Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 50 (Thöù Tö ngaøy 24-3-1999)

Tình Yeâu cuûa Chuùa Cha
Quaûng Ñaïi vaø Quan Phoøng

Chuùng ta hoâm nay, ñeå tieáp tuïc suy nieäm veà Thieân Chuùa laø Cha, seõ suy veà tình yeâu quaûng ñaïi vaø quan phoøng cuûa Ngaøi. "Chöùng côù Thaùnh Kinh ñeàu ñoàng nhaát vôùi nhau cho chuùng ta thaáy moái quan taâm cuûa vieäc quan phoøng thaàn linh thì cuï theå vaø tröïc tieáp; Thieân Chuùa ñeå yù ñeán taát caû moïi söï, töø nhöõng ñieàu nhoû nhaát cho ñeán nhöõng bieán coá vó ñaïi treân theá giôùi cuõng nhö trong lòch söû cuûa theá giôùi" (Saùch Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, soá 303). Chuùng ta coù theå baét ñaàu vôùi baûn vaên cuûa Saùch Khoân Ngoan, ôû ñoù, Vieäc Quan Phoøng thaàn linh ñöôïc toû ra nhö laø vieäc höôùng daãn con taàu giöõa bieån khôi: "OÂi Cha, chính Vieäc Quan Phoøng cuûa Cha leøo laùi haûi trình cuûa con thuyeàn, vì Cha ñaõ môû ñöôøng cho noù treân bieån khôi, moät loái an toaøn giöõa soùng nöôùc, chöùng toû Cha coù theå cöùu noù khoûi moïi hieåm nguy, ñeå duø keû khoâng coù khaû naêng cuõng coù theå ñi bieån" (Wis 14:3-4).

Trong moät caâu Thaùnh Vònh chuùng ta coøn thaáy moät hình aûnh veà bieån khaùc, moät hình aûnh coù nhöõng con taàu reõ soùng ñaày nhöõng con vaät lôùn nhoû, moät hình aûnh gôïi laïi vieäc nuoâi döôõng Thieân Chuùa cung caáp cho taát caû moïi sinh vaät: "Taát caû nhöõng vaät naøy troâng chôø Ngaøi ban cho chuùng löông thöïc ñuùng luùc. Khi Ngaøi ban cho chuùng thì chuùng thu goùp laïi; khi Ngaøi môû tay ra thì chuùng ñaày nhöõng ñieàu thieän haûo" (Ps.104:27-28).

2 - Hình aûnh con taàu giöõa bieån khôi ñaõ kheùo leùo dieãn taû tình traïng cuûa chuùng ta tröôùc Ngöôøi Cha quan phoøng cuûa mình. Nhö Chuùa Gieâsu noùi, Ngaøi "laøm cho maët trôøi moïc leân cho caû keû döõ laãn ngöôøi laønh, vaø ñoå möa xuoáng cho caû ngöôøi coâng chính laãn keû baát nhaân" (Mt.5:45). Tuy nhieân, yù nghóa cuûa caâu noùi naøy veà tình yeâu quan phoøng cuûa Chuùa Cha khieán chuùng ta töï nhieân cuõng nghó ñeán vieäc chòu ñöïng ñau khoå caàn ñöôïc tìm hieåu. Phaûi coâng nhaän raèng vaán ñeà chòu ñau khoå laø moät khuùc maéc nan giaûi ñoái vôùi lyù trí con ngöôøi. Maïc Khaûi thaàn linh giuùp cho chuùng ta hieåu raèng Thieân Chuùa khoâng gaây ra ñau khoå, vì noù ñoät nhaäp vaøo theá gian laø do toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi (x.Gen.3:16-19). "Thieân Chuùa quyeàn naêng, laø söï thieän tuyeät ñoái, khoâng bao giôø ñeå cho baát cöù söï döõ naøo coù ôû nôi coâng vieäc Ngaøi laøm, neáu Ngaøi khoâng toaøn naêng vaø toaøn thieän ñeán bieán chính söï döõ thaønh söï laønh" (Thaùnh AÁu-Caäy-Tin, Enchiridion de Fide, Spe et Caritate, 11, 3: PL 40, 236). Theo yù nghóa naøy môùi thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa nhöõng lôøi Giuse noùi ñeå traán an anh em mình laø nhöõng ngöôøi ñaõ baùn oâng roài sau ñoù laïi phaûi nhôø ñeán quyeàn löïc cuûa oâng: "Khoâng phaûi caùc anh maø laø Thieân Chuùa ñaõ sai em ñeán ñaây Caùc anh coù yù laøm haïi em nhöng Thieân Chuùa laïi muoán duøng noù ñeå laøm laønh cho nhieàu ngöôøi ñöôïc soáng coøn hieän giôø" (Gen.45:8, 50:20).

