Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 34 -

 

Ðinah bị cưỡng hiếp

1 Ðinah người con gái Lêa đã sinh ra cho Yacob đi ra xem đàn bà con gái trong miền. 2 Sikem, con của Khamor, người Khiuvi, ông hoàng trong xứ, thấy cô thì đã bắt lấy và nằm với cô và đã hãm hiếp cô. 3 Lòng ông trắn tríu Ðinah, con gái của Yacob, chàng yêu con bé cùng vỗ về lòng con bé. 4 Sikem thưa với Khamor, cha chàng rằng: "Xin cưới cho con cô gái ấy làm vợ". 5 Yacob nghe biết rằng chàng đã phạm đến tiết hạnh Ðinah, con ông, bởi con cái ông ở với thú vật ngoài đồng thì Yacob đã làm thinh cho đến lúc họ về.

6 Khamor, cha của Sikem, đã đến với Yacob để nói với ông. 7 Con cái Yacob ở ngoài đồng về nghe biết được thì bọn người ấy đã uất ức, họ đều nổi tam bành lên vì người ta đã làm điều càn dở trong Israel là đã nằm với con gái của Yacob: điều không được phép làm! 8 Khamor nói với họ rằng: "Sikem, con tôi phải lòng con gái các ông. Xin các ông cho lấy lấy nàng làm vợ. 9 Các ông hãy sui gia với chúng tôi. 10 Các ông sẽ lập cư nơi chúng tôi và xứ nầy mở ra trước mặt các ông. Các ông cứ việc lập cư, và ngược xuôi trong xứ, và làm chủ đất đai". 11 Sikem nói với cha và các anh em cô: "Ước gì tôi được nghĩa trước mặt các ông! Bất cứ điều gì các ông đòi tôi sẽ dâng. 12 Các ông có thách cao sính lễ hay quà tặng đi nữa, tôi xin dâng như các ông đòi, chỉ xin ban cho tôi cô bé làm vợ".

13 Con cái Yacob trả lời cho Sikem và Khamor cha chàng; và bởi mưu mô mà họ đã nói, vì chàng đã phạm đến tiết hạnh Ðinah em gái của họ. 14 Họ nói với các người kia: "Một điều như thế chúng tôi không thể làm được, gả em gái chúng tôi cho một người không cắt bì, vì đó sẽ là sự sỉ nhục cho chúng tôi. 15 Chỉ như thế nầy chúng tôi mới ưng thuận được: nếu các ông cũng nên như chúng tôi, là mọi người đàn ông các ông đều chịu cắt bì. 16 Và chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và cưới lấy con gái của các ông; chúng tôi sẽ lập cư nơi các ông và chúng ta sẽ thành một dân mà thôi. 17 Ví bằng các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi lấy con gái chúng tôi và chúng tôi trẩy đi". 18 Lời lẽ của họ vừa ý Khamor - và Sikem con của Khamor - 19 Và chàng trai đã không ngại ngùng làm theo điều ấy, vì chàng mê mết con gái của Yacob. Vả chàng lại được cả nhà cha chàng trọng vì kính nể.

20 Khamor và Sikem con ông đến nơi cổng thành của họ và nói với người trong thành rằng: "21 Các người ấy cũng hiếu hòa: cho họ ở với chúng ta, cho họ lập cư trong xứ, và ngược xuôi ở đây; xứ nầy mở rộng được tứ phía cho họ; ta sẽ cươí lấy con (gái của) họ và gả con ta cho họ. 22 Nhưng chỉ như thế này các người ấy mới ưng thuận lập cư giữa chúng ta để tranh một dân mà thôi: trai hết thảy trong chúng ta đều chịu cắt bì cũng như họ đã cắt bì. 23 Thú vật của họ, sản nghiệp của họ và súc vật của họ hết thảy, há lại không phải là của ta đó ư! Miễn là ta ưng thuận lời họ, và họ lập cư giữa chúng ta". 24 Các kẻ ra vào cổng thành (của ông) hết thảy đều nghe theo lời Khamor - và Sikem con ông - và mọi trai, mọi kẻ ra vào cổng thành của ông đều chịu cắt bì.

 

Simêon và Lêvi trả thù cho em

25 Ngày thứ ba, trong khi họ còn đau liệt, thì hai người con của Yacob, Simêon và Lêvi, anh của Ðinah, mỗi người xách gươm mình đường đột vào thành và giết sạch đàn ông. 26 Và họ đã giết như ở trận tiền, Khamor và Sikem con ông, đoạn lấy lại Ðinah khỏi nhà Sikem mà đi ra. 27 Con cái Yacob dẫm lên trên những người tử nạn mà cướp phá thành, vì người ta đã phạm đến tiết hạnh em gái của họ. 28 Họ lấy chiên, bò lừa của dân thành, những gì ở trong thành hay ở ngoài đồng. 29 Họ bắt lấy của cải người ta, và đàn bà con trẻ hết thảy và cướp phá tất cả những gì có trong nhà.

30 Yacob bảo Simêon và Lêvi: "Chúng mày giá họa cho tao, làm tai ra như đồ dịch tả, nơi dân cư trong xứ, nơi dân Canaan và Phơrizi. Gia nhân tao có được mấy mống! Họ xúm lại đánh tao, thì tao sẽ bị tiệt nòi, tao và gia đình tao". 31 Nhưng họ đáp lại: "Há người ta lại xử em gái chúng tôi như con điếm được sao?"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page