Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 14 -

 

Giao chinh giữa các vua

1 Vào ngày đời Amraphel, vua Sinêar; Ariok, vua Ellasar, Kơdor-Laomer, vua Êlam; và Tiđơal vua các bộ lạc. 2 Họ đã giao chinh với Bêra vua Sôđôm, Birsa vua Gomora, Sinab vua Admah, Sêmêber vua Sơboyim, và vua (thành) Bêla tức là Soar.

3 Các ông nầy liên hiệp với nhau trong thung lũng Siđđim (tức là Biển Muối). 4 Trong vòng mười hai năm, họ đã thần phục Kơdor-Laomer, nhưng đến năm thứ mười ba họ đã khởi loạn. 5 Và năm thứ mười bốn, Kơdor-Laomer đã đến làm một với các vua phe ông. Họ đã đánh bại dân Rơphaim tại Astarot-Qarnayim, dân Zuzim tại Ham, dân Emim tại cánh đồng Qiriataim. 6 Dân Khori tại rặng núi Sêir, cho đến El-Pharan giáp giới sa mạc. 7 Ðoạn họ quay trở lại mà đến suối "Phán quyết" (tức là Cadès). Họ đã đánh phá tất cả vùng dân Amalek và cả dân Amori lập cư ở Khaxaxon-Tamar. 8 Bấy giờ vua Sođôm, vua Gomora, vua Admah, vua Sơboyim và vua Bêla (tức là Xoar) xuất chinh, và đã nghinh chiến (với họ) trong thung lũng Siđđim, 9 tức là với Kơdor-Laomer, vua Elam, Tiđơal vua các bộ lạc, Amraphel vua Simơar, Ariok vua Ellasar, bốn vua chống lại năm ông. 10 Thung lũng Siđđim nhan nhản những hố lịch thanh. Trong khi bỏ chạy, vua Sôđôm và (vua) Gomora đã ngã vào đó, còn tàn binh thì trốn lên núi. 11 Phe thắng đã đoạt lấy của cải hết thảy của Sôđôm, Gomora và tất cả lương thực, rồi đi mất. 12 Khi đi họ cũng bắt Lot và của cải của ông - (Lot) con người em của Abram và đã lập cư ở Sôđôm.

13 Một người thoát được đã tới báo sự tình cho Abram, người Hipri. Ông này ở tại (Cây Sồi) của Mamrê, người Amori, anh của Eskol và Aner, họ là đồng minh của Abram. 14 Abram vừa nghe anh em mình bị bắt làm tù binh, thì liền chiêu tập binh tráng gia thuộc của ông, ba trăm mười tám người, và nhào đuổi theo cho đến Ðan. 15 Ông chia quân xông vào địch ban đêm, ông và bộ hạ của ông, và đã đánh đuổi họ cho đến Khôbah, Bắc Ðama. 16 Ông đã thu hồi được của cải tất cả, ông cũng đã đem về được Lot, bà con của ông với của cải hết thảy, các phụ nữ và dân chúng.

 

Melkisêđek

17 Khi Abram đã đánh bại Kơdor-Laomer và các vua liên minh mà trở về thì vua Sôđôm ra đón ông tại thung lũng Savê (tức là thung lũng nhà Vua). 18 Melkisêđek, vua Salem đem đến bánh rượu; ông nầy là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. 19 Ông đã chúc lành cho Abram và nói: "Chúc lành hãy đổ xuống cho Abram do Thiên Chúa Tối Cao Ðấng sinh thành trời đất.

20 Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao Ðấng đã phó địch thù (của ông) trong tay ông". Abram đã cống cho ông thập phân về hết mọi sự.

21 Vua Sôđôm nói với Abram: "Nhân mạng xin ông cho tôi lại, còn của cải xin ông giữ lấy". 22 Và Abram đã nói với vua Sôđôm: "Tôi giương tay trước Thiên Chúa Tối Cao Ðấng sinh thành Trời Ðất, 23 một mẩu chỉ cho đến một quai dép tôi sẽ không lấy một tí gì trong các vật thuộc về ông, để ông đừng nói: "Ta đã làm giàu cho Abram". 24 Không tí gì phần tôi, trừ ra những gì binh tráng đã ăn phần những người đã đi với tôi, Aner, Eskol và Mamrê: Họ hãy lấy phần của họ".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page