Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 85 (Thöù Tö ngaøy 12-4-2000)

Chuùa Ba Ngoâi toû mình
nôi Pheùp Röûa Chuùa Gieâsu laõnh nhaän

1- Baøi ñoïc vöøa ñöôïc coâng boá ñaõ ñöa chuùng ta ñeán bôø soâng Döôïc-Ñaêng. Hoâm nay, taâm linh chuùng ta döøng laïi ôû beân bôø cuûa moät con soâng chaûy qua hai Giao Öôùc Thaùnh Kinh ñeå chieâm ngöôõng cuoäc thaàn hieån cao caû cuûa Chuùa Ba Ngoâi trong ngaøy Chuùa Gieâsu ñöôïc ñöa ra aùnh saùng lòch söû, thôøi ñieåm baét ñaàu söù vuï coâng khai cuûa Ngöôøi, nôi chính nhöõng gioøng nöôùc aáy.

 Ngheä thuaät Kitoâ giaùo nhaân caùch hoùa con soâng naøy nhö laø moät oâng laõo baøng hoaøng söûng soát nhìn thaáy nhöõng gì ñang xaåy ra trong ñaùy nöôùc cuûa mình. Nhö phuïng vuï Byzantine xöôùng leân "Ñöùc Kitoâ Vaàng Thaùi Döông ñöôïc röûa" trong gioøng soâng naøy. Cuõng theo phuïng vuï naøy, ôû Buoåi Kinh Ban Mai cuûa ngaøy Thaàn Hieån hay Hieån Linh cuûa Chuùa Kitoâ, ñaõ giaû boä ñoái thoaïi vôùi con soâng naøy nhö sau: "OÂi Döôïc-Ñaêng, phaûi chaêng nhöõng gì ngöôi thaáy ñaõ laøm ngöôi heát söùc chaán ñoäng? Toâi ñaõ thaáy Ñaáng Voâ Hình traàn truïi vaø toâi rung ñoäng. Laøm sao thaáy Ngöôøi nhö theá maø ngöôøi ta laïi khoâng rung ñoäng vaø bò doäi laïi chöù? Thaáy Ngöôøi nhö theá caùc thieân thaàn rung ñoäng, caùc taàng trôøi nhaåy möøng, traùi ñaát rung chuyeån, bieån khôi cuøng vôùi taát caû moïi vaät höõu hình vaø voâ hình baät ngöûa. Chuùa Kitoâ xuaát hieän ôû soâng Döôïc-Daêng ñeå chuùc laønh cho taát caû moïi gioøng nöôùc!"

 2- Vieäc Chuùa Ba Ngoâi hieän dieän ôû bieán coá naøy ñöôïc taát caû caùc trình thuaät Phuùc AÂm veà bieán coá aáy xaùc nhaän moät caùch roõ raøng. Chuùng ta vöøa nghe moät trình thuaät ñaày ñuû nhaát, ñoù laø trình thuaät cuûa Thaùnh Matheâu, moät trình thuaät bao goàm caû cuoäc ñoái thoaïi giöõa Chuùa Gieâsu vaø Vò Taåy Giaû. ÔÛ taâm ñieåm cuûa caûnh töôïng naøy, chuùng ta thaáy nhaân vaät Kitoâ, Ñaáng Thieân Sai ñeán ñeå laøm troïn taát caû nhöõng gì laø coâng chính (x Mt 3:15). Ngöôøi laø Ñaáng laøm troïn döï aùn cöùu ñoä thaàn linh, baèng vieäc khieâm nhöôïng cho thaáy mình lieân keát vôùi toäi nhaân.

 Vieäc Ngöôøi töï nguyeän haï mình aáy ñaõ laøm cho Ngöôøi ñöôïc toân vinh cao caû: tieáng cuûa Chuùa Cha töø trôøi tuyeân boá veà Ngöôøi raèng: "Ñaây laø Con yeâu daáu cuûa Ta, Ta raát haøi loøng veà Ngöôøi" (ibid, caâu 17). Caâu naøy bao goàm hai phöông dieän coù tính caùch thieân sai cuûa Chuùa Gieâsu, ñoù laø phöông dieän vöông gia Ñavít, ôû choã gôïi laïi baøi thaùnh ca vöông giaû" (x Ps 2:7), vaø phöông dieän ngoân xöù, ôû choã daãn trích baøi ca thöù nhaát veà Ngöôøi Toâi Tôù Giaveâ (x Is 42:1). Qua hai phöông dieän naøy, moái lieân heä yeâu thöông saâu xa cuûa Chuùa Gieâsu vôùi Cha treân trôøi vaø vieäc Ngöôøi ñöôïc phong laøm Ñaáng Thieân Sai ñaõ ñöôïc toû ra cho toaøn theå nhaân loaïi thaáy.

 3- Chuùa Thaùnh Thaàn xuaát hieän trong tröôøng hôïp naøy döôùi hình daïng cuûa moät "con chim boà caâu" "xuoáng... vaø ñaäu" treân Chuùa Kitoâ. Coù theå trích daãn moät soá ñoái chieáu Thaùnh Kinh ñeå caét nghóa nhöõng hình aûnh naøy, chaúng haïn chim boà caâu cho thaáy côn luït chaám döùt vaø môû maøn cho moät kyû nguyeân môùi (x Gn 8:8-12; 1Pt 3:20-21), chim boà caâu trong saùch Dieãm Tình Ca bieåu hieäu cho ngöôøi nöõ tình nhaân (x Sg 2:14, 5:2, 6:9), chim boà caâu nhö laø moät maõ giaùp bieåu hieäu cho daân Yeán Duyeân trong moät soá ñoaïn ôû Cöïu Öôùc (x Hos 7:11; Ps 68:14).

