Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 28 (Thöù Tö ngaøy 19-8-1998)

Taïo thaønh
phaûi laø nôi cö truù cuûa bình an

Trong chöông taùm cuûa Thö göûi giaùo ñoaøn Roâma, khi caét nghóa veà taùc ñoäng cuûa Thaùnh Linh laø Ñaáng laøm cho chuùng ta trôû neân con caùi cuûa Chuùa Cha trong Chuùa Gieâsu Kitoâ (8:14-16), Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ ñaõ ñöa ra moät ñeà taøi veà ñöôøng loái theá giôùi tieán ñeán taàm voùc vieân thaønh cuûa mình theo yù ñònh cuûa Thieân Chuùa. Thaät theá, Thaùnh Linh, nhö chuùng ta ñaõ daãn giaûi ôû caùc buoåi giaùo lyù tröôùc ñaây, hieän dieän vaø hoaït ñoäng nôi taïo thaønh vaø trong lòch söû cöùu ñoä. Chuùng ta coù theå noùi raèng Ngaøi goùi gheùm vuõ truï trong tình yeâu vaø loøng xoùt thöông cuûa Thieân Chuùa, nhôø ñoù höôùng lòch söû con ngöôøi veà muïc ñích toái haäu cuûa noù.

Vuõ truï ñöôïc Thieân Chuùa taïo döïng nhö nôi cö nguï cho con ngöôøi vaø laø moät khaáu tröôøng cho cuoäc thaùm du töï do cuûa con ngöôøi. Trong vieäc ñoái thoaïi vôùi aân suûng, moãi moät ngöôøi ñöôïc keâu goïi ñeå ñaûm nhaän taëng aân ñöôïc laøm con caùi thaàn linh trong Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Vì lyù do naøy, theá giôùi taïo thaønh mang moät yù nghóa chaân thöïc nôi con ngöôøi vaø cho con ngöôøi. Dó nhieân con ngöôøi khoâng theå laøm theo yù mình muoán nôi vuõ truï maø hoï soáng, nhöng phaûi duøng lyù trí cuûa mình ñeå laøm hoaøn thaønh moät caùch yù thöùc coâng vieäc cuûa Hoùa Coâng.

Hieán Cheá Gaudium et Spes daïy raèng "con ngöôøi ñöôïc döïng neân theo hình aûnh Thieân Chuùa, vaø theo leänh Ngaøi truyeàn phaûi laøm chuû traùi ñaát cuøng taát caû nhöõng gì thuoäc veà noù, roài phaûi quaûn trò theá giôùi trong coâng chính vaø thaùnh thieän: con ngöôøi phaûi coâng nhaän Thieân Chuùa laø Ñaáng Taïo Thaønh moïi söï vaø qui höôùng baûn thaân mình cuõng nhö toaøn theå taïo vaät veà Ngaøi, ñeå nhôø vieäc con ngöôøi thoáng trò moïi söï maø danh Thieân Chuùa ñöôïc hieån döông treân toaøn traùi ñaát" (ñoaïn 34).

2 - Vì döï aùn thaàn linh caàn phaûi ñöôïc hoaøn thaønh maø con ngöôøi phaûi söû duïng töï do cuûa mình hôïp vôùi yù muoán cuûa Thieân Chuùa vaø cheá ngöï tình traïng leäch laïc do toäi loãi ñöa vaøo ñôøi soáng con ngöôøi cuõng nhö vaøo theá giôùi. Khoâng coù taëng aân cuûa Thaùnh Linh thì vieäc chieám ñaït löôõng dieän naøy khoâng theå naøo xaåy ra. Caùc vò tieân tri thôøi Cöïu Öôùc ñaõ ñaëc bieät nhaán maïnh ñeán vaán ñeà naøy. Bôûi theá maø theo lôøi tieân tri Eâzeâkieân: "Ta seõ ban cho caùc ngöôøi moät traùi tim môùi, vaø ta seõ ñaët trong caùc ngöôøi moät thaàn trí môùi; Ta seõ laáy ñi khoûi xaùc theå caùc ngöôøi traùi tim baèng ñaù maø ban cho caùc ngöôøi moät traùi tim baèng thòt. Ta seõ ñaët thaàn trí Ta trong caùc ngöôøi, khieán caùc ngöôøi böôùc ñi theo caùc chæ thò cuûa Ta vaø caån thaän giöõ caùc saéc leänh cuûa Ta... caùc ngöôøi seõ laø daân Ta vaø Ta seõ laø Thieân Chuùa cuûa caùc ngöôøi" (Ez.36:26-28).

