Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 71 (Thöù Tö ngaøy 6-10-1999)

Yeáu Tính cuûa Thieân Chuùa
laø maàu nhieäm tình yeâu voâ cuøng

Hoaùn caûi, ñeà taøi chuùng ta ñaõ baøn ñeán ôû nhöõng buoåi giaùo lyù laàn tröôùc, laø vieäc ñeå laøm troïn giôùi luaät yeâu thöông. Trong naêm daâng kính Thieân Chuùa laø Cha ñaây, moät dòp raát thích hôïp ñeå nhaán maïnh thaàn ñöùc yeâu meán, nhö Toâng Thö Ngaøn Naêm Thöù Ba Ñang Ñeán (ñoaïn 50) ñaõ ñeà caäp tôùi.

Thaùnh Toâng Ñoà Gioan ñaõ thuùc giuïc chuùng ta laø: "Caùc con yeâu daáu, chuùng ta haõy yeâu thöông nhau; vì tình yeâu bôûi Thieân Chuùa maø coù, ai yeâu thöông laø ngöôøi ñöôïc sinh bôûi Thieân Chuùa vaø laø ngöôøi nhaän bieát Thieân Chuùa. Ai khoâng yeâu thöông laø ngöôøi khoâng nhaän bieát Thieân Chuùa; vì Thieân Chuùa laø tình yeâu" (1Jn 4:7-8).

Nhöõng lôøi tuyeät vôøi naøy chaúng nhöõng toû cho chuùng ta thaáy yeáu tính cuûa Thieân Chuùa laø moät maàu nhieäm cuûa tình yeâu voâ cuøng, maø coøn ñaët neàn taûng cho ñôøi soáng luaân lyù cuûa Kitoâ höõu nöõa, moät ñôøi soáng ñöôïc toùm laïi trong giôùi raên yeâu thöông. Con ngöôøi ñöôïc keâu goïi ñeå heát loøng kính meán Thieân Chuùa, cuõng nhö ñeå lieân keát vôùi anh chò em mình baèng moät thaùi ñoä yeâu thöông ñöôïc tình yeâu Thieân Chuùa taùc ñoäng. Hoaùn caûi töùc laø vieäc con ngöôøi ñöôïc phuïc hoài loøng yeâu thöông.

Trong Cöïu Öôùc, caùc ñoäng löïc noäi taïi cuûa giôùi luaät naøy coù theå thaáy ñöôïc nôi moái lieân heä giao öôùc Thieân Chuùa thieát laäp vôùi daân Yeán-Duyeân: moät ñaøng laø saùng kieán cuûa tình yeâu Thieân Chuùa, vaø moät ñaøng laø vieäc ñaùp öùng Ngaøi mong thaáy ôû nôi daân Yeán-Duyeân. Ñoù laø caùch saùng kieán thaàn linh toû ra cho thaáy trong Saùch Nhò Luaät chaúng haïn: "Khoâng phaûi vì caùc ngöôøi ñoâng ñaûo hôn caùc daân khaùc maø Chuùa ñaõ yeâu thöông caùc ngöôøi vaø tuyeån choïn caùc ngöôøi, thaønh phaàn ít nhaát trong taát caû moïi daân toäc; maø laø bôûi Chuùa yeâu thöông caùc ngöôøi" (Dt 7:7-8). Giôùi luaät caên baûn höôùng daãn caû ñôøi soáng ñaïo cuûa daân Yeán-Duyeân naøy töông öùng vôùi tình yeâu öu ñaõi vaø hoaøn toaøn nhöng khoâng aáy: "Caùc ngöôøi phaûi kính meán Chuùa laø Thieân Chuùa caùc ngöôøi heát loøng, heát linh hoàn vaø heát söùc mình" (ibid., 6:5).

