Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 58 (Thöù Tö ngaøy 2-6-1999)

Caùc Tín Höõu Chuùa Kitoâ
Khoâng Neân Sôï Cheát

Sau khi suy nieäm veà ñònh meänh chung cuûa nhaân loaïi, khi noù ñöôïc hoaøn taát vaøo luùc taän cuøng cuûa thôøi gian, hoâm nay chuùng ta caàn ñeå yù ñeán moät ñeà taøi khaùc tröïc tieáp lieân quan ñeán chuùng ta, ñoù laø yù nghóa cuûa caùi cheát. Ngaøy nay, noùi ñeán caùi cheát ñaõ trôû thaønh moät vaán ñeà khoù khaên, bôûi caùc cô caáu xaõ hoäi thònh vöôïng ñang coù khuynh höôùng gaït boû thöïc taïi naøy, moät thöïc taïi maø nguyeân nghó ñeán noù thoâi cuõng ñuû lo aâu roài. Thaät theá, nhö Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II ñaõ nhaän xeùt, "chính vì vaán ñeà cheát choùc maø thaân phaän con ngöôøi haàu nhö ñaõ bò phuû lieäm baèng moät noãi mô hoà" (Hieán Cheá Vui Möøng vaø Hy Voïng, ñoaïn 18). Theá nhöng, veà thöïc taïi naøy, Lôøi Chuùa ñaõ hieán cho chuùng ta moät aùnh saùng vaø nieàm an uûi, maëc duø töø töø.

Trong Cöïu Öôùc, nhöõng ghi nhaän ñaàu tieân phaùt xuaát töø caûm nghieäm chung nôi ngöôøi cheát, thaønh phaàn chöa ñöôïc nieàm hy voïng veà moät cuoäc soáng phuùc haïnh sau khi cheát chieáu toû. Chung chung tin raèng söï soáng con ngöôøi keát thuùc trong "Sheol", moät choán toái taêm khoâng coù söï soáng toaøn veïn. Ñieàu naøy ñöôïc thaáy raát roõ qua caùc caâu noùi trong Saùch oâng Gioùp: "Nhöõng ngaøy toâi soáng treân ñôøi khoâng ngaén nguûi laém sao? Cöù maëc keä toâi, ñeå toâi coù theå tìm thaáy moät chuùt uûi an tröôùc khi toâi ñi ñeán nôi toâi seõ khoâng coøn trôû laïi nöõa, ñeán moät mieàn ñaát muø mòt vaø thaâm u, moät mieàn ñaát lu môø vaø hoãn mang, nôi aùnh saùng nhö laø boùng toái" (Jb.10:20-22).

2- Maïc Khaûi cuûa Thieân Chuùa daàn daàn vöôït treân quan nieäm khaéc nghieät veà söï cheát naøy, vaø vieäc con ngöôøi suy tö ñaõ höôùng veà nhöõng chaân trôøi seõ ñöôïc hoaøn toaøn toû raïng trong aùnh saùng cuûa Taân Öôùc.

Tröôùc heát, chuùng ta coù theå hieåu raèng neáu caùi cheát laø moät keû thuø taøn nhaãn cuûa con ngöôøi, ra söùc ñeå cheá ngöï vaø thoáng trò con ngöôøi, thì Thieân Chuùa khoâng theå naøo laïi laø Ñaáng ñaõ döïng neân noù, vì Ngaøi khoâng theå haân hoan vui söôùng khi thaáy sinh vaät bò huûy dieät (x.Wis.1:13). Döï aùn ban ñaàu cuûa Thieân Chuùa thì khaùc haún, song döï aùn cuûa Ngaøi ñaõ bò caûn trôû bôûi vieäc con ngöôøi sa ngaõ phaïm toäi theo ma quûi loâi cuoán, nhö Saùch Khoân Ngoan ñaõ cho bieát: "Thieân Chuùa ñaõ döïng neân con ngöôøi ñeå soáng baát töû, vaø taïo neân hoï theo hình aûnh ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi, theá nhöng vì loøng ghen gheùt cuûa ma quûi, söï cheát ñaõ vaøo theá gian, vaø nhöõng ai thuoäc veà haén ñeàu caûm thaáy noù" (Wis.2:23-24). Chuùa Gieâsu cuõng ñaõ ngaàm noùi ñeán tö töôûng naøy (x.Jn.8:44), vaø giaùo huaán cuûa Thaùnh Phaoloâ veà Ôn Cöùu Chuoäc ñaït ñöôïc bôûi Chuùa Kitoâ, Taân Adong (x.Rm.5:12,17; 1Cor.15:21), cuõng caên cöù vaøo ñieåm naøy. Baèng cuoäc Töû Naïn vaø Phuïc Sinh cuûa mình, Chuùa Gieâsu ñaõ cheá ngöï caû toäi loãi laãn söï cheát laø haäu quûa cuûa toäi loãi.