 Vieäc daãn giaûi cuûa ngöôøi Do Thaùi veà ñoaïn trong saùch Khôûi Nguyeân (1:2) cuõng coù moät taàm voùc quan troïng, moät daãn giaûi cho thaáy Thaàn Linh di ñoäng treân caùc gioøng nöôùc nguyeân sô vôùi moät tính caùch dòu daøng töø maãu: "Thaàn Linh Thieân Chuùa di ñoäng treân maët caùc gioøng nöôùc nhö moät con chim boà caâu phuû caùnh aáp uû caùc ñöùa con nhoû cuûa mình maø khoâng ñoäng chaïm gì ñeán chuùng" (Talmud, Hagigah 15a). Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng treân Chuùa Gieâsu nhö quyeàn löïc cuûa tình yeâu sieâu maõn. Noùi ñeán chính Vieäc Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa, Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo daïy raèng: "Thaàn Linh maø Chuùa Gieâsu coù troøn ñaày töø khi ñaàu thai ñaõ ñeán 'ñaäu treân Ngöôøi'. Chuùa Gieâsu seõ laø nguoàn Thaàn Linh cho toaøn theå nhaân loaïi" (soá 536).

 4- Bôûi theá, taát caû Ba Ngoâi hieän dieän ôû soâng Döôïc-Ñaêng ñeå maïc khaûi maàu nhieäm naøy, ñeå chöùng thöïc vaø hoã trôï cho söù vuï cuûa Chuùa Kitoâ, cuõng nhö ñeå cho thaáy raèng nôi Ngöôøi lòch söû cöùu ñoä ñaõ ñeán giai ñoaïn troïng yeáu vaø cuoái cuøng. Maàu nhieäm naøy bao goàm caû thôøi gian vaø khoâng gian, söï soáng con ngöôøi vaø laõnh vöïc thieân nhieân, nhöng tröôùc heát lieân quan ñeán taát caû Ba Ngoâi Thieân Chuùa. Ngoâi Cha kyù thaùc cho Ngoâi Con söù vuï mang laïi "ñöùc coâng chính", töùc laø laøm hoaøn taát ôn cöùu ñoä thaàn linh. Giaùm muïc Chromatius cai quaûn giaùo phaän Aquileia ôû theá kyû thöù boán trong moät baøi giaûng veà Pheùp Röûa vaø Thaùnh Linh ñaõ noùi nhö sau: "Nhö vieäc taïo döïng ñaàu tieân cuûa chuùng ta laø coâng vieäc cuûa Ba Ngoâi theá naøo thì vieäc taïo döïng laàn thöù hai cuûa chuùng ta cuõng laø coâng vieäc cuûa Ba Ngoâi nhö vaäy. Ngoâi Cha khoâng laøm gì maø khoâng coù Ngoâi Con vaø Thaùnh Linh, vì vieäc laøm cuûa Cha cuõng laø vieäc laøm cuûa Con vaø cuûa Thaùnh Linh. Chæ coù cuøng moät aân suûng duy nhaát cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa. Bôûi theá chuùng ta ñöôïc Ba Ngoâi cöùu ñoä vì töø ban ñaàu chuùng ta ñaõ ñöôïc Ba Ngoâi duy nhaát döïng neân" (Baøi Giaûng 18A).

 5- Sau khi Chuùa Gieâsu laõnh nhaän pheùp röûa thì soâng Döôïc-Ñaêng trôû thaønh con soâng cuûa Pheùp Röûa Kitoâ Giaùo, ôû choã, theo truyeàn thoáng raát yeâu chuoäng cuûa caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, nöôùc cuûa beå röûa toäi laø gioøng soâng Döôïc-Ñaêng thu nhoû. Lôøi nguyeän phuïng vuï sau ñaây cho thaáy ñieàu aáy: "OÂi Chuùa, chuùng con nguyeän caàu taùc ñoäng thanh taåy cuûa Ba Ngoâi, baèng quyeàn naêng, taùc ñoäng vaø hieän dieän cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, thöïc hieän treân nöôùc röûa toäi vaø ban cho nöôùc ôn cöùu chuoäc cuøng phuùc laønh cuûa soâng Döôïc-Ñaêng" (Kinh Toái Troïng Theå kính Cuoäc Hieån Linh Thaùnh cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa Chuùng Ta, Chuùc Laønh cho Nöôùc).

 Thaùnh Pauline Noâla döôøng nhö cuõng coù cuøng moät tö töôûng nhö theá, qua moät soá caâu ngaøi ñaët ra ñeå ghi vaøo nôi röûa toäi: "Töø beå röûa toäi naøy, beå röûa toäi ban söï soáng cho caùc linh hoàn caàn ñeán ôn cöùu ñoä, chaûy moät con soâng aùnh saùng thaàn linh söï soáng. Chuùa Thaùnh Thaàn töø trôøi xuoáng treân con soâng naøy ñeå lieân keát nöôùc thaùnh vôùi nguoàn maïch treân trôøi; moät maïch suoái ñaày Thieân Chuùa laøm phaùt sinh ra gioøng doõi thaùnh thieän nhôø thöù nöôùc hieäu naêng cuûa mình bôûi haït gioáng tröôøng sinh baát dieät" (Böùc Thö 32, 5). Noåi leân töø thöù nöôùc taùi sinh cuûa beå röûa toäi, Kitoâ höõu baét ñaàu haønh trình söï soáng vaø chöùng nhaân cuûa mình.
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page