Tình traïng canh taân caù nhaân cuõng nhö coäng ñoàng saâu xa naøy, moät tình traïng canh taân ñôïi chôø vaøo "thôøi ñieåm vieân troïn" vaø hoaøn thaønh bôûi Thaùnh Linh, ôû moät möùc ñoä naøo ñoù, seõ bao haøm toaøn theå vuõ truï. Tieân tri Isaia vieát: "Cho ñeán khi Thaàn Linh ñöôïc tuoân ñoå xuoáng treân chuùng ta töø treân cao, / vaø hoang ñòa trôû neân moät caùnh ñoàng phì nhieâu... Baáy giôø söï coâng chính seõ cö nguï trong hoang ñòa,/ vaø ñöùc chính tröïc seõ ôû trong caùnh ñoàng phì nhieâu./ Roài taùc hieäu cuûa ñöùc chính tröïc seõ laø hoøa bình,/ vaø hoa traùi cuûa ñöùc chính tröïc seõ laø söï laëng leõ vaø nieàm tin töôûng muoân ñôøi./ Daân Ta seõ ôû trong moät nôi truù nguï bình an". (Is.32:15-18).

3 - Ñoái vôùi Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ thì lôøi höùa naøy ñöôïc hoaøn taát nôi Ñöùc Gieâsu Kitoâ töû giaù vaø phuïc sinh. Thaät vaäy, nhôø Thaàn Linh, Ñöùc Kitoâ cöùu chuoäc vaø thaùnh hoùa baát cöù ai chaáp nhaän Lôøi cöùu ñoä cuûa Ngöôøi trong ñöùc tin, khi Ngöôøi bieán ñoåi taâm can hoï vaø theo ñoù caû nhöõng lieân heä xaõ hoäi cuûa hoï.

Nhôø taëng aân Thaùnh Linh, theá giôùi con ngöôøi trôû neân moät "spatium verae fraternitatis", moät nôi choán cuûa tình huynh ñeä chaân thöïc (x.Hieán Cheá Gaudium et Spes, ñoaïn 37). Vieäc bieán ñoåi haønh vi cuøng vôùi moái lieân heä xaõ hoäi cuûa hoï ñöôïc theå hieän nôi ñôøi soáng giaùo hoäi, nôi vieäc daán thaân cho caùc thöïc taïi traàn theá vaø nôi vieäc ñoái thoaïi vôùi taát caû moïi ngöôøi thaønh taâm thieän chí. Vieäc laøm chöùng naøy trôû thaønh moät daáu tieân tri vaø laø men trong lòch söû höôùng ñeán muøa voïng cuûa nöôùc trôøi, khi noù cheá ngöï moïi söï laøm caûn trôû moái hieäp thoâng nôi con ngöôøi.

4 - Vuõ truï cuõng ñöôïc keâu goïi, baèng moät ñöôøng loái nhieäm maàu nhöng thöïc teá, ñeå tham döï vaøo tình traïng canh taân söï soáng naøy, ôû vieäc xaây ñaép moät neàn hoøa bình phoå quaùt nhôø coâng lyù vaø yeâu thöông. Nhö Thaùnh Phaoloâ daïy, "taïo vaät noùng loøng chôø ñôïi vieäc toû hieän cuûa con caùi Thieân Chuùa; vì taïo vaät bò luïy thuoäc tình traïng vong baïi khoâng phaûi bôûi yù muoán cuûa mình song bôûi yù cuûa Ñaáng baét chuùng luïy thuoäc trong hy voïng; bôûi chính taïo vaät seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi caûnh laøm toâi cho hö hoaïi maø chieám ñöôïc nieàm töï do cuûa con caùi Thieân Chuùa. Chuùng ta bieát raèng toaøn theå taïo vaät ñang cuøng nhau quaèn quaïi laâm boàn cho ñeán nay; maø khoâng phaûi chæ coù taïo vaät coøn caû chính chuùng ta nöõa, thaønh phaàn coù nhöõng hoa traùi ñaàu muøa cuûa Thaàn Linh, ñang reân xieát trong loøng khi chuùng ta ñôïi chôø ñöôïc thöøa nhaän nhö nhöõng ngöôøi con, vieäc cöùu chuoäc thaân xaùc chuùng ta" (Rm.8:19-23).

