Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 104 (Thöù Tö ngaøy 18-10-2000)

Thaùnh Theå
laø böõa tieäc hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa

1. “Chuùng ta ñaõ trôû neân Chuùa Kitoâ. Vì neáu Ngöôøi laø ñaàu vaø chuùng ta laø chi theå thì Ngöôøi vaø chuùng ta hôïp thaønh moät con ngöôøi hoaøn toaøn” (Thaùnh AÂu-Quoác-Tinh, Tractatus in Joh., 21, 8). Nhöõng lôøi maïnh meõ cuûa Thaùnh AÂu-Quoác-Tinh ñaõ ñeà cao moái hieäp thoâng thaân maät ñöôïc thieát laäp giöõa Thieân Chuùa vaø con ngöôøi nôi maàu nhieäm Giaùo Hoäi, moät moái hieäp thoâng theo gioøng lòch söû haønh trình cuûa chuùng ta ñöôïc bieåu hieäu toät ñænh nôi bí tích Thaùnh Theå. Nhöõng lôøi truyeàn: “Caùc con haõy caàm laáy maø aên... maø uoáng...” (Mt 26:26-27) Chuùa Gieâsu noùi vôùi caùc moân ñeä trong caên thöông laàu cuûa moät ngoâi nhaø ôû Gieârusalem vaøo ñeâm cuoái cuøng cuoäc soáng traàn gian cuûa Ngöôøi (x Mk 14:15) mang moät yù nghóa saâu xa. Giaù trò bieåu hieäu phoå quaùt cuûa böõa tieäc ñöôïc doïn ra vôùi baùnh vaø röôïu (x Is 25:6) ñaõ noùi leân moái hieäp thoâng vaø tình thaân maät aáy roài vaäy. Cuõng coøn coù nhöõng yeáu toá hieån nhieân khaùc ñeà cao Thaùnh Theå laø böõa tieäc thaân höõu vaø giao öôùc vôùi Thieân Chuùa nöõa. Bôûi vì, nhö Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhaéc laïi, “hy teá thaäp giaù vaø böõa tieäc hieäp thoâng vôùi mình maùu Chuùa thì ñi ñoâi vôùi nhau vaø baát khaû phaân ly nôi vieäc keùo daøi töôûng nieäm cuoäc hy teá” (soá 1382).

 2- Nhö trong Cöïu Öôùc, ñeàn thaùnh di ñoäng trong sa maïc ñöôïc goïi laø “leàu hoäi ngoä” theá naøo, töùc laø leàu Thieân Chuùa vaø daân Ngaøi gaëp gôõ nhau cuõng laø leàu cuûa anh em trong ñöùc tin ôû giöõa hoï, truyeàn thoáng Kitoâ giaùo coå thôøi cuõng goïi vieäc cöû haønh Thaùnh Theå laø “synaxis”, nghóa laø “hoäi ngoä” nhö vaäy. Nôi vieäc cöû haønh Thaùnh Theå naøy, “baûn tính noäi taïi cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc toû hieän, moät baûn tính cho thaáy Giaùo Hoäi laø moät coäng ñoàng cuûa nhöõng ai ñöôïc trieäu taäp laïi ñeå cöû haønh taëng aân cuûa Ñaáng trao ban cuõng laø Ñaáng ñöôïc daâng hieán, ôû choã, khi tham döï vaøo Maàu Nhieäm Thaùnh, hoï trôû neân ‘hoï haøng’ cuûa Chuùa Kitoâ, caûm nghieäm tröôùc ñöôïc vieäc thaàn linh hoùa hieän höõu trong moái lieân keát baát khaû phaân ly giöõa thaàn tính vaø nhaân tính nôi Chuùa Kitoâ” (Orientale Lumen, 10).

