Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 23 (Thöù Tö ngaøy 8-7-1998)

Thaùnh Linh laøm Thaân Mình
Chuùa Kitoâ sinh ñoäng

"Neáu Chuùa Kitoâ laø Ñaáu cuûa Giaùo Hoäi, thì Thaùnh Linh laø linh hoàn cuûa Giaùo Hoäi". Ñöùc Leâoâ XIII, vò Tieàn Nhieäm ñaùng kính cuûa Toâi ñaõ noùi nhö vaäy trong Thoâng Ñieäp cuûa mình, Divinum Illud Munus (1897: DS 3328). Sau ngaøi, Ñöùc Pioâ XII ñaõ caét nghóa laø trong Nhieäm Theå cuûa Chuùa Kitoâ, Thaùnh Linh laø "nguyeân lyù cuûa moïi taùc ñoäng cöùu ñoä soáng ñoäng vaø thöïc söï nôi moãi moät phaàn theå khaùc nhau cuûa Thaân Theå naøy" (Thoâng Ñieäp Mystici Corporis, 1943: DS 3808).

Hoâm nay, chuùng ta seõ suy nieäm veà maàu nhieäm Thaân Mình cuûa Chuùa Kitoâ laø Giaùo Hoäi, vì Giaùo Hoäi ñöôïc Thaùnh Linh laøm cho soáng ñoäng vaø linh hoaït.

Sau bieán coá Hieän Xuoáng, coù nhöõng nhoùm ngöôøi ñaõ mang laïi cho Giaùo Hoäi nhieàu thay ñoåi saâu xa: tröôùc heát laø moät nhoùm "chöøng 120 ngöôøi" (Acts 1:15) gaén boù chaët cheõ vôùi nhau; sau ñoù laø moät nhoùm môû roäng vaø naêng ñoäng hôn "ñöôïc theâm vaøo chöøng 3000 taâm hoàn" (Acts 2:41) sau baøi giaûng cuûa Thaùnh Pheâroâ. Söï môùi meû thöïc söï khoâng naèm ôû choã con soá phaùt trieån nhieàu nhö vaäy, cho duø laø ngoaïi leä, maø laø do söï hieän dieän cuûa Thaùnh Linh. Moät nhoùm ngöôøi ñaâu coù ñuû ñeå hình thaønh moät coäng ñoàng Kitoâ höõu. Thaùnh Linh ñaõ mang laïi cho Giaùo Hoäi moät cuoäc haï sinh. Giaùo Hoäi ñaõ hieän leân, nhö coá Hoàng Y Congar ñaõ dieãn taû, "hoaøn toaøn lô löûng treân trôøi" (La Pentecoste, Italian trans., Brescia, 1986, p.60).

2 - Cuoäc haï sinh trong Thaàn Linh naøy, moät cuoäc haï sinh ñaõ xaåy ra cho toaøn theå Giaùo Hoäi vaøo ngaøy Leã Hieän Xuoáng, ñöôïc taùi dieãn nôi moïi tín höõu luùc laõnh nhaän Bí Tích Röûa Toäi, khi chuùng ta ñöôïc chìm ngaäp vaøo "trong moät Thaàn Linh" ñeå trôû neân caùc phaàn töû cuûa "moät thaân theå" (1Cor.12:13). Chuùng ta ñoïc thaáy nôi Thaùnh Ireâneâoâ: "Nhö boät khoâng theå naøo trôû neân oå baùnh maø thieáu nöôùc theá naøo, thì chuùng ta laø nhieàu ngöôøi cuõng khoâng theå naøo neân moät trong Chuùa Gieâsu Kitoâ maø thieáu nöôùc töø trôøi nhö vaäy" (Adv. Haer., III,17,1). Nöôùc töø trôøi bieán ñoåi nöôùc Röûa Toäi ñaây laø Thaùnh Linh.

Thaùnh Augustinoâ noùi: "Caùi maø taâm linh cuûa chuùng ta, töùc linh hoàn chuùng ta, daønh ñeå cho caùc phaàn theå cuûa chuùng ta theá naøo, thì Thaùnh Linh cuõng daønh ñeå cho caùc chi theå cuûa Chuùa Kitoâ nhö vaäy, vì Thaân Theå cuûa Chuùa Kitoâ laø Giaùo Hoäi" (Serm. 267,4).

