Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 95 (Thöù Tö ngaøy 26-7-2000)

Thieân Chuùa thoûa maõn loøng chuùng ta
troâng mong Nhan Ngaøi

1- "OÂi chôù gì Ngaøi reõ trôøi maø ngöï xuoáng!". Tieáng keâu vang voïng cuûa tieân tri Isaia (63:19), moät tieáng keâu goàm toùm nieàm troâng mong Thieân Chuùa toû nhan Ngaøi ra cho rieâng lòch söû thaùnh kinh cuûa daân Yeán Duyeân cuõng nhö cho coõi loøng cuûa moïi ngöôøi, khoâng phaûi laø khoâng coù taùc duïng. Thieân Chuùa laø Cha ñaõ vöôït qua ngöôõng cöûa sieâu vieät tính cuûa mình, ôû choã, nhôø Con mình laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Ngaøi ñaõ baét ñaàu ra ñi haønh trình vôùi con ngöôøi, cuõng nhö qua Thaàn Linh söï soáng vaø yeâu thöông cuûa mình, Ngaøi ñaõ ñi saâu vaøo loøng trí taïo vaät cuûa Ngaøi. Ngaøi khoâng ñeå chuùng ta lang thang xa khoûi ñöôøng loái cuûa Ngaøi, cuõng khoâng ñeå loøng trí chuùng ta vónh vieãn cöùng coûi (x Is 63:17). Nôi Ñöùc Kitoâ, Thieân Chuùa ñaõ ñeán gaàn vôùi chuùng ta, nhaát laø ñeán vôùi “boä maët buoàn baõ” cuûa chuùng ta, ñeå roài, nhö ñaõ xaåy ra cho caùc moân ñeä ôû Emmau, loøng trí chuùng ta baét ñaàu böøng noùng trong mình chuùng ta nhôø lôøi leõ noàng aám cuûa Ngaøi (x Lk 24:17, 32). Tuy nhieân, vieäc Thieân Chuùa vöôït qua ngöôõng cöûa sieâu vieät tính naøy laø moät maàu nhieäm, caàn phaûi coù ñoâi maét tinh tuyeàn vaø ñoâi tai laéng nghe môùi nhaän thaáy ñöôïc.

 2- Theo chieàu höôùng naøy, hoâm nay chuùng ta muoán nhaán maïnh ñeán hai thaùi ñoä caên baûn caàn phaûi coù ñoái vôùi vò Thieân Chuùa Emmanuel, Ñaáng ñaõ muoán gaëp gôõ con ngöôøi caû ôû trong khoâng gian vaø thôøi gian laãn ôû trong taän ñaùy loøng cuûa hoï nöõa. Thaùi ñoä thöù nhaát laø thaùi ñoä ñôïi chôø, ñöôïc roõ raøng cho thaáy nôi ñoaïn Phuùc AÂm Thaùnh Marcoâ chuùng ta ñaõ nghe tröôùc ñaây (x Mk 13:33-37. bieät chuù cuûa ngöôøi dòch: ñoaïn phuùc aâm veà thaùi ñoä cuûa ngöôøi toâi tôù phaûi ñôïi chuû trôû veà). Trong nguyeân ngöõ Hy Laïp, chuùng ta thaáy coù ba lôøi truyeàn khieán noùi leân vieäc chôø ñôïi naøy. Lôøi truyeàn khieán thöù nhaát laø: "Haõy coi chöøng", töùc laø, "Haõy ñeå yù, haõy caån thaän!". "Chuù yù", theo chöõ nghóa, töùc laø taát caû taâm hoàn cuûa mình höôùng ñeán, phaûi höôùng ñeán moät ñieàu gì ñoù. Noù ngöôïc laïi vôùi phaân taâm, moät thöù phaân taâm, baát haïnh thay, laïi laø moät tình traïng haàu nhö coá höõu cuûa chuùng ta, nhaát laø trong moät xaõ hoäi cuoàng loaïn noâng noåi nhö cuûa chuùng ta hoâm nay ñaây. Chuùng ta caûm thaáy khoù loøng chuyeân chuù ñeán moät muïc tieâu naøo ñoù, moät giaù trò naøo ñoù, cuõng nhö caûm thaáy khoù khaên trong vieäc trung thaønh vaø lieân læ theo ñuoåi muïc tieâu aáy, giaù trò aáy. Chuùng ta daùm lieàu mình toû ra thaùi ñoä nhö vaäy nöõa ñoái vôùi caû Thieân Chuùa laø Ñaáng ñaõ ñeán vôùi chuùng ta qua vieäc Nhaäp Theå cuûa mình ñeå trôû neân haûi tinh soi höôùng cho ñôøi soáng cuûa chuùng ta.

