Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 18 (Thöù Tö ngaøy 27-5-1998)

Thaàn Linh
trong Maàu Nhieäm Nhaäp Theå

Chuùa Gieâsu ñöôïc lieân heä vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn ngay töø giaây phuùt ñaàu tieân hieän höõu trong thôøi gian cuûa Ngöôøi, nhö Kinh Tin Kính cuûa Coâng Ñoàng Chung Nicene-Constantinopoli tuyeân xöng: "Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine" (Bôûi pheùp Ñöùc Chuùa Thaùnh Thaàn, Ngöôøi ñaõ nhaäp theå trong loøng trinh nöõ Maria). Ñöùc tin cuûa Giaùo Hoäi nôi maàu nhieäm naøy ñöôïc caên cöù treân lôøi cuûa Thieân Chuùa, nhö Thaàn Gabieân loan baùo cho Meï Maria: "Chuùa Thaùnh Thaàn seõ xuoáng treân trinh nöõ vaø quyeàn pheùp Ñaáng Toái Cao seõ bao truøm trinh nöõ; bôûi theá, con treû sinh ra seõ ñöôïc goïi laø thaùnh, laø Con Thieân Chuùa" (Lk.1:35). Caû Thaùnh Giuse cuõng ñöôïc cho bieát: "Ñieàu ñöôïc cöu mang nôi loøng (Maria) laø do bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn" (Mt.1:20).

Haønh ñoäng Chuùa Thaùnh Thaàn tröïc tieáp nhuùng tay vaøo vieäc Nhaäp Theå ñaõ mang laïi moät aân suûng sieâu vieät, "aân suûng hieäp nhaát", moät aân suûng laøm cho nhaân tính ñöôïc hieäp nhaát vôùi Ngoâi Lôøi. Vieäc hieäp nhaát naøy laø nguoàn maïch cuûa moïi aân suûng khaùc, theo nhö Thaùnh Toâma chuù giaûi (S. Th. III, q.2, a.10-12; q.6, a.6; q.7, a.13).

2 - Ñeå hieåu thaáu ñaùo hôn veà vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong bieán coá Nhaäp Theå, chuùng ta caàn phaûi trôû laïi vôùi nhöõng gì maø lôøi Chuùa ñaõ noùi vôùi chuùng ta.

Thaùnh Luca vieát raèng Chuùa Thaùnh Thaàn seõ xuoáng treân Meï Maria vaø seõ bao phuû Meï nhö moät quyeàn naêng töø treân cao. Theo Cöïu Öôùc chuùng ta thaáy raèng luùc naøo Thieân Chuùa muoán laøm phaùt sinh söï soáng, thì Ngaøi taùc ñoäng qua "quyeàn naêng" hôi thôû saùng taïo cuûa mình: "Bôûi lôøi Chuùa maø caùc taàng trôøi ñaõ ñöôïc taïo thaønh, vaø taát caû cô nguõ cuûa chuùng laø do hôi thôû mieäng Ngaøi" (Ps 33/32:6). Ñieàu naøy ñuùng vôùi moïi sinh vaät, ñeán noãi, neáu Thieân Chuùa "ruùt laïi thaàn trí cuûa Ngaøi, vaø thu hoài hôi thôû cuûa Ngaøi, thì taát caû moïi xaùc phaøm (töùc moïi con ngöôøi) seõ cuøng taøn luïi moät löôït, vaø con ngöôøi seõ trôû veà buïi ñaát" (Jb.34:14-15). Thieân Chuùa ñaõ laøm cho Thaàn Linh cuûa Ngaøi ñaëc bieät can thieäp vaøo nhöõng luùc daân Yeán-Duyeân caûm thaáy baát löïc khi vaän duïng söùc mình vuøng daäy. Tieân tri Eâzeâkieân ñaõ cho thaáy ñieàu naøy trong moät thò kieán bi thaûm veà moät thung luõng bao la ñaày nhöõng boä xöông: "Hôi thôû ñaõ nhaäp vaøo chuùng laøm chuùng soáng ñoäng vaø ñöùng leân" (Ez.37:10).

Vieäc ñaàu thai tinh tuyeàn cuûa Chuùa Gieâsu laø moät "coâng cuoäc vó ñaïi nhaát maø Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ thöïc hieän trong lòch söï taïo döïng vaø cöùu ñoä" (Thoâng Ñieäp Dominum et Vivificantem, ñoaïn 50). Trong bieán coá hoàng phuùc naøy, moät trinh nöõ sinh hoa traùi; moät ngöôøi nöõ, ñöôïc cöùu chuoäc ngay töø khi ñaàu thai, thuï thai Ñaáng Cöùu Theá. Theá laø moät cuoäc taân taïo ñaõ ñöôïc söûa soaïn, vaø moät Giaùo Öôùc môùi, Giao Öôùc vónh cöûu ñaõ ñöôïc khôi maøo: moät con ngöôøi laø Con Thieân Chuùa baét ñaàu soáng ñoäng. Tröôùc bieán coá naøy xaåy ra chöa heà coù chuyeän Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng treân moät phuï nöõ ñeå laøm cho ngöôøi nöõ naøy trôû thaønh moät ngöôøi meï. Baát cöù luùc naøo xaåy ra moät cuoäc haï sinh laï luøng trong lòch söû Yeán-Duyeân, baát cöù ôû ñaâu nhöõng cuoäc haï sinh laï luøng naøy ñöôïc ñeà caäp tôùi, thì ñöùa treû sô sinh ñeàu lieân heä vôùi vieäc can thieäp thaàn linh, chöù khoâng phaûi vôùi ngöôøi meï.

