Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 15 -

 

Các lời hứa và giao ước

1 Sau các điều ấy, Lời của Yavê đến với Abram trong thị kiến mà rằng:

"Ðừng sợ, Abram, Ta là khiên mộc cho ngươi; phần thưởng ngươi sẽ bội hậu".

2 Abram thưa: "Lạy Chúa Yavê, Người sẽ ban gì cho tôi, trong khi tôi vô hậu ra đi, (còn kẻ thừa tự gia đình tôi lại là Eliêzer, người ở Damar)". 3 Abram thưa: "Nầy Người không ban dòng giống nào cho tôi, và nầy một gia nhân của tô sẽ kế thừa tôi". 4 Và nầy lời Yavê (phán) với ông rằng: "Nó sẽ không kế thừa ngươi đâu, nhưng kẻ sẽ phát xuất từ lòng dạ ngươi sẽ kế thừa ngươi". 5 Và Người đã dẫn ông ra ngoài trời và phán: "Hãy nhìn lên trời, và hãu đếm tinh sao, nếu ngươi có tài đếm được chúng". Ðoạn Người phán bảo ông: "Dòng giống ngươi sẽ như thế!" 6 Và Abram đã tin vào Yavê và sự ấy Người đã kể cho ông như sự công chính.

7 Người đã phán với ông: "Ta, Yavê, Ta đã đem ngươi ra khỏi Ur của dân Kanđê, để ban cho ngươi đất này làm cơ nghiệp". 8 Và ông thưa: "Lạy Chúa Yavê, làm sao tôi biết là tôi sẽ được nó làm cơ nghiệp?" 9 Và Người phán với ông: "Hãy đem lại cho Ta một con bê cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy và một bồ câu non". 10 Abram đã đem lại cho Người hết các vật ấy; đoạn ông xẻ ra chính giữa và đặt mỗi phần đối chiếu với phần kia, còn chim thì ông không xẻ làm hai.

11 Có những mãnh cầm sà xuống trên thây vật đã hạ sát, nhưng Abram đuổi chúng đi.

12 Khi mặt trời gần lặn, một giấc tê mê xâm nhập cả mình Abram, và nầy một sự kinh hãi, tối tăm quá thể xâm nhập cả mình ông. 13 (Thiên Chúa) phán bảo Abram: "Ngươi hãy biết tỏ điều nầy: dòng giống ngươi sẽ ngụ nhờ nơi thửa đất không thuộc về chúng. Người ta sẽ bắt chúng làm tôi và hành hạ chúng bốn trăm năm. 14 Những dân mà chúng phải làm tôi, Ta sẽ xét xử, và sau đó chúng sẽ ra đi với nhiều của cải. 15 Còn ngươi, ngươi sẽ qui hồi tiên tổ bình an và được mai táng lúc tuổi già phúc hậu. 16 Ðời thứ tư, chúng sẽ về lại chốn nầy vì cho tới đó, tội ác của Amori chưa đầy".

17 Và khi mặt trời đã lặn và tối tăm bao trùm thì nầy một lò lửa nghi ngút khói và một đuốc cháy ngang qua giữa những mảng thịt hy sinh. 18 Ngày hôm ấy Yavê đã kết ước với Abram, rằng:

"Cho dòng giống ngươi, Ta sẽ ban thửa đất nầy từ sông Aicập cho đến Sông Cả, sông Phơrat, 19 xứ của dân Qêni, dân Qênizzi, dân Qađmôni, 20 dân Hittit, dân Phơrizi, dân Rơphaim, 21 dân Amori, dân Canaan, dân Ghirgasi, dân Yơnusi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page