Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 16 -

 

Hagar

1 Saray, vợ của Abram, không sinh con cho ông được. Bà có một thị tỳ, người Aicập tên gọi là Hagar. 2 Saray nói với Abram: "Nầy, xin ông coi: Yavê đã cấm tôi sinh đẻ. Xin ông hãy ăn ở với con thị tỳ của tôi. Họa chăng nhờ nó, tôi cũng được mụn con". (Và) Abram đã nghe theo lời Saray.

3 Mãn mười năm Abram lập cư ở đất Canaan, Saray, vợ của Abram, đã đem Hagar, người Aicập, thị tỳ của bà, mà dâng nàng làm thiếp cho Abram chồng bà. 4 Ông đã ăn ở với Hagar, và nàng đã có thai. Khi nàng thấy mình có thai, thì bà chủ của nàng chẳng còn ra cái thá gì trước mặt nàng nữa. 5 Saray mới nói với Abram: "Việc ông đó, cái nhục tôi chịu đây! Tôi đã đặt con thị tỳ của tôi vào lòng ông. Mà khi nó thấy nó có thai, thì tôi chẳng còn ra cái thá gì trước mặt nó. Xin Yavê phân xử giữa tôi và ông". 6 Abram nói với Saray: "Nầy, con thị tỳ của bà dưới tay bà, bà cứ xử với nó, tùy nghi trước mắt bà", Saray đã hành hạ nàng; và nàng đã bỏ bà mà trốn đi.

7 Thần sứ của Yavê bắt gặp nàng bên suối nước kia trong sa mạc, suối trên đường đi Sur. 8 Người phán: "Hagar, thị tỳ của Saray, từ đâu ngươi đến và ngươi sẽ đi đâu?" Nàng thưa: "Tôi trốn tránh mặt Saray, bà chủ của tôi!" 9 Thần sứ của Yavê phán với nàng: "Về với bà chủ ngươi đi, và lo phục tùng dưới tay bà". 10 Thần sứ của Yavê phán với nàng: "Ta sẽ tăng gia đông đảo dòng giống ngươi, đến đỗi không ai tài nào đếm nổi, vì số quá lớn".

11 Thần sứ của Yavê phán với nàng: "Nầy, ngươi có thai và ngươi sẽ sinh con, ngươi sẽ gọi tên nó là Ismael vì Yavê đã nghe thấu nỗi khốn cùng của ngươi.

12 Nó sẽ là hứ người, giống lừa hoang,

Tay nó chống lại mọi người. Tay mọi người chống lại nó.

Nó lập cư đối diện với các anh nó".

13 Và nàng gọi Danh Yavê Ðấng phán với nàng: "Người là El-Roy", vì nàng nói: "Phải chăng nơi đây tôi đã thấy dấu 9ấng đã thấy tôi".

14 Bởi thế mà người ta gọi giếng là "giếng Lakhay-Rôy". Và nầy nó ở giữa Cađes và Bêred.

15 Và Hagar đã sinh cho Abram một con trai và Abram gọi tên con ông, đứa con hagar đã sinh ra cho ông, là Ismael. 16 Abram sống được tám mươi sáu tuổi, khi Hagar sinh ra Ismael cho Abram.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page