2- Thieân Chuùa yeâu thöông laø moät Vò Thieân Chuùa khoâng xa vôøi maø laø Ñaáng can döï vaøo lòch söû loaøi ngöôøi. Khi maïc khaûi cho Moisen bieát teân cuûa Ngaøi laø Ngaøi muoán baûo ñaûm vôùi Moisen veà vieäc Ngaøi yeâu thöông trôï giuùp thöïc hieän bieán coá Xuaát Haønh cöùu ñoä, moät trôï giuùp seõ keùo daøi tôùi muoân ñôøi (x. Ex 3:15). Ngaøi muoán tieáp tuïc nhaéc nhôû daân Ngaøi veà haønh ñoäng yeâu thöông naøy qua lôøi cuûa caùc vò tieân tri. Chaúng haïn chuùng ta ñoïc thaáy trong Saùch Tieân Tri Gieâreâmia: "Vaäy Chuùa phaùn: ‘Thaønh phaàn coøn soáng soùt thoaùt khoûi göôm ñao ñaõ nhaän ñöôïc ôn suûng trong hoang ñòa; khi daân Yeán-Duyeân tìm kieám nghæ ngôi thì Chuùa ñaõ xuaát hieän vôùi hoï töø ñaèng xa. Ta ñaõ yeâu thöông caùc ngöôøi baèng moät tình yeâu vónh cöûu; bôûi theá, Ta vaãn tieáp tuïc trung thaønh vôùi caùc ngöôøi" (Jer 31:2-3).

Ñoù laø moät tình yeâu coù tính chaát heát söùc ngoït ngaøo (x. Hos 11:8f.; Jer 31:20) vaø thöôøng ñöôïc bieåu hieäu nôi hình aûnh cuûa moät ngöôøi cha, song ñoâi khi cuõng ñöôïc dieãn taû qua hình boùng cuûa tình nghóa phu theâ: "Ta seõ ñính hoân vôùi caùc ngöôøi ñeán muoân ñôøi, trong chính tröïc vaø coâng minh, trong tình yeâu beàn vöõng vaø trong tình thöông xoùt" (Hos 2:19; xem vv. 18-25).

Ngay caû sau khi thaáy vieäc daân mình cöù baát trung vôùi giao öôùc, Vò Thieân Chuùa naøy cuõng vaãn ban tình yeâu cuûa mình cho hoï, baèng caùch taïo neân nôi hoï moät con tim môùi coù theå laøm cho hoï döùt khoaùt chaáp nhaän leà luaät Ngaøi ban cho hoï, nhö chuùng ta ñoïc thaáy nôi Tieân Tri Gieâreâmia: "Ta seõ ñaët leà luaät cuûa Ta trong hoï, vaø Ta seõ vieát leà luaät aáy treân traùi tim hoï" (Jer 31:33). Chuùng ta coøn ñoïc thaáy nôi Tieân Tri Ezeâkieân: "Ta seõ ban cho caùc ngöôi moät con tim môùi, vaø Ta seõ ñaët nôi caùc ngöôi moät tinh thaàn môùi; roài Ta seõ laáy ñi khoûi xaùc thòt caùc ngöôi con tim chai ñaù maø thay vaøo ñoù baèng con tim da thòt" (Ez 36:26).

3- Trong Taân Öôùc, naêng löïc yeâu thöông naøy ñöôïc taäp trung nôi Chuùa Gieâsu, Ngöôøi Con yeâu daáu cuûa Cha (x. Jn 3:35, 5:20, 10:17), Ñaáng maïc khaûi mình ra qua Ngöôøi. Con ngöôøi nam nöõ tham döï vaøo tình yeâu naøy baèng vieäc nhaän bieát Con, töùc laø baèng vieäc chaáp nhaän giaùo huaán cuõng nhö coâng cuoäc cöùu chuoäc cuûa Ngöôøi.

Chuùng ta chæ coù theå ñeán cuøng tình yeâu cuûa Chuùa Cha baèng vieäc baét chöôùc Con tuaân giöõ caùc meänh leänh cuûa Cha: "Nhö Cha ñaõ yeâu Thaøy, Thaøy cuõng yeâu caùc con; caùc con haõy ôû laïi trong tình yeâu cuûa Thaøy. Neáu caùc con giöõ caùc meänh leänh cuûa Thaøy laø caùc con ôû trong tình yeâu cuûa Thaøy, nhö Thaøy ñaõ giöõ caùc meänh leänh cuûa Cha neân ôû trong tình yeâu cuûa Ngaøi vaäy" (ibid. 15:9-10). Coù theá, chuùng ta cuõng môùi ñöôïc tham döï vaøo kieán thöùc cuûa Con veà Cha: "Thaøy khoâng goïi caùc con laø toâi tôù nöõa, vì toâi tôù khoâng bieát ñöôïc nhöõng gì chuû mình laøm; song Thaøy goïi caùc con laø baïn höõu, vì taát caû nhöõng gì Thaøy nghe töø Cha Thaøy thì Thaøy ñaõ toû cho caùc con bieát" (ibid. v.15).

