Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 92 (Thöù Tö ngaøy 14-6-2000)

Vinh quang Chuùa Ba Ngoâi
nôi Giaùo Hoäi Duy Nhaát
Thaùnh Thieän, Coâng Giaùo vaø Toâng Truyeàn

1- Trong cuoäc löõ haønh cuûa mình tieán ñeán vieäc troïn veïn hieäp thoâng yeâu thöông vôùi Thieân Chuùa, Giaùo Hoäi toû mình ra nhö laø "moät daân toäc ñöôïc neân moät vôùi moái hieäp nhaát cuûa Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Thaùnh Linh". Caâu ñònh nghóa tuyeät vôøi cuûa Thaùnh Cyprianoâ (De Orat. Dom. 23; xem Hieán Cheá AÙnh Saùng Muoân Daân, ñoaïn 4) ñaõ ñöa chuùng ta vaøo maàu nhieäm Giaùo Hoäi, moät Giaùo Hoäi ñöôïc thaønh neân nhö moät coäng ñoàng cöùu ñoä bôûi söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa Ba Ngoâi. Nhö Daân Chuùa xöa, Giaùo Hoäi cuõng ñöôïc daãn daét trong moät cuoäc taân Xuaát Haønh cuûa mình baèng coät maây ban ngaøy vaø coät löûa ban ñeâm, nhöõng bieåu hieäu noùi leân vieäc Thieân Chuùa lieân læ hieän dieän. Veà phöông dieän naøy, chuùng ta haõy chieâm ngöôõng vinh quang cuûa Thieân Chuùa Ba Ngoâi, Ñaáng laøm cho Giaùo Hoäi duy nhaát, thaùnh thieän, coâng giaùo vaø toâng truyeàn.

 2- Tröôùc heát, Giaùo Hoäi laø Giaùo Hoäi duy nhaát. Thaät vaäy, ngöôøi ñöôïc röûa toäi ñöôïc lieân keát maàu nhieäm vôùi Chuùa Kitoâ vaø laøm neân Nhieäm Theå cuûa Ngöôøi nhôø quyeàn pheùp Chuùa Thaùnh Thaàn. Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II daïy: "Tuyeät maãu vaø nguoàn maïch cuûa maàu nhieäm naøy laø moái hieäp nhaát cuûa moät Thieân Chuùa duy nhaát trong Ba Ngoâi laø Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn" (Saéc Leänh veà Hieäp Nhaát Unitatis Redentegratio, ñoaïn 2). Maëc daàu trong quaù khöù moái hieäp nhaát naøy ñaõ phaûi traûi qua moät cuoäc thöû thaùnh ñau thöông vôùi nhieàu cuoäc chia reõ, nguoàn maïch Ba Ngoâi voâ taän cuûa Giaùo Hoäi vaãn thoâi thuùc Giaùo Hoäi caøng caàn phaûi soáng saâu xa hôn moái koinonia, hay moái hieäp thoâng, ñöôïc chieáu toûa nôi coäng ñoàng tieân khôûi ôû Gieârusalem xöa (Acts 2:42; 4:32).

 YÙ nghóa ñoái thoaïi ñaïi keát ñöôïc baét nguoàn töø khía caïnh naøy, vì taát caû moïi Kitoâ höõu ñeàu nhìn nhaän neàn taûng hieäp thoâng theo chieàu höôùng Chuùa Ba Ngoâi, ôû choã, chuùng ta nhaán maïnh ñeán "moät Thieân Chuùa ban phaùt cuûa moái koinonia vaø ñeán ñaëc tính Ba Ngoâi. Khôûi ñieåm laø vieäc gia nhaäp baèng pheùp röûa vaøo moái koinonia baèng ñöùc tin, nhôø Ñöùc Kitoâ trong Thaàn Linh cuûa Ngöôøi. Phöông tieän ñeå thoâng ban Thaàn Linh ñeå baûo toàn moái koinonia naøy laø Lôøi Chuùa, laø thöøa taùc vuï, laø caùc bí tích, laø caùc ñoaøn suûng" (Nhöõng Khía Caïnh veà Koinonia, Baûn Töôøng Trình ñoái thoaïi nguõ nieân thöù ba, 1985-1989, giöõa Coâng Giaùo vaø Pentecost, ñoaïn 31). Theo yù nghóa naøy, Coâng Ñoàng nhaéc nhôû taát caû moïi tín höõu laø "caøng hieäp nhaát hôn vôùi Chuùa Cha, vôùi Lôøi vaø vôùi Thaàn Linh, hoï caøng coù theå lôùn leân trong tình yeâu thöông nhau nhö anh em moät caùch saâu xa vaø deã daøng hôn" (Saéc Leänh Hieäp Nhaát, ñoaïn 7).