Trong Hieán Cheá Tín Lyù veà Giaùo Hoäi, Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II ñaõ trôû laïi vôùi hình aûnh naøy, khai trieån vaø dieãn giaûi noù nhö sau: Chuùa Kitoâ "ñaõ chia seû vôùi chuùng ta Thaàn Linh cuûa Ngöôøi, Ñaáng cuøng luùc ôû caûû ñaàu laãn caùc phaàn theå, khi ban söï soáng, lieân keát vaø taùc ñoäng toaøn thaân. Bôûi ñoù, haønh ñoäng cuûa Ngaøi coù theå ñöôïc caùc Giaùo Phuï saùnh ví nhö nhieäm vuï cuûa nguyeân lyù söï soáng, töùc linh hoàn, theå hieän nôi thaân theå con ngöôøi" (Lumen Gentium, ñoaïn 7).

Söï lieân heä giöõa Thaàn Linh vaø Giaùo Hoäi naøy ñem chuùng ta ñeán vieäc hieåu bieát Giaùo Hoäi maø khoâng bò rôi vaøo hai laàm laãn phaûn khaéc nhau, nhö ñaõ ñöôïc neâu leân trong Thoâng Ñieäp Mystici Corporis: ñoù laø chuû tröông giaùo hoäi thuaàn töï nhieân, chæ thu heïp vaøo phöông dieän höõu hình, vaø töø ñoù coi Giaùo Hoäi nhö moät toå chöùc thuaàn nhaân loaïi; hay laø laàm laãn ngöôïc laïi, chuû tröông giaùo hoäi thuaàn thaàn bí, nhaán maïnh vieäc hieäp nhaát cuûa Giaùo Hoäi vôùi Chuùa Kitoâ ñeán ñoä coi Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi nhö moät thöù con ngöôøi theå lyù. Hai laàm laãn naøy, nhö Ñöùc Leâoâ XIII ñaõ nhaán maïnh trong Thoâng Ñieäp Satis Cognitum, ñöôïc so saùnh vôùi hai laïc thuyeát Kitoâ hoïc: ñoù laø laïc thuyeát Nestoârioâ chuû tröông phaân reõ hai baûn tính nôi Chuùa Kitoâ, vaø laïc thuyeát Moânoâphysiti chuû tröông troän laãn hai baûn tính naøy laïi. Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II ñaõ hieán cho chuùng ta moät toùm löôïc giuùp chuùng ta naém ñöôïc yù nghóa ñích thöïc veà söï hieäp nhaát maàu nhieäm cuûa Giaùo Hoäi, baèng vieäc trình baøy Giaùo Hoäi nhö "moät thöïc theå toång hôïp thaønh neân bôûi caû hai yeáu toá nhaân loaïi laãn thaàn linh" (Lumen Gentium, ñoaïn 8).

3 - Söï hieän dieän cuûa Thaùnh Linh nôi Giaùo Hoäi khieán cho Giaùo Hoäi, maëc daàu mang daáu veát toäi loãi bôûi caùc chi theå cuûa mình, cuõng ñöôïc gìn giöõ khoûi söï hö hoûng. Söï thaùnh thieän chaúng nhöõng thay choã cho toäi loãi maø coøn cheá ngöï noù nöõa. Cuõng theá, theo yù nghóa naøy, chuùng ta coù theå noùi nhö Thaùnh Phaoloâ raèng, ôû ñaâu toäi loãi traøn lan thì ôû ñoù aân suûng caøng ngaäp luït (x.Rm.5:20).

Thaùnh Linh ngöï trong Giaùo Hoäi khoâng phaûi nhö moät vò khaùch, thaønh phaàn daàu sao vaãn chæ laø moät keû xa laï, maø nhö laø moät hoàn soáng bieán ñoåi coäng ñoàng naøy thaønh neân "ñeàn thôø thaùnh thieän cuûa Thieân Chuùa" (1Cor.3:17;x.6:19; Eph.2:21), vaø laøm cho coäng ñoàng naøy caøng ngaøy caøng nhö chính Ngaøi, nhôø taëng aân ñaëc bieät cuûa Ngaøi ñoù laø tình yeâu (x.Rm.5:5; Gal.5:22). Tình yeâu, Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II daïy trong Hieán Cheá Tín Lyù veà Giaùo Hoäi, "cai quaûn, laøm cho yù nghóa vaø hoaøn haûo taát caû caùc phöông tieän thaùnh hoùa" (Lumen Gentium, ñoaïn 42). Tình yeâu laø "con tim" cuûa Nhieäm Theå Chuùa Kitoâ, nhö chuùng ta ñoïc thaáy nôi ñoaïn töï thuaät tuyeät vôøi cuûa Thaùnh Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu: "Con ñaõ hieåu raèng, neáu Giaùo Hoäi coù moät thaân theå ñöôïc toång hôïp bôûi caùc phaàn theå khaùc nhau, thì coù moät caùi quan troïng vaø cao troïng nhaát khoâng theå thieáu ñöôïc, vaø bôûi ñoù con hieåu laø Giaùo Hoäi phaûi coù moät traùi tim vaø traùi tim naøy böøng noùng Tình Yeâu. Con hieåu raèng chính moät mình Tình Yeâu laøm cho caùc phaàn theå cuûa Giaùo Hoäi taùc ñoäng, ñeán noãi, neáu moät luùc naøo ñoù Tình Yeâu taøn luïi, thì caùc vò toâng ñoà cuõng khoâng coøn rao giaûng Phuùc AÂm nöõa, caùc vò töû ñaïo cuõng thoâi ñoå maùu ñaøo... Con hieåu raèng Tình Yeâu bao goàm taát caû moïi ôn goïi, Tình Yeâu laø taát caû moïi söï, noù goàm toùm moïi thôøi vaø moïi nôi... taét moät lôøi, noù haèng höõu!" (Autobiographical Manuscript B, 3v).

