Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 84 (Thöù Tö ngaøy 5-4-2000)

Vieäc Nhaäp Theå toû hieän
vinh quang Ba Ngoâi Thieân Chuùa

1- "Moät nguoàn maïch vaø moät goác reã, moät hình theå chieáu toûa aùnh quang tam dieän. Töø nhöõng taàng saâu thaúm raïng ngôøi cuûa Ngoâi Cha böøng leân quyeàn löïc cuûa Ngoâi Con, moät söï khoân ngoan ñaõ taïo döïng neân toaøn theå theá gian, moät hoa traùi ñöôïc haï sinh töø cung loøng cuûa Ngoâi Cha! Vaø ôû ñoù loùe leân aùnh saùng hieäp nhaát Thaùnh Linh". Synesius of Cyrene ñaõ haùt nhö vaäy trong Baûn Thaùnh Ca II töø ñaàu theá kyû thöù naêm, khi kính möøng Ba Ngoâi thaàn linh, duy nhaát veà nguoàn goác vaø tam dieän trong vinh quang, vaøo luùc raïng ñoâng cuûa moät ngaøy môùi. Söï thaät naøy veà moät vò Thieân Chuùa duy nhaát coù Ba Ngoâi baèng nhau vaø bieät phaân khoâng ñöôïc suy giaûm xuoáng thaønh moät söï thaät veà taàng trôøi; khoâng theå coi söï thaät aáy, nhö theo giaû thieát cuûa trieát gia Kant, laø moät thöù "ñònh lyù toaùn hoïc veà taàng trôøi" chaúng coù moät lieân heä gì vôùi ñôøi soáng con ngöôøi.

 2- Thaät vaäy, nhö chuùng ta ñaõ nghe Thaùnh Kyù Luca trình thuaät, vinh quang cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa trôû neân hieän thöïc trong thôøi gian vaø khoâng gian, cuõng nhö ñöôïc theå hieän nôi Chuùa Gieâsu, nôi vieäc Nhaäp Theå vaø ñôøi soáng cuûa Ngöôøi. Thaùnh Luca giaûi thích vieäc ñaàu thai cuûa Ñöùc Kitoâ thöïc söï theo chieàu höôùng cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa, nhö ñöôïc chöùng thöïc bôûi nhöõng lôøi thieân thaàn noùi vôùi Meï Maria trong moät ngoâi nhaø taàm thöôøng ôû thoân Nazareùt xöù Galileâa, moät ngoâi nhaø ñöôïc khaûo coå hoïc khaùm phaù thaáy. Söï hieän dieän thaàn linh sieâu vieät aáy ñöôïc saùng toû qua lôøi thieân thaàn Gabieân loan baùo: Chuùa laø Thieân Chuùa - qua Meï Maria cuõng nhö nôi gioøng doõi Ñavít - ñaõ ban Con mình cho theá gian: "Coâ seõ thuï thai vaø sinh moät con trai, roài coâ ñaët teân cho Ngöôøi laø Gieâsu. Ngöôøi seõ neân cao troïng vaø seõ ñöôïc goïi laø Con Ñaáng Toái Cao; Chuùa laø Thieân Chuùa seõ ban cho Ngöôøi ngoâi baùu Ñavít toå phuï cuûa Ngöôøi" (Lk 1:31-32).

 3- ÔÛ ñaây chöõ "con" coù hai yù nghóa, vì moái lieân heä con caùi vôùi Cha treân trôøi vaø vôùi meï döôùi ñaát ñöôïc lieân keát vôùi nhau chaët cheõ nôi Ñöùc Kitoâ. Theá nhöng Chuùa Thaùnh Linh cuõng thoâng phaàn vaøo bieán coá Nhaäp Theå nöõa, moät bieán coá thöïc söï ñaõ ñöôïc Ngaøi taùc ñoäng laøm cho vieäc ñaàu thai trôû thaønh ñoäc nhaát voâ nhò vaø baát khaû taùi dieãn: "Thaùnh Linh seõ ñeán vôùi coâ vaø quyeàn pheùp Ñaáng Toái Cao seõ bao phuû coâ; bôûi theá con treû do coâ sinh ra seõ ñöôïc goïi laø thaùnh, laø Con Thieân Chuùa" (Lk 1:35). Nhöõng lôøi cuûa thieân thaàn gioáng nhö moät Kinh Tin Kính vaén goïn laøm saùng toû caên tính cuûa Ñöùc Kitoâ trong moái lieân heä vôùi caùc Ngoâi khaùc trong Ba Ngoâi. Ñoù laø ñöùc tin nhaát trí cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc Thaùnh Luca cho thaáy ôû vaøo luùc môû maøn cho thôøi ñieåm cöùu ñoä ñaõ ñeán hoài vieân maõn: Ñöùc Kitoâ laø Con Ñaáng Toái Cao, laø Ñaáng Cao Caû, laø Ñaáng Thaùnh, laø Vua, laø Ñaáng Haèng Höõu, Ñaáng ñöôïc ñaàu thai hoùa thaønh nhuïc theå do bôûi quyeàn pheùp Thaùnh Linh. Bôûi theá, Thaùnh Gioan sau naøy ñaõ vieát trong Böùc Thö Thöù Nhaát cuûa mình raèng: "Khoâng ai choái boû Con maø laïi coù Cha. Ai tuyeân xöng Con thì cuõng coù Cha vaäy" (1Jn 2:23).

