Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 29 (Thöù Tö ngaøy 26-8-1998)

Con Ngöôøi ñöôïc môøi
hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa

Lòch söû cöùu ñoä laø vieäc Thieân Chuùa töø töø thoâng mình ra cho con ngöôøi, moät cuoäc thoâng mình ñaït ñeán toät ñænh cuûa noù nôi Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Thieân Chuùa Cha, trong Lôøi laøm ngöôøi, muoán chia seû söï soáng rieâng mình cho moïi ngöôøi: ñaïi yù laø Ngaøi muoán thoâng mình ra. Vieäc thoâng mình thaàn linh naøy ñöôïc thöïc hieän trong Thaùnh Linh, moái lieân keát yeâu thöông giöõa vónh haèng vaø thôøi gian, giöõa Ba Ngoâi vaø lòch söû.

Neáu Thieân Chuùa toû mình ra cho con ngöôøi trong Thaàn Linh cuûa Ngaøi, thì veà phaàn mình con ngöôøi ñöôïc döïng neân nhö moät chuû theå ñeå coù theå chaáp nhaän vieäc thoâng mình thaàn linh naøy. Con ngöôøi - nhö truyeàn thoáng tö töôûng Kitoâ giaùo chuû tröông - laø "capax Dei": khaû naêng nhaän bieát Thieân Chuùa vaø nhaän laõnh taëng aân maø Ngaøi ñaõ laáy baûn thaân Ngaøi ban cho. Thaät vaäy, ñöôïc döïng neân theo hình aûnh vaø töông töï nhö Thieân Chuùa (x.Gn.1:26), con ngöôøi coù theå soáng moái lieân heä rieâng tö vôùi Ngaøi vaø laáy loøng tuaân phuïc meán yeâu ñeå ñaùp öùng moái lieân heä giao öôùc maø Ñaáng Taïo Thaønh ñaõ baøy toû vôùi hoï.

Döïa vaøo giaùo huaán thaùnh kinh naøy, taëng aân Thaàn Linh, ñöôïc Ñöùc Gieâsu Kitoâ höùa ban cho con ngöôøi vaø ñoå xuoáng "khoân löôøng" treân hoï, nhö theá töùc laø moät "lôøi môøi goïi tham döï vaøo moái thaân höõu maø 'thaâm cung Thieân Chuùa' sieâu vieät trôû neân moäït caùch naøo ñoù môû ra ñeå con ngöôøi ñöôïc döï phaàn vaøo veà phía cuûa con ngöôøi" (Thoâng Ñieäp Dominum et Vivificantem, ñoaïn 34).

Veà vaán ñeà naøy, Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II daïy raèng: "Thieân Chuùa voâ hình (x.Col.1:15; 1Tim.1:17), töø söï vieân maõn cuûa tình yeâu Ngaøi, ñaõ ngoû lôøi vôùi con ngöôøi nhö baïn höõu cuûa mình (x.Col.1:15; Jn.15:14ff), vaø ñaõ chuyeån ñoäng ôû giöõa hoï (x.Bar.3:38), ñeå môøi goïi hoï vaø nhaän laáy hoï vaøo trong thaân tình cuûa mình" (Hieán Cheá Dei Verbum, ñoaïn 2).

2 - Theá neân, neáu Thieân Chuùa, nhôø Thaàn Linh cuûa Ngaøi, thoâng mình cho con ngöôøi, thì con ngöôøi lieân tuïc ñöôïc keâu goïi ñeå hieán thaân cho Thieân Chuùa baèng caû höõu theå cuûa mình. Ñaây laø ôn goïi saâu xa nhaát cuûa con ngöôøi. Hoï khoâng thoâi ñöôïc Thaùnh Linh ñoøi hoûi laøm nhö vaäy, Ñaáng maø baèng vieäc soi saùng trí khoân hoï vaø baûo trì yù muoán hoï, daãn hoï vaøo maàu nhieäm con caùi thaàn linh trong Ñöùc Gieâsu Kitoâ vaø môøi goïi hoï lieân læ soáng maàu nhieäm naøy.

Traûi daøi qua caùc theá kyû, taát caû moïi noã löïc quaûng ñaïi vaø chaân thaønh cuûa trí thoâng minh cuøng vôùi töï do cuûa con ngöôøi laø ñeå tieán ñeán gaàn vôùi maàu nhieäm saùng toû vaø sieâu vieät naøy cuûa Thieân Chuùa ñeàu do Thaùnh Linh soi ñoäng.

Nhaát laø trong lòch söû cuûa Cöïu Öôùc do Giaveâ thöïc hieän vôùi daân Yeán-Duyeân, chuùng ta thaáy cuoäc gaëp gôõ giöõa Thieân Chuùa vaø loaøi ngöôøi naøy daàn daàn theå hieän trong moái hieäp thoâng ñöôïc Thaàn Linh toû ra.

