Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 24 -

 

Cưới vợ cho Ysaac

1 Abraham đã già nua và trong mọi sự Yavê đã chúc lành cho Abraham. 2 Abraham nói với người lão bộc già nhất nhà ông, người đứng quản cai mọi của cải ông: "Ngươi hãy đặt tay dưới đùi ta, 3 ta muốn ngươi lấy Yavê, là thần trời thần đất, mà thề rằng ngươi sẽ không cưới vợ cho con ta trong hàng con gái dân Canaan nơi ta lập cư đây. 4 Nhưng ngươi sẽ đi tới đất quê ta, đến với người dòng tộc của ta mà cưới vợ cho con ta là Ysaac". 5 Người lão bộc mới thưa ông: "Có lẽ người đàn bà (ấy) không chịu theo tôi về xứ nầy. Thế tôi có phải đem con ông về lại xứ ông đã bỏ ra đi không?" 6 Abraham bảo y: "Liệu hồn, đừng dẫn con ta về lại nơi đó! 7 Yavê thần trời, Ðấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta, khỏi quê họ hàng ta, Ðấng đã hán cùng ta, Ðấng đã thề với ta rằng: Ta sẽ ban đất nầy cho dòng giống ngươi. Chính Người sẽ sai Thần sứ của Người đi trước mặt ngươi, để ngươi cưới vợ cho con ta ở đó. 8 Và giả như người đàn bà (ấy) không chịu theo ngươi, thì ngươi được giải lời thề ta buộc ngươi đây. Dù sao cũng đừng đem con ta về lại đó". 9 Và lão bộc đã đặt tay dưới đùi Abraham chủ mình, và đã thề với ông về điều ấy.

10 Lão bộc lấy mười con trong đàn lạc đà của chủ, đem theo tất cả những gì quí báu của chủ, mà lên đường đi đến Aram Naharaim, đến thành của Nakhor. 11 Lão cho lạc đà phục xuống bên ngoài thành, bên giếng nước vào lúc xế chiều, vào buổi phụ nữ ra kín nước. 12 lão khấn: "Lạy Yavê, Thiên Chúa của Abraham chủ tôi, xin cho tôi được gặp may hôm nay, xin làm nghĩa cho Abraham chủ tôi! 13 Nầy tôi đứng bên suối nước, và con gái dân thành đang ra kín nước. 14 Cô gái nào tôi xin: "Cô ngả vò cho tôi uống với! mà cô ấy nói: "Xin ông uống! tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa", thì đích thị cô ấy là kẻ Người sẽ se kết với tôi tớ của Người là Ysaac, và nhờ đó tôi biết là Người đã làm nghĩa cho chủ tôi".

15 Lão chưa nói hết, thì nầy Rêbêca đi ra, con gái của Bơtuel, (Bơtuel là) con của Milkah, vợ của Nakhor, em của Abraham với chiếc vò trên vai. 16 Cô gái nhan sắc tuyệt đẹp, còn trinh, chưa đàn ông nào biết đến. Cô xuống suối, cho nước đầy vò rồi lên. 17 Người lão bộc chạy lại đón cô và nói: "Làm ơn cho tôi uống một ngụm nước nơi vò của cô". 18 Cô đáp: "Xin ông uống!" Rồi cô lanh chai hạ vò xuống tay mà cho lão uống. 19 Cho lão uống xong, cô nói: "Tôi sẽ kín nước cho cả lạc đà của ông nữa, cho đến khi nào chúng uống xong". 20 Rồi cô lanh chai đổ vò nước vào máng và còn chạy tới giếng để múc nước; và cô đã múc nước cho cả mấy con lạc đà. 21 Người kia cứ ngắm cô, trầm ngâm muốn biết Yavê đã cho con đường của lão được may mắn hay không.

