Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 110 (Thöù Tö ngaøy 6-12-2000)

Taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc keâu goïi
ñeå xaây döïng vöông quoác cuûa Thieân Chuùa

1. Trong Naêm Kyû Nieäm Ñaïi Hyû naøy, ñeà taøi caên baûn cho caùc baøi giaùo lyù cuûa chuùng ta laø vinh quang Thieân Chuùa Ba Ngoâi nhö ñaõ ñöôïc maïc khaûi cho chuùng ta bieát theo lòch söû cöùu ñoä. Chuùng ta ñaõ suy nieäm veà Thaùnh Theå, vieäc cöû haønh Chuùa Kitoâ troïng ñaïi nhaát döôùi hình baùnh vaø röôïu. Tôùi ñaây chuùng ta muoán daønh moät ít baøi giaùo lyù cho nhöõng gì chuùng ta caàn phaûi laøm ñeå baûo ñaûm laø vinh quang Thieân Chuùa Ba Ngoâi chieáu raïng hoaøn toaøn hôn nöõa treân theá gian.

 Vieäc chuùng ta suy nieäm ñöôïc môû maøn baèng baøi Phuùc AÂm theo Thaùnh Marcoâ vôùi nhöõng lôøi chuùng ta vöøa ñoïc: Chuùa Gieâsu ñeán Galileâa rao giaûng phuùc aâm cuûa Thieân Chuùa maø raèng: Thôøi gian ñaõ troïn vaø vöông quoác cuûa Thieân Chuùa ñaõ ñeán; haõy aên naên hoái caûi vaø tin vaøo phuùc aâm (Mk 1:14-15). Ñaây laø nhöõng lôøi ñaàu tieân Chuùa Gieâsu noùi vôùi daân chuùng, nhöõng lôøi chaát chöùa con tim cuûa Phuùc AÂm hy voïng vaø cöùu ñoä ñöôïc Ngöôøi rao giaûng, töùc laø vieäc loan baùo veà vöông quoác cuûa Thieân Chuùa. Töø baáy giôø trôû ñi, theo Thaùnh Kyù ghi nhaän, Chuùa Gieâsu ñi khaép Galileâa, daïy doã trong caùc hoäi ñöôøng, rao giaûng phuùc aâm veà vöông quoác naøy vaø chöõa laønh moïi beänh naïn taät nguyeàn trong daân chuùng (Mt 4:23; x Lk 8:1). Caùc Vò Toâng Ñoà ñaõ theo böôùc chaân cuûa Ngöôøi, vaø cuøng vôùi caùc vò coù Thaùnh Phaoloâ, Vò Toâng Ñoà Daân Ngoaïi, cuõng ñaõ ñöôïc keâu goïi ñeå rao giaûng veà vöông quoác cuûa Thieân Chuùa nôi caùc daân toäc, cho duø ngay taïi thuû ñoâ cuûa Ñeá Quoác Roâma (x Acts 20:25, 28:23,31).

 2. Phuùc AÂm veà vöông quoác naøy gaén lieàn Chuùa Kitoâ vôùi caùc cuoán Saùch Thaùnh laø nhöõng saùch duøng hình aûnh vöông giaû ñeå cöû haønh vai troø chuùa teå cuûa Thieân Chuùa trong vuõ truï vaø lòch söû. Theá neân chuùng ta môùi ñoïc thaáy trong Thaùnh Vònh laø: Haõy noùi vôùi caùc nöôùc raèng Chuùa hieån trò! Phaûi, theá giôùi ñöôïc thieát döïng, noù seõ khoâng bao giôø bò lay chuyeån; Ngaøi seõ thaåm phaùn caùc daân toäc (Ps 96:10). Nhö theá, vöông quoác naøy laø taùc ñoäng hieäu naêng song maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa thöïc hieän trong hoaøn vuõ cuõng nhö trong caûnh hoãn ñoän xaåy ra nôi caùc bieán coá cuûa con ngöôøi. Ngaøi cheá ngöï söùc ñoái khaùng cuûa söï döõ moät caùch nhaãn naïi hôn laø toû ra haùch dòch vaø la heùt.