Chaúng haïn, ñoaïn keå veà vieäc tieân tri Eâlia gaëp gôõ Thieân Chuùa trong hôi thôû cuûa Thaàn Linh noåi baät vaø tuyeät vôøi sau ñaây: "(Chuùa) phaùn: 'Haõy tieán leân vaø ñöùng treân nuùi tröôùc Chuùa'. Vaø naøy, Chuùa ñi ngang qua, coù moät côn gioù caû theå vaø maïnh meõ xeù nuùi non, phaù vôõ ñaù thaønh töøng maûnh tröôùc Chuùa, nhöng Chuùa khoâng ôû trong gioù; roài sau gioù laø moät ñòa chaán, song Chuùa khoâng ôû trong ñòa chaán, vaø sau ñòa chaán laø moät ngoïn löûa, song Chuùa khoâng ôû trong löûa; roài sau löûa laø moät tieáng nhoû nheï. Khi Eâlia nghe thaáy tieáng nhoû nheï naøy, oâng laáy aùo khoaùc che laáy maët mình vaø ra ñöùng ôû cöûa hang ñoäng. Vaø naøy, coù tieáng noùi vôùi oâng phaùn raèng: 'Eâlia, ngöôi ñang laøm gì ôû ñaây vaäy?'" (1Kgs.19:11-13).

3 - Theá nhöng, cuoäc gaëp gôõ hoaøn toaøn vaø toái haäu giöõa Thieân Chuùa vaø loaøi ngöôøi - ñöôïc ñôïi chôø vaø chieâm ngöôõng trong hy voïng bôûi caùc toå phuï vaø tieân tri - laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Ngöôøi laø Thieân Chuùa thaät vaø laø ngöôøi thaät, "trong chính maïc khaûi cuûa maàu nhieäm veà Chuùa Cha vaø veà tình yeâu cuûa Ngaøi, ñaõ toû cho con ngöôøi thaáy chính hoï vaø laøm saùng toû ôn goïi cao caû nhaát cuûa hoï" (Hieán Cheá Gaudium et Spes, ñoaïn 22). Chuùa Gieâsu Kitoâ hoaøn thaønh vieäc maïc khaûi naøy baèng caû ñôøi soáng cuûa Ngöôøi. Thaät vaäy, theo taùc ñoäng thuùc ñaåy cuûa Thaùnh Linh, Ngöôøi luoân coá gaéng hoaøn taát yù muoán cuûa Cha Ngöôøi, vaø treân caây Thaùnh Giaù ñaõ hieán mình "moät laàn vónh vieãn" cho Chuùa Cha, "nhôø Thaàn Linh haèng höõu" (Heb.9:12,14).

Vôùi bieán coá vöôït qua, Chuùa Kitoâ daïy chuùng ta raèng, "neáu con ngöôøi laø taïo vaät duy nhaát treân traùi ñaát naøy ñöôïc Thieân Chuùa döïng neân cho chính hoï, thì con ngöôøi chæ coù theå troïn veïn khaùm phaù ra chính mình trong vieäc chaân thaønh trao taëng baûn thaân" (Hieán Cheá Gaudium et Spes, ñoaïn 24). Giôø ñaây, chính Thaùnh Linh, Ñaáng thoâng ban troïn veïn Chuùa Kitoâ cho Giaùo Hoäi, baûo ñaûm raèng con ngöôøi, khi nhaän thöùc mình trong Chuùa Kitoâ, seõ taêng theâm "vieäc khaùm phaù chính mình trong vieäc chaân thaønh trao taëng baûn thaân".

4 - Chaân lyù vónh cöûu naøy veà con ngöôøi ñöôïc Chuùa Gieâsu Kitoâ toû cho chuùng ta thaät laø hôïp vôùi thôøi cuûa chuùng ta. Ngay giöõa nhöõng xung khaéc gheâ gôùm, theá giôùi ngaøy nay ñang caûm thaáy moät thôøi kyø "xaõ hoäi hoùa" caêng thaúng (x.Hieán Cheá Gaudium et Spes, ñoaïn 6), lieân quan ñeán caû moái lieân heä lieân caù nhaân trong noäi boä caùc coäng ñoàng khaùc nhau, laãn moái lieân heä nôi caùc daân nöôùc, caùc chuûng toäc, caùc xaõ hoäi vaø caùc vaên hoùa khaùc nhau.

Suoát cuoäc haønh trình höôùng veà moái hieäp thoâng vaø hieäp nhaát naøy, chuùng ta cuõng caàn ñeán taùc ñoäng cuûa Thaùnh Linh ñeå vöôït qua nhöõng trôû ngaïi vaø hieåm nguy ñe doïa tình traïng phaùt trieån cuûa nhaân loaïi. "Vì Naêm 2000 töø cuoäc giaùng sinh cuûa Ñöùc Kitoâ gaàn ñeán, thì vieäc phaûi laøm sao baûo ñaûm raèng moät soá ngöôøi nhieàu hôn tröôùc 'coù theå troïn veïn tìm thaáy mình... qua vieäc chaân thaønh ban taëng baûn thaân... nhôø taùc ñoäng cuûa Thaàn-Linh-Ñaáng-An-UÛi, chôù gì tieán trình cuûa vieäc phaùt trieån ñích thöïc nôi loaøi ngöôøi ñöôïc ñaït thaønh trong theá giôùi cuûa chuùng ta, trong caû ñôøi soáng caù nhaân cuõng nhö coäng ñoàng. Veà vaán ñeà naøy, chính Chuùa Gieâsu 'khi Ngöôøi caàu nguyeän cuøng Chuùa Cha, cho taát caû ñöôïc neân moät... nhö Chuùng Ta laø moät' (Jn.17:21-22)... ñaõ bao haøm moät hình aûnh naøo ñoù töông töï giöõa söï hieäp nhaát cuûa caùc Ngoâi Vò Thaàn Linh vôùi söï hieäp nhaát cuûa con caùi Thieân Chuùa trong chaân lyù vaø baùc aùi" (Thoâng Ñieäp Dominum et Vivificantem, ñoaïn 59).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page