4 - Thaàn Linh laø Ñaáng ngöï trong Giaùo Hoäi cuõng laø Ñaáng ôû trong taâm hoàn cuûa moïi phaàn töû tín höõu: Ngaøi laø dulcis hospes animae. Theá neân, theo con ñöôøng caûi thieän vaø thaùnh hoùa caù nhaân töùc laø ñeå cho mình ñöôïc Thaàn Linh "daãn daét" (x.Rm.8:14), ñeå cho Ngaøi taùc ñoäng, nguyeän caàu vaø yeâu thöông nôi chuùng ta. "Neân thaùnh thieän" chæ coù theå neáu chuùng ta ñeå cho mình ñöôïc Ngaøi laø Ñaáng Thaùnh thaùnh hoùa, baèng caùch ngoan ngoaõn coäng taùc vôùi taùc ñoäng bieán ñoåi cuûa Ngaøi. Bôûi theá, vì muïc tieâu chính cuûa Cuoäc Möøng Kyû Nieäm laø kieân cöôøng ñöùc tin vaø vieäc laøm chöùng cuûa ngöôøi Kitoâ höõu, maø "caàn phaûi gôïi leân nôi taát caû caùc tín höõu moät khaùt voïng neân thaùnh, moät öôùc voïng saâu xa caûi thieän vaø canh taân caù nhaân trong moái töông quan vôùi vieäc caàu nguyeän thieát tha hôn bao giôø heát, cuøng vôùi moái ñoaøn keát tha nhaân, ñaëc bieät vôùi thaønh phaàn tuùng thieáu nhaát" (Toâng Thö Tertio Millennio Adveniente, ñoaïn 42).

Chuùng ta coù theå nghó veà Thaùnh Linh nhö linh hoàn cuûa linh hoàn chuùng ta, vaø vì theá laø bí maät cho vieäc thaùnh hoùa cuûa chuùng ta. Chuùng ta haõy ôû trong söï hieän dieän quyeàn naêng vaø thaàm kín cuûa Ngaøi, tieàm maät vaø bieán ñoåi cuûa Ngaøi.

5 - Thaùnh Phaoloâ daïy chuùng ta raèng, vieäc Thaùnh Linh ngöï trong chuùng ta lieân heä chaët cheõ vôùi vieäc Phuïc Sinh cuûa Chuùa Gieâsu, vaø cuõng laø neàn taûng cho cuoäc phuïc sinh sau heát cuûa chuùng ta: "Neáu Thaàn Linh cuûa Ñaáng phuïc sinh Chuùa Gieâsu töø trong keû cheát ôû trong anh em, thì Ngaøi laø Ñaáng phuïc sinh Chuùa Gieâsu Kitoâ töø trong keû cheát cuõng seõ ban söï soáng cho thaân xaùc cheát choùc cuûa anh em nhôø Thaàn Linh laø Ñaáng ngöï trong anh em" (Rm.8:11).

Trong cuoäc vónh phuùc, chuùng ta seõ soáng trong moät cuoäc hieäp thoâng haân hoan vui möøng maø hieän nay Thaùnh Theå laø tieàn thaân vaø ngöôõng voïng. Baáy giôø Thaàn Linh seõ laøm chín muøi taát caû moïi haït gioáng hieäp thoâng, tình yeâu vaø tình huynh ñeä, nhöõng gì laøm cho cuoäc soáng traàn gian cuûa chuùng ta töôi nôû. Nhö Thaùnh Greâgoârioâ Nissan noùi, "ñöôïc vaây boïc bôûi söï hieäp nhaát cuûa Thaùnh Linh nhö moái giaây hoøa bình, taát caû seõ laø moät Thaân Theå vaø moät Tinh Thaàn" (Hom.15 in Cant.)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page