Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 100 (Thöù Tö ngaøy 13-9-2000)

Thaùnh Linh ban söï soáng vaø töï do
cho Kitoâ höõu

1. Trong Caên Thöôïng Laàu, vaøo buoåi toái sau cuøng cho cuoäc soáng traàn gian cuûa mình, Chuùa Gieâsu ñaõ höùa ban Chuùa Thaùnh Linh ñeán naêm laàn (x Jn 14:16-17, 14:26, 15:26-27, 16:7-11, 16:12-15). Cuõng taïi nôi ñaây, Ñaáng Phuïc Sinh ñaõ hieän ra vôùi caùc Vò Toâng Ñoà vaøo toái Phuïc Sinh vaø tuoân ñoå Thaàn Linh ñöôïc höùa ban, qua taùc ñoäng bieåu hieäu laø thôû hôi treân caùc vò keøm theo nhöõng lôøi: Caùc con haõy nhaän laáy Thaùnh Linh! (Jn 20:22). Naêm möôi ngaøy sau, cuõng taïi Caên Thöôïng Laàu naøy, Thaùnh Linh ñaõ maõnh lieät ñoät xuaát, baèng vieäc bieán ñoåi taâm trí vaø cuoäc soáng cuûa nhöõng chöùng nhaân Phuùc AÂm tieân khôûi. Theá roài, töø ñoù, caùc naêng ñoäng saâu xa nhaát cuûa lòch söû Giaùo Hoäi vaãn traøn ñaày Thaàn Linh hieän dieän vaø taùc ñoäng, Ñaáng ñöôïc ban khoân löôøng cho nhöõng ai tin vaøo Chuùa Kitoâ (x Jn 3:34). Cuoäc gaëp gôõ Chuùa Kitoâ lieân quan ñeán caû taëng aân Thaùnh Linh, Ñaáng maø, theo lôøi Thaùnh Basilioâ, vò ñaïi Giaùo Phuï cuûa Giaùo Hoäi, ñöôïc tuoân ñoå xuoáng treân moãi ngöôøi khoâng bò giaûm bôùt chuùt naøo, hieän dieän nôi töøng ngöôøi trong soá nhöõng ai coù khaû naêng laõnh nhaän taëng aân naøy, nhö theå taëng aân aáy laø ñeå cho moät mình hoï maø thoâi, vaø Ngaøi cuõng tuoân ñoå ñaày ñuû vaø troïn veïn aân suûng xuoáng treân taát caû moïi ngöôøi nöõa (De Spiritu Sancto IX, 22).

 2. Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ, trong moät ñoaïn cuûa Böùc Thö vieát cho giaùo ñoaøn Galata nhö chuùng ta vöøa nghe (x 5:16-18, 22-25), ñaõ keå ra hoa traùi cuûa Thaàn Linh (5:22), baèng caùch lieät keâ bao roäng nhöõng nhaân ñöùc traøn chaûy vaøo ñôøi soáng cuûa ngöôøi tín höõu. Chuùa Thaùnh Linh laø nguoàn goác cuûa caûm nghieäm ñöùc tin. Thaät vaäy, chính nôi Pheùp Röûa maø chuùng ta trôû neân con caùi Thieân Chuùa nhôø Thaàn Linh: Vì anh em laø con caùi, Thieân Chuùa ñaõ sai Thaàn Linh Con cuûa Ngaøi vaøo loøng chuùng ta, ñeå keâu leân Abba! Laïy Cha! (Gal 4:6). Hôi thôû Thaàn Linh, Ñaáng laøm cho chuùng ta thaønh con caùi trong Ngöôøi Con vaø khieán chuùng ta böôùc ñi treân nhöõng con ñöôøng coâng chính vaø cöùu ñoä (x Gal 5:16), ôû ngay chính nguoàn maïch Kitoâ Giaùo, khi chuùng ta ñöôïc sinh ra nhö moät taïo vaät môùi.

 3. Theá neân, taát caû moïi bieán coá cuûa ñôøi soáng Kitoâ höõu caàn phaûi ñöôïc dieãn tieán theo taùc ñoäng cuûa Thaàn Linh. Khi Ngaøi toû cho chuùng ta bieát nhöõng lôøi cuûa Chuùa Kitoâ, thì aùnh saùng chaân lyù chieáu soi trong loøng chuùng ta, nhö Chuùa Gieâsu ñaõ höùa: Ñaáng An UÛi laø Thaùnh Linh, Ñaáng Cha nhaân danh Thaøy maø sai ñeán, Ngaøi seõ daïy caùc con taát caû moïi söï vaø gôïi cho caùc con nhôù laïi taát caû nhöõng gì Thaøy ñaõ noùi vôùi caùc con (Jn 14:26, x 16:12-15). Thaàn Linh ôû beân caïnh chuùng ta trong luùc chuùng ta bò thöû thaùch, ôû choã Ngaøi trôû thaønh vò baûo veä vaø hoã trôï cuûa chuùng ta: Khi hoï baét noäp caùc con, caùc con ñöøng sôï phaûi noùi naêng nhöõng gì vaø noùi naêng ra sao, vì caùc con seõ bieát nhöõng gì caùc con caàn phaûi noùi vaøo luùc aáy, bôûi khoâng phaûi caùc con noùi maø laø Thaàn Linh cuûa Cha noùi qua caùc con (Mt 10:19-20). Thaàn Linh laø nguoàn maïch töï do cuûa Kitoâ höõu, moät thöù töï do khoâng bò goâng cuøm toäi loãi kìm keïp. Thaùnh Phaoloâ ñaõ roõ raøng noùi leân ñieàu naøy, ñoù laø leà luaät Thaàn Linh cuûa söï soáng trong Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ giaûi thoaùt chuùng toâi khoûi leà luaät toäi loãi vaø söï cheát (Rm 8:2). Chính vì ñôøi soáng luaân lyù ñöôïc chieáu toûa bôûi Thaàn Linh maø, nhö Thaùnh Phaoloâ nhaéc nhôù chuùng ta, noù môùi sinh hoa keát traùi yeâu thöông, hoan laïc, bình an, nhaãn naïi, nhaân töø, trung tín, hieàn laønh, töï chuû (Gal 5:22).

