Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 1 (Thöù Tö ngaøy 19-11-1997)

Thieân Chuùa
Laø Chuùa cuûa Thôøi Gian

Naêm 2000 giôø ñaây ñaõ gaàn keà. Bôûi theá Toâi muoán lôïi duïng dòp naøy ñeå qui nhöõng baøi giaùo lyù Thöù Tö haèng tuaàn veà nhöõng ñeà taøi seõ tröïc tieáp giuùp chuùng ta hieåu bieát hôn veà yù nghóa cuûa Cuoäc Möøng Kyû Nieäm, nhôø ñoù chuùng ta soáng Cuoäc Möøng Kyû Nieäm naøy moät caùch thaám thiaù hôn.

Trong Toâng Thö Ngaøn Naêm Thöù Ba Ñang Ñeán, Toâi ñaõ xin taát caû moïi phaàn töû cuûa Giaùo Hoäi "môû loøng mình ra cho nhöõng khôi ñoäng cuûa Thaàn Linh", ñeå söûa soaïn "cöû haønh Cuoäc Möøng Kyû Nieäm vôùi moät ñöùc tin môùi meû vaø moät söï tham gia bao roäng" (ñoaïn 59). Lôøi keâu môøi naøy caøng ngaøy caøng trôû neân khaån thieát hôn khi ngaøy lòch söû ñoù ñang tieán tôùi. Thaät vaäy, bieán coá naøy dieãn ra nhö moät laèn möùc phaân chia giöõa hai thieân nieân vôùi moät giai ñoaïn môùi ñang böøng leân töông lai cuûa Giaùo Hoäi cuõng nhö cuûa nhaân loaïi.

Chuùng ta phaûi söûa soaïn cho bieán coá naøy trong aùnh saùng cuûa ñöùc tin. Ñuùng theá, ñoái vôùi caùc tín höõu, cuoäc vöôït qua töø ñeä nhò sang ñeä tam thieân nieân khoâng phaûi chæ laø moät chaëng ñöôøng trong cuoäc tieán haønh khoâng ngöøng nghæ cuûa thôøi gian, maø coøn laø moät dòp ñaùng keå ñeå nhaän thöùc roõ hôn döï aùn cuûa Thieân Chuùa ñang giaõi baøy trong lòch söû cuûa loaøi ngöôøi.

2 - Chu kyø môùi cuûa nhöõng baøi giaùo lyù ñaây quaû thöïc nhaém ñeán vieäc thöïc hieän ñieàu naøy. Qua moät thôøi gian daøi, chuùng toâi ñaõ höôùng daãn moät chöông trình thöù töï nhöõng suy nieäm veà Kinh Tin Kính. Ñeà taøi cuoái cuøng cuûa chuùng toâi vöøa roài laø Meï Maria trong maàu nhieäm cuûa Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi. Tröôùc ñaây chuùng toâi ñaõ suy nieäm veà Maïc Khaûi, veà Chuùa Ba Ngoâi, veà Ñöùc Kitoâ vôùi coâng vieäc cöùu chuoäc cuûa Ngöôøi, veà Thaùnh Linh vaø veà Giaùo Hoäi.

Tôùi ñaây, baûn tuyeân xöng ñöùc tin môøi goïi chuùng ta ñeå yù ñeán vieäc phuïc sinh cuûa thaân xaùc vaø söï soáng ñôøi ñôøi lieân quan ñeán töông lai cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa lòch söû. Tuy nhieân, ñeà taøi veà vieäc caùnh chung naøy laïi heát söùc truøng hôïp moät caùch töï nhieân vôùi ñieàu ñaõ ñöôïc phaùc hoïa trong Toâng Thö Ngaøn Naêm Thöù Ba Ñang Ñeán, ñoù laø ñieàu dieãn taû moät con ñöôøng ñeå söûa soaïn cho Cuoäc Möøng Kyû Nieäm theo chuû ñieåm veà Ba Ngoâi Thieân Chuùa, maø naêm nay chuù troïng ñeán Chuùa Gieâsu Kitoâ, roài tieáp ñeán naêm Chuùa Thaùnh Thaàn, sau ñoù tôùi naêm Chuùa Cha.

