Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 40 -

 

Yuse giải mộng cho các viên chức

1 Xảy ra là, sau những điều ấy, hai viên chước tửu và ngự thiện của Vua Aicập có mắc tội với tôn chủ họ, là vua Aicập: 2 Pharaô nổi lôi đình với hai viên thái giám, viên chánh chước tửu và viên chánh ngự thiện. 3 Nhà vua tống giam họ trong nhà quan cai thị vệ, nhà hỏa lò chỗ Yuse bị cầm tù. 4 Quan cai thị vệ cắt Yuse lo cho các vị và hầu hạ các vị ấy. Họ đã ở một thời gian trong nhà giam. 5 Hai người ấy đã nằm mơ thấy mộng, mỗi người có mộng của mình, cũng trong một đêm - mỗi mộng có điềm riêng của nó - viên chức tửu và viên ngự thiện của Vua Aicập bị cầm tù trong hỏa lò.

6 Sáng ngày Yuse vào với họ, và thấy họ mặt mày thiểu não, 7 ông mới hỏi các viên thái giám của Pharaô ở với ông trong ngục giam, tại nhà của chủ ông rằng: "Tại sao hôm nay nhan diện các ngài lại ủ rũ?" 8 Họ nói với ông: "Chúng tôi nằm mơ thấy mộng mà chẳng có người giải mộng cho!" Yuse mới nói với họ: "Minh giải các điềm há không phải là thuộc quyền Thiên Chúa sao? Xin các ngài cứ kể lại cho tôi".

9 Viên chánh chước tửu mới thuật mộng của mình cho Yuse và nói với ông: "Trong mộng của tôi, thì này đằng trước tôi co một gốc nho. 10 Nơi gốc nho có ba nhánh. Nho vừa đâm chồi, thì đã đâm hoa, và những chùm nho ương chín quả nho. 11 Cốc rượu của Pharaô, nơi tay tôi, tôi vắt nho, tôi ép trong cốc rượu của Pharaô, và nâng cốc rượu đặt tay Pharaô". 12 Yuse nói với viên ấy: "Này đây là giải thích điềm ấy. Ba nhánh tức là ba ngày. 13 Còn ba ngày nữa và Pharaô sẽ nâng đầu ngài lên và cho ngài phục hồi chức tước, ngài sẽ nâng cốc rượu của Pharaô trong tay ngài theo nghi thức trước kia, khi ngài còn là viên chước tửu. 14 Phải chi ngài nhớ đến tôi khi ngài đắc lộc, và đoái xử nhân nghĩa với tôi, bấy giờ ngài sẽ nhắc nhở đến tôi trước mặt Pharaô và làm sao cho tôi ra khỏi nhà này. 15 Vì kỳ thực, tôi đã bị bắt cóc đem đi khỏi vùng dân Hipri và ngay ở đây tôi cũng đã chẳng làm gì để đáng người ta tống vào hầm ngục".

16 Viên chánh ngự thiện thấy ông đã giải điềm may thì nói với Yuse: "Cả tôi nữa, trong mộng của tôi: thì này trên đầu tôi có ba giỏ bánh miến trắng, 17 mà trong giỏ trên hết có đủ thứ bánh mứt dâng Pharaô, công trình của viên ngự thiện và chim chóc mổ ăn lấy nơi giỏ trên đầu tôi". 18 Yuse đáp lại và nói: "Này dây giải thích điềm ấy: ba giỏ tức là ba ngày. 19 Còn ba ngày nữa Pharaô sẽ nâng đầu ngài lên và treo ngài lên súc gỗ, và chim chóc sẽ ăn thịt mình ngài".

20 Vậy đã xảy ra là ngày thứ ba, sinh nhật của Pharaô. Nhà vua đã dọn tiệc đãi các triều thần hết thảy. Nhà vua đã nâng đầu viên chánh chước tửu và viên chánh ngự thiện giữa các đình thần. 21 Nhà vua đã cho viên chánh chước tửu phục hồi chước tửu và ông đã nâng cốc rượu đặt tay Pharaô. 22 Còn viên chánh ngự thiện, nhà vua đã treo cổ, đúng như Yuse đã giải thích cho họ.

23 Nhưng viên chánh chước tửu đã không nhớ đến Yuse và đã quên bẵng ông đi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page