Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 105 (Thöù Tö ngaøy 25-10-2000)

Thaùnh Theå
"moät neám höôûng vónh cöûu trong thôøi gian"

1. “Nôi phuïng vuï traàn gian, chuùng ta ñöôïc neám tröôùc vieäc thoâng phaàn vaøo phuïng vuï thieân quoác” (Hieán Cheá Sacrosanctum Concilium, 8; Hieán Cheá Gaudium et Spes, 38). Nhöõng lôøi toû töôøng vaø thieát yeáu naøy cuûa Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II ñaõ cho chuùng ta thaáy chieàu kích saâu xa cuûa Bí Tích Thaùnh Theå, ôû choã Thaùnh Theå laø moät “futurae gloriae pignus”, moät baûo chöùng cuûa vinh quang mai haäu, nhö ñaõ ñöôïc truyeàn thoáng Kitoâ giaùo tuyeät vôøi dieãn ñaït (x Hieán Cheá Sacrodanctum Concilium, 47). Thaùnh Toâma Aquinas nhaän ñònh laø “Bí tích naøy khoâng laøm cho chuùng ta tham döï töùc thôøi vaøo cuoäc hieån vinh, nhöng ban cho chuùng ta quyeàn naêng ñeå tieán tôùi vinh quang, bôûi theá môùi ñöôïc goïi laø viaticum” (Summa Theol., III, 79, 2, ad 1). Vieäc chuùng ta ñöôïc hieäp thoâng vôùi Chuùa Kitoâ hieän nay, trong khi coøn laø nhöõng ngöôøi haønh höông vaø löõ thöõ treân caùc neûo ñöôøng lòch söû, höôùng chuùng ta veà cuoäc gaëp gôõ sau cuøng vaøo ngaøy “chuùng ta seõ neân gioáng nhö Ngöôøi, vì chuùng ta seõ thaáy Ngöôøi nhö Ngöôøi laø” (1Jn 3:2). Vieäc Elia, vò tieân tri ñaõ hoaøn toaøn laû ngöôøi ñi döôùi chuøm caây trong cuoäc haønh trình baêng qua sa maïc vaø ñaõ ñöôïc taêng söùc nhôø baùnh laï cho ñeán khi oâng tieán ñeán choùp ñænh cuûa cuoäc gaëp gôõ Thieân Chuùa (x 1Kgs 19:1-8), laø moät bieåu hieäu truyeàn thoáng töôïng tröng cho cuoäc haønh trình cuûa Kitoâ höõu, thaønh phaàn tìm thaáy söùc maïnh nôi baùnh Thaùnh Theå ñeå tieán tôùi muïc tieâu thaønh thaùnh saùng ngôøi.

2. Ñoù cuõng laø yù nghóa saâu xa veà manna ñöôïc Thieân Chuùa ban xuoáng taïi caùc bình nguyeân nuùi Sinai, moät thöù “löông thöïc cuûa caùc thieân thaàn”, ngon laønh vaø hôïp vôùi moïi khaåu vò, moät bieåu loä ngoït ngaøo cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi con caùi cuûa Ngaøi (x Wis 16:20-21). Chính Chuùa Kitoâ seõ laø Ñaáng laøm saùng toû yù nghóa thieâng lieâng cuûa bieán coá Xuaát Haønh. Ngaøi laø Ñaáng laøm cho chuùng ta neám höôûng nôi Bí Tích Thaùnh Theå moät muøi löôõng vò vöøa cuûa löông thöïc cho cuoäc haønh höông vöøa cuûa löông thöïc vieân troïn cöùu ñoä trong coõi vónh cöûu (x Is 25:6). Döïa theo lôøi phuïng vuï cuûa Ngaøy Höu Leã Do Thaùi, Thaùnh Theå laø moät “neám höôûng vónh cöûu trong thôøi gian” (A. J. Heschel). Nhö Chuùa Kitoâ ñaõ soáng trong xaùc thòt song vaãn ôû trong vinh quang cuûa Con Thieân Chuùa theá naøo, thì Thaùnh Theå cuõng laø vieäc hieän dieän thaàn linh vaø sieâu vieät, moät hieäp thoâng vôùi coõi tröôøng sinh, moät daáu hieäu cho thaáy “thaønh ñoâ traàn theá vaø thaønh ñoâ thieân ñình thaáu nhaäp laãn nhau” (Hieán Cheá Gaudium et Spes, 40). Bí Tích Thaùnh Theå, vieäc töôûng nieäm Vöôït Qua cuûa Chuùa Kitoâ, töï baûn chaát cuûa mình, chöùa aån coõi tröôøng sinh vaø baát taän nôi lòch söû loaøi ngöôøi.

