Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 02 -

 

1 Thế là đã được hoàn thành trời và đất và các cơ ngũ của chúng hết thảy. 2 Và ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người làm. Và ngày thứ bảy Người đã nghỉ mọi công việc Người làm. 3 Và Thiên Chúa đã chúc lành cho ngày thứ bảy và Người đã tác thành nó, vì ngày ấy, Người đã nghỉ mọi công việc Người đã tạo dựng.

4a Thế đó sự tích trời đất, khi chúng được dựng nên.

 

Thử thách

4b Vào ngày Yavê Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 thì trên đất chưa có bụi cây đồng ruộng nào, chưa có cỏ lả đồng ruộng nào, vì Yavê Thiên Chúa không cho mưa xuống trên đất và chưa có người để canh tác đất đai. 6 Một con nước tự đất dẫy lên và cho cả mắt đất uống đã. 7 Yavê Thiên Chúa đã nắn hình người với bụi lấy từ đất đai và Người đã hà hơi sống vào mũi nó và người đã thành mạng sống.

8 Và Yavê Thiên Chúa đã trồng vườn cây ở Eden, về phía Ðông và Người đặt trong đó, người đã được nắn ra. 9 Và Yavê Thiên Chúa đã cho từ đất mọc lên mọi thứ cây coi sướng mắt, và ăn ngon lành và cây sự sống ở giữa vườn cùng cây sự biết tốt xấu. 10 Một con sông từ Eden chảy đến để cho vườn uống và từ đó, nó chia làm bốn nhánh. 11 Tên nhánh thứ nhất Phisôn. Nó chảy vòng quanh tất cả đất Havila là nơi có vàng.

12 Vàng đất ấy là thứ vàng tốt. Ở đó cũng có nhũ hương và mã não. 13 Và tên sông thứ hai là Ghikhôn. Nó chảy vòng quanh tất cả đất Kush. 14 Và tên sông thứ ba là Tigra. Nó chảy phía đông Assur và sông thứ tư là: Phơrat, 15 Yavê Thiên Chúa đã đem người đặt trong vườn Eden đề nó canh tác và giữ vườn.

16 Và Yavê Thiên Chúa đã truyền dạy ngươì rằng: "Mọi cây trong vườn, ngươi đều được ăn. 17 Nhưng cây "sự biết tốt xấu" ngươi không được ăn, vì chưng ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ chết".

18 Yavê Thiên Chúa đã phán: "Không tốt, nếu người chỉ có một mình. Ta sẽ làm cho nó cái gì trợ giúp đương đối với nó". 19 Và Yavê ThiênChúa đã nắn ra từ đất đai mọ thứ dã thú và mọi giống chim trời và Người dẫn đến cho người để xem nó gọi làm sao. Và mọi mạng sống hễ người gọi sao thì tên là vậy. 20 Và người đã đặt tên cho mọi thú vật và chim trời cùng mọi dã thú. Nhưng phần người, người vẫn không gặp được sự trợ giúp nào đương đối. 21 Và Yavê Thiên Chúa đã giáng xuống trên người một giấc tên mê, và nó đã ngủ thiếp đi. Và Người đã rút lấy một xương sườn của nó, đoạn lấ thịt vào. 22 Và trên sườn đã rút tự người, Yavê Thiên Chúa đã xây thành người đàn bà. Ðoạn Người dẫn đến với người. 23 Và nó đã nói:

"Phen này, nàng là xương tự xương tôi, thịt tự thịt tôi.

- Nàng sẽ đội danh là "đàn bà" vì đã được rút tự đàn ông".

24 Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cha mẹ và khắn khít với vợ mình và chúng sẽ nên một thân xác.

25 Và cả hai đều trần truồng, người và vợ nó, mà chúng không hổ ngươi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page