 Bôûi theá Chuùa Gieâsu môùi ví vöông quoác cuûa Thieân Chuùa nhö laø moät haït caûi, moät haït gioáng nhoû nhaát trong caùc haït, nhöng laïi coù taàm voùc trôû thaønh moät caây xum xueâ caønh laù (x Mt 13:31-32), hay nhö moät haït gioáng ngöôøi ta gieo xuoáng ñaát: hoï nguû hay thöùc thì haït gioáng vaãn naåy maàm maø lôùn leân, hoï khoâng bieát ra sao (Mk 4:27). Vöông quoác naøy laø aân suûng, laø tình Thieân Chuùa yeâu thöông theá gian, nguoàn maïch an tónh vaø tin töôûng cuûa chuùng ta: Hôõi ñaøn nhoû, caùc con ñöøng sôï, vì Cha cuûa caùc con vui thích ban cho caùc con vöông quoác naøy (Lk 12:32). Vì vöông quoác cuûa Thieân Chuùa ôû giöõa chuùng ta nôi con ngöôøi Chuùa Kitoâ maø caùc noãi sôï haõi, lo aâu vaø aùc moäng ñeàu tan bieán ñi.

 3. Theá nhöng, con ngöôøi khoâng phaûi laø moät chöùng nhaân thuï ñoäng ñeå môû ñöôøng cho Thieân Chuùa ñi vaøo lòch söû. Chuùa Gieâsu xin chuùng ta laø haõy tìm kieám moät caùch chuû ñoäng vöông quoác cuûa Thieân Chuùa vaø ñöùc coâng chính cuûa Ngaøi, vaø laáy vieäc tìm kieám naøy laøm moái quan taâm chính yeáu (Mt 6:33). Ñoái vôùi nhöõng ai cho raèng vöông quoác cuûa Thieân Chuùa ñeán ngay töùc thôøi, Ngöôøi ñaõ toû cho hoï thaáy moät thaùi ñoä chuû ñoäng thay vì chôø ñôïi thuï ñoäng, baèng vieäc noùi cho hoï nghe duï ngoân veà 10 neùn baïc ñöôïc söû duïng ñeå sinh lôïi (x Lk 19:12-27). Veà phaàn mình, Thaùnh Phaoloâ ñaõ noùi vöông quoác cuûa Thieân Chuùa khoâng phaûi laø vieäc aên uoáng maø laø ñöùc coâng minh chính tröïc (Rm 14:17) tröôùc heát, vaø thuùc giuïc tín höõu haõy söû duïng caùc chi theå thuoäc thaân xaùc cuûa mình ñeå laøm phöông tieän phuïc vuï cho ñöùc coâng minh chính tröïc maø ñöôïc thaùnh hoùa (x Rm 6:13, 19).

 Nhö theá, con ngöôøi ñöôïc keâu goïi ñeå söû duïng ñoâi tay cuûa mình, trí khoân vaø taám loøng cuûa mình ñeå hoaït ñoäng cho vöông quoác cuûa Thieân Chuùa trò ñeán treân theá giôùi. Ñieàu naøy ñaëc bieät aùp duïng cho nhöõng ai ñöôïc keâu goïi laøm vieäc toâng ñoà vaø, nhö Thaùnh Phaoloâ noùi, laø nhöõng coâng nhaân ñoàng nghieäp hoaït ñoäng cho vöông quoác cuûa Thieân Chuùa (Col 4:11), nhöng cuõng aùp duïng cho caû moïi ngöôøi nöõa.

