Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 33 -

 

Gặp Esau

1 Yacob ngước mắt lên mà nhìn, thì này Esau đã đến với bốn trăm người. Ông mới chia các con theo Lêa, Rakhel và hai nữ tỳ. 2 Ông để các nữ tỳ và con cái họ lên đầu hết, rồi thứ đến Lêa và các con nàng và Rakhel cùng Yuse đàng cuối. 3 Còn ông, ông qua trước mặt họ, phục lạy bảy lần sát đất cho đến khi tới gần anh ông. 4 Esau chạy lại đón ông, ôm lấy ông, bá cổ ông mà hôn và khóc. 5 Ngước mắt lên, Esau thấy có đàn bà và trẻ con, thì nói: "Họ là gì với chú?". Ông nói: "Những đứa con Thiên Chúa đã thương ban cho tôi bộc của Ngài". 6 Bấy giờ các nữ tỳ tiến lại, họ và con cái họ phục lạy. 7 Cả Lêa cũng tiến lại với con bà mà phục lạy. Sau cùng Yuse và Rakhel tiến lại mà phục lạy.

8 Esau nói: "Tất cả doanh trại tôi đã gặp là gì đó đối với chú?" Ông đáp: "Mong kiếm thấy được ơn nghĩa trước mặt đức ông!" 9 Esau nói: "Tôi cũng được dư dả chú ạ! Của chú xin chú giữ lấy". 10 Yacob thưa: "Không thế, tôi xin ngài, mong tôi được nghĩa trước mặt ngài và ngài đoái nhận đồ lỡi nầy tự tay tôi, vì tôi đã được thấy nhan ngài như thiên hạ được thấy nhan Thiên Chúa, và Ngài đã chiếu cố đến tôi. 11 Vậy xin nhận lấy lễ thành dâng ngài, vì Thiên Chúa đã thương đến tôi và tôi được có đủ mọi sự". Ông đã nài nẵng, và Esau đã nhận.

 

Yacob tách biệt Esau

12 Esau nói: "Ta hãy rở trại đi nào; tôi sẽ cầm đầu đi trước cho". 13 Yacob thưa: "Ðức ông biết: các cháu yếu ớt, vả lại tôi phải lo cho cừu cái và bò mẹ đang nuôi con. Nếu lùa chúng hối hả một ngày mà thôi thì tất cả dê cừu chết mất. 14 Xin đức ông cứ qua trước tôi bộc của ngài; phần tôi xin để tôi lững thững tiến dần theo bước bầu đoàn đi trước, theo bước các cháu, cho đến khi nào đến với đức ông ở Sêir". 15 Esau mới nói: "Ðể tôi cho ít người tháp tùng của tôi ở lại với chú". Yacob nói: "Cần gì vậy! Miễn sao tôi được nghĩa trước mặt đức ông thôi!" 16 Vậy hôm ấy, Esau đã lên đường trở về Sêir. 17 Còn Yacob rỡ trại đi Sukkhot. Ông da94 xây nhà cho mình và dựng lều cho thú vật, bởi thế người ta gọi tên nơi ấy là Sukkhot.

 

Tới Sikem

18 Yacob đã tới thành Sikem trong đất Canaan, an toàn khi từ Pađđan-Aram mà đến. Ông đã cắm trại đàng trước thành. 19 Ông đã tậu thửa ruộng, nơi ông dựng lều, của con cái Khamor, cha của Sêkem, giá là một trăm lạng bạc. 20 Ở đó ông đã dựng tế đàn và ông gọi là: "El-Thiên Chúa của Israel".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page