3- Caên cöù vaøo nhöõng gì ñöôïc Chuùa Gieâsu hoaøn thaønh, chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc thaùi ñoä cuûa Thieân Chuùa laø Cha höôùng veà söï soáng vaø söï cheát nôi taïo vaät cuûa Ngaøi. Thaùnh Vònh gia ñaõ caûm nhaän ñöôïc raèng Thieân Chuùa khoâng theå naøo boû rôi caùc toâi tôù trung thaønh cuûa Ngaøi trong moà, cuõng khoâng theå naøo ñeå keû ñaïo haïnh phaûi chòu huûy hoaïi (x.Ps.16:10). Tieân tri Isaia ñaõ vaïch ra cho thaáy moät töông lai maø söï cheát seõ muoân ñôøi bò Thieân Chuùa huûy dieät, baèng vieäc lau khoâ "nöôùc maét treân moïi khuoân maët" (Is.25:8), vaø baèng vieäc phuïc hoài söï soáng môùi cho keû cheát: "Keû cheát cuûa Ngöôøi seõ soáng, thaân xaùc chuùng seõ phuïc sinh. OÂi nhöõng keû cö nguï trong buïi ñaát, haõy tænh giaác vaø haùt möøng! Vì söông sa cuûa Ngöôøi laø söông sa oùng aùnh, vaø Ngöôøi seõ ñeå cho noù nhoû xuoáng treân mieàn ñaát aâm u" (ibid., 26:19). Hình aûnh traùi ñaát nhö moät ngöôøi meï söûa soaïn haï sinh moät höõu theå sinh ñoäng môùi vaø cho vaøo ñôøi keû coâng chính soáng trong Thieân Chuùa, moät hình aûnh vöôït treân söï cheát laø caùi san baèng thaân phaän cuûa taát caû moïi sinh vaät. Nhôø ñoù, cho duø keû coâng chính coù "bò tröøng phaït tröôùc maét ngöôøi ñôøi, hy voïng cuûa hoï cuõng traøn ñaày baát huû" (Wis.3:1,4).

Hy voïng phuïc sinh ñöôïc chieáu giaõi choùi ngôøi ôû Cuoán Thöù Hai Saùch Macabe, qua cuoäc töû ñaïo cuûa baûy anh em vaø baø meï cuûa hoï. Moät ngöôøi trong hoï noùi vôùi ñoâi tay cuûa mình raèng: "Toâi ñaõ nhôø trôøi maø coù ñoâi baøn tay naøy; vì leà luaät cuûa Ngaøi, toâi coi nheï chuùng; toâi hy voïng seõ nhaän laïi chuùng töø Ngaøi" (2Mac.7:11); moät ngöôøi khaùc thì "khi gaàn cheát ñaõ noùi raèng 'toâi muoán laõnh laáy caùi cheát nôi tay con ngöôøi vì hy voïng Thieân Chuùa ban cho ñöôïc hoài sinh'" (ibid.7:14). Baø meï cuûa caùc ngöôøi con naøy ñaõ can tröôøng khuyeân giuïc hoï trong vieäc ñoùn nhaän caùi cheát vì nieàm hy voïng naøy (cf.ibid.,7:29).