 Neáu chuùng ta muoán suy nghó saâu xa hôn veà yù nghóa ñích thöïc cuûa maàu nhieäm hieäp thoâng naøy giöõa Thieân Chuùa vaø tín höõu, chuùng ta phaûi höôùng veà nhöõng lôøi Chuùa Gieâsu noùi trong Böõa Tieäc Ly. Nhöõng lôøi aáy aùm chæ veà moät thöù “giao öôùc” thaùnh kinh, ñöôïc thöïc söï nhaéc laïi nhôø moái lieân heä giöõa maùu cuûa Chuùa Kitoâ vaø maùu hy teá ñoå ra treân nuùi Sinai: “Ñaây laø maùu giao öôùc cuûa Thaøy” (Mk 14:24). Moisen ñaõ noùi: “Ñaây laø maùu giao öôùc” (Ex 24:8). Giao öôùc nuùi Sinai lieân keát daân Yeán Duyeân vôùi Chuùa baèng moái giaây maùu huyeát ñaõ tieân baùo tröôùc moät taân öôùc seõ ñöa ñeán - nhö caùc Giaùo Phuï Hy Laïp dieãn ñaït - moái caän thaân thöïc söï giöõa Chuùa Kitoâ vaø tín höõu (x Thaùnh Cyril of Alexandria, In Johannis Evangelium, XI; John Chrysostom, In Matthaeum Hom., LXXXII, 5).

 3. Moái hieäp thoâng cuûa tín höõu vôùi Chuùa Kitoâ trong bí tích Thaùnh Theå ñaëc bieät ñöôïc ñeà cao nôi thaàn hoïc cuûa Thaùnh Gioan vaø Phaoloâ. Trong baøi dieãn töø taïi hoäi ñöôøng Capernaum, Chuùa Gieâsu ñaõ minh nhieân noùi: “Toâi laø baùnh haèng soáng töø trôøi xuoáng; ai aên baùnh naøy seõ soáng muoân ñôøi” (Jn 6:51). Toaøn ñoaïn vaên naøy coá yù nhaán maïnh ñeán moái hieäp thoâng troïng yeáu ñöôïc thieát laäp trong ñöùc tin, giöõa Chuùa Kitoâ, Baùnh söï soáng, vôùi ai aên Baùnh aáy. Chuùng ta ñaëc bieät thaáy ñoäng töø menein theo tieáng Hy Laïp, nghóa laø “noäi truù, cö nguï”, moät ñoäng töø tieâu bieåu ñöôïc Phuùc AÂm Thöù Boán söû duïng ñeå noùi leân moái thaân tình nhieäm maàu giöõa Chuùa Kitoâ vaø ngöôøi moân ñeä: “Ai aên thòt Toâi vaø uoáng maùu Toâi thì ôû trong Toâi vaø Toâi ôû trong hoï” (Jn 6:56, x 15:4-9).

 4. Theá roài ñeán töø ngöõ Hy Laïp koinonia, töùc “hieäp thoâng”, ñöôïc Thö Thöù Nhaát göûi Giaùo Ñoaøn Coârintoâ söû duïng, moät böùc thö trong khi noùi veà nhöõng böõa tieäc hieán teá cuûa vieäc toân thôø ngaãu töôïng, ñöôïc goïi laø “baøn tieäc ma quæ” (10:21), Thaùnh Phaoloâ cuõng cho thaáy nguyeân taéc thöïc söï cuûa taát caû moïi hy teá, ñoù laø “Nhöõng ai aên caùc cuûa hy teá laø nhöõng ngöôøi döï phaàn vaøo baøn thôø” (10:18). Thaùnh Toâng Ñoà ñaõ aùp duïng nguyeân taéc naøy moät caùch roõ raøng vaø trieät ñeå vaøo bí tích Thaùnh Theå: “Cheùn chuùc tuïng chuùng ta toân vinh khoâng phaûi laø vieäc chuùng ta thoâng phaàn vaøo (koinonia) maùu cuûa Chuùa Kitoâ hay sao?... Baùnh chuùng ta beû ra thì khoâng phaûi laø vieäc chuùng ta thoâng phaàn vaøo (koinonia) thaân mình cuûa Chuùa Kitoâ hay sao?... Taát caû chuùng ta ñeàu döï phaàn cuøng moät taám baùnh duy nhaát” (10:16-17). “Vieäc chia seû Thaùnh Theå, moät bí tích Taân Öôùc, laø toät ñænh cuûa vieäc chuùng ta ñoàng hoùa vôùi Chuùa Kitoâ, nguoàn maïch cuûa ‘söï soáng tröôøng cöûu’, nguoàn maïch vaø laø quyeàn naêng cuûa vieäc hoaøn toaøn ban taëng baûn thaân mình” (Thoâng Ñieäp Veritas Splendor, 21).

