Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 91 (Thöù Tö ngaøy 7-6-2000)

Vinh quang Chuùa Ba Ngoâi
nôi con ngöôøi soáng ñoäng

1- Trong naêm Möøng Kyû Nieäm naøy, chuùng ta ñang coá yù suy tö giaùo lyù veà ñeà taøi vinh quang cuûa Chuùa Ba Ngoâi. Sau khi chieâm ngöôõng vinh quang cuûa Ba Ngoâi thaàn linh nôi vieäc taïo thaønh, nôi lòch söû cuõng nhö nôi maàu nhieäm Chuùa Kitoâ, giôø ñaây chuùng ta höôùng veà con ngöôøi ñeå khaùm phaù ra nôi hoï nhöõng tia saùng toûa ra töø taùc ñoäng cuûa Thieân Chuùa.

 "Hoàn thieâng cuûa moïi sinh vaät vaø hôi thôû söï soáng cuûa caû nhaân loaïi ôû trong tay Ngaøi" (Job 12:10). Nhöõng lôøi gôïi yù cuûa oâng Gioùp cho thaáy moái lieân heä saâu xa gaén boù con ngöôøi vôùi "Chuùa laø Ñaáng yeâu thöông sinh linh" (Wis 11:26). Moái lieân heä thaâm saâu vôùi Ñaáng Hoùa Coâng, moät moái lieân heä caên baûn tröôùc heát laø do bôûi taëng aân söï soáng, ñöôïc ghi daáu nôi loaøi taïo vaät coù lyù trí. Taëng aân naøy ñöôïc chính Chuùa Ba Ngoâi ban cho vaø goàm coù hai chieàu kích chính, nhö giôø ñaây chuùng ta muoán tìm kieåu theo aùnh saùng cuûa Lôøi Chuùa.

 2- Chieàu kích caên baûn thöù nhaát cuûa söï soáng chuùng ta nhaän ñöôïc ñoù laø chieàu kích veà theå lyù vaø lòch söû, chieàu kích "hoàn thieâng" (nefesh) vaø chieàu kích "hôi thôû" (ruah) ñöôïc oâng Gioùp ñeà caäp tôùi. Chuùa Cha hieän leân nhö nguoàn maïch cuûa taëng aân naøy ôû ngay buoåi bình minh cuûa cuoäc taïo döïng, khi Ngaøi long troïng coâng boá: "Chuùng ta haõy döïng neân con ngöôøi theo hình aûnh mình, töông töï nhö mình... Vaäy Thieân Chuùa ñaõ döïng neân con ngöôøi theo hình aûnh rieâng cuûa Ngaøi, theo hình aûnh Thieân Chuùa, Ngaøi ñaõ döïng neân hoï; Ngaøi ñaõ döïng neân hoï coù nam coù nöõ" (Gn 1:26-27). Theo Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, chuùng ta coù theå keát luaän nhö theá naøy: "Hình aûnh thaàn linh hieän dieän nôi heát moïi ngöôøi. Hình aûnh naøy chieáu toûa nôi moái hieäp thoâng cuûa con ngöôøi vôùi nhau, töông töï nhö moái hieäp nhaát neân moät giöõa caùc Ngoâi Vò thaàn linh vaäy" (soá 1702). Ñaáng Hoùa Coâng ñöôïc phaûn aùnh nôi moái hieäp thoâng yeâu thöông naøy cuõng nhö nôi khaû naêng truyeàn sinh cuûa hai ngöôøi phoái ngaãu. Nôi hoân nhaân, con ngöôøi nam nöõ tieáp tuïc coâng vieäc taïo döïng cuûa Thieân Chuùa, thoâng phaàn vaøo vai troø phuï töû toái cao cuûa Ngaøi trong moät maàu nhieäm maø thaùnh Phaoloâ môøi goïi chuùng ta chieâm ngöôõng khi ngaøi than leân "Thieân Chuùa vaø laø Cha duy nhaát cuûa taát caû chuùng ta, Ñaáng ôû treân taát caû, qua taát caû vaø trong taát caû" (Eph 4:6).

