Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 44 (Thöù Tö ngaøy 16-12-1998)

Cuoäc Haønh Höông veà Nhaø Cha

"Thaøy töø Cha maø ñeán trong theá gian; Thaøy cuõng ñang lìa boû theá gian maø veà cuøng Cha" (Jn.16:28).

Döïa vaøo nhöõng lôøi Chuùa Gieâsu noùi ñoù, ñeå ñi theo chuû ñeà ñöôïc phaùc hoïa trong Toâng Thö Ngaøn Naêm Thöù Ba Ñang Ñeán cho giai ñoaïn doïn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, hoâm nay chuùng ta baét ñaàu moät ñoaûn kyø môùi veà giaùo lyù lieân quan ñeán hình aûnh Thieân Chuùa laø Cha.

Trong ñoaûn kyø cuûa naêm thöù nhaát, chuùng ta ñaõ suy nieäm veà Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát. Thaät vaäy, laø vieäc cöû haønh Con Thieân Chuùa ñi vaøo lòch söû loaøi ngöôøi, Cuoäc Möøng Kyû Nieäm ñaõ coù tính caùch Kitoâ hoïc roõ raøng. Chuùng ta ñaõ suy nieäm veà yù nghóa cuûa thôøi gian, moät thôøi gian ñaõ ñaït ñeán thôøi ñieåm chính yeáu cuûa mình nôi cuoäc haï sinh cuûa Ñaáng Cöùu Chuoäc 2000 naêm tröôùc ñaây. Bieán coá haï sinh naøy cuûa Ñaáng Cöùu Chuoäc chaúng nhöõng ñaõ khai maøo cho kyû nguyeân Kitoâ giaùo, maø coøn môû ra moät giai ñoaïn môùi canh taân nhaân loaïi vaø vuõ truï, vôùi loøng mong ñôïi laàn ñeán cuoái cuøng cuûa Chuùa Kitoâ.

Theá neân, caùc baøi giaùo lyù cuûa naêm doïn möøng thöù hai cho cuoäc Möøng Kyû Nieäm naøy, chuùng ta ñaõ chuù troïng ñeán Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng Chuùa Gieâsu töø Cha sai ñeán. Chuùng ta ñaõ suy nieäm veà Ngaøi nhö Ngoâi Vò Tình Yeâu vaø Ngoâi Vò Ban Taëng trong coâng cuoäc taïo döïng cuõng nhö trong lòch söû. Chuùng ta ñaõ nhaán maïnh ñeán quyeàn pheùp cuûa Ngaøi, moät quyeàn pheùp bieán tình traïng hoãn mang thaønh moät vuõ truï phong phuù lôùp lang vaø ñeïp ñeõ. Söï soáng thaàn linh ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït nôi Ngaøi, vaø cuøng vôùi Ngaøi lòch söû ñaõ trôû thaønh moät ñaïo loä cöùu ñoä.

Giôø ñaây chuùng ta muoán duøng naêm thöù ba doïn möøng Cuoäc Möøng Kyû Nieäm nay ñaõ gaàn keà naøy nhö moät cuoäc haønh höông tieán veà nhaø Cha. Nhö theá chuùng ta baét ñaàu cuoäc haønh höông, khôûi töø Cha, daãn taïo vaät veà laïi Cha, hôïp vôùi döï aùn yeâu thöông ñöôïc hoaøn toaøn maïc khaûi nôi Chuùa Kitoâ. Cuoäc haønh trình tieán ñeán Cuoäc Möøng Kyû Nieäm phaûi trôû neân moät taùc ñoäng troïng ñaïi chuùc tuïng Cha (x.Toâng Thö Tertio Millennio Adveniente, ñoaïn 49), ñeå trong Ngaøi taát caû Ba Ngoâi ñöôïc toân vinh.

