Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 93 (Thöù Tö ngaøy 28-6-2000)

Vinh quang Chuùa Ba Ngoâi
nôi Gieârusalem Thieân Quoác

1- "Giaùo Hoäi treân traàn theá thaáy raèng mình nhö ñang soáng löu ñaày xa Chuùa gioáng ngöôøi di daân ôû moät mieàn ñaát laï. Giaùo Hoäi tìm kieám vaø quan taâm ñeán nhöõng söï treân trôøi, nôi Chuùa Kitoâ ngöï beân höõu Chuùa Cha, choã maø söï soáng cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc taøng aån nôi Chuùa Kitoâ trong Thieân Chuùa, cho ñeán khi Giaùo Hoäi cuøng vôùi Vò Hoân Phu cuûa mình toû hieän trong vinh quang" (Hieán Cheá AÙnh Saùng Muoân Daân Lumen Gentium, ñoaïn 6). Nhöõng lôøi cuûa Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II naøy noùi leân cho thaáy cuoäc haønh trình cuûa Giaùo Hoäi, moät Giaùo Hoäi bieát raèng mình "khoâng coù moät thaønh ñoâ naøo treân maët ñaát naøy", song "tìm kieám moät thaønh ñoâ seõ xuaát hieän" (Heb 13:14), ñoù laø Gieârusalem treân trôøi, "thaønh ñoâ cuûa Thieân Chuùa haèng soáng" (cuøng nguoàn vöøa daãn 12:22).

 2- Khi chuùng ta tieán ñeán ñích ñieåm cuoái cuøng cuûa lòch söû, thì nhö Thaùnh Phaoloâ noùi vôùi chuùng ta laø, chuùng ta seõ khoâng coøn "thaáy lôø môø nhö trong moät taám göông soi, maø laø dieän ñoái dieän... baáy giôø toâi seõ hieåu ñöôïc taát caû, nhö chính Thieân Chuùa thöïc söï bieát toâi" (1Cor 13:12).

 Nhö theá thì, cuoäc hieån linh hoaøn toaøn ngôøi saùng cuûa Chuùa Ba Ngoâi ñang ñôïi chôø chuùng ta ôû ngoaøi caùc giôùi tuyeán cuûa lòch söû. Trong cuoäc taân taïo, Thieân Chuùa seõ laøm cho chuùng ta ñöôïc hoaøn toaøn thaân maät hieäp thoâng vôùi Ngaøi, moät cuoäc hieäp thoâng ñöôïc Phuùc AÂm thöù boán goïi laø "söï soáng tröôøng sinh", nguoàn maïch cuûa vieäc "nhaän bieát" maø theo ngoân töø kinh thaùnh chính laø cuoäc hieäp thoâng yeâu thöông: "Söï soáng ñôøi ñôøi ñoù laø hoï nhaän bieát Cha, Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát, vaø Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cha sai" (Jn 17:3).

 3- Chuùa Kitoâ phuïc sinh ñaõ môû ra chaân trôøi saùng laïn naøy, moät chaân trôøi ñöôïc Giao Öôùc Thöù Nhaát ca tuïng nhö laø moät vöông quoác cuûa an bình vaø hoan laïc, nôi ñoù "Chuùa seõ lau khoâ chaâu leä treân moïi khuoân maët" (Is 25:8). Baáy giôø, cuoái cuøng "nhaân aùi vaø chaân thaät seõ hoäi ngoä; coâng chính vaø bình an seõ hoân nhau" (Ps 85:11). Tuy nhieân, chæ coù nhöõng trang cuoái cuøng cuûa Thaùnh Kinh, töùc chæ coù cuoäc thò kieán vinh quang cuoái cuøng cuûa Saùch Khaûi Huyeàn môùi cho chuùng ta thaáy ñöôïc thaønh ñoâ Gieârusalem thieân ñình laø ñích ñieåm cuoái cuøng cho cuoäc haønh höông cuûa chuùng ta.

