Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 8 (Thöù Tö ngaøy 18-2-1998)

Con Thieân Chuùa Mang Ñeán
Moät Ôn Cöùu Ñoä Toaøn Veïn

Trong lôøi hoaïch chöông Chuùa Gieâsu noùi ôû hoäi ñöôøng Nazareùt luùc baét ñaàu taùc vuï cuûa mình, Ngöôøi ñaõ aùp duïng cho Ngöôøi lôøi tieân tri Isaia noùi ñeán Ñaáng Thieân Sai nhö moät Ñaáng ñöôïc sai ñeán ñeå loan baùo "söï giaûi thoaùt cho keû bò giam caàm" (Lk.4:18; x.Is.61:1-2).

Chuùa Gieâsu ñeán ñeå hieán cho chuùng ta moät ôn cöùu ñoä, moät ôn cöùu ñoä maëc duø ñaët neàn taûng treân vieäc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi, cuõng laø moät ôn cöùu ñoä bao goàm caû toaøn höõu theå cuûa chuùng ta, cuøng vôùi nhöõng nhu caàu vaø öôùc voïng saâu xa nhaát cuûa noù. Chuùa Kitoâ giaûi cöùu chuùng ta khoûi gaùnh naëng cuõng nhö moái ñe doïa naøy, vaø môû ñöôøng cho vieäc hoaøn taát troïn veïn ñònh meänh cuûa chuùng ta.

2 - Chuùa Gieâsu ñaõ nhaéc nhôû chuùng ta trong Phuùc AÂm laø toäi loãi laøm cho con ngöôøi ôû vaøo tình traïng noâ leä: "Thaät theá, thaät theá, Toâi noùi cho quùi vò hay, ai phaïm toäi thì ngöôøi aáy laøm noâ leä cho toäi loãi" (Jn.8:34).

Nhöõng ngöôøi nghe lôøi Chuùa Gieâsu laïi nghó ñeán moät tình traïng töï do theo nghóa noåi nang beà ngoaøi, khi hoï haõnh dieän döïa vaøo ñaëc aân cho mình laø moät thöù daân cuûa Giao Öôùc: "Chuùng toâi laø con chaùu Abraham, chöa bao giôø laøm toâi cho baát cöù ai" (cuøng ñoaïn Phuùc AÂm, caâu 31). Chuùa Gieâsu mong keùo chuù yù cuûa hoï ñeán moät tình traïng töï do saâu xa hôn, moät tình traïng töï do khoâng bò ñe doïa töø beân ngoaøi cuõng nhö töø nhöõng caïm baãy nôi chính coõi loøng con ngöôøi. Ai bò ñaøn aùp bôûi quyeàn naêng thoáng trò vaø huûy hoaïi cuûa toäi loãi seõ khoâng theå naøo chaáp nhaän ñöôïc söù ñieäp cuûa Chuùa Gieâsu, caøng khoâng theå chaáp nhaän baûn thaân Ngöôøi, nguoàn maïch töï do chaân thöïc duy nhaát: "Neáu Con giaûi thoaùt cho quùi vò thì quùi vò seõ ñöôïc thöïc söï töï doï" (cuøng ñoaïn Phuùc AÂm, caâu 36). Chæ coù moät mình Con Thieân Chuùa môùi laø Ñaáng coù theå, baèng vieäc thoâng truyeàn söï soáng thaàn linh cuûa Ngöôøi ra, laøm cho con ngöôøi ñöôïc chia seû vôùi tình traïng töï do soáng nhö con caùi cuûa Ngöôøi.

3 - Vieäc giaûi thoaùt ñöôïc Chuùa Kitoâ ban taëng ñaây chaúng nhöõng loaïi tröø toäi loãi maø coøn caû nhöõng chöôùng ngaïi laøm caûn trôû ñeán moái thaân höõu cuøng lieân heä giao öôùc vôùi Thieân Chuùa nöõa. Theo quan ñieåm naøy thì ñaây laø moät vieäc hoøa giaûi.

