Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 07 -

 

Vào tàu

1 Yavê phán với Noê: "Hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì Ta thấy ngươi là người đức nghĩa trước nhan Ta nơi thế hệ này. 2 Trong các thú vật thanh sạch, ngươi hãy lấy với ngươi bảy con, mỗi loại, đực và cái, còn trong các thú vật không thanh sạch (ngươi hãy lấy) hai con đực và cái 3 (và cả chim trời nữa, bảy con mỗi loại, trống và mái), để độ sinh giống má trên cả mặt đất. 4 Vì bảy ngày nữa là Ta sẽ cho mưa xuống đất bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, và Ta sẽ xóa khỏi mặt đất mọi sinh vật Ta đã làm ra". 5 Và Noê đã thi hành mọi điều Yavê đã truyền cho ông. 6 Noê chẵn sáu trăm tuổi thì Hồng thủy, nước lụt xảy đến trên đất.

7 Và để tránh cơn nước Hồng thủy, Noê đã vào tàu làm một với con cái ông, vợ ông và vợ con cái ông. 8 (Thuộc các thú vật thanh sạch và các thú vật không thanh sạch, và thuộc các chim chóc và thuộc mọi vật bò trên đất, 9 thì cứ từng hai con, đực và cái, đến với Noê mà vào tàu theo như ThiênChúa đã truyền cho Noê). 10 Và sau bảy ngày, nước Hồng thủy đã xảy đến trên đất.

11 Năm sáu trăm đời Noê, tháng hai ngày mười bảy trong tháng, trong ngày ấy, hết các mạch nước của uông mang vĩ đại bật tung và các cửa tò vò tầng trời toang mở. 12 Và mưa đổ xuống đất bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

13 Nhằm chính ngày ấy, Noê và Sem, Kham, Yaphet, các con của Noê, vợ Noê, và ba người vợ của các con ông đã vào tàu. 14 Cùng với họ mọi mãnh thú theo loại và mọi thú vật theo loại, mọi côn trùng bò lê trên đất theo loại, mọi thứ chim chóc theo loại, các thú cầm thú có cánh. 15 Chúng đến với Noê mà vào tàu mỗi thứ hai con thuộc mọi xác thịt có sinh khí, 16 và đi vào có một đực một cái thuộc mọi loại xác thịt, chúng vào chiếu theo điều Thiên Chúa đã truyền cho Noê.

Và Yavê đã đóng cửa lại đằng sau ông.

 

Lụt

17 Và đã xảy đến lụt Hồng thủy trên đất bốn mươi ngày. Nước đã trương đại và nâng tàu mà cất bổng lên khỏi đất. 18 Con nước dâng lên và trương đại lớn lắm trên đất và tàu đã trôi trên mặt nước. 19 Con nước dâng lên lớn lắm, lớn lắm trên đất. Tất cả những núi cao nhất dưới mọi phương trời đều bị phủ lút cả. 20 Nước đã dâng cao mười lăm xích bên trên khiến núi non đều bị phủ lút. 21 Và mọi loài xác thịt động đậy trên đất đều tắt thở: chim chóc, thú vật, mãnh thú, và mọi vật lúc nhúc trên đất, và mọi người hết thảy. 22 Mọi loài có hơi thở nơi mũi, tức là tất cả các vật trên cạn đều chết hết. 23 (Yavê) đã xóa sạch trên đất hết thảy, từ người cho đến súc vật, côn trùng, và chim trời, chúng đều bị xóa sạch khỏi đất và còn lại chỉ có một mình Noê và những gì ở trong tàu làm một với ông. 24 Và nước đã dâng lên trên đất một trăm năm mươi ngày.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page