 3- Giaùo Hoäi cuõng laø Giaùo Hoäi thaùnh thieän nöõa. Theo ngoân ngöõ thaùnh kinh, ngay caû tröôùc khi trôû thaønh moät dieãn ñaït thaùnh thieän veà luaân lyù vaø söï soáng cuûa tín höõu thì quan nieäm thaùnh thieän ñaõ aùm chæ ñeán vieäc thaùnh hieán do Thieân Chuùa thöïc hieän qua vieäc tuyeån choïn vaø aân suûng Ngaøi ban cho daân Ngaøi. Theá neân, chính vieäc hieän dieän thaàn linh laø ñieàu thaùnh hoùa coäng ñoàng tín höõu "trong chaân lyù" (Jn 17:17,19).

 Daáu hieäu cao caû nhaát cuûa söï hieän dieän naøy ôû nôi phuïng vuï laø cuoäc thaàn hieån thaùnh hieán Daân Chuùa. Nôi phuïng vuï, chaúng nhöõng coù söï hieän hieän Thaùnh Theå laø Mình Maùu Chuùa Kitoâ, maø coøn coù caû "Hieán Teá Taï Ôn cuûa chuùng ta nöõa, töùc laø vieäc chuùng ta taï ôn Thieân Chuùa, vieäc chuùng ta chuùc tuïng Ngaøi vì Ngaøi ñaõ cöùu chuoäc chuùng ta baèng cuoäc töû naïn cuûa Ngaøi vaø laøm cho chuùng ta trôû thaønh nhöõng keû ñöôïc thoâng phaàn vaøo söï soáng baát töû baèng cuoäc phuïc sinh cuûa Ngaøi. Nhö theá, ñöôïc hieán daâng leân Ba Ngoâi laø Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn, vieäc thôø phöôïng naøy, tröôùc heát, hoøa hôïp vôùi vaø thaám nhaäp vaøo vieäc cöû haønh phuïng vuï Thaùnh Theå. Theá nhöng, noù cuõng phaûi laøm traøn ñaày caùc giaùo hoäi cuûa chuùng ta nöõa vaø traøn ñaày caû ñôøi soáng cuûa Giaùo Hoäi nöõa (Toâng Thö Donininae Cenae, ñoaïn 3). Töùc laø, neáu chuùng ta tieáp tuïc yeâu thöông nhau vaø hôïp nhau chuùc tuïng Ba Ngoâi Chí Thaùnh... chuùng ta seõ trung thaønh vôùi ôn goïi saâu xa nhaát cuûa Giaùo Hoäi vaø seõ ñöôïc neám tröôùc phuïng vuï vinh hieån toaøn haûo" (Hieán Cheá AÙnh Saùng Muoân Daân, ñoaïn 51).

 4- Giaùo Hoäi laø Giaùo Hoäi coâng giaùo, ñöôïc sai ñi ñeå loan baùo Chuùa Kitoâ cho toaøn theå theá giôùi vôùi nieàm hy voïng laø taát caû moïi vò laõnh ñaïo caùc daân nöôùc seõ qui tuï laïi vôùi daân cuûa Thieân Chuùa Abraham (x Ps 47:9; Mt 28:19). Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II daïy raèng: "Giaùo Hoäi treân traàn gian laø truyeàn giaùo ôû ngay baûn chaát cuûa mình, vì, theo döï aùn cuûa Chuùa Cha, nguoàn goác cuûa Giaùo Hoäi khôûi söï töø söù vuï cuûa Chuùa Con vaø Thaùnh Linh.