2 - Khôûi ñieåm loaït baøi suy nieäm cuûa chuùng ta naøy laø nhöõng lôøi Phuùc AÂm cho chuùng ta thaáy Chuùa Gieâsu laø Con cuûa Chuùa Cha vaø laø Ñaáng Maïc Khaûi Chuùa Cha. Vieäc giaûng daïy cuûa Ngöôøi, söù vuï cuûa Ngöôøi, ngay caû cung caùch soáng cuûa Ngöôøi, taát caû, trong Ngöôøi, ñeàu qui chieáu veà Chuùa Cha (x.Jn.5:19,36; 8:28; 14:10; 17:6). Chuùa Cha laø trung taâm ñieåm cuûa ñôøi soáng Chuùa Gieâsu, coøn Chuùa Gieâsu laïi laø ñöôøng loái duy nhaát daãn chuùng ta ñeán cuøng Cha. "Khoâng ai ñeán ñöôïc vôùi Cha maø khoâng nhôø Thaøy" (Jn.14:6). Chuùa Gieâsu laø ñieåm gaëp gôõ cuûa nhaân loaïi vaø Chuùa Cha, Ñaáng trôû neân höõu hình nôi Ngöôøi: "Ai thaáy Thaøy laø thaáy Cha; sao con laïi noùi 'Xin toû cho chuùng con thaáy Cha?' Con khoâng tin raèng Thaøy ôû trong Cha vaø Cha ôû trong Thaøy ö?" (Jn.14:9-10).

Cuoäc toû hieän roõ raøng nhaát cuûa moái lieân heä giöõa Chuùa Gieâsu vaø Chuùa Cha laø thaân phaän cuûa Ngöôøi sau cuoäc Phuïc Sinh, bieán coá toät ñænh cho söù vuï cuûa Ngöôøi vaø laø nguoàn maïch söï soáng môùi tröôøng sinh cho nhöõng ai tin vaøo Ngöôøi. Theá nhöng, vieäc hieäp nhaát giöõa Con vaø Cha, cuõng nhö vieäc hieäp nhaát giöõa Con vaø thaønh phaàn tin vaøo Ngöôøi, xaåy ra nhôø maàu nhieäm "naâng leân" nôi Chuùa Gieâsu, nhö loái dieãn taû ñaëc bieät cuûa Phuùc AÂm Thaùnh Gioan. Söû duïng chöõ "naâng leân", Thaùnh Kyù Gioan coù yù noùi ñeán caû vieäc chòu ñoùng ñanh vaø ñöôïc toân vinh cuûa Chuùa Kitoâ; caû hai vieäc naøy ñeàu phaûn aûnh nôi thaønh phaàn tin vaøo Ngöôøi: "Vaäy Con Ngöôøi phaûi bò naâng leân, ñeå ai tin vaøo Ngöôøi thì coù söï soáng ñôøi ñôøi. Vì Thieân Chuùa yeâu theá gian ñeán ban Con duy nhaát cuûa mình, ñeå ai tin vaøo Con thì khoâng phaûi cheát song coù söï soáng ñôøi ñôøi" (Jn.3:14-16).

"Söï soáng ñôøi ñôøi" naøy khoâng laø gì khaùc ngoaøi vieäc caùc tín höõu ñöôïc tham döï vaøo chính söï soáng cuûa Chuùa Gieâsu phuïc sinh vaø ôû taïi vieäc hoï tham gia vaøo chuyeån vaän tình yeâu hieäp nhaát Cha Con, Ñaáng duy nhaát (x.Jn.10:30; 17:21-22).

3 - Cuoäc hieäp thoâng saâu xa cuûa Cha, Con vaø caùc tín höõu coù caû Chuùa Thaùnh Thaàn, vì Ngaøi laø moái lieân heä ñôøi ñôøi hieäp nhaát Cha Con vaø bao goàm nhaân loaïi trong maàu nhieäm tình yeâu khoân taû naøy. Ñöôïc ban cho caùc tín höõu nhö laø "Ñaáng Chæ Ñaïo", Thaàn Linh "cö nguï" nôi caùc moân ñeä Chuùa Kitoâ (x.Jn.14:16-17) ñeå laøm cho Ba Ngoâi hieän dieän.