 Vieäc hieän dieän hieäu naêng cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng Kitoâ höõu keâu caàu nhö Cha cuûa mình, ñöôïc toû hieän ngay töø ñaàu cuoäc soáng cuûa moïi ngöôøi vaø keùo daøi suoát caû nhöõng ngaøy soáng cuûa hoï nöõa. Ñieàu naøy ñöôïc chöùng thöïc nôi tuyeät khuùc cuûa Thaùnh Vònh 139, moät Thaùnh Vònh coù theå ñöôïc coi nhö ôû moät theå thöùc gaàn guõi nhaát vôùi khôûi nguyeân, ôû choã: "Ngaøi ñaõ thöïc söï hình thaønh noäi theå cuûa con; Ngaøi theâu deät neân con trong daï thaân maãu... Ngaøi thöøa bieát thaân hình cuûa con khi con ñöôïc aâm thaàm taïo döïng, khi con ñöôïc hình thaønh trong loøng ñaát. Maét Ngaøi ñaõ thaáy ñöôïc baûn chaát voâ theå cuûa con (golmi); Ngaøi ñaõ ghi cheùp taát caû moïi söï trong soå saùch cuûa Ngaøi; tröôùc khi ngaøy soáng cuûa con baét ñaàu thì chuùng ñaõ ñöôïc aán ñònh caû roài" (caùc caâu 13, 15-16).

 3- Chuùa Con cuõng hieän dieän cuøng vôùi Chuùa Cha khi chuùng ta baét ñaàu hieän höõu, Ñaáng maëc laáy xaùc thòt cuûa chuùng ta (x Jn 1:14), ñeán noãi chuùng ta coù theå chaïm tôùi Ngöôøi, coù theå nghe ñöôïc Ngöôøi, coù theå taän maét troâng thaáy Ngöôøi vaø nhìn xem Ngöôøi (x 1Jn 1:1). Thaät vaäy, Thaùnh Phaoloâ nhaéc nhôû chuùng ta raèng "chæ coù moät Thieân Chuùa duy nhaát laø Cha, bôûi Ngaøi maø moïi söï coù vaø cho Ngaøi chuùng ta hieän höõu, vaø cuõng chæ coù moät Chuùa duy nhaát laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ, bôûi Ngöôøi ñaõ coù moïi söï vaø nhôø Ngöôøi chuùng ta hieän höõu" (1Cor 8:6). Theá neân, moïi taïo vaät soáng ñoäng cuõng ñöôïc kyù thaùc cho hôi thôû Thaàn Linh cuûa Thieân Chuùa, nhö taùc giaû Thaùnh Vònh xöôùng leân: "Khi Ngaøi göûi Thaàn Linh cuûa Ngaøi ñeán thì chuùng ñöôïc taïo thaønh" (Ps 104:30). Theo chieàu höôùng cuûa Taân Öôùc, chuùng ta coù theå ñoïc nhöõng lôøi naøy nhö lôøi tieân baùo veà Ngoâi Ba trong Ba Ngoâi Chí Thaùnh. Nhö theá, Chuùa Ba Ngoâi ñaõ nhuùng baøn tay yeâu thöông vaø aân phuùc cuûa mình vaøo ngay nguoàn maïch cuoäc soáng cuûa chuùng ta.

 4- Nhö Toâi ñaõ ñeà caäp tôùi, coøn moät chieàu kích khaùc nöõa nôi söï soáng ñöôïc ban cho nhaân loaïi. Chuùng ta coù theå dieãn taû noù ôû ba loaïi theo thaàn hoïc cuûa Taân Öôùc. Tröôùc heát laø loaïi zoe aionios, töùc laø loaïi "söï soáng tröôøng sinh" ñöôïc thaùnh Gioan ñeà cao (x 3:15-16; 17:2-3), ôû choã thoâng phaàn vaøo "söï soáng thaàn linh". Roài ñeán loaïi kaine ktisis theo thaùnh Phaoloâ, töùc laø loaïi "taân taïo" (x 2Cor 5:17; Gal 6:15), do Thaàn Linh phaùt sinh, Ñaáng bung toûa nôi laõnh vöïc taïo vaät cuûa nhaân loaïi, bieán ñoåi noù vaø ban cho noù moät "söï soáng môùi" (x Rm 6:4; Col 3:9-10; Eph 4:22-24). Ñoù laø loaïi söï soáng vöôït qua: "vì nhö nôi Adong taát caû moïi ngöôøi ñaõ cheát theá naøo thì nôi Chuùa Kitoâ taát caû moïi ngöôøi cuõng ñöôïc laøm cho soáng ñoäng nhö vaäy" (1Cor 15:22). Sau heát laø loaïi söï soáng cuûa con caùi Thieân Chuùa, töùc loaïi söï soáng hyiothesia (x Rm 8:15; Gal 4:5), moät söï soáng cho thaáy moái hieäp thoâng cuûa chuùng ta vôùi Chuùa Cha, qua Chuùa Kitoâ trong quyeàn naêng cuûa Thaùnh Thaàn: "Daáu chöùng toû anh em laø con caùi ôû choã Thieân Chuùa ñaõ sai ñeán loøng chuùng ta Thaàn Linh cuûa Con Ngaøi, Ñaáng keâu leân 'Abba!' ('Cha ôi!'). Anh em khoâng coøn laø noâ leä maø laø con caùi! Vaø moät khi anh em laø con caùi thì anh em cuõng laø keû thöøa keá theo yù ñònh cuûa Thieân Chuùa" (Gal 4:6-7).

