Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 09 -

 

Trật tự mới

1 Và Thiên Chúa đã chúc lành cho Noê và các con ông. Người phán với chúng: "Hãy sinh sôi nảy nở và hãy nên đầy dẫy trên đất. 2 Oai các ngươi sẽ làm cho mãnh thú trên đất, mọi chim trời, mọi vật bò dưới đất và mọi cá trong biển phải hãi sợ kinh khiếp. Chúng đều được phó nộp trong tay các người. 3 Mọi vật máy động sinh sống sẽ là thức ăn của các ngươi. Một thể như cỏ cây và nộn thảo xanh tươi, Ta ban tất cả cho các ngươi. 4 Song le các ngươi không được ăn thịt với mạng nó, máu huyết nó. 5 Song le, Ta sẽ đòi máu huyết tính mạng các ngươi, Ta sẽ đòi mạng sống nơi các loài thú vật. Ta sẽ đòi mạng sống nơi tay ngươi, nơi tay của anh em ngươi.

6 Ai đổ máu người, do người, máu nó sẽ phải đổ ra. Vì theo hình ảnh Thiên Chúa, (Thiên Chúa) đã làm ra con người.

7 Vậy các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở và lan tràn ra trên đất, mà thống trị nó".

8 Thiên Chúa đã phán bảo Noê và các con ông ở bên ông mà rằng: "9 Phần Ta, này Ta lập giao ước của Ta với các ngươi và dòng giống các ngươi đến sau các ngươi, 10 cùng với mọi sinh mạng sống với các ngươi, với chim chóc, thú vật, dã thú với các ngươi, tóm lại mọi vật đã tự tàu đi ra, mọi sinh vật trên đất. 11 Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: Mọi loài có xác sẽ không còn bị nước Hồng thủy tiêu trừ. Sẽ không còn có Hồng thủy đến hủy diệt cõi đất".

12 Và Thiên Chúa phán: "Này là dấu giao ước Ta đặt giữa Ta và các ngươi, cùng tất cả chúng sinh ở với các ngươi, đời đời mãi mãi: 13 Vòng cung của Ta, Ta đặt trên mây và nó sẽ là dấu giao ước giữa Ta và cõi đất. 14 Sẽ xảy ra là: khi Ta vun mây trên đất và vòng cung ló hiện trên mây. 15 Ta sẽ nhớ đến giao ước giữa Ta và các ngươi và tất cả chúng sinh, mọi loài có xác và nước sẽ không còn dâng lên thành Hồng thủy mà hủy diệt mọi loài có xác. 16 Vòng cung mà có trên mây thời Ta sẽ nhìn mà nhớ đến giao ước vĩnh tồn giữa Thiên Chúa và tất cả chúng sinh, mọi loài có xác ở trên cõi đất".

17 Và Thiên Chúa đã phán với Noê: "Ðó là dấu giao ước Ta đã lập giữa ta và mọi laòi có xác trên đất".

 

3- Từ Lụt Hồng Thủy Tới Abraham

 

Noê và các con

18 Các người con của Noê đã ra khỏi tàu là Sem, Kham và Yaphet. Kham là Cha của Canaan. 19 Ba người ấy là Con của Noê và dân cư tất cả trần gian đã (phát nguồn) tự họ.

20 Noê là nông dân đã khởi xướng việc trồng nho. 21 Ông đã uống rượu nho và đâm say, và đõ cởi truồng ra trong lều. 22 Kham, cha của Canaan, thấy chỗ kín của cha thì ra ngoài kháo láo với hai anh nó. 23 Nhưng Sem và Yaphet cầm lấy áo choàng, và cả hai nâng áo đằng vai họ rồi đi giật lùi mà đến phủ trên chỗ kín của cha họ, mặt quay nghịch lại, và không nhìn thấy chỗ kín của cha họ. 24 Khi Noê tỉnh say mà biết được điều con út của ông đã làm đối với ông, 25 thì ông đã nói: "Canaan thật đồ chúc dữ! nó hãy làm mạt nô suốt đời cho anh em nó".

26 Rồi ông nói: "Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của Sem, và Canaan hãy là nô lệ của nó.

27 Xin Thiên Chúa pah1t gia Yaphet, nó hãy ngụ trong lều trại của Sem và Canaan hãy là nô lệ của nó.

28 Sau Hồng thủy Noê đã sống ba trăm năm mươi năm. 29 Tất cả ngày đời của Noê là chín trăm năm mươi năm. Ðoạn ông chết.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page