3. Khía caïnh naøy, moät khía caïnh höôùng Thaùnh Theå veà töông lai cuûa Thieân Chuùa trong khi vaãn gaén lieàn Thaùnh Theå vôùi thöïc taïi hieän thôøi, ñöôïc saùng toû bôûi nhöõng lôøi Chuùa Gieâsu phaùn treân cheùn röôïu trong Böõa Tieäc Ly (x Lk 22:20; 1Cor 11:25). Vôùi nhöõng lôøi aáy, Thaùnh Marcoâ vaø Matheâu gôïi leân cho thaáy giao öôùc baèng maùu cuûa caùc teá vaät treân nuùi Sinai (x Mk 14:24; Mt 26:28; Ex 24:8). Tuy nhieân, Thaùnh Luca vaø Phaoloâ laïi toû cho thaáy vieäc neân troïn cuûa moät “taân öôùc” ñöôïc tieân tri Gieâreâmia baùo tröôùc: “Naøy ñaây, Chuùa phaùn, vaøo nhöõng ngaøy tôùi, Ta seõ thieát laäp moät giao öôùc môùi vôùi nhaø Yeán Duyeân vaø nhaø Giuña, khoâng nhö giao öôùc Ta ñaõ thieát laäp vôùi cha oâng hoï” (Jer 31:31-32). Ñuùng theá, Chuùa Gieâsu ñaõ tuyeân boá raèng: “Cheùn naøy laø taân öôùc trong maùu cuûa Thaøy”. Theo ngoân töø kinh thaùnh “môùi” ñaây thöôøng coù nghóa laø tieán boä, laø möùc kieän toaøn cuoái cuøng. Thaùnh Luca vaø Phaoloâ cuõng nhaán maïnh raèng Thaùnh Theå laø vieäc ngöôõng voïng veà chaân trôøi aùnh saùng vinh quang cuûa vöông quoác Thieân Chuùa. Tröôùc Böõa Tieäc Ly Chuùa Gieâsu phaùn: “Thaøy mong aên Leã Vöôït Qua naøy vôùi caùc con tröôùc khi Thaøy chòu khoå naïn, vì Thaøy cho caùc con hay, Thaøy seõ khoâng aên leã aáy nöõa cho tôùi khi noù ñöôïc hoaøn taát trong vöông quoác cuûa Thieân Chuùa. Roài Ngöôøi caàm laáy cheùn, taï ôn maø noùi: ‘Caùc con haõy caàm laáy cheùn naøy maø chia nhau; vì Thaøy cho caùc con bieát, töø nay trôû ñi Thaøy seõ khoâng uoáng traùi nho nöõa cho tôùi khi vöông quoác cuûa Thieân Chuùa trò ñeán’” (Lk 22:15-18). Thaùnh Phaoloâ coøn roõ raøng nhaéc ñeán böõa tieäc Thaùnh Theå coù tính caùch höôùng ñeán vieäc Chuùa ñeán laàn cuoái nöõa: “Bao laâu anh em aên baùnh naøy vaø uoáng cheùn aáy laø anh em loan baùo vieäc Chuùa töû naïn cho tôùi khi Ngöôøi laïi ñeán” (1Cor 11:26).