 Tröôùc heát, chuùng ta seõ gaëp ñöôïc Chuùa Cha laø "Alpha vaø laø Omega, laø khôûi nguyeân vaø laø cuøng taän" cuûa taát caû moïi taïo vaät (Rev 21:6). Ngaøi seõ hoaøn toaøn toû hieän nhö moät Emmanuel, Thieân Chuùa ôû vôùi loaøi ngöôøi, khi lau khoâ chaâu leä cuøng khoùc than vaø canh taân laïi taát caû moïi söï (x Rev 21:3-5). Caû Con Chieân laø Ñöùc Kitoâ, Ñaáng Giaùo Hoäi ñöôïc keát hieäp trong hoân öôùc, cuõng seõ xuaát hieän giöõa thaønh ñoâ naøy. Giaùo Hoäi seõ nhaän ñöôïc töø Ngöôøi aùnh vinh quang; Giaùo Hoäi seõ khoâng coøn thaân maät keát hieäp vôùi Ngöôøi qua moät ñeàn thôø nöõa maø laø tröïc tieáp vaø troïn veïn ôû vôùi Ngöôøi (x Rev 21:9,22,23). Thaùnh Thaàn thoâi thuùc chuùng ta höôùng veà thaønh ñoâ naøy. Chính Ngaøi laø Ñaáng baûo trì cuoäc ñoái thoaïi yeâu ñöông giöõa thaønh phaàn ñöôïc tuyeån choïn vaø Chuùa Kitoâ: "Thaàn Linh vaø Lang Quaân noùi 'naøo haõy ñeán'" (Rev 22:17).

 4- Chuùng ta haõy höôùng maét veà cuoäc toû hieän vinh quang troïn veïn cuûa Chuùa Ba Ngoâi aáy, moät caùi nhìn vöôït ra ngoaøi giôùi haïn cuûa thaân phaän loaøi ngöôøi chuùng ta, vöôït leân treân gaùnh naëng khoán cuøng vaø laàm loãi thaám nhieãm vaøo cuoäc soáng nhaân loaïi cuûa chuùng ta. Ñeå söûa soaïn cho cuoäc hoäi ngoä naøy, moãi ngaøy chuùng ta haõy caàu xin cho ñöôïc ôn gó mình luoân luoân tinh tuyeàn, bôûi bieát raèng "khoâng moät söï gì oâ ueá ñöôïc vaøo" Gieârusalem thieân ñình, "ai laøm ñieàu gian traù cuõng khoâng ñöôïc vaøo, maø chæ coù nhöõng ai ñöôïc ghi trong soå söï soáng cuûa Con Chieân maø thoâi" (Rev 21:27). Nhö Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II daïy thì phuïng vuï chuùng ta cöû haønh trong nhöõng ngaøy soáng cuûa chuùng ta thöïc söï laø moät "neám höôûng" aùnh saùng ñoù, cuoäc chieâm ngöôõng ñoù, tình yeâu troïn haûo ñoù: "Nôi phuïng vuï traàn theá, chuùng ta tham phaàn vaøo vieäc neám höôûng tröôùc phuïng vuï thieân quoác laø phuïng vuï ñöôïc cöû haønh nôi Thaønh Thaùnh Gieârusalem maø chuùng ta nhö nhöõng ngöôøi löõ haønh ñang haønh trình tieán ñeán, nôi Chuùa Kitoâ laø thöøa taùc vieân cuûa thaùnh cung vaø cuûa nhaø taïm ñích thöïc ngöï beân höõu Thieân Chuùa" (Hieán Cheá Phuïng Vuï Thaùnh Sacrosanctum Concilium, ñoaïn 8).