Nhöõng gì Thieân Chuùa ñònh lieäu khoâng truøng hôïp vôùi nhöõng gì con ngöôøi tính toaùn; nhöõng gì Ngaøi ñònh lieäu voâ cuøng toát laønh hôn, theá nhöng thöôøng laø nhöõng gì lyù trí con ngöôøi baát khaû thaáu. Saùch Caùch Ngoân noùi: "Caùc böôùc ñi cuûa con ngöôøi ñöôïc Chuùa aán ñònh; con ngöôøi laøm sao coù theå hieåu ñöôïc ñöôøng loái cuûa Ngaøi?" (Prov. 20:24). Trong Taân Öôùc, Thaùnh Phaoloâ coøn coâng boá nguyeân taéc an uûi naøy: "Trong taát caû moïi söï Thieân Chuùa ñeàu laøm lôïi cho nhöõng ai yeâu meán Ngaøi" (Rm.8:28).

3 - Chuùng ta phaûi coù thaùi ñoä naøo ñoái vôùi haønh ñoäng cuûa Thieân Chuùa quan phoøng nhìn xa troâng roäng nhö vaäy? Chaéc chaén chuùng ta khoâng ñöôïc chôø ñôïi moät caùch thuï ñoäng nhöõng gì Ngaøi göûi ñeán cho chuùng ta, maø phaûi coäng taùc vôùi Ngaøi trong vieäc hoaøn thaønh nhöõng gì Ngaøi ñaõ baét ñaàu nôi chuùng ta. Chuùng ta phaûi nhieät tình tìm kieám nhöõng söï treân trôøi tröôùc heát moïi söï. Nhöõng söï treân trôøi naøy phaûi ñeán tröôùc, nhö Chuùa Gieâsu noùi: "Tröôùc heát caùc con haõy tìm kieám nöôùc cuûa Ngaøi cuøng söï coâng chính cuûa Ngaøi ñaõ" (Mt.6:33). Coøn nhöõng vaán ñeà khaùc khoâng ñöôïc trôû thaønh ñoái töôïng quan taâm thaùi quùa, vì Cha treân trôøi cuûa chuùng ta bieát nhöõng gì chuùng ta caàn, ñoù laø ñieàu Chuùa Gieâsu ñaõ daïy chuùng ta khi Ngöôøi xin caùc moân ñeä "phoù mình nhö moät con treû cho vieäc quan phoøng cuûa Cha treân trôøi laø Ñaáng saên soùc nhöõng nhu caàu nhoû moïn nhaát cuûa con caùi mình" (Saùch Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, soá 305): "Ñöøng tìm kieám nhöõng gì caùc con phaûi aên vaø nhöõng chi caùc con caàn uoáng, cuõng ñöøng lo laéng trong loøng. Vì taát caû moïi daân nöôùc treân theá giôùi ñeàu tìm kieám nhöõng ñieàu naøy; vaø Cha caùc con bieát raèng caùc con caàn ñeán nhöõng ñieàu aáy" (Lk.12:29f).

