Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 67 (Thöù Tö ngaøy 8-9-1999)

Chuùa Gieâsu toû cho thaáy
dung nhan nhaân haäu cuûa Cha

Ñeå tieáp tuïc suy tö veà yù nghóa hoaùn caûi, hoâm nay chuùng ta cuõng seõ coá gaéng tìm hieåu yù nghóa cuûa ôn thöù tha toäi loãi, moät ôn do Chuùa Kitoâ ban cho chuùng ta qua vieäc Giaùo Hoäi laøm trung gian hoøa giaûi baèng bí tích.

Tröôùc heát, chuùng ta xeùt ñeán söù ñieäp cuûa thaùnh kinh veà vieäc Thieân Chuùa thöù tha toäi loãi: töùc laø söù ñieäp ñöôïc khai trieån roäng raõi trong Cöïu Öôùc vaø tieán ñeán möùc ñoä troïn veïn nôi Taân Öôùc. Giaùo Hoäi ñaõ ñöa ñieàu khoaûn thuoäc veà ñöùc tin cuûa mình naøy vaøo chính Kinh Tin Kính, laø kinh Giaùo Hoäi thöïc söï tuyeân xöng coù ôn tha toäi: Credo in remissionem peccatorum.

2- Cöïu Öôùc noùi vôùi chuùng ta veà vieäc thöù tha toäi loãi baèng nhieàu caùch khaùc nhau. Veà khía caïnh naøy, chuùng ta thaáy coù moät soá töø ngöõ nhö: toäi loãi ñöôïc "thöù tha", ñöôïc "taåy xoùa" (Ex.32:32), ñöôïc "luyeän loïc" (Is.6:7), bò "quaêng ra sau löng" (Is.38:17). Chaúng haïn, Thaùnh Vònh 103 vieát "Ñaáng tha thöù heát moïi loãi toäi cuûa ngöôi, Ñaáng chöõa laønh heát moïi beänh naïn cuûa ngöôi" (caâu 3). "Ngaøi laø Ñaáng khoâng ñoái xöû vôùi chuùng toâi theo loãi toäi cuûa chuùng toâi, vaø khoâng traû ñuõa theo laàm loãi cuûa chuùng toâi Nhö ngöôøi cha xoùt thöông con caùi mình theá naøo, Chuùa cuõng xoùt thöông nhöõng keû kính sôï Ngaøi nhö vaäy" (caùc caâu 10, 13).

Vieäc Thieân Chuùa töï tình thöù tha toäi loãi cuõng khoâng laøm giaûm bôùt traùch nhieäm vaø nhu caàu caàn hoaùn caûi cuûa con ngöôøi. Tuy nhieân, nhö tieân tri EÂzeâkieân nhaán maïnh, neáu keû gian aùc boû nhöõng haønh vi sai traùi cuûa mình thì toäi loãi cuûa hoï seõ khoâng coøn ñöôïc nhôù ñeán nöõa, vaø hoï seõ ñöôïc soáng" (cf. Ez. 18, nhaát laø caùc caâu 19-22).

3- Trong Taân Öôùc, vieäc Thieân Chuùa thöù tha ñöôïc maïc khaûi qua lôøi noùi vaø vieäc laøm cuûa Chuùa Gieâsu. Chuùa Gieâsu ñaõ toû dung nhan nhaân haäu cuûa Cha ra luùc Ngöôøi tha thöù toäi loãi. Khi choáng laïi moät vaøi khuynh höôùng ñaïo nghóa coù tính caùch ngaët ngheøo moät caùch giaû hình ñoái vôùi toäi nhaân, Ngöôøi ñaõ toû ra, trong moät soá tröôøng hôïp, tình thöông xoùt cuûa Cha cao caû vaø saâu xa laø döôøng naøo ñoái vôùi taát caû moïi con caùi cuûa Ngaøi (x. Saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, soá 1443).