 Bôûi theá, chuùng ta môùi höôùng veà Chuùa Kitoâ, ñeå nhôø Thaùnh Linh, Ngaøi seõ giuùp cho chuùng ta ñöôïc giöõ mình tinh tuyeàn tröôùc Chuùa Cha. Ñoù laø nhöõng gì Simeon Metaphrastes, qua moät lôøi nguyeän caàu daønh cho tín höõu trong phuïng vuï cuûa caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, xin chuùng ta thöïc hieän: "Laïy Chuùa, Ñaáng ñaõ laøm cho caùc moân ñeä thaùnh haûo cuûa mình, nhôø vieäc Thaàn Linh Khuyeán Duï ngöï xuoáng, trôû thaønh nhöõng bình ñöïng vinh döï, xin haõy laøm con trôû neân moät nôi truù nguï xöùng ñaùng cho Ngaøi ngöï ñeán. Laïy Chuùa laø Ñaáng seõ taùi giaùng ñeå phaùn xeùt theá gian trong coâng lyù, xin haõy cho pheùp con ñöôïc hôïp vôùi taát caû caùc thaùnh nhaân cuûa Chuùa ñeán tröôùc nhan Chuùa, Vò Quan AÙn vaø laø Ñaáng Taïo Hoùa cuûa con, ñeå muoân ñôøi con chuùc tuïng vaø ca khen Chuùa cuõng nhö Cha haèng höõu cuûa Chuùa vaø Thaàn Linh toaøn thaùnh, toaøn thieän vaø laø Ñaáng ban söï soáng, baây giôø vaø cho ñeán muoân ñôøi" (Lôøi Nguyeän Hieäp Thoâng).

 5- Cuøng vôùi chuùng ta, "toaøn theå taïo vaät ñang ngong ngoùng mong ñôïi cuoäc toû hieän cuûa con caùi Thieân Chuùa... khoâng phaûi laø khoâng coù hy voïng gì, vì chính theá giôùi cuõng seõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi tình traïng luïy thuoäc vaøo söï baêng hoaïi cuûa mình ñeå ñöôïc thoâng phaàn vaøo tình traïng töï do vinh hieån cuûa con caùi Thieân Chuùa" (Rm 8:19-21). Saùch Khaûi Huyeàn ñaõ loan baùo "moät trôøi môùi vaø moät ñaát môùi", vì trôøi tröôùc vaø ñaát tröôùc seõ qua ñi (x Rev 21:1). Cuõng theá, trong Böùc Thö Thöù Hai cuûa mình, Thaùnh Pheâroâ ñaõ söû duïng nhöõng hình aûnh khaûi thò ñeå nhaán maïnh cuøng moät tö töôûng: "Caùc taàng trôøi seõ bò boác chaùy vaø tan chaûy, roài caùc chaát seõ bò röõa ra trong löûa! Theá nhöng, theo lôøi Ngaøi höùa, chuùng ta mong ñôïi caùc taàng trôøi môùi vaø moät traùi ñaát môùi laø nôi coâng chính ngöï trò" (2Pt 3:12-13). Trong nieàm mong ñôïi tình traïng hoøa hôïp heát söùc öôùc mong naøy, taát caû moïi taïo vaät giôø ñaây phaûi cuøng vôùi loaøi ngöôøi ca leân moät baûn haùt haân hoan vaø hy voïng. Chuùng ta haõy laøm ñieàu naøy cuõng baèng nhöõng lôøi cuûa moät baûn thaùnh ca töø theá kyû thöù ba ñöôïc tìm thaáy ôû Ai Caäp: "Naøo cuøng nhau ñöøng coù moät taïo vaät tuyeät vôøi naøo cuûa Thieân Chuùa giöõ mình caâm laëng vaøo buoåi saùng mai hay buoåi chieàu toái! Chôù gì ñöøng coù moät tinh tuù saùng ngôøi naøo, moät ngoïn nuùi cao caû naøo, moät bieån khôi saâu thaúm naøo hay moät gioøng soâng tuoân chaûy naøo giöõ mình im laëng khi chuùng ta ca khen nhöõng baûn haùt chuùc tuïng Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn. Chôù gì taát caû moïi thaàn trôøi haõy ñaùp laïi: Amen! Amen! Amen!" (baûn vaên ñöôïc phoå bieán do A. Gastoneù trong La Tribune de saint Gervais, 9-10/1922).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page