Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 73 (Thöù Tö ngaøy 20-10-1999)

Tình yeâu laø taëng aân cao caû nhaát
cuûa Thaàn Linh

"Neáu ai noùi 'toâi yeâu meán Thieân Chuùa' maø laïi gheùt anh em mình thí ñoù laø keû noùi doái; vì ai khoâng yeâu thöông anh em mình laø thaønh phaàn hoï thaáy ñöôïc cuõng khoâng theå kính meán Thieân Chuùa laø Ñaáng hoï khoâng troâng thaáy. Ñaây laø giôùi raên chuùng toâi nhaän laõnh töø Ngaøi, ñoù laø ai yeâu meán Thieân Chuùa cuõng phaûi yeâu thöông anh em mình nöõa" (1Jn 4:20-21).

Nhaân ñöùc ñoái thaàn yeâu meán ñöôïc chuùng ta noùi ñeán trong buoåi giaùo lyù laàn tröôùc aáy ñöôïc theå hieän qua hai chieàu kích: chieàu kích yeâu meán Thieân Chuùa vaø chieàu kích yeâu thöông tha nhaân. Caû hai chieàu kích naøy ñeàu laø hoa traùi phaùt sinh töø naêng löïc cuûa söï soáng Ba Ngoâi Thieân Chuùa trong chuùng ta.

Thaät vaäy, tình yeâu ñöôïc baét nguoàn töø Chuùa Cha; ñöôïc hoaøn toaøn toû hieän nôi Cuoäc Vöôït Qua cuûa Ngöôøi Con töû giaù vaø phuïc sinh, vaø ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn phuù baåm trong chuùng ta. Nhôø coù tình yeâu naøy, Thieân Chuùa cho chuùng ta ñöôïc thoâng phaàn vaøo tình yeâu cuûa Ngaøi.

Neáu chuùng ta thaät tình yeâu thöông baèng tình yeâu cuûa Thieân Chuùa, chuùng ta cuõng seõ yeâu thöông anh chò em mình nhö Thieân Chuùa yeâu thöông hoï. Ñoù laø ñieàu môùi meû ñaùng keå cuûa Kitoâ giaùo: ngöôøi ta khoâng theå yeâu meán Thieân Chuùa neáu hoï khoâng yeâu thöông anh em mình, baèng vieäc taïo neân moái hieäp thoâng yeâu thöông saâu xa vaø beàn bæ vôùi hoï.

2- Giaùo huaán cuûa Thaùnh Kinh veà vaán ñeà naøy raát roõ raøng. Nhöõng ngöôøi daân Yeán-Duyeân ñaõ ñöôïc thuùc giuïc yeâu thöông nhau: "Caùc ngöôøi khoâng ñöôïc baùo oaùn hay thuø haèn ñoàng baøo cuûa mình, traùi laïi, caùc ngöôøi phaûi yeâu thöông tha nhaân nhö baûn thaân mình" (Lv 19:18). Thoaït nghe thì giôùi luaät naøy coù veû chæ aùp duïng cho caùc ngöôøi daân Yeán-Duyeân maø thoâi, theá nhöng, daàn daàn giôùi luaät aáy caøng coù moät yù nghóa roäng hôn, bao goàm caû nhöõng ngöôøi laï soáng chung vôùi hoï, vì chính daân Yeán-Duyeân cuõng ñaõ laø ngöôøi laï ôû ñaát Ai Caäp (x. Lv 19:34; Dt 10:19).

Trong Taân Öôùc, tình yeâu naøy trôû thaønh moät meänh leänh coù moät yù nghóa ñaïi ñoàng roõ reät: tình yeâu naøy khoâng nghó ñeán vieäc phaân bieät tha nhaân (x. Lk 10:29-37), thaäm chí coøn bao goàm caû keû thuø mình nöõa (x. Mt 5:43-47). Raát caàn phaûi löu yù laø, tình yeâu thöông tha nhaân ñöôïc coi nhö laø vieäc hoïa laïi vaø laø vieäc vöôn daøi thieän tính xoùt thöông cuûa Cha treân trôøi, Ñaáng ñaùp öùng nhu caàu cho taát caû moïi ngöôøi khoâng tröø ai (x. ibid. caâu 45). Tuy nhieân, tình yeâu naøy vaãn phaûi gaén lieàn vôùi tình yeâu Thieân Chuùa: thaät vaäy, hai giôùi luaät meán yeâu laø toång hôïp vaø toùm taét leà luaät vaø caùc tieân tri (x. Mt 22:40). Chæ coù nhöõng ai laøm troïn hai giôùi luaät naøy môùi gaàn vôùi vöông quoác cuûa Thieân Chuùa, nhö chính Chuùa Gieâsu ñaõ nhaán maïnh trong caâu traû lôøi cho moät luaät só ñaõ leân tieáng hoûi Ngöôøi (x. Mk 12:28-34).

3- Coù thaám nhaäp nhöõng höôùng daãn lieân keát tình yeâu tha nhaân vôùi tình yeâu Thieân Chuùa, vaø lieân keát caû hai tình yeâu naøy vôùi söï soáng cuûa Thieân Chuùa ôû trong chuùng ta, chuùng ta môùi coù theå deã daøng hieåu taïi sao tình yeâu aáy ñöôïc Taân Öôùc cho thaáy nhö laø hoa traùi cuûa Thaàn Linh, moät hoa traùi ñaàu tieân trong soá nhieàu taëng ban ñöôïc lieät keâ trong Böùc Thö Thaùnh Phaoloâ göûi giaùo ñoaøn Galata: "Hoa traùi cuûa Thaàn Linh laø yeâu thöông, vui möøng, bình an, kieân nhaãn, toát laønh, trung tín, hieàn laønh, töï chuû" (5:22).