4- Tình yeâu khieán cho chuùng ta ñöôïc thoâng phaàn moät caùch troïn veïn vôùi ñôøi soáng laøm con cuûa Chuùa Gieâsu, khi laøm cho chuùng ta trôû thaønh con caùi nôi Ngöôøi Con: "Kìa Chuùa Cha ñaõ yeâu thöông chuùng ta bieát bao, ñeå nhôø ñoù chuùng ta ñöôïc goïi laø con caùi cuûa Thieân Chuùa; vaø thaät söï laø nhö vaäy. Lyù do taïi sao theá gian khoâng bieát chuùng ta laø vì theá gian khoâng nhaän bieát Ngaøi" (1Jn 3:1). Tình yeâu bieán ñoåi ñôøi soáng vaø soi saùng cho chuùng ta ñöôïc hieåu bieát veà Thieân Chuùa, ñeán ñoä ñaït tôùi moät toaøn thöùc ñöôïc Thaùnh Phaoloâ noùi tôùi: "Hieän nay toâi bieát moät phaàn thoâi; roài toâi seõ hieåu ñöôïc troïn veïn, nhö toâi ñaõ ñöôïc hoaøn toaøn bieát ñeán" (1Cor 13:12).

Caàn phaûi nhaán maïnh ñeán moái lieân heä giöõa kieán thöùc vaø tình yeâu. Vieäc hoaùn caûi noäi taâm do Kitoâ giaùo mang laïi laø moät caûm nghieäm ñích thöïc veà Thieân Chuùa, theo yù nghóa ñöôïc Chuùa Gieâsu ñeà caäp ñeán trong lôøi nguyeän tö teá cuûa Ngöôøi trong Böõa Tieäc Ly: "Ñaây laø söï soáng ñôøi ñôøi, ñoù laø hoï nhaän bieát Cha laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát, vaø nhaän bieát Gieâsu Kitoâ laø Ñaáng Cha sai" (Jn 17:3). Dó nhieân, kieán thöùc veà Thieân Chuùa cuõng coù caû chieàu kích theo trí thoâng minh (x.Rm.1:19-20), song caûm nghieäm soáng ñoäng veà Cha vaø Con laø ôû tình yeâu, töùc chính thöïc laø ôû Thaùnh Linh, vì "tình yeâu cuûa Thieân Chuùa ñöôïc tuoân ñoå vaøo loøng chuùng ta nhôø Thaùnh Linh" (Rm 5:5).

Ñaáng An UÛi laø Ñaáng nhôø Ngaøi chuùng ta caûm nghieäm ñöôïc tình yeâu phuï thaân cuûa Thieân Chuùa. Hôn nöõa, hieäu quaû cuûa söï hieän dieân an uûi nhaát cuûa Ngaøi trong chuùng ta chính laø nieàm xaùc tín raèng tình yeâu ñôøi ñôøi vaø voâ taän Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông chuùng ta tröôùc aáy seõ khoâng bao giôø ruoàng boû chuùng ta: "Ai seõ phaân reõ toâi khoûi tình yeâu cuûa Chuùa Kitoâ?… Vì toâi tin raèng, duø söï cheát hay söï soáng, duø thieân thaàn hay thieân phuû, duø hieän taïi hay töông lai, duø quyeàn naêng, duø chieàu cao hay chieàu saâu, duø baát cöù moät söï gì trong taát caû moïi thuï taïo, cuõng khoâng coù theå taùch toâi khoûi tình yeâu Thieân Chuùa trong Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta" (ibid. 8:35, 38-39). Traùi tim môùi, moät traùi tim yeâu thöông vaø nhaän bieát, hoøa nhòp ñaäp vôùi Thieân Chuùa, Ñaáng yeâu thöông baèng moät tình yeâu vónh cöûu.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page