4- Trong Cöïu Öôùc, caùc tieân ñaõ caûnh giaùc daân chuùng troâng ñôïi "ngaøy cuûa Chuùa" vôùi moät taám loøng ngay thaúng, hay noù seõ trôû neân "toái taêm khoâng saùng toû" (x.Am.5:18,20). Maïc khaûi ñaày ñuû cuûa Taân Öôùc ñaõ nhaán maïnh raèng moïi ngöôøi seõ phaûi chòu phaùn xeùt (x.1Pt.4:5; Rm.14:10). Theá nhöng, keû coâng chính seõ khoâng haõi sôï ngaøy naøy, vì laø thaønh phaàn tuyeån choïn, hoï ñöôïc aán ñònh ñeán ñeå laõnh nhaän gia saûn höùa ban; hoï seõ ñöôïc ñaët ngoài beân höõu Chuùa Kitoâ, Ñaáng seõ goïi hoï laø "keû ñöôïc Cha Ta chuùc phuùc" (Mt.25:34; x.22:14; 24:22,24).

Caùi cheát maø tín höõu traûi qua nhö phaàn töû cuûa Nhieäm Theå môû loái cho hoï veà cuøng Chuùa Cha, Ñaáng ñaõ toû cho chuùng ta thaáy tình Ngaøi yeâu thöông nôi cuoäc töû naïn cuûa Chuùa Kitoâ, Leã Teá "ñeàn toäi chuùng ta" (1Jn.4:10; x.Rm.5:7). Veà vaán ñeà söï cheát, Saùch Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhaán maïnh raèng: "Vì nhöõng ai cheát trong ôn nghóa vôùi Chuùa Kitoâ laø ñöôïc tham döï vaøo cuoäc töû naïn cuûa Chuùa, ñeå cuõng coù theå thoâng phaàn phuïc sinh" (soá 1006).

Chuùa Gieâsu "yeâu thöông chuùng ta vaø ñaõ giaûi thoaùt chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta baèng maùu cuûa mình, vaø laøm cho chuùng ta neân moät vöông quoác, neân caùc vò tö teá cho Thieân Chuùa cuõng laø Cha cuûa Ngöôøi" (Rev.1:5-6). Dó nhieân, caàn phaûi vöôït qua söï cheát, theá nhöng, giôø ñaây chuùng ta tin töôûng raèng chuùng ta seõ ñöôïc gaëp Chuùa Cha, khi maø "thaân xaùc hö hoaïi naøy maëc laáy baát hoaïi tính, thaân xaùc höõu töû naøy maëc laáy baát töû tính" (1Cor.15:54). Baáy giôø seõ ñöôïc thaáy roõ raèng "söï cheát ñaõ bò chieán thaéng nuoát maát tieâu" (ibid.), vaø chuùng ta seõ coù theå ñoái dieän vôùi noù moät caùch cöùng caùt vaø hieân ngang: "OÂi töû thaàn, chieán thaéng cuûa ngöôi ñaâu roài? OÂi thaàn cheát, töû khí cuûa ngöôi ñaâu roài?" (ibid.v.55). Chính vì vieãn quan Kitoâ giaùo veà söï cheát naøy ñaõ khieán cho Thaùnh Phanxicoâ Khoù Khaên than leân: "Laïy Chuùa, chuùc tuïng Chuùa veà baø chò cheát choùc phaàn xaùc cuûa chuùng toâi" (Fonti Francescane, n.263). Vôùi caùi nhìn uûi an naøy, chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc nieàm phuùc haïnh ñöôïc Saùch Khaûi Huyeàn loan baùo nhö hoaøn taát caùc Phuùc Haïnh cuûa Phuùc AÂm: "'Bôûi theá phuùc cho keû cheát trong Chuùa'. ‘Thaàn Linh phaùn: 'Thaät vaäy, phuùc thay hoï ñöôïc nghæ ngôi khoù nhoïc, vì caùc vieäc hoï laøm ñeàu theo hoï!'" (Rev.14:13).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page