Theo Thaùnh Kyù Gioan, Chuùa Gieâsu noùi vôùi caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi nhö theá, ngay chính luùc Ngöôøi höùa sai Ñaáng An UÛi ñeán vôùi caùc vò: "Vaøo ngaøy ñoù caùc con seõ bieát raèng Thaøy ôû trong Cha, roài caùc con ôû trong Thaøy vaø Thaøy ôû trong caùc con" (Jn.14:20).

Chính Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng daãn con ngöôøi vaøo maàu nhieäm söï soáng Thieân Chuùa Ba Ngoâi. Laø "Thaàn Chaân Lyù" (Jn.15:26;16:13), Ngaøi taùc ñoäng saâu xa nôi caùc tín höõu, ñeå laøm cho Söï Thaät laø Chuùa Kitoâ chieáu saùng trong taâm trí cuûa hoï.

4 - Thaùnh Phaoloâ nhaán maïnh ñeán vieäc chuùng ta höôùng veà Chuùa Cha nhôø Thaàn Linh cuûa Chuùa Kitoâ laø Ñaáng ngöï trong chuùng ta. Vò Toâng Ñoà naøy cho ñoù laø vai troø thöïc söï laøm con khieán chuùng ta ñöôïc quyeàn goïi Thieân Chuùa laø Cha, gioáng nhö danh xöng Chuùa Gieâsu ñaõ duøng: Abba (x.Rm.8:15).

Taát caû moïi taïo vaät ñeàu ñöôïc bao goàm trong chieàu kích môùi lieân heä giöõa chuùng ta vôùi Thieân Chuùa aáy, vaø "ñang ngong ngoùng troâng ñôïi vieäc toû hieän cuûa con caùi Thieân Chuùa" (Rm.8:19). Taïo vaät cuõng "ñang cuøng nhau reân xieát quaèn quaïi cho ñeán nay" (Rm.8:22), troâng mong ôn cöùu chuoäc troïn veïn seõ taùi thieát vaø laøm hoaøn haûo tình traïng hoøa hôïp cuûa vuõ truï trong Chuùa Kitoâ.

Khi dieãn taû maàu nhieäm naøy, maàu nhieäm hieäp nhaát loaøi ngöôøi vaø toaøn theå taïo vaät vôùi Chuùa Cha, Thaùnh Toâng Ñoà cuõng cho thaáy vai troø cuûa Chuùa Kitoâ vaø taùc ñoäng cuûa Thaàn Linh. Chính bôûi Chuùa Kitoâ, "hình aûnh Thieân Chuùa voâ hình" (Col.1:15) maø taát caû moïi söï ñaõ ñöôïc taïo thaønh.

Ngöôøi laø "nguyeân uûy, laø tröôûng töû cuûa keû cheát" (Col.1:18). Trong Ngöôøi “taát caû moïi söï treân trôøi cuõng nhö döôùi ñaát ñöôïc hieäp nhaát” (x.Eph.1:10), vaø vieäc cuûa Ngöôøi laø giaûi cöùu hoï cho Cha (x.1Cor.15:24), ñeå Thieân Chuùa laø “taát caû ñoái vôùi moïi ngöôøi” (1Cor.15:28). Cuoäc haønh trình naøy cuûa nhaân loaïi vaø cuûa theá giôùi tieán ñeán Chuùa Cha cuõng ñöôïc quyeàn pheùp Chuùa Thaùnh Thaàn baûo trì naâng ñôõ, Ñaáng hoä giuùp chuùng ta trong noãi heøn yeáu cuûa chuùng ta vaø “chuyeån caàu cho chuùng ta baèng nhöõng lôøi than khoân taû” (Rm.8:26). Nhö theá Taân Öôùc ñaõ roõ raøng daãn chuùng ta nhaäp cuoäc chuyeån vaän khôûi töø Cha roài qui veà Cha. Chuùng ta haõy chuù yù ñeán vieäc chuyeån vaän naøy trong naêm cuoái söûa doïn cho Ñaïi Naêm Thaùnh.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page