22 Khi mấy con lạc đà đã uống xong, ông lão lấy một chiếc vòng nặng nửa lạng xỏ mũi cô và hai chiếc xuyến nặng độ mười lạng vàng xỏ tay cô, 23 đoạn hỏi: "Cô con ai, xin nói cho lão biết: nhà ông thân có chỗ cho chúng tôi trọ đêm không?" 24 Cô gái nói với lão: "Tôi con ông Bơtuel, bà Milkah đã sinh ra cho Nakhor". 25 Cô gái nói với lão: "Nhà chúng tôi có rơm có cỏ nhiều, và chỗ trọ đêm cũng có". 26 Và ông lão phục mình xuống thờ lạy Yavê. 27 Ông nói: "Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của Abraham chủ tôi, Ðấng đã không bỏ quên lòng nhân nghĩa, tín thành của Người với chủ tôi, còn tôi, Yavê đã đưa lối dẫn lại nhà em chủ tôi".

28 Cô gái đã chạy về nhà mẹ cô mà thuật lại các điều ấy. 29 Rêbêca có người anh tên là Laban. Laban liền chạy đến nơi ông lão, ở ngoài (thành), bên suối. 30 Vừa thấy vòng mũi và xuyến nơi tay em gái chàng, và nghe lời lẽ Rêbêca em gái chàng, rằng: "Ông lão đã nói thế nầy" thì chàng liền đến nơi ông lão, và thấy ông vẫn đứng với đàn lạc đà bên suối. 31 Chàng nói (với lão): "Hỡi người diễm phúc của Yavê, xin hãy vào, làm sao lại cứ đứng ngoài này. Tôi đã dọn dẹp nhà cửa, và có chỗ cho lạc đà". 32 Ông lão vào nhà; và Laban cởi đai cho lạc đà, và cho lạc đà rơm cỏ, cùng nước rửa chân lão, và những người đi với lão.

33 Rồi người ta dọn bữa ăn trước mặt lão, nhưng lão nói: "Tôi sẽ không ăn trước khi được nói những điều tôi phải nói!" (Laban) đáp: "Xin ông cứ nói!" 34 Và lão nói: "Tôi là nô bộc của Abraham. 35 Yavê đã chúc lành bội hậu cho ông tôi, và ông đã nên hào phú: Người đã ban cho ông chiên, bò, vàng, bạc, tớ trai tớ gái, lừa và lạc đà. 36 Và Sara, bà cả của ông tôi lúc tuổi già đã sinh hạ con trai cho ông tôi và ông đã trút hết tất cả mọi sự ông có cho con. 37 Ông đã bắt tôi thề rằng: "Ngươi sẽ không cưới vợ cho con ta trong hàng con gái của Canaan, dân c1 đất ta đang ở. 38 Song ngươi sẽ đi đến nhà cha ta, đến với họ hàng của ta mà cưới vợ cho con ta". 39 Tôi đã thưa với ông tôi: Có lẽ người đàn bà không chịu đi theo tôi. 40 Thì ông bảo tôi: Yavê, Ðấng mà trước nhan Người, ta bước đi, sẽ sai Thần sứ của Người đi với ngươi, và sẽ cho con đường của ngươi may mắn và ngươi sẽ cưới vợ cho con ta nơi họ hàng ta, nơi nhà cha ta. 41 Bấy giờ ngươi sẽ được giải khỏi lời chúc dữ của ta, khi ngươi đã đi tới họ hàng ta, và họ đã không ban cho ngươi: Người sẽ được giải khỏi lời chúc dữ của ta. 42 Hôm nay tôi đã đến bên suối, và tôi khấn: Lạy Yavê, Thiên Chúa của Abraham ông tôi, nếu Người sẵn lòng làm cho con đường tôi đang đi được may mắn, 43 thì này tôi đứng bên suối nước, xin cho xảy ra thế này: thiếu nữ nào ra kín nước và tôi xin: cô làm ơn cho tôi uống ngụm nước nơi vò của cô, 44 mà cô ấy nói với tôi: chính ông, xin ông cứ uống, và cả lạc đà của ông, tôi cũng múc nước cho nữa, thì chính đó là người vợ Yavê đã se kết cho con của ông tôi. 45 Tôi chưa nói hết trong lòng như thế, thì nầy Rêbêca đi ra với chiếc vò trên vai. Cô xuống suối kín nước và tôi nói với cô: Cô làm ơn cho tôi uống với. 46 Và cô đã lanh chai hạ vò xuống mà nói: "Xin ông uống! tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa". Tôi đã uống và cô cũng đã cho lạc đà của tôi uống nữa. 47 Tôi đã hỏi cô, tôi nói: "Cô con ai?" Cô đáp: "Con ông Bơtuel, con của Nakhor, do Milkah đã sinh ra". Và tôi đã xỏ chiếc vòng vào mũi cô, và xuyến vào tay cô. 48 Và tôi đã quì xuống thờ lạy Yavê. Tôi đã chúc tụng Yavê Thiên Chúa của Abraham, ông tôi. Ðấng đã dẫn tôi nhằm đường để cưới con gái của em ông tôi cho người con của ông tôi. 49 Vậy bây giờ nếu các ngài sẵn lòng thi hành nhân nghĩa tín thành với ông tôi, xin nói cho tôi biết, bằng không cũng xin nói cho tôi biết, để tôi xoay xở bên đăm bên chiêu?"

