Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 89 (Thöù Tö ngaøy 24-5-2000)

Vinh Quang Ba Ngoâi
nôi vieäc Thaêng Thieân cuûa Chuùa Kitoâ

1- Maàu nhieäm Vöôït Qua cuûa Chuùa Kitoâ lieân quan ñeán lòch söû nhaân loaïi song ñoàng thôøi cuõng sieâu vöôït treân lòch söû naøy. Chính tö töôûng cuõng nhö ngoân ngöõ nhaân loaïi coù theå hieåu bieát vaø truyeàn ñaït maàu nhieäm naøy moät caùch naøo ñoù, song khoâng theå naøo hieåu bieát vaø truyeàn ñaït heát ñöôïc. Ñoù laø lyù do taïi sao, maëc duø noùi veà "vieäc phuïc sinh" nhö ñöôïc thaáy nôi Kinh Tin Kính coå xöa maø chính Thaùnh Phaoloâ ñaõ laõnh nhaän vaø truyeàn laïi trong Böùc Thö Thöù Nhaát göûi Giaùo Ñoaøn Coârintoâ (xem 15:3-5), Taân Öôùc cuõng duøng kieåu dieãn taû khaùc ñeå giaûi thích yù nghóa cuûa Phuïc Sinh. Ñaëc bieät laø theo Thaùnh Gioan vaø Phaoloâ thì Phuïc Sinh nhö laø moät cuoäc thöôïng toân hay moät cuoäc vinh hieån cuûa Ñaáng Töû Giaù. Do ñoù, ñoái vôùi Thaùnh Kyù thöù boán, Thaäp Giaù cuûa Chuùa Kitoâ ñaõ laø vöông toøa ñöôïc döïng treân traùi ñaát nhöng thaáu tôùi trôøi. Chuùa Kitoâ ngöï treân ngai toøa Thaäp Giaù naøy nhö laø moät Ñaáng Cöùu Theá vaø nhö laø Chuùa Teå cuûa lòch söû.

 Thaät vaäy, trong Phuùc AÂm Thaùnh Gioan, Chuùa Gieâsu ñaõ keâu leân raèng: "Khi naøo Toâi ñöôïc treo leân khoûi maët ñaát, Toâi seõ keùo taát caû moïi ngöôøi leân cuøng Toâi" (12:32; xem 3:14, 8:28). Qua baøi thaùnh ca trong Böùc Thö göûi Giaùo Ñoaøn Philipheâ, sau khi dieãn taû vieäc Con Thieân Chuùa haï mình thaúm saâu cho ñeán cheát treân thaäp giaù, Thaùnh Phaoloâ ñaõ ca tuïng vieäc Phuïc Sinh nhö theá naøy: "Vì theá Thieân Chuùa ñaõ toân vinh Ngöôøi vaø ban cho Ngöôøi moät danh hieäu treân heát moïi danh hieäu, ôû choã khi nghe teân Gieâsu thì treân trôøi, döôùi ñaát vaø trong loøng ñaát moïi ñaàu goái quì xuoáng vaø moïi mieäng löôõi tuyeân xöng Gieâsu Kitoâ laø Chuùa, cho vinh danh Thieân Chuùa laø Cha" (Phil 2:9-11).

 2- Vieäc Chuùa Kitoâ Thaêng Thieân veà trôøi, ñöôïc Thaùnh Luca thuaät laïi nhö laø moät vieäc nieâm aán cho Phuùc AÂm cuûa thaùnh nhaân vaø laø vieäc môû maøn cho coâng cuoäc thöù hai cuûa ngaøi laø Cuoán Toâng Vuï, cuõng phaûi hieåu theo cuøng chieàu höôùng treân ñaây. Ñoù laø laàn Chuùa Gieâsu hieän ra cuoái cuøng, laàn hieän ra ñöôïc "keát thuùc ôû choã nhaân tính cuûa Ngöôøi döùt khoaùt vaøo höôûng vinh hieån thaàn linh ñöôïc bieåu hieäu baèng ñaùm maây vaø taàng trôøi" (Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, soá 659). Taàng trôøi laø daáu hieäu ñuùng nhaát noùi leân sieâu vieät tính thaàn linh. Noù laø moät laõnh giôùi cuûa vuõ truï ôû beân treân laõnh vöïc traùi ñaát laø nôi con ngöôøi sinh soáng.