Thaùnh Phaoloâ ñaõ vieát cho Kitoâ höõu giaùo ñoaøn Coârintoâ: "Thieân Chuùa... ñaõ giaûi hoøa chuùng ta vôùi Ngaøi nôi Ñöùc Kitoâ" (2Cor.5:18). Vieäc hoøa giaûi naøy coù ñöôïc laø do hy teá Thaäp Giaù. Töø ñoù môùi phaùt sinh ra moät nieàm an bình, ôû taïi söï hoøa hôïp saâu xa giöõa yù muoán con ngöôøi vôùi yù muoán thaàn linh.

Nieàm an bình naøy chaúng nhöõng taùc hieäu nôi moái lieân heä vôùi Thieân Chuùa, maø coøn aûnh höôûng ñeán caû moái lieân heä giöõa con ngöôøi vôùi nhau nöõa. Ñöùc Kitoâ "laø söï bình an cuûa chuùng ta", vì Ngöôøi lieân keát taát caû nhöõng ai tin vaøo Ngöôøi, khi hoøa giaûi hoï "vôùi Thieân Chuùa trong moät thaân theå" (x.Eph.2:14-16).

4 - Thaät laø an uûi khi nghó ñeán vieäc Chuùa Gieâsu khoâng giôùi haïn Ngöôøi vaøo vieäc chæ giaûi cöùu coõi loøng con ngöôøi khoûi nguïc tuø vò kyû, maø coøn thoâng truyeàn tình yeâu thaàn linh cho moãi moät ngöôøi nöõa. Trong Böõa Tieäc Ly, Ngöôøi ñaõ ban giôùi raên môùi laøm neân ñaëc tính cuûa coäng ñoàng Ngöôøi thieát laäp: "Caùc con haõy yeâu thöông nhau nhö Thaøy ñaõ thöông yeâu caùc con" (Jn.13:34,15:12). Caùi môùi meû trong chæ thò yeâu thöông naøy laø ôû nhöõng lôøi: "nhö Thaøy ñaõ yeâu thöông caùc con". Caùi "nhö" ôû ñaây noùi leân Thaøy laø maãu möïc phaûi ñöôïc caùc moân ñeä baét chöôùc, ñoàng thôøi, noù cuõng noùi leân nguyeân goác hay nguoàn maïch cuûa moät tình yeâu hoã töông nôi Ngöôøi. Chuùa Kitoâ truyeàn ñaït cho caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi quyeàn naêng ñeå yeâu thöông nhö Ngöôøi ñaõ thöông yeâu, Ngöôøi thaêng hoùa tình yeâu cuûa caùc vò laøm cho noù leân tôùi möùc sieâu vieät cuûa chính Ngöôøi, vaø thuùc giuïc caùc vò laät ñoå nhöõng chöôùng ngaïi ngaên caùch con ngöôøi.

Öôùc voïng cuûa Ngöôøi laø döùt ñieåm taát caû moïi kyø thò cuõng nhö kî tröø nhau, nhö ñöôïc thaáy moät caùch maõnh lieät trong Phuùc AÂm. Ngöôøi cheá ngöï nhöõng chöôùng ngaïi khoâng cho pheùp giao tieáp vôùi caùc ngöôøi cuøi laø thaønh phaàn bò xaõ hoäi taùch loaïi moät caùch ñau thöông. Ngöôøi vi phaïm ñeán caû caùc leà thoùi vaø qui leä coù khuynh höôùng coâ laäp thaønh phaàn bò coi laø "toäi nhaân". Ngöôøi khoâng chaáp nhaän nhöõng vieäc gaây toån thöông ñeán ngöôøi phuï nöõ khi ñaët hoï vaøo moät vò theá thaáp heøn, song Ngöôøi ñaõ nhaän hoï vaøo trong soá thaønh phaàn theo Ngöôøi vaø cho hoï phuïc vuï vöông quoác cuûa Ngöôøi.

Caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi phaûi baét chöôùc göông maãu cuûa Ngöôøi. Vieäc tình yeâu Thieân Chuùa thaáu nhaäp coõi loøng con ngöôøi ñaëc bieät ñöôïc theå hieän trong vieäc chuùng ta buoäc phaûi yeâu thöông keû thuø cuûa mình: "Coøn Thaøy thì baûo caùc con, haõy yeâu thöông keû thuø mình vaø caàu nguyeän cho nhöõng ai baét bôù caùc con, ñeå caùc con ñöôïc laø con caùi cuûa Cha caùc con ôû treân trôøi; vì Ngaøi cho maët trôøi moïc leân treân caû keû döõ laãn ngöôøi laønh, vaø laøm möa xuoáng treân caû ngöôøi coâng chính laãn keû baát chính" (Mt.5:44-45).

5 - Ôn cöùu chuoäc, ñöôïc Chuùa Gieâsu mang ñeán, töø coõi loøng lan ñeán caùc laõnh vöïc khaùc nhau cuûa cuoäc soáng con ngöôøi: taâm thaàn cuõng nhö theå chaát, caù nhaân cuõng nhö xaõ hoäi. Nhôø chieán thaéng toäi loãi baèng vieäc Töû Giaù cuûa mình, Chuùa Kitoâ ñaõ khai môû moät phong traøo giaûi phoùng chaân chính. Trong cuoäc ñôøi coâng khai cuûa mình, chính Ngöôøi ñaõ chöõa trò beänh nhaân, khu tröø ma quûi cuõng nhö giaûm gaùnh ñau thöông cho con ngöôøi, nhöõng vieäc laøm bieåu hieäu cho vöông quoác cuûa Thieân Chuùa. Ngöôøi ñaõ baûo caùc moân ñeä cuûa mình cuõng phaûi laøm nhö theá khi caùc vò ñi rao giaûng Phuùc AÂm (x.Mt.10:8; Lk.9:2,10:9).

Caùc vò moân ñeä cuûa Chuùa Kitoâ ñöôïc keâu goïi chuû ñoäng ñoùng goùp vaøo vieäc loaïi tröø nhöõng caên nguyeân gaây neân ñau khoå ñoïa ñaày vaø phieàn nhieãu con ngöôøi, neáu khoâng baèng nhöõng pheùp laï laø nhöõng gì caàn phaûi coù thaàn linh can thieäp, thì baèng caùc vieäc laøm theo tình baùc aùi huynh ñeä, cuõng nhö baèng vieäc daán thaân hoaït ñoäng cho coâng bình chính tröïc.

Dó nhieân, seõ khoâng theå naøo duøng caùch naøy ñeå hoaøn toaøn cheá ngöï ñöôïc khoå ñau. Moái phieàn muoän veà söï cheát vaãn hieän dieän treân khaép moïi neûo ñöôøng ñôøi cuûa con ngöôøi. Theá nhöng, taát caû moïi söï ñaõ nhaän ñöôïc moät luoàng aùnh saùng môùi phaùt toûa töø maàu nhieäm vöôït qua. Khoå ñau maø laáy yeâu thöông chòu ñöïng vaø lieân keát vôùi khoå ñau cuûa Chuùa Kitoâ laø khoå ñau seõ mang laïi hoa traùi cöùu ñoä: noù trôû neân "moät khoå ñau cöùu ñoä". Ngay caû ñeán söï cheát cuõng theá, neáu laáy ñöùc tin maø ñoái dieän vôùi noù, noù seõ mang tính caùch baûo toaøn cho cuoäc vöôït qua ñeå tieán ñeán söï soáng ñôøi ñôøi, trong nieàm troâng ñôïi xaùc thòt phuïc sinh. Nhö theá, chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc ôn cöùu ñoä do Chuùa Kitoâ mang ñeán phong phuù vaø saâu xa laø chöùng naøo. Ngöôøi ñaõ ñeán ñeå chaúng nhöõng cöùu roãi taát caû moïi ngöôøi maø coøn troïn caû con ngöôøi nöõa.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page