Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 39 -

 

Buổi đầu Yuse tại Aicập

1 Vậy, người ta đã đem Yuse xuống Aicập. Pơtiphar viên thái giám của Pharaô, quan cai thị vệ, một người Aicập, đã mua ông nơi những người Ismael và đã đem ông xuống đó. 2 Nhưng Yavê ở với Yuse, và ông thật là người đắc thời. Ông được ở trong nhà người Aicập chủ ông. 3 Chủ ông nghiệm thấy là có Yavê ở với ông, và mọi sự ông tra tay làm, Yavê đều cho được vậy. 4 Yuse được nghĩa với chủ, và được hầu hạ trực tiếp bên chủ. Chủ đã đặt ông làm quản gia nhà mình và có gì thì nhất nhất đều trao phó tay ông. 5 Từ lúc chủ đặt ông làm quản gia nhà chủ, trên tất cả những gì chủ có, thì Yavê đã chúc lành cho nhà người Aicập, vì Yuse, và phúc lành của Yavê đã đến cho tất cả những gì người ấy có, trong nhà cũng như ngoài đồng. 6 Người ấy đã ký thác trong tay Yuse mọi sự mình có và với ông, chủ không còn bận tâm đến một điều gì nữa, trừ phi là miếng ăn mình dùng đến. Và Yuse lại có tướng mạo uy phong, khôi ngô tuấn tú.

 

Yuse bị dụ dỗ

7 Xảy ra là, sau những điều ấy, Yuse đã lọt vào mắt xanh vợ chủ. Nàng nói: "Anh nằm với em đi!" 8 Nhưng ông cự  tuyệt và nói với vợ chủ: "Này với tôi, ông chủ đã chẳng còn bận tâm đến một điều gì trong nhà, mọi sự ông có, nhất nhất ông đã trao phó tay tôi. 9 Trong nhà này, chính ông cũng không quyền thế hơn tôi: ông không cầm đoán với tôi một điều gì, trừ phi có bà vì bà là vợ ông. Làm sao tôi có thể làm điều trọng ác như thế và phạm tội nghịch cùng Thiên Chúa?" 10 Vậy dầu ngày ngày nàng cứ năn nỉ với Yuse, ông cũng không nghe theo mà nằm cạnh nàng và tư thông với nàng. 11 Xảy ra là một ngày kia, ông đi vào nhà để làm công việc, ở đó, ở trong nhà gia nhân chẳng có một người. 12 Nàng nắm lấy áo Yuse mà rằng: "Anh nằm với em đi!" Nhưng ông bỏ cả áo trong tay nàng mà chạy ra ngoài. 13 Thấy ông bỏ lại áo trong tay mình mà chạy ra ngoài, 14 thì nàng gọi gia nhân lại mà phân bua với họ rằng: "Coi này! Người ta đã dẫn vào cho ta một tên Hipri để nó đú đởn với ta! nó xấn lại bên tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã kêu thất thanh lên. 15 Vừa nghe tôi cất tiếng và kêu lên thì nó bỏ áo bên cạnh tôi mà chạy bổ ra ngoài".

16 Và nàng đã đặt áo ông bên cạnh an2ng chờ khi ông chủ về nhà. 17 Nàng mới nói với ông, lời lẽ thế này: những rằng: "Tên tôi mọi Hipri ông đã dẫn về cho chúng tôi, đã xấn lại bên tôi để đú đởn với tôi. 18 Khi tôi cất tiếng tôi kêu, thì nó đã bỏ áo n1o bên cạnh tôi mà chạy ra ngoài". 19 Chủ vừa nghe lời lẽ vợ ông nói với ông rằng: "Tên tôi mọi của ông đã làm thế này thế nọ với tôi", thì ông đùng đùng nổi giận. 20 Và chủ của Yuse đã bắt ông mà tống hỏa lò, nơi giam giữ những tù nhân có tội với nhà vua.

 

Yuse bị tù

Vậy ông đã ở đó, trong hỏa lò.

21 Nhưng Yavê đã ở với Yuse, Người giáng xuống trên ông, lòng nhân của Người và cho ông được nghĩa với viên cai hỏa lò. 22 Viên cai hỏa lò trao phó trong tay Yuse các tù nhân hết thảy có trong hỏa lò, và mọi điều người ta làm ở đó, đều do ông sắp đặt. 23 Viên cai hỏa lò không ngó đến điều gì có tay Yuse tra vào vì Yavê ở với ông, và sự gì ông làm, Yavê đều cho ông được việc.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page