Theo chieàu höôùng Ba Ngoâi Thieân Chuùa naøy, "nhöõng ñieàu sau heát" môùi coù yù nghóa, vaø môùi coù theå hieåu ñöôïc moät caùch saâu xa hôn cuoäc haønh trình cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa lòch söû tieán veà ñích ñieåm toái haäu cuûa mình: vieäc trôû veà vôùi Thieân Chuùa laø Cha, Ñaáng maø Ñöùc Kitoâ, Con Thieân Chuùa vaø laø Chuùa cuûa lòch söû, daãn chuùng ta ñeán nhôø taëng aân ban söï soáng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

3 - Chaân trôøi bao roäng cuûa lòch söû ñang chuyeån dòch naøy gôïi leân moät soá vaán ñeà caên baûn: Thôøi gian laø gì? Ñaâu laø nguoàn goác cuûa thôøi gian? Ñaâu laø muïc ñích cuûa thôøi gian?

Thaät theá, khi chuùng ta nhìn ñeán cuoäc haï sinh cuûa Ñöùc Kitoâ, taàm maét cuûa chuùng ta chuù troïng ñeán 2000 naêm lòch söû phaân caùch chuùng ta vôùi bieán coá naøy. Theá nhöng, caùi nhìn cuûa chuùng ta cuõng höôùng veà nhöõng ngaøn naêm tröôùc bieán coá naøy vaø ñoàng thôøi chuùng ta cuõng nhìn laïi nguoàn goác cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa theá giôùi. Khoa hoïc ñöông thôøi ñang xoay quanh vieäc hình thaønh nhöõng giaû thuyeát veà nguoàn goác vaø phaùt trieån cuûa vuõ truï. Tuy nhieân, caùi maø nhöõng duïng cuï cuøng vôùi tieâu chuaån khoa hoïc naém ñöôïc khoâng phaûi laø taát caû, vaø caùi maø caû ñöùc tin laãn lyù trí naém ñöôïc, ngoaøi caû nhöõng döõ kieän coù theå chöùng thöïc vaø ño löôøng ñöôïc, thì qui veà troïng ñieåm cuûa maàu nhieäm. Troïng ñieåm naøy ñöôïc xaùc ñònh ôû ngay caâu ñaàu tieân cuûa Thaùnh Kinh: "Töø ban ñaàu Thieân Chuùa ñaõ döïng neân caùc taàng trôøi vaø ñaát" (Gn.1:1).

Moïi söï ñöôïc Thieân Chuùa taïo döïng. Bôûi theá, khoâng moät söï gì ñaõ hieän höõu tröôùc coâng cuoäc taïo döïng tröø Thieân Chuùa. Ngaøi laø moät vò Thieân Chuùa sieâu vieät, Ñaáng ñaõ taùc taïo neân moïi söï baèng quyeàn naêng rieâng cuûa mình, khoâng bò chi phoái bôûi moät thieát yeáu naøo, vôùi moät taùc ñoäng tuyeät ñoái töï do vaø nhöng khoâng, hoaøn toaøn do tình yeâu thoâi thuùc. Ngaøi laø Thieân Chuùa Ba Ngoâi, Ñaáng maïc khaûi mình laø Cha, Con vaø Thaùnh Thaàn.

4 - Trong vieäc taïo döïng vuõ truï Thieân Chuùa ñaõ döïng neân thôøi gian. Töø Ngaøi maø thôøi gian baét ñaàu coù cuøng vôùi vieäc toû hieän sau ñoù cuûa noù. Thaùnh Kinh nhaán maïnh ñeán vieäc caùc sinh vaät leä thuoäc töøng giaây töøng phuùt vaøo taùc ñoäng thaàn linh: "Khi Ngaøi aån maët ñi chuùng thaát kinh; khi Ngaøi ruùt hôi thôû chuùng laïi, chuùng cheát ñi vaø trôû veà choã tro buïi cuûa mình. Khi Ngaøi göûi Thaàn Linh tôùi, chuùng ñöôïc taïo thaønh; vaø Ngaøi canh taân dieän maïo traùi ñaát" (Ps.104/103:29-30).

