Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 22 -

 

Abraham tế hiến con

1 Xảy ra là sau các điều ấy, Thiên Chúa đã thử Abraham. Người phán cùng ông: "Abraham! Ông đáp: "Nầy tôi đây!" 2 Người lại phán: "Ngươi hay lấy con ngươi, con một ngươi, ngươi yêu dấu tức là Ysaac, mà đi tới đất Moriyah và ở đó, hãy dâng nó làm của lễ thượng hiến trên một quả núi Ta sẽ tỏ cho ngươi".

3 Sáng ngày, Abraham dậy sớm, thắng lừa và đem theo mình hai đứa đầy tớ của ông, cùng với Ysaac con ông, ông chẻ củi dùng vào lễ thượng hiến, đoạn ông chỗi dậy lên đường đến chỗ Thiên Chúa đã tỏ cho ông. 4 Ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy chỗ ấy từ đàng xa. 5 Abraham mới bảo tôi tớ: "Các anh hãy ở lại đây với con lừa. Còn ta và đứa trẻ, chúng ta phải đi tới đằng kia, mà thờ lạy, rồi chúng tôi sẽ về lại với các anh".

6 Abraham lấy củi lễ thượng hiến và cho Ysaac vác đi, còn ông thì cầm lấy lửa và dao phay, rồi cả hai cùng bước. 7 Ysaac cất tiếng nói với Abraham, cha cậu rằng: "Cha!" Ông nói: "Ta đây, con!". Cậu hỏi: "Này đây đã có lửa và củi, vậy hy sinh thượng hiến ở đâu!" 8 Abraham đáp: "Chính Thiên Chúa sẽ tự liệu hy sinh thượng hiến, con ạ". Rồi cả hai cùng bước.

9 Khi họ đến nơi Thiên Chúa đã tỏ cho ông, thì Abraham xây tế đèn ở đó, rồi sắp củi; av2 trói Ysaac con ông mà đặt lên tế đàn, trên đống củi, 10 đoạn Abraham giơ tay cầm lấy dao phay để tế sát con.

11 Nhưng Thần sứ Yavê từ trời gọi ông và nói: "Abraham, Abraham!" Ông thưa: "Nầy, tôi đây!" 12 Người phán: "Ðừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì đến nó, vì bây giờ Ta biết ngươi là người kính sợ Thiên Chúa: Con một ngươi, ngươi đã không từ chối với Ta". 13 Abraham ngước mắt lên, ông nhìn, và nầy một con cừu đực mắc sừng trong bụi cây. Abraham đi bắt cừu và dâng làm lễ thượng hiến thay con ông. 14 Chỗ ấy Abraham gọi tên là "Yavê sẽ liệu" khiến ngày nay người ta còn nói: "Trên núi Yavê sẽ liệu".

15 Lần thứ hai Thần sứ Yavê gọi Abraham từ trời 16 và phán: "Ta lấy mình Ta, Ta thề, sấm của Yavê: vì ngươi đã làm điều ấy, và đã không từ chối (với Ta) con một ngươi 17 thì Ta sẽ ban phúc lành cho ngươi, Ta sẽ làm cho dòng giống ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, và dòng giống ngươi sẽ chiếm đoạt cửa thành quân địch. 18 Mọi dân thiên hạ sẽ lấy d2ng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau, bởi vì ngươi đã vâng nghe tiếng Ta!"

19 Ðoạn Abraham về lại nơi tôi tớ ông, họ chỗi dậy cùng nhau đi về Bơer-Sêba và Abraham đã lưu lại ở Bơer-Sêba.

 

Các con của Nakhor

20 Sau các điều ấy, có tin báo cho Abraham biết rằng: "Nầy, Milkah cũng đã sinh hạ con cái cho Nakhor em ông: 21 Us là con cả, Buz là em, với Qơmuel cha của Aram. 22 Kêseđ, Khazô, Pildash, Yidlaph, Bơtuel. 23 Bơtuel đã sinh ra Rêbêca. Tám người ấy, Milkah đã sinh ra cho Nakhor, em của Abraham. 24 Ông có một người vỡ lẽ tên là Rơuma, bà ấy cũng đã sinh con: Têbakh, Gakham, Takhash, và Maakah.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page