3 - Neáu chuùng ta töï hoûi muïc ñích cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong vieäc thöïc hieän bieán coá Nhaäp Theå laø gì, thì lôøi Chuùa ñaõ hieán cho chuùng ta moät caâu traû lôøi ngaén goïn trong böùc Thö Thöù 2 cuûa Thaùnh Pheâroâ, qua ñoù chuùng ta bieát raèng vieäc naøy xaåy ra laø ñeå cho chuùng ta coù theå trôû neân "keû tham döï vaøo thaàn tính" (2Pt.1:4). Thaùnh Ireâneâ Lyon ñaõ daãn giaûi: "Thaät vaäy, ñoù laø lyù do taïi sao Lôøi ñaõ hoùa thaønh nhuïc theå vaø Con Thieân Chuùa ñaõ trôû thaønh Con Ngöôøi: ñeå con ngöôøi, baèng vieäc tham döï vaøo cuoäc hieäp thoâng vôùi Lôøi vaø nhôø ñoù laõnh nhaän thaân phaän con caùi thaàn linh, ñöôïc trôû neân con caùi Thieân Chuùa" (Adv. Haer. III,19,1). Thaùnh Anathasioâ cuõng theo chieàu höôùng naøy: "Khi Lôøi ñeán vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria, Thaàn Linh ñaõ cuøng vôùi Lôøi ñeán vôùi Ngöôøi; trong Thaàn Linh, Lôøi ñaõ hình thaønh moät thaân theå cho mình, öôùc mong hieäp nhaát taát caû moïi taïo vaät nôi Ngöôøi vaø ñöa taát caû veà cho Cha" (Ad Serap. 1,31). Nhöõng chuû tröông naøy ñöôïc Thaùnh Toâma laäp laïi: "Ngöôøi Con duy nhaát cuûa Thieân Chuùa, vì muoán chuùng ta laø nhöõng ngöôøi tham döï vaøo thaàn tính cuûa mình, ñaõ maëc laáy nhaân tính cuûa chuùng ta ñeå khi laøm ngöôøi Ngöôøi khieán con ngöôøi thaønh chuùa (Opusc. 57 in festo Corp. Christi,1), töùc laø thaønh nhöõng keû tham döï vaøo thaàn tính nhôø aân suûng.

Maàu nhieäm Nhaäp Theå toû cho chuùng ta thaáy tình yeâu chaát ngaát cuûa Thieân Chuùa, moät tình yeâu ñöôïc ngoâi vò hoùa ñeán tuyeät ñænh laø Thaùnh Linh, vì Ngaøi laø Tình Yeâu cuûa Thieân Chuùa theo ngoâi vò, Ngoâi-Vò-Tình-Yeâu: "Tình yeâu Thieân Chuùa ñaõ toû hieän giöõa chuùng ta laø theá naøy, ñoù laø Thieân Chuùa ñaõ sai Con duy nhaát cuûa mình ñeán theá gian, ñeå chuùng ta nhôø Ngöôøi maø ñöôïc soáng" (1Jn.4:9). Vinh quang cuûa Thieân Chuùa saùng toû nôi vieäc Nhaäp Theå hôn nôi baát cöù moät vieäc naøo khaùc.

Chuùng ta ñaõ raát coù lyù ñeå haùt khen trong kinh Gloria in excelsis: "Chuùng con chuùc tuïng Chuùa, chuùng con toân vinh Chuùa... chuùng con caûm taï Chuùa vì vinh quang cao caû Chuùa". Nhöõng lôøi phaùt bieåu naøy coù theå ñöôïc aùp duïng moät caùch ñaëc bieät cho taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng maø, trong böùc Thö Thöù 1 cuûa Thaùnh Pheâroâ, ñaõ goïi laø "thaàn trí vinh hieån" (1Pt.4:14). Ñaây laø moät vinh hieån thuaàn tuùy nhöng khoâng: noù khoâng heä taïi vieäc nhaän hay laõnh, maø chæ ôû taïi vieäc ban taëng. Trong vieäc ban taëng cho chuùng ta Thaàn Linh cuûa mình, Ñaáng laø nguoàn söï soáng, Chuùa Cha ñaõ toû vinh hieån cuûa Ngaøi ra khi laøm cho noù trôû neân höõu hình trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta. Theo yù nghóa naøy, Thaùnh Ireâneâ ñaõ vieát: "vinh hieån cuûa Thieân Chuùa laø con ngöôøi soáng ñoäng" (Adv. Haer. IV,20,7).