 Sau khi haønh trình treân nhöõng neûo ñöôøng lòch söû vaø thaäm chí ñaõ tieán ñeán taän vuøng toái taêm cuûa töû thaàn laø nhöõng giôùi haïn nôi thaân phaän coù cuøng cuûa con ngöôøi vaø laø löông boång cuûa toäi loãi (xem Rm 6:23), Chuùa Kitoâ trôû veà vôùi vinh hieån maø Ngöôøi töø ñôøi ñôøi ñaõ thoâng phaàn vôùi Chuùa Cha vaø Thaùnh Thaàn. Vaø Ngöôøi ñaõ mang theo nhaân tính ñöôïc cöùu chuoäc vôùi Ngöôøi veà trôøi. Thaät vaäy, Böùc Thö göûi cho Giaùo Ñoaøn EÂpheâsoâ noùi raèng "Thieân Chuùa, Ñaáng giaàu loøng thöông xoùt, bôûi tình yeâu cao caû ñoái vôùi chuùng ta, ... ñaõ laøm cho chuùng ta ñöôïc soáng vôùi Chuùa Kitoâ ... cuõng nhö ñaõ laøm cho chuùng ta ñöôïc ngöï vôùi Ngöôøi treân thieân quoác" (Eph 2:4-6). Ñieàu naøy tröôùc heát aùp duïng cho tröôøng hôïp Meï Maria, Meï cuûa Chuùa Gieâsu, maø vieäc Meï Moâng Trieäu laø hoa traùi ñaàu muøa cuûa vieäc chuùng ta leân trôøi trong vinh quang.

 3- Chuùng ta haõy döøng laïi tröôùc Chuùa Kitoâ vinh hieån Thaêng Thieân ñeå chieâm ngöôõng söï hieän dieän cuûa caû Ba Ngoâi Thieân Chuùa. Chuùng ta bieát raèng ngheä thuaät Kitoâ Giaùo, ôû nhöõng gì ñöôïc goïi laø Trinitas in cruce, thöôøng phaùc taû Chuùa Kitoâ töû giaù coù Chuùa Cha cuùi xuoáng nhö oâm aáp laáy Ngöôøi, trong luùc chim caâu Thaùnh Thaàn ñaäu treân caû hai (nhö Masaccio trong Thaùnh Ñöôøng Santa Maria Novella ôû Florence). Nhö theá, Thaùnh Giaù laø bieåu hieäu hieäp nhaát lieân keát nhaân tính vaø thaàn tính, söï cheát vaø söï soáng, ñau khoå vaø vinh quang.

 Cuõng theá, chuùng ta coù theå thoaùng nhìn thaáy söï hieän dieän cuûa Ba Ngoâi thaàn linh nôi caûnh Chuùa Gieâsu Thaêng Thieân. Nôi trang cuoái cuøng Phuùc AÂm cuûa mình, tröôùc khi trình baøy cho thaáy Ñaáng Phuïc Sinh, vôùi tö caùch laø tö teá cuûa Taân Öôùc, ñaõ chuùc laønh cho caùc moân ñeä vaø ñöôïc naâng leân khoûi maët ñaát maø vaøo vinh quang treân trôøi (xem Lk 24:50-52), Thaùnh Luca ñaõ thuaät laïi lôøi Ngöôøi töø bieät caùc Vò Toâng Ñoà. Trong lôøi töø bieät naøy, tröôùc heát chuùng ta thaáy döï aùn cöùu ñoä cuûa Chuùa Cha, Ñaáng ñaõ baùo tröôùc trong Thaùnh Kinh veà Cuoäc Töû Naïn vaø Phuïc Sinh cuûa Chuùa Con, nguoàn maïch thöù tha vaø giaûi thoaùt (xem Lk 24:45-47).