50 Laban đáp lại cùng với Bơtuel và nói: "Sự xảy đến do bởi Yavê, chúng tôi không thể nói với ông phải chăng gì nữa. 51 Nầy Rêbêca trước mặt ông, xin ông cứ lấy mà đi, nó hãy làm vợ con chủ ông, theo như Yavê đã phán". 52 Vậy khi người lão bộc của Abraham đã nghe theo lời lẽ của họ, thì lão phục xuống đất thờ lạy Yavê. 53 Ðoạn người lão bộc lấy ra đồ bạc, đồ vàng, và trang phục tặng Rêbêca. lão cũng đem báu vật tặng anh và mẹ cô.

54 Rồi họ ăn uống, lão và những người đi với lão, và trọ qua đêm ấy. Sáng dậy, lão nói: "Xin buông cho tôi về với ông tôi". 55 Nhưng anh cô và mẹ cô nói: "Hãy cho con bé ở lại với chúng tôi ít ngày, mười ngày chẳng hạn, rồi sau đó nó sẽ trẩy đi". 56 Lão nói với họ: "Xin đừng cầm tôi lại, Yavê đã cho đường tôi may mắn, xin buông cho tôi về với ông tôi". 57 Họ nói: "Ðề chúng tô gọi con bé lại và hỏi ngay chính miệng nó.

58 Họ gọi Rêbêca và nói với nàng: "Con có muốn đi với người nầy không?" Nàng đáp: "Con xin đi". 59 Vậy họ đã để Rêbêca em gái họ ra đi với người vú nuôi làm một cùng người lão bộc của Abraham và những người của lão. 60 Họ chúc lành cho Rêbêca và nói với nàng:

"Hiền muội, em ơi,

em hãy thành ngàn ngàn vạn vạn,

ước gì dòng giống của em chiếm ngữ

cửa thành những người ghét nó".

61 Rêbêca cùng các thị tỳ của nàng chỗi dậy, cỡi lên lạc đà mà đi theo ông lão. Ông lão đã nhận lấy Rêbêca và lên đường.

62 Ysaac trên đường về sau chuyến đi giếng Lakhay-Roy, chàng ở tại vùng Nam-sa. 63 Chàng đi ra dạo chơi ngoài đồng, lúc xế chiều. Ngước mắt lên chàng nhìn, thì nầy có đoàn lạc đà đi lại. 64 Rêbêca ngước mắt lên chợt thấy Ysaac. Nàng xuống lạc đà. 65 Và hỏi người lão bộc: "Ai đó, người đi trong đồng đến với ta kia?" Người lão bộc đáp: "Chính chủ tôi đó". Nàng liền lấy chiếc khăn phủ lấy mình.

66 Người lão bộc thuật lại tự sự việc mình đã làm tất cả. 67 Ysaac đã đưa nàng vào lều (cái lều) của Sara mẹ chàng. Chàng đã lây Rêbêca; và nàng đã nên vợ của chàng. Chàng yêu nàng. Và Ysaac đã khuây khỏa được nỗi ưu phiền mất mẹ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page