Taïo vaät, laõnh nhaän söï soáng nhôø söï hieän dieän cuûa Thaàn Linh Hoùa Coâng, ñöôïc keâu goïi ñeå trôû neân "moät nôi cö truù cuûa hoøa bình" cho toaøn theå gia ñình nhaân loaïi. Taïo vaät chieám ñöôïc muïc ñích naøy nhôø töï do cuûa con ngöôøi, thaønh phaàn Thieân Chuùa ñaõ ñaët ñeå nhö baûo hoä vieân cuûa noù. Neáu con ngöôøi co ruùt vaøo trong voû oác vò kyû, bôûi quan nieäm sai laàm veà töï do, thì hoï ñaõ taøn nhaãn loâi keùo chính taïo vaät vaøo trong tình traïng hö hoaïi naøy.

Ngöôïc laïi, nhôø taëng aân Thaùnh Linh ñöôïc Chuùa Gieâsu Kitoâ traøn ñoå treân chuùng ta töø caïnh söôøn bò ñaâm thaâu cuûa Ngöôøi treân thaäp giaù, con ngöôøi chieám ñöôïc moät nieàm töï do ñích thöïc cuûa con caùi trong Chuùa Con. Nhôø ñoù, hoï coù theå hieåu ñöôïc yù nghóa chaân thöïc cuûa taïo vaät vaø hoaït ñoäng ñeå laøm cho noù neân moät "nôi cö truù an bình".

Theo yù nghóa naøy, Thaùnh Phaoloâ coù theå noùi raèng taïo vaät ñang reân xieát vaø ñôïi chôø vieäc toû hieän cuûa con caùi Thieân Chuùa. Chæ khi naøo con ngöôøi, ñöôïc soi ñoäng bôûi Thaùnh Linh, nhaän bieát chính mình laø moät ngöôøi con cuûa Thieân Chuùa trong Ñöùc Kitoâ vaø nhìn taïo vaät vôùi moät tình caûm huynh ñeä, toaøn theå vuõ truï môùi coù theå ñöôïc giaûi cöùu vaø chuoäc laïi theo döï aùn thaàn linh.

5 - Taùc duïng cuûa nhöõng suy tö naøy thaät laø an uûi: Thaùnh Linh laø nieàm hy voïng ñích thöïc cuûa theá giôùi. Ngaøi chaúng nhöõng laøm vieäc nôi coõi loøng con ngöôøi, nôi Ngaøi cho hoï ñöôïc tham döï vaøo moái lieân heä con caùi nhö Chuùa Gieâsu Kitoâ soáng vôùi Chuùa Cha, maø coøn thaêng hoùa vaø laøm hoaøn haûo caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi trong theá giôùi naøy nöõa.

Nhö Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II daïy, hoï "phaûi ñöôïc thanh taåy vaø hoaøn haûo bôûi Thaäp Giaù vaø Cuoäc Phuïc Sinh cuûa Chuùa Kitoâ. Ñöôïc cöùu chuoäc bôûi Chuùa Kitoâ vaø ñöôïc trôû neân taïo vaät môùi bôûi Thaùnh Linh, con ngöôøi coù theå, thaät ra hoï phaûi, yeâu meán nhöõng söï vaät do Thieân Chuùa taïo thaønh: chính bôûi Thieân Chuùa maø hoï ñaõ nhaän ñöôïc chuùng, vaø chính vì chuùng ñeán töø baøn tay Thieân Chuùa maø hoï phaûi coi soùc vaø baûo trì chuùng. Con ngöôøi caùm ôn vò aân nhaân thaàn linh cuûa mình veà taát caû nhöõng söï vaät naøy, hoï söû duïng chuùng vaø höôûng duøng chuùng theo tinh thaàn ngheøo khoù vaø töï do: nhö theá laø hoï trôû thaønh moät sôû vaät ñích thöïc cuûa theá giôùi, nhö theå khoâng coù gì maø laïi coù moïi söï: 'Taát caû (moïi söï) laø cuûa anh em; anh em laø cuûa Ñöùc Kitoâ; vaø Ñöùc Kitoâ laø cuûa Thieân Chuùa' (1Cor.3:22-23)" (Hieán Cheá Gaudium et Spes, ñoaïn 37).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page