còn xưa kia tên thành là Luz.

20 Yacob đã làm lời khấn rằng: "Nếu Thiên Chúa ở cùng tôi, và gìn giữ tôi trên đường tôi đang đi, nếu Người cho tôi có bánh ăn, áo mặc, 21 nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an vô sự, thì - Yavê sẽ là Thiên Chúa của tôi. - 22 Và viên đá tôi đã dựng làm thạch trụ sẽ là Nhà của Thiên Chúa. Và trên mọi điều Người ban cho tôi, tôi sẽ trích thập phân dâng Người".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page