Cao ñieåm cuûa maïc khaûi naøy coù theå ñöôïc thaáy nôi duï ngoân tuyeät vôøi thöôøng ñöôïc goïi laø duï ngoân "ñöùa con hoang ñaøng", maø thaät ra phaûi goïi laø duï ngoân "ngöôøi cha thöông xoùt" (Lk.15:11-32) môùi ñuùng. Trong duï ngoân naøy, thaùi ñoä cuûa Thieân Chuùa ñöôïc trình baøy cho thaáy thöïc söï vöôït ngoaøi söùc töôûng töôïng, so vôùi tieâu chuaån vaø öôùc voïng cuûa loaøi ngöôøi. Haønh ñoäng cuûa ngöôøi cha trong duï ngoân coù theå hieåu troïn veïn theo nguyeân goác cuûa noù, neáu chuùng ta ñeå yù ñeán moái töông quan xaõ hoäi vaøo thôøi cuûa Chuùa Gieâsu, ñoù laø vaán ñeà con caùi laøm vieäc ôû nhaø cha meï mình laø chuyeän bình thöôøng, nhö hai ngöôøi con trai cuûa moät oâng chuû vöôøn nho ñöôïc Ngöôøi noùi ñeán trong moät duï ngoân khaùc (x.Mt.21:28-31). Leà loái naøy tieáp tuïc cho tôùi khi ngöôøi cha qua ñôøi, vaø chæ ñeán luùc aáy con caùi môùi chia gia taøi söï nghieäp hoï ñöôïc thöøa höôûng maø thoâi. Theá nhöng, trong tröôøng hôïp chuùng ta ñang xeùt ñeán ñaây, ngöôøi cha laïi ñoàng yù chia cho ngöôøi con thöù phaàn gia taøi noù ñöôïc thöøa höôûng, vaø ñem phaân chia gia taøi cuûa mình cho noù cuõng nhö cho ngöôøi anh cuûa noù (x.Lk.15:12).

4- Vieäc ngöôøi con thöù quyeát ñònh thoaùt ly gia ñình, phung phaù caùc cuûa caûi ñöôïc cha chia cho vaøo cuoäc soáng buoâng thaû (x.ibid.15:13), laø moät vieäc ruoàng boû moái hieäp thoâng gia ñình moät caùch voâ lieâm sæ. Vieäc lìa boû nhaø cha cuûa mình roõ raøng cho thaáy toäi loãi mang moät yù nghóa nhö laø moät haønh ñoäng phaûn loaïn voâ ôn baát hieáu chaát chöùa nhöõng haäu quaû ñau thöông nôi con ngöôøi. Theo lyù luaän töï nhieân loaøi ngöôøi, moät caùch naøo ñoù ñöôïc theå hieän nôi noãi baát maõn cuûa ngöôøi anh, thì neân coù moät söï tröøng phaït nghieâm thaúng xaùc ñaùng ñoái vôùi vieäc ñöùa con thöù quyeát ñònh thoaùt ly gia ñình, tröôùc khi noù ñöôïc hoaøn toaøn taùi hôïp vôùi gia ñình.

Theá nhöng, ngöôøi cha, vöøa thaáy boùng noù xa xa ñaõ heát söùc caûm kích (hay noùi ñuùng hôn, "ñoäng loøng thöông", theo nguyeân vaên cuûa baûn Hy Laïp ôû caâu 20) chaïy ñeán gaëp noù, aâu yeám oâm chaàm laáy noù vaø muoán moïi ngöôøi cuøng vôùi mình aên möøng nöõa.

Tình thöông cuûa ngöôøi cha thaäm chí coøn toû loä ñeán ñoä oâng ñaõ nheï nhaøng traùch moùc ngöôøi anh trong vieäc oâng anh naøy ñoøi hoûi quyeàn lôïi cuûa mình (x.ibid.15:29f), vaø môøi haén ñeán chung vui tieäc möøng. Vaán ñeà phaùp lyù thuaàn tuùy ñaõ bò tình yeâu bao dung vaø nhöng khoâng cuûa ngöôøi cha aùt ñi, moät tình yeâu vöôït taàm möùc chính tröïc theo phöông dieän loaøi ngöôøi vaø môøi goïi caû hai anh em haõy ngoài laïi vôùi nhau nôi cuøng moät baøn tieäc cuûa ngöôøi cha.

Thöù tha chaúng nhöõng heä taïi vieäc nhaän laïi ñöùa con ñaõ boû nhaø ñi trôû veà soáng chung döôùi moät maùi nhaø meï cha, maø coøn heä taïi vieäc vui möøng ñoùn nhaän noù ñöôïc taùi hieäp thoâng vôùi gia ñình, ñöôïc cheát ñi soáng laïi. Ñoù laø lyù do taïi sao "caàn phaûi vui möøng vaø hoan hæ" (ibid. 15:32).

