Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 51 (Thöù Tö ngaøy 7-4-1999)

Tình Yeâu cuûa Thieân Chuùa Cha
laø moät tình yeâu ñoøi hoûi

Tình yeâu cuûa Thieân Chuùa laø Cha ñoái vôùi chuùng ta khoâng theå laøm ngô cho chuùng ta maø khoâng ñoøi chuùng ta phaûi ñaùp öùng baèng vieäc lieân læ daán thaân. Vieäc daán thaân naøy caøng coù moät yù nghóa saâu xa hôn khi chuùng ta soáng gaàn guõi hôn vôùi Chuùa Gieâsu, Ñaáng hoaøn toaøn thoâng hieäp vôùi Chuùa Cha, bieán mình thaønh göông maãu cho chuùng ta.

Trong moâi tröôøng vaên hoùa Cöïu Öôùc, quyeàn bính cuûa ngöôøi cha laø moät quyeàn bính tuyeät ñoái vaø laø moät thöù quyeàn bính ñöôïc duøng ñeå so saùnh veà quyeàn bính cuûa Thieân Chuùa Taïo Thaønh laø Ñaáng khoâng ñöôïc pheùp ñoái ñaàu. Chuùng ta ñoïc thaáy trong Saùch Tieân Tri Isaia: "Khoán cho ngöôi laø keû noùi vôùi ngöôøi cha: 'OÂng sinh ra caùi gì vaäy?', hay vôùi ngöôøi nöõ: 'Baø ñeû ra caùi gì theá?' Vaäy Chuùa laø Ñaáng Thaùnh Yeán-Duyeân vaø laø Ñaáng Taïo Döïng neân haén phaùn: 'Ngöôi haù laïi ñaët vaán ñeà vôùi Ta veà con caùi cuûa Ta, hay truyeàn cho Ta laøm vieäc cuûa Ta hay sao?' (Is.45:10f). Ngöôøi cha cuõng coù phaän söï höôùng daãn con caùi mình, vaø neáu caàn cuõng phaûi khieån traùch naëng lôøi. Saùch Caùch Ngoân ñaõ nhaéc laïi raèng ñieàu aáy cuõng laø ñieàu ñuùng nôi Thieân Chuùa nöõa: "Chuùa khieån traùch keû Ngaøi thöông, nhö ngöôøi cha ñoái vôùi ngöôøi con maø oâng haøi loøng" (Prv.3:12; x.Ps.103/102:13). Coøn tieân tri Malachi thì chöùng thöïc veà loøng Thieân Chuùa caûm thöông con caùi cuûa Ngaøi, song loøng caûm thöông cuûa Ngaøi bao giôø cuõng laø moät tình yeâu ñoøi hoûi: "Haõy nhôù ñeán leà luaät cuûa Moisen toâi tôù Ta, caùc huaán leänh vaø caùc saéc chæ Ta ñaõ ban cho haén ôû Horeb ñeå truyeàn laïi toaøn theå Yeán-Duyeân" (Mal.4:4).

2- Leà luaät Thieân Chuùa ban boá cho daân Ngaøi khoâng phaûi laø moät gaùnh naëng do moät ngöôøi chuû ñoäc aùc aùp ñaët, maø laø moät bieåu hieäu noùi leân tình cuûa ngöôøi cha muoán toû cho con ngöôøi thaáy chính loä vaø ñieàu kieän ñeå ñöôïc thöøa höôûng caùc lôøi höùa thaàn linh. Ñaây laø yù nghóa thuoäc leänh truyeàn cuûa Saùch Nhò Luaät: "Caùc ngöôøi phaûi tuaân giöõ caùc giôùi luaät cuûa Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa mình, baèng vieäc böôùc ñi theo ñöôøng loái cuûa Ngaøi vaø kính sôï Ngaøi. Vì Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa caùc ngöôøi mang caùc ngöôøi vaøo moät maûnh ñaát toát laønh" (Dt.8:5-7). Vôùi tö caùch xaùc nhaän giao öôùc giöõa Thieân Chuùa vaø con caùi Yeán-Duyeân maø leà luaät ñaõ ñöôïc phaùt xuaát bôûi tình yeâu. Theá nhöng, vieäc vaáp phaïm ñeán leà luaät khoâng phaûi laø khoâng coù haäu quûa, vôùi nhöõng hoa traùi ñau thöông song luoân luoân ñöôïc ñieàu khieán bôûi lyù leõ yeâu thöông, vì nhöõng haäu quûa naøy baét con ngöôøi phaûi ghi nhaän lôïi ích theo chieàu kích caáu taïo neân höõu theå cuûa hoï. "Chính trong vieäc khaùm phaù ra tính caùch cao caû cuûa tình yeâu Thieân Chuùa maø loøng chuùng ta bò rung ñoäng bôûi caùi gheâ tôûm vaø naëng neà cuûa toäi loãi, vaø baét ñaàu sôï phaïm toäi xuùc phaïm ñeán Thieân Chuùa vaø sôï bò taùch lìa khoûi Ngaøi" (Saùch Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, soá 1432).