 3- Lôøi truyeàn khieán haõy coi chöøng ñöôïc tieáp theo baèng lôøi truyeàn khieán "haõy tænh taùo", moät lôøi truyeàn khieán theo nguyeân ngöõ Hy Laïp cuûa Phuùc AÂm cuõng laø lôøi truyeàn khieán "haõy tænh thöùc". Chuùng ta coù xu höôùng maïnh meõ thieân veà tình traïng nguû meâ, tình traïng bò vuøi daäp trong caùi quyeán huùt cuûa ñeâm ñen, moät tình traïng, theo Thaùnh Kinh, laø bieåu hieäu cho laàm loãi, cho söï lì lôïm vaø cho vieäc phuû nhaän aùnh saùng. Do ñoù maø chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc lôøi huaán duï cuûa Thaùnh Phaoloâ sau ñaây: "Hôõi anh em, anh em khoâng ôû trong taêm toái..., vì taát caû anh em ñeàu laø con caùi cuûa aùnh saùng vaø laø con caùi cuûa ban ngaøy; chuùng ta khoâng thuoäc veà ñeâm ñen hay boùng toái. Bôûi vaäy chuùng ta ñöøng nguû nhö nhöõng ngöôøi khaùc, song chuùng ta haõy tænh thöùc vaø chuù yù" (1Thes 5:4-6). Chæ khi naøo chuùng ta thoaùt khoûi caùi haáp daãn môø aûo cuûa toái taêm vaø cuûa söï döõ chuùng ta môùi gaëp ñöôïc Ngöôøi Cha cuûa aùnh saùng, Ñaáng "khoâng leäch laïc hay maäp môø theo chuyeån bieán" (Jas 1:17).

 4- Coøn lôøi truyeàn khieán thöù ba ñöôïc dieãn taû hai laàn baèng cuøng moät ñoäng töø Hy Laïp laø "Haõy coi chöøng!". Ñaây laø moät ñoäng töø daønh cho ngöôøi lính gaùc, thaønh phaàn phaûi tænh taùo canh chöøng trong khi nhaãn naïi ñôïi chôø thôøi gian ñeâm toái qua ñi ñeå nhìn thaáy aùnh saùng raïng ñoâng böøng leân ôû chaân trôøi. Tieân tri Isaia ñaõ dieãn taû moät caùch soáng ñoäng vaø huøng hoàn vieäc mong ñôïi laâu daøi naøy qua cuoäc ñoái thoaïi giöõa hai ngöôøi lính gaùc, moät cuoäc ñoái thoaïi tieâu bieåu noùi leân cho thaáy vieäc söû duïng thôøi gian ñuùng ñaén: "'Naøy ngöôøi gaùc vieân ôi, ñeâm coøn laâu khoâng?' Gaùc vieân traû lôøi 'Saùng ñeán roài vaø ñeâm laïi xuoáng. Neáu muoán hoûi maõi thì haõy cöù trôû laïi ñaây'" (Is 21:11-12).

