Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 6 (Thöù Tö ngaøy 14-1-1998)

'Giôø Khaéc' cuûa Chuùa Gieâsu
laø Thôøi Ñieåm
Cöùu Chuoäc Nhaân Loaïi

Cuoäc cöû haønh Cuoäc Möøng Kyû Nieäm seõ môøi goïi chuùng ta chuù yù ñeán giaây phuùt cöùu ñoä. Trong nhieàu tröôøng hôïp khaùc nhau, Chuùa Gieâsu ñaõ duøng chöõ "giôø khaéc" ñeå noùi ñeán giaây phuùt theo nhö Chuùa Cha aán ñònh ñeå hoaøn taát coâng cuoäc cöùu theá.

Ngöôøi ñeà caäp ñeán chöõ naøy ngay töø luùc môû maøn cuoäc ñôøi coâng khai cuûa mình, ôû tieäc cöôùi Cana, khi Ngöôøi nghe thaáy Meï Ngöôøi yeâu caàu thay cho ñoâi taân hoân ñang gaëp truïc traëc vì vieäc thieáu röôïu. Ñeå noùi leân lyù do taïi sao Ngöôøi khoâng theå ñaùp öùng yeâu caàu naøy, Chuùa Gieâsu ñaõ noùi cuøng Meï Ngöôøi raèng: "Giôø khaéc cuûa Toâi chöa ñeán" (Jn.2:4).

Caâu naøy haún coù nghóa laø giôø khaéc ñeå Chuùa Gieâsu baét ñaàu toû hieän quyeàn naêng thieân sai cuûa Ngöôøi. Ñoù laø moät giôø khaéc heä troïng ñaëc bieät, nhö cuoái ñoaïn Phuùc AÂm naøy ñaõ cho chuùng ta bieát raèng vieäc Ngöôøi laøm pheùp laï naøy nhö "baét ñaàu" hay "khôûi söï" cho vieäc Ngöôøi laøm caùc söï laï (x.Jn.2:11). Theá nhöng, töø chaân trôøi, ñaõ xuaát hieän giôø khaéc töû naïn vaø vinh quang cuûa Chuùa Gieâsu (x.Jn.7:30,8:20,12:23-27,13:1,17:1,19:27), luùc maø Ngöôøi hoaøn taát coâng cuoäc Cöùu Chuoäc nhaân loaïi.

Baèng vieäc thöïc hieän "söï laï" nhôø lôøi chuyeån caàu coâng hieäu cuûa Meï Maria naøy, Chuùa Gieâsu ñaõ töï toû mình ra nhö Ñaáng Cöùu Theá thieân sai. Trong luùc Ngöôøi ñeán ñeå gaëp gôõ ñoâi taân hoân, thì chính Ngöôøi laø Ñaáng baét ñaàu coâng vieäc cuûa Ngöôøi nhö moät Chaøng Reå, khai maïc böõa tieäc cöôùi laø hình aûnh vöông quoác Thieân Chuùa (x.Mt.22:2).

2 - Cuøng vôùi Chuùa Gieâsu, giôø khaéc ñaõ mang laïi moät moái lieân heä môùi vôùi Thieân Chuùa, giôø khaéc mang laïi moät theå thöùc toân thôø môùi: "Giôø khaéc ñang ñeán, ngay luùc naøy ñaây, khi maø nhöõng keû toân thôø chaân chính seõ toân thôø Cha trong tinh thaàn vaø chaân lyù" (Jn.4:23). Neàn taûng cho vieäc toân thôø phoå quaùt naøy laø ôû choã, Con ñaõ laøm cho nam cuõng nhö nöõ, nhôø vieäc nhaäp theå cuûa Ngöôøi, thoâng phaàn vaøo vieäc con caùi toân thôø Cha.

"Giôø khaéc" cuõng laø thôøi ñieåm toû hieän coâng vieäc cuûa Con: "Thaät vaäy, thaät vaäy, Toâi cho quùi vò hay, giôø khaéc ñang ñeán, ngay luùc naøy ñaây, khi maø keû cheát nghe thaáy tieáng cuûa Con Thieân Chuùa, vaø nhöõng ai nghe thaáy tieáng cuûa Ngöôøi seõ ñöôïc soáng. Vì nhö Cha coù söï soáng trong mình theá naøo thì Ngaøi cuõng ban cho Con cuõng coù söï soáng trong mình nhö vaäy" (Jn.5:25-26).

Giôø khaéc troïng ñaïi xaåy ra trong lòch söû theá giôùi ñoù laø luùc Con hieán söï soáng mình, laøm cho nhöõng keû bò quyeàn löïc toäi loãi caàm buoäc nghe thaáy tieáng noùi cöùu ñoä cuûa Ngöôøi. Ñoù laø thôøi giôø Cöùu Chuoäc.

3 - Taát caû cuoäc soáng traàn gian cuûa Chuùa Gieâsu chæ höôùng veà giôø khaéc naøy. Vaøo giaây phuùt saàu thöông ngay tröôùc khi chòu töû naïn, Chuùa Gieâsu ñaõ noùi: "Giôø ñaây linh hoàn Thaøy boái roái. Thaøy seõ phaûi noùi sao ñaây? 'Laïy Cha, xin cöùu Con khoûi giôø khaéc naøy?'. Maø thoâi ñi, Con ñaõ ñeán cuõng chæ vì giôø khaéc naøy" (Jn.12:27).