Moät khi töï mình taùch lìa khoûi Ñaáng Taïo Thaønh, con ngöôøi bò rôi vaøo tay cuûa quyeàn löïc söï döõ, söï cheát vaø hö khoâng. Ngöôïc laïi, vieäc tuaân phuïc Thieân Chuùa laø nguoàn söï soáng vaø phuùc loäc. Ñaây laø nhöõng gì Saùch Nhò Luaät ñaõ nhaán maïnh: "Naøy Ta ñaët ra tröôùc caùc ngöôøi hoâm nay ñaây söï soáng vaø söï thieän, söï cheát vaø söï döõ. Neáu caùc ngöôøi tuaân giöõ caùc giôùi luaät cuûa Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa mình maø toâi truyeàn cho caùc ngöôøi hoâm nay ñaây, baèng vieäc yeâu meán Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa mình, baèng vieäc böôùc theo caùc ñöôøng loái cuûa Ngaøi, cuõng nhö baèng vieäc tuaân giöõ caùc giôùi luaät cuøng caùc huaán thò vaø saéc leänh cuûa Ngaøi, thì caùc ngöôøi seõ ñöôïc soáng vaø taêng phaùt, roài Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa caùc ngöôøi seõ chuùc phuùc cho caùc ngöôøi trong maûnh ñaát caùc ngöôøi ñang tieán vaøo ñeå chieám höõu" (Dt.30:15f).

3- Chuùa Gieâsu khoâng huûy boû leà luaät ôû nhöõng giaù trò coát yeáu cuûa noù maø laø kieän toaøn noù, nhö chính Ngöôøi phaùn trong Baøi Giaûng treân Nuùi: "Caùc con ñöøng töôûng raèng Thaày ñeán ñeå huûy boû leà luaät vaø caùc lôøi tieân tri; Thaày ñeán khoâng phaûi ñeå huûy boû chuùng maø laø ñeå laøm cho chuùng neân hoaøn taát" (Mt.5:17).

Chuùa Gieâsu ñaõ xaùc ñònh taâm ñieåm cuûa leà luaät laø huaán giôùi cuûa tình yeâu vaø ñaõ khai trieån caùc ñoøi hoûi caên baûn cuûa noù. Ñeå nôùi roäng caùc huaán giôùi Cöïu Öôùc, Ngöôøi truyeàn chuùng ta phaûi yeâu thöông baïn höõu, yeâu thöông keû thuø, vaø caét nghóa vieäc nôùi roäng huaán giôùi naøy baèng vieäc qui veà vai troø laøm cha cuûa Thieân Chuùa: "Ñeå caùc con trôû neân con caùi cuûa Cha laø Ñaáng ôû treân trôøi; vì Ngaøi laøm cho maët trôøi moïc leân cho keû döõ vaø ngöôøi laønh, cuõng nhö laøm möa xuoáng cho caû ngöôøi coâng chính laãn keû baát chính" (Mt.5:43-45; x. Saùch Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, soá 2784).

