Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 20 -

 

Abraham tại Ghêrar

1 Abraham bỏ đó mà dời xuống miền Nam-sa và lưu lại vào khoảng giữa Cadès và Sur, rồi đến ngụ tại Ghêrar.

2 Bởi Abraham nói về Sara vợ ông "nàng là em gái tôi" nên Abimêlek, vua Ghêrar sai người đi bắt lấy Sara. 3 Nhưng Thiên Chúa đến vơi Abimêlek trong mộng ban đêm và phán bảo ông: "Ngươi chết đến nơi rồi, vì cớ người đàn bà ngươi đã cưới lấy: vì nàng đã có chồng". 4 Vả Abimêlek đã không lại gần bà. Ông thưa: "Lạy Chúa, há Người lại giết dân ngay lành nữa sao? 5 lại không phải chính ông ấy đã nói với tôi "nàng là em gái của tô đó". Và cả nàng nữa, nàng lại không nói: "Anh cả tôi đó" sao? Tôi đã làm thế với một lòng thành, tay trong trắng". 6 Và Thiên Chúa phán bảo ông trong mộng: "Chính Ta, Ta cũng biết ngươi đã làm thế với một lòng thành; và chính Ta cũng đã cầm giữ ngươi khỏi phạm tội nghịch với Ta. Bởi đó Ta đã không cho ngươi đụng đến nàng. 7 Vậy bây giờ ngươi hãy trả lại vợ người ấy: người là tiên tri! người sẽ chuyển cầu cho ngươi và ngươi được sống. Nhược bằng ngươi không trả lại; thì hãy biết rằng: thế nào ngươi cũng phải chết, ngươi và mọi người nhà ngươi". 8 Sáng ngày Abimêlek dậy sớm, gọi tôi tớ hết thảy đến và thuật lại đầu đuôi tự sự cho họ nghe. Và người người đều khiếp sợ quá đỗi. 9 Ðoạn Abimêlek cho gọi Abraham đến mà bảo ông: "Ông đã làm gì thế đối với chúng tôi? Tôi đã có tội gì đối với ông để ông kéo đến trọng tội trên tôi và trên nước của tôi? Ông đã làm cho tôi những điều mà lý ra không được phép làm?" 10 Và Abimêlek nói với Abraham: "Ông muốn nhắm gì khi làm như thế?" 11 Abraham nói: "Vì tôi tự nghĩ: chắc nơi đây chẳng có lòng kính sợ Thiên Chúa; tất họ sẽ giết tôi vì cớ vợ tôi! 12 Vả lại, cũng thật: nàng là em gái tôi, con cùng một cha nhưng khác mẹ, và nàng đã là vợ tôi. 13 Vậy khi Thiên Chúa đem tôi đi phiêu bạt xa nhà cha tôi, thì tôi đã bảo nàng: Nầy là một ơn xin mình làm cho tôi: bất luận nơi nào ta đến, mình hãy xưng gọi tôi: anh tôi đó".

14 Abimêlek đã lấy chiên bò, tớ trai tớ gái tặng cho Abraham và trả lại ông Sara, vợ ông. 15 Abimêlek nói: "Nầy đất đai của tôi trước mặt mặt ông, ông muốn ở đâu thì tùy thích". 16 Và với Sara ông nói: "Nầy ta trao ngàn nén bạc cho anh của nhà ngươi, cho nhà ngươi, đó là tấm mạng che mắt mọi người thân cận với nhà ngươi, để nhà ngươi được hoàn toàn minh oan". 17 Abraham đã chuyển cầu Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã chữa lành Abimêlek và vợ cùng các nữ tỳ của ông cho họ có thể sinh sản được. 18 Ấy là vì Yavê đã phạt vô hậu lòng dạ phụ nữ cả nhà Abimêlek vì cớ Sara, vợ của Abraham.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page