Bôûi theá, chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñeå coäng taùc vôùi Thieân Chuùa baèng moät thaùi ñoä heát loøng tin töôûng. Chuùa Gieâsu ñaõ daïy chuùng ta xin Cha treân trôøi löông thöïc haèng ngaøy (x.Mt.6:11; Lk.11:3). Neáu chuùng ta bieát ôn laõnh nhaän löông thöïc haèng ngaøy naøy, chuùng ta cuõng seõ töï nhieân nhôù raèng khoâng coù gì thuoäc veà chuùng ta caû, vaø chuùng ta phaûi saün saøng ñeå cho ñi: "Haõy ban phaùt cho nhöõng ai hoûi xin caùc con; vaø ñöøng ñoøi laïi keû naøo laáy ñi nhöõng gì caùc con coù" (Lk.6:30).

4 - Nieàm xaùc tín ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông laøm chuùng ta tin töôûng vaøo vieäc quan phoøng thaân phuï cuûa Ngaøi ngay caû giöõa nhöõng luùc truïc traëc nhaát trong cuoäc ñôøi. Nieàm tin töôûng hoaøn toaøn naøy nôi Thieân Chuùa laø Ngöôøi Cha quan phoøng, cho duø giöõa côn khoán khoù, ñöôïc Thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu kheùo dieãn taû laø "ñöøng ñeå söï gì laøm xao xuyeán; ñöøng ñeå söï gì laøm hoaûng sôï. Moïi söï ñeàu qua ñi. Thieân Chuùa khoâng bao giôø thay ñoåi. Nhaãn naïi laø ñaït ñöôïc taát caû. Ai coù Thieân Chuùa thì khoâng coøn muoán gì nöõa. Moät mình Thieân Chuùa laø ñuû roài" (Poems, 30).

Thaùnh Kinh ñaõ coáng hieán cho chuùng ta moät maãu göông soáng ñoäng veà loøng tin töôûng hoaøn toaøn vaøo Thieân Chuùa, qua tröôøng hôïp Abraham quyeát ñònh saùt teá Isaac con mình. Thöïc ra, Thieân Chuùa ñaâu coù muoán ngöôøi con cuûa oâng phaûi cheát maø laø muoán ñöùc tin cuûa ngöôøi cha. Vaø Abraham ñaõ chöùng toû ñöùc tin cuûa mình moät caùch troïn veïn, vì khi Isaac hoûi oâng veà con chieân ñeå laøm cuûa leã toaøn thieâu thì oâng ñaõ daùm traû lôøi laø: "Ñaõ coù Thieân Chuùa lo" (Gen.22:8). Vaäy oâng ñaõ caûm nhaän ngay ñöôïc Vieäc Quan Phoøng loøng laønh cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng cöùu laáy ñöùa nhoû vaø taëng thöôûng ñöùc tin cuûa oâng, laøm oâng traøn ñaày phuùc loäc.

Nhöõng ñoaïn Thaùnh Kinh nhö theá naøy caàn phaûi ñöôïc hieåu theo yù nghóa cuûa toaøn theå Maïc Khaûi, moät maïc khaûi ñöôïc vieân troïn nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ. Ngöôøi daïy chuùng ta ñaët heát loøng troâng caäy cuûa chuùng ta nôi Thieân Chuùa, cho duø gaëp nhöõng luùc khoán khoù nhaát: bò treo treân Thaäp Giaù, Chuùa Gieâsu ñaõ hoaøn toaøn phoù mình cho Cha: "Laïy Cha, con xin phoù thaàn trí cuûa con trong tay Cha" (Lk.23:46). Vôùi thaùi ñoä naøy, Ngöôøi ñaõ taêng giaù trò cho nhöõng gì oâng Gioùp ñaõ toùm goïn trong caâu noùi thôøi danh cuûa oâng: "Chuùa ñaõ ban cho vaø Chuùa ñaõ laáy ñi; xin chuùc tuïng danh Chuùa" (Jb.1:21). Ngay caû nhöõng gì baát haïnh theo loaøi ngöôøi cuõng coù theå laø nhöõng gì phaùt xuaát töø döï aùn cao caû cuûa tình yeâu voâ cuøng Chuùa Cha daønh cho phaàn roãi cuûa chuùng ta.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page