Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 13 -

 

Abraham và Lot lìa biệt nhau

1 Abram bỏ Aicập đi lên, ông và vợ ông cùng tất cả những gì ông có, và cả Lot với ông, theo hướng Namsa. 2 Vả Abram đã nên giàu có quá đỗi về súc vật, bạc với vàng. 3 Trên đường di thực ông đã đi từ Namsa lên đến Bêthel, đến nơi ông đã dựng lều trước kia, ở giữa Bêthel và (thành) Hai. 4 Chính chỗ có tế đàn ông đã dựng lúc đầu, và ở đó Abram đã kêu cầu Danh Ðức Yavê.

5 Lot, đi với Abram, cũng có chiên bò và lều trại. 6 Ðất hẹp không cho phép họ ở chung với nhau, vì của cải họ nhiều, nên họ không thể ở chung với nhau. 7 Xảy có cuộc tranh giành giữa những người thợ chăn súc vật của Abram và những thợ chăn súc vật của lot. (Bấy giờ dân Canaan và dân Phơrizi đang ở trong xứ). 8 Abram nói với Lot: "Làm sao đừng có chuyện tranh chấp giữa ta và cháu, giữa nhóm mục đồng của ta và nhóm mục đồng của cháu, vì chúng ta là hàng bà con anh em mà! 9 Há xứ nầy lại không phải mở ra trước mặt cháu cả sao? Cháu hãy lìa bác mà đi đi! Nếu cháu về bên trái, bác sẽ rẽ bên phải, nếu cháu đi bên phải, bác sẽ rẽ bên trái".

10 Lot ngước mắt lên và thấy tất cả vùng châu thổ Yorđan khắp vùng đều có nước nôi sung túc.

- Trước khi yavê phá hủy Sôđôm và Gomara, - thì đó như thể cánh vườn của yavê, như đất Aicập, mãi thấu Soar. 11 Và Lot đã chọn lấy cho mình tất cả vùng châu thổ Yorđan, và lot đã trẩy đi về hước Ðông, và họ đã lìa biệt nhau mỗi người một hướng. 12 Abram lập cư ở đất Canaan, còn Lot lập cư trong các thành vùng châu thổ và đem lều trại đến tận Sôđôm. 13 Mà người Sôđôm là hạng tội ác đáo để trước mặt Yavê.

14 (Và) Yavê phán bảo Abram sau khi Lot đã lìa biệt ông: "Hãy ngước mắt lên và từ chỗ ngươi đứng, hãy nhìn tứ phía: Bắc, Nam, Ðông, Ðoài. 15 Vì toàn xứ ngươi thấy đó, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng giống ngươi cho đến vạn đại. 16 Ta sẽ làm cho dòng giống ngươi đông như bụi đất, khiến cho ai đếm được bụi đất, thì cũng tính sổ được dòng giống ngươi. 17 Hãy chỗi dậy rảo khắp xứ chiềungang chiều dọc, vì Ta sẽ ban đất ấy cho ngươi". 18 Và Abram đã đem lều trại đến lập cư ở Cây Sồi Mamrê, ở tại Hêbrôn. Ông đã xây tế đàn kính Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page