Do ñoù, thôøi gian laø quaø taëng cuûa Thieân Chuùa. Ñöôïc lieân tuïc taïo döïng bôûi Thieân Chuùa, noù ôû trong tay Ngaøi. Ngaøi höôùng daãn vieäc toû hieän cuûa noù hôïp vôùi yù ñònh cuûa Ngaøi. Töøng ngaøy laø moät taëng aân cuûa tình yeâu thaàn linh daønh cho chuùng ta. Vôùi quan nieäm naøy, chuùng ta ngheânh ñoùn ngaøy cuûa Cuoäc Ñaïi Hyû nhö moät moùn quaø taëng cuûa tình yeâu.

5 - Thieân Chuùa laø Chuùa cuûa thôøi gian khoâng nhöõng nhö ñaáng hoaù coâng cuûa theá giôùi, maø coøn nhö taùc giaû cuûa moät cuoäc taân taïo trong Ñöùc Kitoâ nöõa. Ngaøi nhuùng tay vaøo vieäc chöõa laønh vaø caûi hoaù thaân phaän con ngöôøi ñaõ bò toäi loãi ñaû thöông saâu naëng. Ngaøi ñaõ duøng nhieàu thôøi gian trong vieäc söûa soaïn daân Ngaøi cho quang vinh cuûa cuoäc taân taïo naøy, ñaëc bieät qua lôøi cuûa caùc vò tieân tri: "Naøy ñaây, Ta taùc taïo trôøi môùi vaø ñaát môùi; roài nhöõng caùi tröôùc kia seõ khoâng coøn ñöôïc töôûng nhôù hay gôïi nhôù nöõa. Haõy vui möøng vaø hoan hæ luoân maõi nôi caùi maø Ta taïo döïng; naøy ñaây, Ta taïo cho Gialieâm nieàm hoan laïc vaø daân thaønh nieàm vui söôùng" (Is.65:17-18).

Lôøi höùa cuûa Ngaøi ñaõ neân troïn 2000 naêm tröôùc ñaây qua vieäc haï sinh cuûa Ñöùc Kitoâ. Theo yù nghóa naøy, bieán coá kyû nieäm möøng laø moät lôøi môøi goïi cöû haønh moät kyû nguyeân Kitoâ giaùo nhö laø moät giai ñoaïn canh taân ñoái vôùi nhaân loaïi cuõng nhö ñoái vôùi vuõ truï. Cho duø khoù khaên vaø khoå ñau, nhöõng naêm qua ñaõ laø 2000 naêm aân phuùc.

Nhöõng naêm tôùi ñaây, cuõng theá, ôû trong baøn tay cuûa Thieân Chuùa. Töông lai cuûa con ngöôøi, tröôùc heát laø töông lai cuûa Thieân Chuùa, theo nghóa laø chæ coù moät mình Ngaøi bieát noù, söûa soaïn cho noù vaø thöïc hieän noù. Dó nhieân, Ngaøi keâu goïi vaø môøi con ngöôøi coäng taùc, theá nhöng, Ngaøi khoâng ngöøng laø "vò chuû trì" sieâu vieät cuûa lòch söû.

Naém vöõng nhö vaäy, chuùng ta ra tay thöïc hieän vieäc söûa soaïn cho Cuoäc Möøng Kyû Nieäm. Chæ moät mình Thieân Chuùa bieát töông lai seõ ra sao. Tuy nhieân, chuùng ta bieát raèng trong baát cöù moät bieán coá naøo noù cuõng seõ laø moät töông lai aân phuùc; noù seõ laø vieäc hoaøn taát yù ñònh yeâu thöông thaàn linh ñoái vôùi toaøn theå loaøi ngöôøi cuõng nhö ñoái vôùi moãi moät ngöôøi trong chuùng ta. Ñoù laø lyù do taïi sao, khi chuùng ta nhìn veà töông lai, chuùng ta traøn ñaày hy voïng vaø khoâng sôï haõi. Cuoäc haønh trình tieán ñeán vieäc Möøng Kyû Nieäm laø moät cuoäc haønh trình hy voïng cao vôøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page