 5. Vieäc hieäp thoâng vôùi Chuùa Kitoâ nhö theá laøm phaùt sinh moät cuoäc bieán ñoåi noäi taâm nôi ngöôøi tín höõu. Thaùnh Cyril Alexandria ñaõ dieãn taû raát hay veà bieán coá naøy, khi cho thaáy aâm vang cuûa bieán coá aáy trong ñôøi soáng cuõng nhö trong lòch söû nhö theá naøy: “Chuùa Kitoâ khuoân ñuùc chuùng ta theo hình aûnh cuûa Ngöôøi, ñeå nhöõng tính chaát cuûa baûn tính thaàn linh nôi Ngöôøi chieáu toûa nôi chuùng ta qua ôn thaùnh hoùa, qua ñöùc chính tröïc cuõng nhö qua ñôøi soáng toát laønh xöùng hôïp vôùi nhaân ñöùc. Veû ñeïp cuûa hình aûnh naøy chieáu toûa nôi chuùng ta, thaønh phaàn ôû trong Chuùa Kitoâ, khi chuùng ta chöùng toû mình laø ngöôøi toát qua caùc vieäc laøm cuûa mình” (Tractatus ad Tiberum Diaconum Sociosque, II, Tesponsiones ad Tiberium Diaconum Sociosque, in In Divi Johannis Evangelium, vol. III, Brussels 1965, p. 590). “Baèng vieäc tham döï vaøo hy teá Thaäp Giaù, ngöôøi Kitoâ höõu döï phaàn vaøo tình yeâu töï hieán cuûa Chuùa Kitoâ vaø ñöôïc trang bò cuõng nhö thoâi thuùc soáng cuøng moät ñöùc aùi naøy qua taát caû moïi taâm töôûng vaø vieäc laøm cuûa hoï. Vieäc Kitoâ höõu trung thaønh phuïc vuï cuõng trôû neân saùng toû vaø hieäu quaû trong ñôøi soáng luaân lyù” (Thoâng Ñieäp Veritatis Splendor, 107). Vieäc trung thaønh phuïc vuï naøy ñöôïc baét nguoàn töø Bí Tích Röûa Toäi vaø nôû hoa nôi moái hieäp thoâng Thaùnh Theå. Theá neân, con ñöôøng thaùnh thieän, yeâu thöông vaø chaân lyù laø vieäc toû cho theá gian thaáy moái thaân maät giöõa chuùng ta vôùi Thieân Chuùa ñöôïc theå hieän nôi baøn tieäc Thaùnh Theå.

 Chuùng ta haõy boäc phaùt loøng öôùc voïng cuûa mình khao khaùt söï soáng thaàn linh ñöôïc ban phaùt nôi Chuùa Kitoâ, baèng cung gioïng traàm aám cuûa Gregory Narek (theá kyû thöù 10), moät ñaïi thaàn hoïc gia thuoäc Giaùo Hoäi Armenia: “Toâi luoân mong moûi Ñaáng Hieán Ban chöù khoâng phaûi laø caùc taëng aân cuûa Ngöôøi. Toâi khoâng haøo höùng vinh quang maø laø Ñaáng Hieån Vinh toâi mong ñöôïc aáp uû... Toâi khoâng tìm kieám nghæ ngôi maø laø dung nhan cuûa Ñaáng ban cho toâi nghæ ngôi toâi van xin Ngöôøi. Toâi khoâng moûi moøn veà tieäc cöôùi maø laø veà loøng khao khaùt cuûa Vò Hoân Phu” (XII Prayer).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page