 4- Theá nhöng, cuõng qua nhöõng lôøi töø bieät naøy cuûa Ñaáng Phuïc Sinh, chuùng ta cuõng thoaùng thaáy Chuùa Thaùnh Thaàn, maø vieäc hieän dieän cuûa Ngaøi seõ laø nguoàn söùc maïnh vaø chöùng nhaân toâng ñoà: "Thaøy seõ sai lôøi höùa cuûa Cha Thaøy ñeán vôùi caùc con; song caùc con haõy ôû laïi trong thaønh cho tôùi khi caùc con ñöôïc maëc laáy quyeàn löïc töø treân cao" (Lk 24:49). Neáu trong Phuùc AÂm Thaùnh Gioan Ñaáng An UÛi ñöôïc Chuùa Kitoâ höùa ban thì ñoái vôùi Thaùnh Luca taëng aân Thaàn Linh thuoäc veà lôøi chính Chuùa Cha höùa ban vaäy.

 Theá neân, caû Ba Ngoâi Thieân Chuùa hieän dieän nôi giaây phuùt khôûi ñaàu cuûa Giaùo Hoäi. Ñaây laø ñieàu Thaùnh Luca nhaán maïnh trong Saùch Toâng Vuï veà trình thuaät Chuùa Kitoâ Thaêng Thieân. Thaät vaäy, Chuùa Gieâsu ñaõ khuyeán duï caùc moân ñeä cuûa mình laø "haõy chôø ñôïi lôøi Chuùa Cha höùa ban", töùc laø, haõy "chòu pheùp röûa Thaùnh Linh", vaøo ngaøy Leã Nguõ Tuaàn baáy giôø ñaõ gaàn ñeán (xem Acts 1:4-5).

 5- Nhö theá, vieäc Thaêng Thieân laø moät cuoäc hieån linh cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa cho thaáy muïc ñích maø lòch söû moãi ngöôøi vaø vuõ truï ñang mau tôùi. Cho duø thaân xaùc cheát choùc cuûa chuùng ta bò bieán thaønh caùt buïi trong traùi ñaát naøy, thì caû con ngöôøi ñöôïc cöùu chuoäc cuûa chuùng ta höôùng leân cao tôùi Thieân Chuùa, theo Chuùa Kitoâ laø vò höôùng ñaïo cuûa chuùng ta. Ñöôïc boài döôõng bôûi nieàm tin hoan hæ naøy, chuùng ta haõy höôùng veà maàu nhieäm Thieân Chuùa laø Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn, maàu nhieäm ñöôïc maïc khaûi trong Thaäp Giaù vinh quang cuûa Chuùa Kitoâ phuïc sinh, baèng lôøi caàu nguyeän toân thôø cuûa Chaân Phöôùc EÂlizabeùt Chuùa Ba Ngoâi nhö sau: "OÂi laïy Thieân Chuùa laø Ba Ngoâi con toân thôø, xin giuùp con hoaøn toaøn queân chính mình ñi ñeå con coù theå ôû trong Chuùa, töï taïi vaø bình an nhö theå linh hoàn con ñaõ thuoäc veà vónh cöûu... Xin Chuùa ban cho linh hoàn con bình an; xin haõy laøm cho noù trôû thaønh thieân ñaøng cuûa Chuùa, nôi truù ngöï yeâu daáu cuûa Chuùa vaø laø nôi nghæ ngôi cuûa Chuùa... OÂi laïy Ba Ngoâi laø Taát Caû cuûa con, laø Vinh Phuùc cuûa con, Ñaáng Ñoäc Nhaát, Voâ Bieân khoân cuøng laø nôi baûn thaân con maát huùt, con trao phoù mình con cho Chuùa..., cho ñeán khi con rôøi boû traàn gian ñeå chieâm ngöôõng vöïc thaúm cao caû Chuùa trong aùnh saùng cuûa Chuùa" (Lôøi Nguyeän Caàu cuøng Chuùa Ba Ngoâi, 21/11/1904).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page