 Chuùng ta phaûi töï vaán, caûi hoài vaø ñeán gaëp gôõ Chuùa. Ba lôøi keâu goïi cuûa Chuùa Kitoâ: "Haõy ñeå yù, haõy tænh thöùc, haõy coi chöøng!", toùm goïn moät caùch roõ raøng thaùi ñoä maø ngöôøi Kitoâ höõu phaûi chuù taâm ñeán vieäc gaëp gôõ Chuùa. Nhö Thaùnh Giacoâbeâ thuùc giuïc chuùng ta trong Böùc Thö cuûa ngaøi, vieäc chôø ñôïi caàn phaûi nhaãn naïi: "Haõy nhaãn naïi cho tôùi khi Chuùa ñeán. Haõy xem caùch ngöôøi laøm ruoäng ñôïi chôø ñaát ñai troå sinh hoa maàu töôi toát. OÂng ta nhaãn naïi höôùng veà ngaøy ñoù trong luùc ñaát ñai neám nhöõng côn möa muøa ñoâng vaø muøa xuaân. Caû anh em nöõa cuõng phaûi nhaãn naïi. Loøng trí anh em haõy vöõng vaøng, vì ngaøy Chuùa gaàn ñeán" (Jas 5:7-8). Neáu moät boâng luùa caàn phaûi troå caùnh hay moät boâng hoa caàn phaûi nôû maàu thì coù nhöõng luùc khoâng theå eùp buoäc ñöôïc; vì con ngöôøi ñöôïc sinh ra caàn phaûi coù chín thaùng; muoán vieát moät cuoán saùch hoaëc saùng taùc moät baûn nhaïc hay thöôøng phaûi traûi qua nhieàu naêm nhaãn naïi tìm toøi nghieân cöùu. Ñoù cuõng laø qui luaät veà taâm linh. Coù moät nhaø thô ñaõ vieát: "Heã söï gì gaáp ruùt thì seõ choùng taøn ruïi" (R. M. Rilke, Sonnets to Orpheus). Vieäc gaëp gôõ cuoäc maàu nhieäm caàn phaûi nhaãn naïi, thanh taåy noäi taâm, thinh laëng vaø ñôïi chôø.

 5- Chuùng ta vöøa noùi ñeán hai thaùi ñoä tinh thaàn ñeå khaùm phaù ra vò Thieân Chuùa laø Ñaáng ñeán vôùi chuùng ta. Thaùi ñoä thöù hai - sau khi chuù yù vaø tænh taùo chôø ñôïi - laø thaùi ñoä laï luøng, bôõ ngôõ. Chuùng ta phaûi môû maét cuûa mình ra ñeå ca ngôïi Thieân Chuùa, Ñaáng chaúng nhöõng aån mình vaø hieän mình nôi caùc söï vaät maø coøn laø Ñaáng daãn chuùng ta vaøo nhöõng laõnh giôùi cuûa maàu nhieäm nöõa. Thöù vaên hoùa kyõ thuaät, nhaát laø tình traïng chìm saâu vaøo caùc thöïc taïi vaät chaát, thöôøng ngaên caûn khoâng cho chuùng ta thaáy ñöôïc caùi dung nhan aån naùu nôi caùc söï vaät. Thöïc vaäy, heát moïi söï, heát moïi bieán coá, ñoái vôùi nhöõng ai bieát caùch ñoïc ñöôïc chieàu saâu cuûa chuùng, ñeàu chaát chöùa moät söù ñieäp coù muïc ñích daãn ñeán Thieân Chuùa. Nhö theá coù nhieàu daáu chæ cho thaáy Thieân Chuùa hieän dieän. Theá nhöng, ñeå chuùng khoâng thoaùt khoûi taàm maét cuûa mình, chuùng ta phaûi tinh tuyeàn vaø ñôn thaønh nhö con treû (x Mt 18:3-4), thaønh phaàn coù theå ca ngôïi, bôõ ngôõ, laï luøng vaø vui thuù tröôùc nhöõng taùc ñoäng yeâu thöông vaø gaàn guõi cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi chuùng ta. Theo moät nghóa naøo ñoù, chuùng ta coù theå aùp duïng vaøo sinh hoaït cuûa cuoäc soáng thöôøng nhaät nhöõng gì Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II ñaõ noùi veà vieäc laøm troïn döï aùn cao caû cuûa Thieân Chuùa qua Lôøi maïc khaûi cuûa Ngaøi: "Bôûi tình yeâu vieân maõn cuûa mình, Thieân Chuùa voâ hình ngoû lôøi vôùi con ngöôøi nhö laø nhöõng ngöôøi baïn höõu vaø taùc ñoäng nôi hoï ñeå môøi goïi hoï cuøng tieáp nhaän hoï vaøo moái hieäp thoâng vôùi Ngaøi" (Hieán Cheá Maïc Khaûi, 2).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page