Vôùi nhöõng lôøi aáy, Chuùa Gieâsu ñaõ boäc loä thaûm traïng noäi taâm ñang ñeø naëng linh hoàn Ngöôøi tröôùc vieäc Ngöôøi tieán ñeán vieäc hy hieán. Ngöôøi coù theå xin Cha tha cho mình cuoäc thöû thaùch khieáp ñaûm naøy. Ñaøng khaùc, Ngöôøi laïi khoâng muoán ñaøo thoaùt ñònh meänh ñau thöông aáy cuûa Ngöôøi: "Con ñaõ ñeán laø vì theá".

4 - Giôø khaéc heä troïng naøy laø do Cha muoán vaø ñònh nhö theá. Tröôùc giôø khaéc ñöôïc aán ñònh theo döï aùn thaàn linh, caùc keû thuø ñòch cuûa Ngöôøi khoâng laøm gì ñöôïc Ngöôøi.

Ñaõ coù nhieàu möu ñoà ñöôïc thöïc hieän ñeå ngaên chaën hay saùt haïi Ngöôøi. Phuùc AÂm thaùnh Gioan ñaõ ñeà caäp ñeán moät trong nhöõng laàn ñoái phöông cuûa Ngöôøi ra tay song laøm gì ñöôïc Ngöôøi: "Hoï tìm caùch baét giöõ Ngöôøi; nhöng khoâng ai ñuïng ñöôïc ñeán Ngöôøi, vì giôø khaéc cuûa Ngöôøi chöa tôùi" (Jn.7:30).

Khi giôø khaéc cuûa Ngöôøi ñeán, noù cuõng laø giôø khaéc cuûa caùc keû thuø ñòch Ngöôøi. "Ñaây laø giôø khaéc cuûa caùc ngöôøi vaø cuûa quyeàn löïc toái taêm", Chuùa Gieâsu noùi vôùi "caùc tröôûng teá, caùc ñoäi tröôûng ñeàn thôø vaø caùc kyø laõo ñeán baét Ngöôøi" (Lk.22:52-53).

Trong giôø khaéc toái taêm naøy, moät giôø khaéc döôøng nhö khoâng ai coù theå ngaên caûn noåi quyeàn löïc ngoâng cuoàng cuûa söï döõ.

Tuy nhieân, giôø khaéc naøy cuõng vaãn ôû trong quyeàn naêng cuûa Chuùa Cha. Ngaøi cho pheùp caùc ñòch thuø cuûa Chuùa Gieâsu baét ñöôïc Ngöôøi. Vieäc hoï laøm ñaõ ñöôïc nhieäm maàu goùi gheùm trong döï aùn Thieân Chuùa phaùc hoïa trong vieäc cöùu roãi taát caû moïi ngöôøi.

5 - Bôûi theá, giôø khaéc cuûa caùc keû thuø ñòch ñaõ bò laán aùt bôûi giôø khaéc cuûa Chuùa Gieâsu laø giôø khaéc töû naïn, giôø khaéc Ngöôøi hoaøn taát söù meänh cuûa mình. Phuùc AÂm thaùnh Gioan ñaõ cho chuùng ta thaáy taâm traïng cuûa Chuùa Gieâsu vaøo luùc baét ñaàu Böõa Tieäc Ly: "Khi Chuùa Gieâsu bieát raèng giôø khaéc Ngöôøi phaûi lìa theá gian maø veà cuøng Cha ñaõ ñieåm, thì Ngöôøi ñaõ yeâu thöông nhöõng keû thuoäc veà Ngöôøi coøn ôû traàn gian Ngöôøi vaãn yeâu thöông hoï ñeán cuøng" (Jn.13:1). Theá neân, giôø khaéc naøy cuõng laø giôø khaéc yeâu thöông, moät tình yeâu muoàn yeâu "cho ñeán cuøng", töùc laø, yeâu baèng moät hieán taëng tuyeät vôøi. Trong hy hieán cuûa mình, Chuùa Kitoâ ñaõ toû ra moät tình yeâu tuyeät haûo ñoái vôùi chuùng ta; Ngöôøi khoâng theå naøo yeâu thöông chuùng ta saâu ñaäm hôn ñöôïc nöõa!

Giôø khaéc quyeát lieät naøy laø giôø khaéc cuûa töû naïn cuõng laø giôø khaéc cuûa vinh quang. Theo Phuùc AÂm thaùnh Gioan, ñoù laø giôø khaéc Con Ngöôøi "bò treo leân khoûi ñaát" (Jn.12:32). Vieäc naâng leân treân Thaäp Giaù laø vieäc naâng leân vinh hieån thieân ñình. Luùc aáy laø giôø khaéc môû maøn cho moät moái lieân heä môùi vôùi nhaân loaïi, nhaát laø vôùi caùc moân ñeä, nhö chính Chuùa Gieâsu ñaõ loan baùo: "Thaøy ñaõ noùi vôùi caùc con ñieàu naøy baèng nhöõng aùm chæ; ñaõ ñeán giôø khaéc Thaøy khoâng noùi vôùi caùc con baèng nhöõng aùm chæ nöõa, maø noùi thaúng vôùi caùc con veà Cha" (Jn.16:25).

Giôø khaéc tuyeät ñænh, sau heát, laø luùc Con trôû veà cuøng Cha. Giôø khaéc naøy laøm saùng toû yù nghóa vieäc hy hieán cuûa Ngöôøi vaø laøm troïn nghóa giaù trò cuûa vieäc Ngöôøi hy hieán cho nhaân loaïi, thaønh phaàn ñöôïc cöùu chuoäc vaø keâu goïi ñeå neân moät vôùi Con trong vieäc Ngöôøi trôû veà cuøng Cha.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page