 Döï aùn naøy baét nguoàn töø "tình yeâu nhö nguoàn suoái", tình yeâu cuûa Thieân Chuùa laø Cha. Laø moät nguyeân lyù voâ nguyeân lyù, Ñaáng Chuùa Con phaùt sinh vaø laø Ñaáng Thaùnh Linh phaùt xuaát qua Chuùa Con, Thieân Chuùa ñaõ nhöng khoâng döïng neân chuùng ta theo loøng töø aùi cao caû vaø xoùt thöông cuûa Ngaøi, cuõng nhö ñaõ öu aùi môøi goïi chuùng ta chia seû vôùi söï soáng vaø vinh hieån cuûa Ngaøi. Ngaøi quaûng ñaïi tuoân traøo vaø khoâng ngöøng traøo tuoân thieän haûo tính thaàn linh cuûa Ngaøi, ñeå Ngaøi laø Ñaáng Taïo Döïng taát caû moïi söï sau cuøng coù theå trôû neân "taát caû trong moïi söï" (1Cor 15:28), nhôø ñoù Ngaøi vöøa baûo ñaûm ñöôïc vinh quang cuûa Ngaøi laãn haïnh phuùc cuûa chuùng ta" (Saéc Leänh Truyeàn Giaùo Cho Muoân Daân Ad Gentes, ñoaïn 2).

 5-Sau heát, Giaùo Hoäi laø Giaùo Hoäi toâng truyeàn. Theo leänh truyeàn cuûa Chuùa Kitoâ, caùc Toâng Ñoà cuûa Ngöôøi phaûi ra ñi tuyeån moä moân ñoà nôi taát caû moïi daân nöôùc, röûa toäi cho hoï nhaân danh Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn, cuøng daïy cho hoï tuaân giöõ taát caû nhöõng gì Ngöôøi ñaõ truyeàn cho caùc vò (x Mt 28:19-20). Söù meänh naøy ñöôïc aùp duïng cho toaøn theå Giaùo Hoäi, moät Giaùo Hoäi, nhôø Lôøi Chuùa, soáng ñoäng, chieáu soi vaø sinh hoa keát traùi bôûi Thaùnh Linh cuøng caùc bí tích, nhôø ñoù "laøm troïn döï aùn cuûa Thieân Chuùa, moät döï aùn Chuùa Kitoâ ñaõ yeâu thöông vaø ngoan ngoaõn hoaøn taát cho vinh quang cuûa Cha laø Ñaáng ñaõ sai Ngöôøi ñeán ñeå toaøn theå nhaân loaïi ñöôïc trôû neân Daân Chuùa, laøm neân moät Thaân Theå Chuùa Kitoâ duy nhaát, vaø ñöôïc xaây döïng thaønh moät Ñeàn Thôø duy nhaát cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn" (Saéc Leänh veà Truyeàn Giaùo Cho Muoân Daân Ad Gentes, ñoaïn 7).

 Giaùo Hoäi duy nhaát, thaùnh thieän, coâng giaùo vaø toâng truyeàn laø Daân Chuùa, laø Thaân Theå Chuùa Kitoâ vaø laø Ñeàn Thôø Chuùa Thaùnh Thaàn. Ba hình aûnh thaùnh kinh naøy cho thaáy chieàu kích Ba Ngoâi cuûa Giaùo Hoäi. Chieàu kích naøy bao goàm taát caû moïi moân ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, thaønh phaàn ñöôïc keâu goïi ñeå soáng chieàu kích naøy saâu xa hôn bao giôø heát vaø trong moái hieäp thoâng thieát tha hôn bao gôø heát. Chính vieäc ñaïi keát tìm thaáy ñöôïc neàn taûng vöõng chaéc cuûa mình trong moái lieân heä vôùi Chuùa Ba Ngoâi naøy, vì Thaàn Linh "lieân keát tín höõu vôùi Chuùa Kitoâ, vò trung gian cuûa moïi taëng aân cöùu ñoä vaø nhôø Ngöôøi hoï môùi coù theå ñeán cuøng Chuùa Cha, Ñaáng hoï keâu caàu laø 'Abba, Laïy Cha' trong cuøng moät Thaàn Linh" (UÛy Ban Lieân Hieäp Lutheroâ vaø Coâng Giaùo Roâma, Giaùo Hoäi vaø Ñöùc Coâng Chính Hoùa, ñoaïn 64). Nhö theá, trong Giaùo Hoäi, chuùng ta thaáy ñöôïc moät cuoäc hieån linh cao caû cuûa vinh quang Ba Ngoâi. Bôûi vaäy, chuùng ta haõy chaáp nhaän lôøi môøi goïi cuûa Thaùnh Ambroâsioâ göûi ñeán chuùng ta sau ñaây: "Haõy choãi daäy, hôõi anh em laø nhöõng ngöôøi ñang say nguû ... Haõy choãi daäy vaø mau maén chaïy ñeán vôùi Giaùo Hoäi, ôû ñoù coù Chuùa Cha, ôû ñoù coù Chuùa Con, ôû ñoù coù Thaùnh Thaàn" (In Lucam, VII).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page