 5- Nhôø aân suûng, söï soáng sieâu vieät ñöôïc truyeàn ban nôi chuùng ta naøy höôùng chuùng ta veà moät töông lai vöôït ra ngoaøi nhöõng giôùi haïn moûng doøn cuûa taïo vaät chuùng ta. Ñoù laø ñieàu thaùnh Phaoloâ, qua Böùc Thö göûi Giaùo Ñoaøn Roâma, moät laàn nöõa qui veà Chuùa Ba Ngoâi nhö nguoàn maïch cuûa loaïi söï soáng vöôït qua naøy: "Neáu Thaàn Linh cuûa Ñaáng (laø Chuùa Cha) ñaõ laøm cho Ñöùc Gieâsu soáng laïi töø keû cheát ngöï trong anh em, thì Ñaáng phuïc sinh Chuùa Kitoâ töø trong keû cheát cuõng seõ nhôø Thaàn Linh laø Ñaáng ngöï trong anh em ban söï soáng cho thaân xaùc cheát choùc cuûa anh em nhö vaäy" (8:11).

 "Bôûi theá, söï soáng tröôøng sinh laø söï soáng cuûa chính Thieân Chuùa vaø ñoàng thôøi cuõng laø söï soáng cuûa con caùi Thieân Chuùa. Khi suy tö veà chaân lyù ngoaøi loøng mong öôùc vaø khoân taû ñöôïc Thieân Chuùa toû cho chuùng ta nôi Chuùa Kitoâ aáy, ngöôøi tín höõu khoâng theå naøo laïi khoâng traøn ngaäp nieàm tri aân caûm taï laï luøng khoân xieát keå (x 1Jn 3:1-2)... Giaù trò cuûa söï soáng naøy khoâng phaûi chæ gaén lieàn vôùi luùc khôûi ñaàu cuûa noù, ôû choã noù phaùt xuaát töø Thieân Chuùa, maø coøn lieân quan ñeán caû cuøng ñích cuûa noù nöõa, ñeán muïc tieâu thoâng hieäp vôùi Thieân Chuùa, qua vieäc nhaän bieát vaø yeâu meán Ngaøi. Theo yù nghóa cuûa söï thaät naøy, Thaùnh Ireâneâoâ ñaõ coù lyù noùi leân troïn veïn lôøi ca tuïng con ngöôøi cuûa mình laø 'vinh quang cuûa Thieân Chuùa thöïc söï laø con ngöôøi, moät con ngöôøi soáng ñoäng', theá nhöng, 'söï soáng cuûa con ngöôøi laø ôû choã thò kieán Thieân Chuùa'" (Thoâng Ñieäp Phuùc AÂm Söï Soáng, ñoaïn 38; x Thaùnh Ireâneâoâ, Adversus Hawreses, IV, 20, 7).

 Chuùng ta haõy keát thuùc baøi suy nieäm cuûa chuùng ta baèng lôøi kinh nguyeän cuûa moät nhaø khoân ngoan trong Cöïu Öôùc daâng leân Thieân Chuùa laø Ñaáng yeâu thöông söï soáng: "Ngaøi yeâu quí taát caû nhöõng gì hieän höõu vaø khoâng khinh bæ moät ñieàu gì Ngaøi ñaõ taïo neân, vì Ngaøi khoâng laøm neân baát cöù ñieàu gì Ngaøi gheùt boû caû. Neáu Ngaøi khoâng muoán thì söï gì coù theå toàn taïi ñöôïc? Hay baát cöù söï gì khoâng ñöôïc Ngaøi truyeàn khieán laïi ñöôïc baûo trì chaêng? Ngaøi dung thöù cho taát caû moïi söï vì chuùng laø cuûa Ngaøi, OÂi Chuùa laø Ñaáng yeâu thöông sinh linh. Thaàn Linh baát töû cuûa Ngaøi ôû trong taát caû moïi söï" (Wis 11:24-12:1).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page