Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 23 -

 

Phần mộ các Tổ Phụ

1 Sara thọ một trăm hai mươi bảy tuổi: đó là những năm đời của Sara, 2 và Sara đã chết tại Qiriat-Arba, tức là Hêbrôn, trong đất Canaan. Abraham đã để tang than khóc Sara.

3 Ðoạn Abraham chỗi dậy, rời trước người chết, ông đi thương lượng với con cái Khét rằng: "4 Tôi đối với các ông là khách ngụ cư, là người ở trọ. Xin các ông nhường cho tôi sở đất phần mộ giữa các ông, để tôi tống chung chôn cất người chết của tôi". 5 Con cái Khét đáp lại Abraham rằng: "6 Xin vô phép thưa ngài, ngài nghe chúng tôi! Ngài là ông hoàng của Thiên chúa giữa chúng tôi. Thửa mộ nào tốt nhất, xin ngài cứ lấy mà chôn cất người chết của ngài: không ai trong chúng tôi dám ngăn cản ngài chôn cất người chết của ngài nơi thửa mộ của mình".

7 Abraham chỗi dậy, vái sâu một lượt dân trong xứ, con cái Khét. 8 Và nói với họ rằng: "Nếu các ông đồng tình cho tôi tống chung chôn cất người chết của tôi, xin nghe tôi và nài hộ tôi với Ephrôn con của Xokhar. 9 Xin ông ấy nhường cho tôi hang Macpêlah của ông ấy, ở ngay cuối cánh đồng của ông ấy; xin ông ấy nhường cho tôi, giá bạc sòng phẳng, làm sở đất phần mộ giữa các ông". 10 Ephrôn cũng ngồi giữa con cái Khét. Ephrôn, người Hit-tit, đáp lại Abraham, có con cái Khét, tức là tất cả những người qua lại cổng thành đều nghe rằng: 11 "Xin vô phép, thưa ngài, ngài nghe tôi: cánh đồng ấy, tôi xin biếu ngài và hang trong đó, tôi cũng biếu ngài, có mặt dân tôi chứng kiến, tôi xin biếu ngài, ngài hãy chôn cất người chết của ngài".

12 Abraham vái sâu dân trong xứ một lượt, 13 và nói với Ephrôn, có dân trong xứ nghe, rằng: "A, giả như ông... xin vô phép, ông hãy nghe tôi, tôi dâng giá bạc cánh đồng, ông nhận đi cho, để tôi được phép chôn cất người chết của tôi ở đó". 14 Ephrôn đáp lại Abraham rằng: "15 Xin vô phép, thưa ngài, hãy nghe tôi: thửa đất bốn trăn nén bạc ấy, giữa tôi và ngài, thì có là gì? Ngài cứ chôn cất người chết của ngài". 16 Abraham đã theo lời Ephrôn. Và Abraham da94 cân cho Ephrôn giá bạc như y đã nói, có con cái Khét nghe được, bốn trăm nén bạc, giá bạc lưu hành giữa hàng con buôn.

17 Như vậy cánh đồng của Ephrôn, ở Macpêlah, đối diện với Manrê, cánh đồng và hang trong đó, và tất cả cây cối có trong đồng, khắp cả khu vực, chu vi đã sang 18 cho Abraham làm sở hữu trước mặt con cái Khét, tức là tất cả những người qua lại cổng thành. 19 Sau đó Abraham đã chôn cất Sara vợ ông trong hang cánh đồng Macpêlah, đối diện với Mamrê, tức là Hêbrôn trong đất Canaan. 20 Cánh đồng và hang trong đó con cái Khét đã sang cho Abraham.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page