Ngöôøi Cha nhaân haäu oâm aáp ñöùa con hoang ñaøng naøy nhaát ñònh laø hình aûnh Thieân Chuùa ñöôïc Chuùa Kitoâ maïc khaûi cho chuùng ta thaáy. Tröôùc heát vaø treân heát, Ngaøi laø Cha. Chính Thieân Chuùa Cha laø Ñaáng ñaõ giang ñoâi caùnh tay ra ban phuùc vaø thöù tha, haèng ñôïi chôø, song khoâng bao giôø eùp buoäc, baát cöù ñöùa con naøo cuûa mình. Ñoâi baøn tay cuûa Ngaøi naâng ñôõ, naém chaët, truyeàn söùc, vaø ñoàng thôøi, an uûi, voå veà vaø aâu yeám. Ñoù laø ñoâi baøn tay cuûa caû ngöôøi cha laãn ngöôøi meï.

Ngöôøi cha nhaân haäu trong duï ngoân naøy coù vaø coù hôn taát caû nhöõng ñaëc tính cuûa ngöôøi laøm cha laøm meï. Trong vieäc nhaøo ñeán oâm laáy coå ñöùa con trai cuûa mình, oâng gioáng nhö moät ngöôøi meï aâu yeám ñöùa con trai cuûa baø vaø meán thöông quaán quít laáy noù. Theo yù nghóa cuûa maïc khaûi veà dung nhan vaø taám loøng cuûa Thieân Chuùa laø Cha naøy, chuùng ta môùi hieåu ñöôïc lôøi Chuùa Gieâsu noùi raát traùi ngöôïc vôùi lyù luaän cuûa loaøi ngöôøi: "Treân trôøi seõ vui möøng veà moät toäi nhaân aên naên trôû laïi hôn laø 99 ngöôøi coâng chính khoâng caàn thoáng hoái" (ibid. 15:7). Vaø: "Moät toäi nhaân aên naên hoái caûi thì laøm cho caùc trieàu thaàn cuûa Thieân Chuùa vui möøng" (ibid.15:10).

5- Maàu nhieäm trôû veà vôùi gia ñình noùi leân moät caùch tuyeät vôøi vieäc gaëp gôõ giöõa Chuùa Cha vaø nhaân loaïi, giöõa tình thöông vaø cuøng khoán, trong moät tình yeâu bao goàm chaúng nhöõng chaïm ñeán chính ñöùa con bò thaát laïc maø coøn vöôn ñeán taát caû moïi ngöôøi nöõa.

Lôøi ngöôøi cha môøi goïi ñöùa con lôùn ñeán chung döï tieäc möøng coù yù noùi ñeán huaán duï cuûa Cha treân trôøi keâu goïi taát caû moïi phaàn töû thuoäc gia ñình nhaân loaïi cuõng haõy toû ra nhaân töø xoùt thöông nöõa.

Caûm nghieäm thaáy vieäc Thieân Chuùa laøm cha cuõng bao haøm caû vieäc chaáp nhaän tình huynh ñeä, chæ vì Thieân Chuùa laø Cha cuûa taát caû moïi ngöôøi, laø Cha ngay caû cuûa nhöõng ngöôøi anh chò em laàm laïc cuûa chuùng ta nöõa.

Keå laïi duï ngoân naøy, Chuùa Gieâsu chaúng nhöõng noùi veà Chuùa Cha, maø coøn cho chuùng ta thaáy ñöôïc nhöõng caûm tình rieâng cuûa Ngöôøi. Ñoái vôùi caùc ngöôøi Pharisieâu vaø luaät só, thaønh phaàn toá caùo ngöôøi laø tieáp nhaän ñaùm toäi nhaân vaø aên uoáng chung vôùi thöù ngöôøi naøy (x.ibid.15:2), Ngöôøi cho thaáy raèng, Ngöôøi ñeå yù ñeán caùc toäi nhaân vaø giôùi thu thueá, thaønh phaàn tin töôûng ñeán vôùi Ngöôøi (x.ibid.15:1), bôûi ñoù, Ngöôøi toû ra laø Ngöôøi ñöôïc sai ñeán ñeå bieåu loä tình thöông xoùt cuûa Chuùa Cha. Tình thöông naøy ñaõ saùng ngôøi ñaëc bieät treân ñoài Golgoâta, qua hy teá Chuùa Kitoâ hieán daâng ñeå xin ôn thöù tha toäi loãi (x.Mt.26:28).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page