 4. Nhöõng ai ñaõ choïn böôùc ñi theo ñöôøng loái Phuùc Ñöùc cuûa Phuùc AÂm vaø soáng ngheøo khoù trong tinh thaàn, khoâng dính beùn vôùi caùc söï vaät veà theå chaát, ñeå naâng nhöõng gì heøn keùm cuûa theá gian leân baèng caûnh khoán cuøng cuûa mình, thì seõ ñöôïc vaøo vöông quoác cuûa Thieân Chuùa. Thaùnh Giacoâbeâ ñaõ vaán naïn trong Böùc Thö cuûa ngaøi laø: Thieân Chuùa haù chaúng choïn nhöõng keû ngheøo khoù treân theá gian ñeå hoï neân giaàu coù trong ñöùc tin vaø ñöôïc thöøa höôûng vöông quoác Ngaøi ñaõ höùa cho nhöõng ai yeâu meán Ngaøi hay sao? (Jas 2:5). Nhöõng ngöôøi vui loøng chòu ñöïng khoå ñau trong cuoäc soáng cuõng seõ ñöôïc vaøo vöông quoác naøy: Traûi qua nhieàu hoaïn naïn chuùng ta môùi ñöôïc vaøo vöông quoác cuûa Thieân Chuùa (Acts 14:22; x 2Thes 1:4-5), nôi maø chính Thieân Chuùa seõ lau saïch heát moïi gioït nöôùc maét... vaø cheát seõ khoâng coøn nöõa, cuõng khoâng coøn than khoùc hay keâu la hoaëc ñau ñôùn nöõa (Rev 21:4). Taám loøng tinh tuyeàn muoán böôùc ñi theo con ñöôøng coâng minh chính tröïc, töùc laø muoán soáng hôïp vôùi yù muoán cuûa Thieân Chuùa, seõ ñöôïc vaøo vöông quoác naøy, nhö Thaùnh Phaoloâ caûnh giaùc: Anh em khoâng bieát raèng thaønh phaàn baát chính seõ khoâng ñöôïc thöøa höôûng vöông quoác cuûa Thieân Chuùa hay sao? Anh em ñöøng ñeå mình bò löøa ñaûo; chaúng coù ai soáng voâ luaân thöôøng ñaïo lyù, toân thôø ngaãu töôïng, gian daâm ngoaïi tình, ... hay tham lam, say söa, gian manh, troäm caép maø ñöôïc thöøa höôûng vöông quoác cuûa Thieân Chuùa ñaâu (1Cor 6:9-10, x 15:50; Eph 5:5).

 5. Nhö theá, taát caû moïi ngöôøi coâng chính, keå caû nhöõng ai chöa nhaän bieát Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi, thaønh phaàn theo taùc ñoäng cuûa aân suûng thaønh taâm tìm kieám Thieân Chuùa (x Lumen Gentium, 16), ñeàu ñöôïc keâu goïi ñeå xaây döïng vöông quoác cuûa Thieân Chuùa, baèng vieäc cuøng hoaït ñoäng vôùi Chuùa Kitoâ, vò ñaàu tieân vaø tieân quyeát xaây döïng cuûa vöông quoác naøy. Theá neân, chuùng ta phaûi phoù mình vaøo tay Ngöôøi, vaøo Lôøi cuûa Ngöôøi, vaøo söï höôùng daãn cuûa Ngöôøi, nhö nhöõng ñöùa nhoû khôø daïi tìm kieám an toaøn nôi moät mình Cha: Ai khoâng chaáp nhaän vöông quoác cuûa Thieân Chuùa nhö moät con treû seõ khoâng ñöôïc vaøo vöông quoác aáy (Lk 18:17), Chuùa Gieâsu ñaõ noùi vaäy. Taâm nieäm nhö theá, chuùng ta phaûi taâm nieäm nguyeän caàu cho Nöôùc Cha trò ñeán!. Moät lôøi nguyeän caàu ñöôïc daâng leân trôøi cao nhieàu laàn trong lòch söû nhaân loaïi nhö laø moät hôi thôû doài daøo hy voïng: Chôù gì bình an nôi vöông quoác cuûa Chuùa ñeán vôùi chuùng con, Thi Só Dante ñaõ keâu leân nhö vaäy trong lôøi nguyeän cuûa oâng theo maãu Kinh Laïy Cha (Purgatorio, XI, 7). Moät lôøi nguyeän caàu khieán chuùng ta höôùng veà cuoäc trôû laïi cuûa Chuùa Kitoâ vaø nuoâi döôõng öôùc voïng mong cho vöông quoác cuûa Thieân Chuùa cuoái cuøng ñöôïc trò ñeán. Tuy nhieân, öôùc voïng naøy vaãn khoâng laøm cho Giaùo Hoäi xao laõng söù meänh cuûa mình treân theá gian, nhöng laïi thoâi thuùc Giaùo Hoäi maõnh lieät hôn nöõa (x Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, 2818), trong khi chôø ñôïi ñeå coù theå vöôït qua ngöôõng cöûa cuûa vöông quoác naøy, moät vöông quoác coù maàm moáng vaø khôûi ñieåm laø Giaùo Hoäi (x Lumen Gentium, 5), khi vöông quoác aáy hoaøn toaøn toû hieän tröôùc maét theá gian. Baáy giôø, Thaùnh Pheâroâ ñaõ baûo ñaûm vôùi chuùng ta trong Böùc Thö Thöù Hai cuûa mình laø, con ñöôøng roäng môû ñoùn anh em tieán vaøo vöông quoác ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Chuùa vaø laø Ñaáng Cöùu Ñoä cuûa chuùng ta (2Pt 1:11).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page