4. Thaùnh Gioan, Thaùnh Kyù thöù boán, ñeà cao chieàu höôùng Thaùnh Theå ñoái vôùi vieäc neân troïn cuûa vöông quoác Thieân Chuùa qua baøi dieãn töø noåi tieáng Chuùa Gieâsu noùi taïi hoäi ñöôøng Caphanaum veà “baùnh söï soáng”. Bieåu hieäu Ngöôøi duøng, nhö moät ñoái chieáu thaùnh theo kinh ñaõ ñöôïc chuùng ta nhaéc ñeán, laø manna do Thieân Chuùa ban cho daân Yeán Duyeân trong cuoäc haønh trình qua sa maïc cuûa hoï. Chuùa Gieâsu ñaõ long troïng tuyeân boá veà Bí Tích Thaùnh Theå laø: “Ai aên baùnh naøy seõ ñöôïc soáng ñôøi ñôøi... Ai aên thòt Toâi vaø uoáng maùu Toâi seõ ñöôïc söï soáng tröôøng sinh, vaø Toâi seõ laøm cho hoï soáng laïi trong ngaøy sau heát... Ñaây laø baùnh töø trôøi xuoáng, khoâng phaûi nhö thöù baùnh cha oâng quí vò ñaõ aên vaø ñaõ cheát; ai aên baùnh naøy seõ muoân ñôøi ñöôïc soáng” (Jn 6:51, 54, 58). Theo ngoân töø cuûa Phuùc AÂm thöù boán, “söï soáng tröôøng sinh” laø chính söï soáng thaàn linh vöôït treân giôùi haïn cuûa thôøi gian. Nhö theá, ñöôïc hieäp thoâng vôùi Chuùa Kitoâ, Thaùnh Theå laø vieäc thoâng phaàn vaøo söï soáng cuûa Thieân Chuùa, moät söï soáng tröôøng sinh vaø cheá ngöï söï cheát. Theá neân Chuùa Gieâsu môùi noùi: “YÙ cuûa Ñaáng ñaõ sai Toâi ñoù laø Toâi khoâng ñöôïc laøm maát ñi moät söï gì Ngaøi ñaõ ban cho Toâi, song phaûi laøm cho noù soáng laïi trong ngaøy sau heát. Vì yù Cha Toâi muoán laø ai thaáy Con vaø tin vaøo Ngöôøi thì ñöôïc söï soáng tröôøng sinh; vaø Toâi seõ laøm cho hoï soáng laïi vaøo ngaøy sau heát” (Jn 6:39-40).

5. Theo yù nghóa aáy, nhö nhaø thaàn hoïc ngöôøi Nga, Sergei Bulgakov, ñaõ noùi moät caùch gôïi hình, “phuïng vuï laø trôøi cao treân ñaát”. Vì lyù do naøy, trong Toâng Thö Dies Domini, Toâi ñaõ trích laïi nhöõng lôøi cuûa Ñöùc Phaoloâ VI, ñeå thuùc giuïc Kitoâ höõu ñöøng xao laõng vôùi “vieäc gaëp gôõ naøy, vôùi böõa tieäc Chuùa Kitoâ ñaõ öu aùi doïn ra cho chuùng ta. Chôù gì vieäc chuùng ta thoâng phaàn vaøo böõa tieäc naøy phaûi heát söùc xöùng ñaùng vaø haân hoan! Chính Chuùa Kitoâ töû giaù vaø vinh quang, Ñaáng ñaõ ñeán giöõa caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi, ñeå daãn moïi ngöôøi hoï cuøng nhau tieán vaøo Cuoäc Phuïc Sinh môùi meû cuûa Ngöôøi. Treân theá gian naøy, ñoù laø tuyeät ñænh cuûa giao öôùc yeâu thöông giöõa Thieân Chuùa vôùi daân cuûa Ngaøi, laø daáu chæ vaø laø nguoàn maïch cuûa nieàm vui Kitoâ höõu, laø ñoaïn ñöôøng tieán ñeán leã hoäi tröôøng sinh” (soá 58; x Gaudete in Domino, ñoaïn keát).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page