Chuùa Gieâsu ñaõ thöïc hieän moät cuoäc nhaåy voït veà phaåm tính: Ngöôøi toùm taét leà luaät vaø caùc lôøi tieân tri laïi trong moät qui taéc duy nhaát, vôùi moät coâng thöùc giaûn dò song khoù thöïc haønh: "Baát cöù ñieàu gì caùc con muoán ngöôøi ta laøm cho mình thì haõy laøm cho hoï nhö vaäy" (Mt.7:12). Qui taéc naøy cuõng cho thaáy ñöôøng loái troïn laønh nhö Cha treân trôøi cuûa chuùng ta (x.Mt.5:48). Ai taùc haønh theo ñöôøng loái naøy ñeàu laøm chöùng tröôùc maët con ngöôøi ñeå con ngöôøi toân vinh Cha treân trôøi (x.Mt.5:16), vaø ai taùc haønh nhö vaäy thì söûa soaïn ñoùn nhaän vöông quoác Ngaøi doïn cho ngöôøi coâng chính, theo lôøi cuûa Chuùa Kitoâ phaùn trong cuoäc chung thaåm: "OÂi keû Cha Ta chuùc phuùc, haõy ñeán maø höôûng vöông quoác ñaõ ñöôïc doïn saün cho caùc ngöôøi töø khi taïo thaønh theá gian" (Mt.25:34).

4- Khi loan baùo tình yeâu cuûa Chuùa Cha, Chuùa Gieâsu khoâng bao giôø queân nhaéc nhôû raèng tình yeâu cuûa Chuùa Cha laø moät tình yeâu ñoøi hoûi. Ñaëc tính cuûa dung nhan Thieân Chuùa aáy coù theå ñöôïc thaáy nôi cuoäc soáng cuûa Chuùa Gieâsu. "Löông thöïc" cuûa Ngöôøi chính laø laøm theo yù Ñaáng ñaõ sai Ngöôøi (x.Jn.4:34). Chính vì Ngöôøi khoâng tìm kieám yù rieâng cuûa mình song laø yù cuûa Cha laø Ñaáng ñaõ sai Ngöôøi ñeán theá gian, maø phaùn quyeát cuûa Ngöôøi laø moät phaùn quyeát coâng chính (x.Jn.5:30). Theá neân, Chuùa Cha ñaõ laøm chöùng cho Ngöôøi (x.Jn.5:37) vaø caû Saùch Thaùnh cuõng vaäy (x.Jn.5:39). Caùc vieäc Ngöôøi laøm nhaân danh Chuùa Cha laø ñeä nhaát baûo chöùng cho vieäc Ngöôøi ñöôïc Cha sai (x.Jn.5:36; 10:25, 37-38). Trong caùc vieäc laøm nhaân danh Chuùa Cha naøy cuûa Ngöôøi, cao caû nhaát laø vieäc Ngöôøi hieán maïng soáng mình, nhö Cha ñaõ truyeàn cho Ngöôøi: vieäc Ngöôøi ban taëng baûn thaân mình aáy thaäm chí laø lyù do khieán Chuùa Cha yeâu thöông Ngöôøi (x.Jn.10:17-18) vaø cuõng laø daáu hieäu toû ra Ngöôøi kính meán Chuùa Cha (x.Jn.14:31). Neáu leà luaät cuûa Saùch Nhò Luaät ñaõ trôû thaønh moät ñöôøng loái vaø laø moät baûo ñaûm cho söï soáng, thì leà luaät Taân Öôùc, baèng moät ñöôøng loái chöa heà coù vaø laø moät ñöôøng loái nghòch thöôøng, ñöôïc theå hieän nôi giôùi raên yeâu thöông anh chò em mình cho ñeán ñoä hieán maïng soáng mình vì hoï (x.Jn.15:12-13).

Lyù do toái haäu cho "giôùi raên môùi" yeâu thöông, nhö Thaùnh Gioan Chrisoâtoâmoâ nhaéc nhôû, ñöôïc tìm thaáy nôi tình yeâu cuûa Thieân Chuùa: "Anh em khoâng theå goïi Thieân Chuùa cuûa moïi söï toát laønh laø Cha, neáu anh em giöõ moät taám loøng ñoäc aùc vaø phi nhaân; vì laøm nhö theá laø anh em khoâng coøn nôi mình caùc daáu veát loøng laønh cuûa Cha treân trôøi nöõa" (Hom. in illud "Angusta est porta": PG 51, 44B). Theo quan ñieåm naøy thì coù moät tính caùch lieân tuïc vaø sieâu vieät, ôû choã leà luaät ñöôïc bieán ñoåi vaø ñaøo saâu nhö laø moät leà luaät yeâu thöông, moät leà luaät duy nhaát xöùng vôùi dung nhan cuûa Thieân Chuùa.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page