4 - Neáu baây giôø chuùng ta coá gaéng nhìn kyõ hôn vaøo nhöõng gì bieán coá Nhaäp Theå muoán toû cho chuùng ta thaáy veà maàu nhieäm cuûa Thaàn Linh, chuùng ta coù theå noùi raèng bieán coá naøy chính yeáu ñaõ cho chuùng ta thaáy ñöôïc Ngaøi laø quyeàn naêng phuùc loäc cuûa Thieân Chuùa laøm phaùt sinh söï soáng.

Quyeàn naêng "bao phuû" Meï Maria ñaõ gôïi laïi hình aûnh ñaùm maây cuûa Chuùa che phuû leàu taïm trong sa maïc (x.Ex.40:34) hay traøn ngaäp ñeàn thôø (x.1Kgs.8:10). Bôûi theá, quyeàn naêng naøy laø söï hieän dieän thaân tình, laø söï gaàn guõi cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng ñeán ñeå thieát laäp giao öôùc yeâu thöông vôùi con caùi cuûa mình. Ñoù laø quyeàn naêng trong vieäc phuïc vuï yeâu thöông, moät vieäc phuïc vuï ñöôïc thi haønh qua daáu hieäu khieâm toán: chaúng nhöõng quyeàn naêng naøy ñaõ ñaùnh ñoäng ñöùc khieâm nhöôïng nôi Meï Maria, ngöôøi nöõ tì Chuùa, maø coøn haàu nhö aån khuaát ñaèng sau Meï, ñeán noãi, khoâng moät ngöôøi naøo ôû Nazareùt coù theå tieân kieán ñöôïc laø ñieàu "ñöôïc thuï thai nôi Ngöôøi laø bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn" (Mt.1:20). Thaùnh Ignatioâ Antioâkia ñaõ dieãn taû tuyeät vôøi maàu nhieäm nghòch thöôøng naøy: "Ñöùc trinh trong cuûa Meï Maria vaø vieäc haï sinh cuûa Meï ñöôïc che khuaát khoûi teân vöông chuû theá gian naøy, nhö caùi cheát cuûa Chuùa vaäy. Ñaây laø ba maàu nhieäm vang ñoäng maø laïi ñöôïc hoaøn taát trong moät söï thaàm laëng yeân vaéng cuûa Thieân Chuùa" (Ad Eph., 19.1).

5 - Maàu nhieäm Nhaäp Theå, khi ñöôïc nhìn theo khía caïnh veà Thaùnh Linh laø Ñaáng hoaøn thaønh maàu nhieäm naøy, coøn laøm saùng toû caû maàu nhieäm veà con ngöôøi nöõa.

Neáu Thaàn Linh thaät söï laøm vieäc caùch chuyeân bieät nôi maàu nhieäm Nhaäp Theå, thì Ngaøi cuõng hieän dieän luùc con ngöôøi baét ñaàu hieän höõu. Höõu theå cuûa chuùng ta laø moät "höõu theå ñöôïc ban cho", moät thöïc taïi ñöôïc nghó ñeán, ñöôïc yeâu thöông vaø ñöôïc ban taëng. Vieäc tieán hoùa khoâng ñuû khaû naêng giaûi thích veà nguoàn goác cuûa loaøi ngöôøi, cuõng nhö moät mình nguyeân nhaân theå chaát nôi cha meï ñaõ khoâng theå naøo giaûi thích ñöôïc vieäc haï sinh cuûa moät ñöùa beù. Ngay caû trong tính caùch sieâu vieät nôi taùc ñoäng cuûa mình, Thieân Chuùa vaãn toân troïng "nguyeân nhaân ñeä nhò" vaø taùc taïo linh hoàn thieâng lieâng cho moät con ngöôøi môùi, baèng vieäc thoâng ban hôi thôû söï soáng cho hoï (x.Gen.2:7), nhôø Thaàn Linh laø "Ñaáng ban söï soáng". Theá neân, moïi con treû phaûi ñöôïc nhìn nhaän vaø chaáp nhaän nhö laø moät quøa taëng cuûa Thaùnh Linh.

Ñöùc trong saïch cuûa caùc ngöôøi giöõ mình ñoäc thaân vaø caùc ngöôøi giöõ mình ñoàng trinh laø moät phaûn aùnh chuyeân bieät cuûa tình yeâu "ñöôïc tuoân ñoå vaøo loøng chuùng ta nhôø Thaùnh Linh" (Rm.5:5). Thaàn Linh, Ñaáng ñaõ cho Meï Maria ñöôïc tham döï vaøo söï sinh saûn thaàn linh, cuõng baûo ñaûm laø nhöõng ai choïn cuoäc soáng trinh khieát vì nöôùc trôøi seõ coù nhieàu con caùi trong gia ñình thieâng lieâng, ñöôïc thaønh neân bôûi taát caû nhöõng ai "ñöôïc haï sinh khoâng bôûi huyeát nhuïc hay bôûi yù muoán nhuïc duïc hoaëc bôûi yù muoán con ngöôøi, maø laø bôûi Thieân Chuùa" (Jn.1:13).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page