 4. Thaàn Linh laøm cho toaøn theå coäng ñoàng Kitoâ höõu böøng leân trong Chuùa Kitoâ. Thaùnh Toâng Ñoà cuõng ca tuïng tính caùch ña dieän vaø phong phuù cuøng vôùi vieäc hieäp nhaát cuûa Giaùo Hoäi qua hình aûnh cuûa moät thaân theå, nhö laø vieäc laøm cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Moät maët Thaùnh Phaoloâ lieät keâ moät soá khaùc nhau nhöõng ñaëc suûng hay nhöõng taëng aân ñaëc bieät ñöôïc ban cho caùc phaàn töû cuûa Giaùo Hoäi (x 1Cor 12:1-10); ñaøng khaùc, ngaøi cho raèng taát caû nhöõng söï aáy ñeàu ñöôïc taùc ñoäng bôûi cuøng moät Thaàn Linh duy nhaát, Ñaáng phaân phaùt cho töøng ngöôøi tuøy theo nhö yù Ngaøi muoán (1Cor 12:11). Thaät vaäy, bôûi cuøng moät Thaàn Linh maø chuùng ta taát caû ñaõ ñöôïc röûa thaønh moät thaân theå - Do Thaùi hay Hy Laïp, noâ leä hay töï do - vaø taát caû ñeàu uoáng cuøng moät Thaàn Linh duy nhaát (1Cor 12:13).

 Sau heát, ñeå ñaït tôùi cuøng ñích vinh quang cuûa mình, chuùng ta cuõng caàn phaûi coù Thaàn Linh. Veà vaán ñeà naøy, Thaùnh Phaoloâ duøng hình aûnh aán tín vaø baûo chöùng: anh em... ñöôïc nieâm aán baèng Thaùnh Linh höùa ban, Ñaáng laø baûo chöùng gia saûn cuûa chuùng ta cho tôùi khi chuùng ta chieám höõu ñöôïc noù, ñeå ca tuïng vinh quang cuûa Ngaøi (Eph 1:13-14; x 2Cor 1:22, 5:5). Toùm laïi, toaøn theå cuoäc soáng cuûa ngöôøi Kitoâ höõu, töø khôûi söï cho ñeán hoaøn thaønh, ñeàu ôû döôùi hieäu côø Thaùnh Linh vaø laø coâng vieäc cuûa Ngaøi.

 5. Toâi muoán nhaéc laïi trong Naêm Möøng Kyû Nieäm naøy nhöõng gì Toâi ñaõ ñeà caäp ñeán trong Thoâng Ñieäp vieát veà Chuùa Thaùnh Thaàn, ñoù laø Cuoäc Möøng Kyû Nieäm Long Troïng Naêm 2000 nhö theá chaát chöùa moät söù ñieäp giaûi phoùng nhôø quyeàn naêng cuûa Thaàn Linh, Ñaáng chæ coù Ngaøi môùi coù theå giuùp cho caù nhaân cuõng nhö coäng ñoàng thoaùt khoûi nhöõng tieàn ñònh cheá taùc haønh cuõ môùi, baèng vieäc höôùng daãn hoï theo leà luaät cuûa Thaàn Linh, Ñaáng ban söï soáng trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, nhôø ñoù khaùm phaù ra vaø laøm hoaøn thaønh taàm voùc troïn veïn cho töï do thöïc söï cuûa con ngöôøi. Vì nhö Thaùnh Phaoloâ vieát: Thaàn Linh Chuùa ôû ñaâu thì töï do cuõng ôû ñoù (Dominum et Vivificantem, 60).

 Bôûi theá, chuùng ta haõy phoù mình cho taùc ñoäng giaûi phoùng cuûa Thaàn Linh, baèng caùch cuøng vôùi Symeon Taân Thaàn Hoïc Gia ngaây ngaát thaân thöa cuøng Ngoâi Ba Thieân Chuùa baèng nhöõng lôøi leõ nhö sau: Toâi thaáy ñöôïc veû ñeïp aân suûng cuûa Ngaøi, toâi chieâm ngöôõng aùnh quang cuûa noù, toâi thaáy mình trong aùnh saùng cuûa noù, toâi thaáy ñöôïc toâi ra sao vaø toâi ñaõ trôû neân nhöõng gì. OÂi dieäu kyø thay! Toâi tinh töôøng, toâi heát loøng kính troïng baûn thaân mình, heát loøng toân kính vaø kính sôï nhö toâi ñang ôû tröôùc nhan Ngaøi; toâi khoâng bieát phaûi laøm gì, toâi caûm thaáy sôï haõi, toâi khoâng bieát ngoài ñaâu, ñi ñaâu, ñeå ñaâu caùc phaàn theå thuoäc veà Ngaøi; toâi phaûi söû duïng chuùng, nhöõng kyø coâng thaàn linh laï luøng naøy vaøo nhöõng vieäc gì, laøm nhöõng caùi chi ñaây (Hymns, II, caùc caâu 19-27: x Toâng Huaán Ñôøi Taän Hieán, 20).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page