Truyeàn thoáng thaàn hoïc vöøa lieân keát vöøa phaân bieät giöõa caùc nhaân ñöùc ñoái thaàn, caùc taëng aân vaø caùc hoa traùi cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vôùi nhau (x. Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, caùc soá 1830-1832). Neáu caùc nhaân ñöùc laø nhöõng traïng thaùi toàn taïi nôi con ngöôøi ñeå hoï thöïc hieän ñöôïc caùc vieäc sieâu nhieân caàn phaûi laøm, vaø neáu caùc taëng aân laøm hoaøn haûo caû caùc thaàn ñöùc laãn luaân ñöùc, thì caùc hoa traùi cuûa Thaàn Linh laø nhöõng haønh ñoäng nhaân ñöùc ngöôøi ta hoaøn thaønh moät caùch deã daøng, theo thoùi quen vaø trong hoan hæ (x. Thaùnh Toâma, Summa Theologiae, I-II, q. 70 a. 1, ad 2).

Nhöõng phaân bieät naøy khoâng ngöôïc laïi vôùi ñieàu Thaùnh Phaoloâ noùi coù lieân quan ñeán hoa traùi Thaàn Linh ôû soá ít. Thaät vaäy, Thaùnh Toâng Ñoà muoán vaïch ra cho thaáy raèng hoa traùi thöôïng haïng cuõng chính laø ñöùc aùi thaàn linh, naèm ôû taâm ñieåm cuûa moïi haønh ñoäng nhaân ñöùc. Nhö aùnh saùng ñöôïc toû hieän trong moät loaït voâ soá caùc maàu saéc theá naøo, tình yeâu cuõng ñöôïc toû hieän qua muoân vaøn hoa traùi cuûa Thaàn Linh nhö vaäy.

4- Böùc Thö göûi giaùo ñoaøn Coâloâseâ ñaõ noùi veà vaán ñeà naøy nhö sau: "Ñöùc aùi vöôït hôn taát caû nhöõng ñieàu aáy, moät ñöùc aùi lieân keát moïi söï laïi vôùi nhau moät caùch hoaøn toaøn hoøa hôïp" (3:14). Baûn thaùnh ca yeâu thöông ñöôïc chaát chöùa nôi Böùc Thö Thöù Nhaát göûi giaùo ñoaøn Coârintoâ (x. ñoaïn 13) ñeà cao tính caùch troåi vöôït cuûa tình yeâu ñoái vôùi taát caû caùc taëng aân khaùc (x. caùc caâu 1-3), thaäm chí treân caû ñöùc tin vaø ñöùc caäy (x. caâu 13). Thaùnh Toâng Ñoà vieát: "Tình yeâu khoâng bao giôø keát thuùc" (caâu 8).

Tình yeâu tha nhaân coù cuøng nhòp ñieäu Kitoâ hoïc, vì tình yeâu naøy phaûi hôïp vôùi vieäc Chuùa Kitoâ hy hieán maïng soáng mình: "Chuùng ta nhaän bieát ñöôïc tình yeâu laø ôû choã Ngöôøi ñaõ hieán maïng soáng cho chuùng ta; neân chuùng ta cuõng phaûi hieán maïng soáng mình cho anh em" (1Jn 3:16). Vì ñöôïc ño löôøng baèng tình yeâu cuûa Chuùa Kitoâ maø tình yeâu ñöôïc goïi laø moät "giôùi raên môùi", moät giôùi raên cho thaáy ai laø ngöôøi moân ñeä ñích thöïc: "Thaøy ban cho caùc con moät giôùi raên môùi, ñoù laø caùc con haõy yeâu thöông nhau; nhö Thaøy ñaõ yeâu thöông caùc con theá naøo, caùc con cuõng phaûi yeâu nhau nhö theá. Nhôø ñoù, taát caû moïi ngöôøi môùi nhaän ra caùc con laø moân ñeä cuûa Thaøy, neáu caùc con yeâu thöông nhau" (Jn 13:34-35). YÙ nghóa yeâu thöông tha nhaân theo Kitoâ hoïc seõ ñöôïc saùng toû vaøo laàn ñeán thöù hai cuûa Chuùa Kitoâ. Thaät vaäy, vaøo chính luùc aáy môùi thaáy raèng caùi caân löôøng duøng ñeå phaùn quyeát thaønh phaàn tin vaøo Chuùa Kitoâ chính laø vieäc haèng ngaøy hoï bieåu loä tình yeâu ñoái vôùi anh chò em khoán khoù nhaát cuûa hoï: "Ta ñoùi caùc ngöôi ñaõ cho ta aênů" (x. Mt 25:31-46).

Chæ coù nhöõng ai gaén lieàn vôùi tha nhaân cuõng nhö gaén lieàn vôùi caùc nhu caàu cuûa hoï moät caùch cuï theå môùi chöùng toû cho thaáy tình yeâu cuûa hoï ñoái vôùi Chuùa Gieâsu. Ñoùng cöûa loøng mình laïi vaø laïnh luøng döûng döng tröôùc "keû khaùc" töùc laø ñoùng cöûa loøng mình laïi tröôùc Chuùa Thaùnh Thaàn, baèng caùch boû queân Chuùa Kitoâ vaø choái boû tình yeâu ñaïi ñoàng cuûa Chuùa Cha.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page