Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Lôøi Giôùi Thieäu Môû Ñaàu

Nhö chuùng ta bieát, vaøo caùc ngaøy thöù tö haèng tuaàn, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II vaãn höôùng daãn caùc buoåi giaùo lyù taïi Ñaïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI. Ñeå khai trieån loaït baøi giaùo lyù chuû ñeà raát saâu xa bao roäng, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ ñi töø laõnh vöïc nhaân loaïi hoïc sieâu nhieân, sang laõnh vöïc thaàn hoïc ñöùc tin, ñeán laõnh vöïc vuõ truï hoïc sieâu vieät.

Veà laõnh vöïc nhaân loaïi hoïc sieâu nhieân, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ duøng 4 naêm trôøi (1980-1984) ñeå khai trieån ñeà taøi "tình yeâu con ngöôøi theo yù ñònh cuûa Thieân Chuùa". Ñeà taøi naøy coù theå ñöôïc chia ra laøm ba phaàn, phaàn nhaát ñöôïc baét ñaàu baèng moät loaït 23 baøi giaùo lyù veà söï hieäp nhaát nguyeân thuûy giöõa ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ theo saùch Khôûi Nguyeân, vaøo caùc ngaøy thöù tö haèng tuaàn trong khoaûng thôøi gian töø ngaøy 5-9-1979 ñeán ngaøy 2-4-1980. Sau ñoù chuyeån sang phaàn hai vôùi 41 baøi giaùo lyù veà phuùc cho ai coù loøng trong saïch theo baøi giaûng treân nuùi vaø thö thaùnh Phaoloâ, thôøi khoaûng töø ngaøy 16-4-1980 ñeán ngaøy 6-5-1981. Tröôùc khi sang phaàn ba, loaït baøi giaùo lyù bò giaùn ñoaïn vì söùc khoûe cuûa Ñöùc Thaùnh Cha sau khi ngaøi bò aùm saùt huït töø ngaøy 13-5-1981, vaø ñaõ ñöôïc xen keõ baèng 3 baøi chia seû cuûa ngaøi, thôøi khoaûng töø ngaøy 14-10-1981 ñeán 28-10-1981, lieân quan ñeán vieäc ngaøi bò aùm saùt vaø loøng thöù tha. Cuoái cuøng phaàn ba ñaõ ñöôïc baét ñaàu vôùi 50 baøi veà thaàn hoïc hoân nhaân vaø ñoäc thaân theo yù nghóa phuïc sinh cuûa thaân xaùc, thôøi khoaûng töø ngaøy 11-11-1981 ñeán ngaøy 4-7-1984. Loaït baøi giaùo lyù veà ñeà taøi "tình yeâu con ngöôøi theo yù ñònh cuûa Thieân Chuùa" cuoái cuøng ñöôïc keát thuùc baèng 12 baøi, thôøi khoaûng töø ngaøy 11-7 ñeán 21-11-1984, veà vieäc oân laïi Thoâng Ñieäp "Söï Soáng Con Ngöôøi" cuûa Ñöùc Thaùnh Phaoloâ VI.

Veà laõnh vöïc thaàn hoïc ñöùc tin, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ dieãn giaûi toaøn boä giaùo lyù theo Kinh Tin Kính, trong ñoù coù phaàn veà Thieân Chuùa Ba Ngoâi, veà Giaùo Hoäi vaø Ñöùc Maria. Rieâng phaàn veà Thieân Chuùa Ba Ngoâi laø ñoái töôïng cho 3 naêm cuoái cuøng cuûa rieâng theá kyû 20 vaø cuûa chung thieân nieân thöù hai, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ höôùng daãn veà Chuùa Cha vôùi 58 baøi, vaøo caùc ngaøy thöù tö haèng tuaàn trong thôøi khoaûng töø ngaøy 20-3-1985 ñeán ngaøy 20-8-1986, Chuùa Con vôùi 99 baøi, thôøi khoaûng töø ngaøy 27-8-1986 tôùi ngaøy 19-4-1989, vaø Chuùa Thaùnh Thaàn vôùi 80 baøi, thôøi khoaûng töø ngaøy 26-4-1989 ñeán ngaøy 3-7-1991. Tuy nhieân, tröôùc khi ñi thaúng vaøo chuû ñeà Chuùa Ba Ngoâi, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ daãn nhaäp boä Giaùo Lyù Kinh Tin Kính naøy baèng 8 baøi, töø ngaøy 5-12-1984 ñeán 13-3-1985, veà nhöõng chaân lyù ñöùc tin vaø luaân lyù Kitoâ giaùo trong toaøn boä giaùo lyù.

Veà laõnh vöïc vuõ truï hoïc sieâu vieät, theo Ñöùc Thaùnh Cha, vaán ñeà thaät ra ñaõ naèm ngay ôû phaàn keát cuûa kinh Tin Kính, lieân quan ñeán vieäc phuïc sinh cuûa thaân xaùc cuõng nhö ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. Caên cöù vaøo ñoù, cuõng coù theå noùi phaàn veà nhaân loaïi hoïc sieâu nhieân ñaõ ñöôïc naèm ngay ôû ñaàu kinh Tin Kính, lieân quan ñeán vieäc Thieân Chuùa taïo döïng, trong ñoù coù con ngöôøi, moät con ngöôøi caàn phaûi ñöôïc taân taïo trong Giaùo Hoäi maø moâ phaïm tuyeät haûo laø Meï Maria. Bôûi theá, sau loaït baøi Giaùo Lyù veà Thieân Chuùa Ba Ngoâi, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ baét ñaàu baèng loaït baøi Giaùo Lyù veà Giaùo Hoäi vaø veà Meï Maria. Veà Giaùo Hoäi, coù 137 baøi giaùo lyù vaøo caùc ngaøy thöù tö haèng tuaàn keùo daøi trong thôøi khoaûng töø ngaøy 10-7-1991 ñeán ngaøy 3û0-8-1995, vaø veà Meï Maria, coù 70 baøi giaùo lyù keùo daøi trong thôøi khoaûng töø ngaøy 6-9-1995 tôùi ngaøy 12-11-1997. Vöøa chaám döùt loaït baøi veà Meï Maria, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ kheùo reõ ngang sang loaït baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000, baét ñaàu töø thöù tö 19-11-1997.

Sau ñaây laø phaàn chuyeån dòch sang Vieät ngöõ töø tuaàn san L’Osservatore Romano theo aán baûn Anh Ngöõ. Loaït baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000 naøy ñaõ ñöôïc nguyeät san Daân Chuùa (Myõ Chaâu) vaø nguyeät san Hieäp Nhaát cuûa Coäng Ñoàng CG/VN Giaùo Phaän Orange phoå bieán töø thaùng 1-1998.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page