Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Nhöõng Baøi Giaùo Lyù cuûa ÑTC trong Naêm Thaùnh 2000

Nhöõng Baøi Giaùo Lyù cuûa ÑTC trong 3 naêm chuaån bò Naêm Thaùnh 2000


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page