 4- ÔÛ taâm ñieåm cuûa ñöùc tin chuùng ta laø maàu nhieäm Nhaäp Theå, moät bieán coá toû hieän vinh quang cuûa Ba Ngoâi cuõng nhö cho thaáy tình yeâu cuûa Ba Ngoâi ñoái vôùi chuùng ta: "Vaø Lôøi ñaõ hoùa thaønh nhuïc theå vaø ôû giöõa chuùng ta… chuùng ta ñaõ ñöôïc thaáy vinh hieån cuûa Ngöôøi" (Jn 1:14). "Thieân Chuùa yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con duy nhaát cuûa Ngaøi" (Jn 3:16). "Tình yeâu cuûa Thieân Chuùa ñaõ toû hieän nôi chuùng ta ôû choã Thieân Chuùa ñaõ sai Con duy nhaát cuûa Ngaøi vaøo theá gian, ñeå chuùng ta nhôø Ngöôøi maø ñöôïc soáng" (1Jn 4:9). Qua nhöõng lôøi cuûa Thaùnh Gioan naøy, chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc vieäc toû hieän vinh quang cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa nôi bieán coá Nhaäp Theå khoâng phaûi laø moät caùi chôùp cuûa aùnh saùng laøm bieán tan boùng toái trong choác laùt, maø laø moät maàm moáng cuûa söï soáng thaàn linh vónh vieãn ñöôïc gieo trong theá gian cuõng nhö trong coõi loøng con ngöôøi.

 Tieâu bieåu nhaát cho yù nghóa naøy laø caâu Thaùnh Phaoloâ vieát trong Thö göûi giaùo ñoaøn Galata: "Ñeán thôøi gian vieân troïn, Thieân Chuùa ñaõ sai Con Ngaøi sinh ra bôûi moät ngöôøi nöõ, sinh ra theo leà luaät ñeå cöùu nhöõng ai thuoäc veà leà luaät, nhôø ñoù chuùng ta ñöôïc ôn laøm nghóa töû. Vì anh em laø con caùi neân Thieân Chuùa ñaõ sai Thaàn Linh cuûa Con ñeán vôùi loøng anh em maø keâu leân 'Abba, Thöa Cha!' Vaäy nhôø Thieân Chuùa anh em khoâng coøn laø noâ leä nöõa maø laø con caùi, vaø neáu laø con caùi thì anh em cuõng laø keû thöøa töï" (Gal 4:4-7; cf. Rm 8:15-17). Nhö theá Cha, Con vaø Thaàn Linh ñeàu hieän dieän vaø chuû ñoäng nôi bieán coá Nhaäp Theå ñeå ñem chuùng ta vaøo söï soáng cuûa mình. Coâng Ñoàng Chung Vaticanoâ II nhaán maïnh raèng: "Taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc keâu goïi ñeå ñöôïc hieäp nhaát vôùi Ñöùc Kitoâ, Ñaáng laø aùnh saùng theá gian, Ñaáng maø chuùng ta coù töø Ngöôøi, soáng nhôø Ngöôøi, vaø höôùng veà Ngöôøi" (Hieán Cheá AÙnh Saùng Muoân Daân, 3). Thaùnh Cyprianoâ cuõng noùi, coäng ñoàng con caùi Thieân Chuùa laø "moät daân ñöôïc hieäp nhaát vôùi Cha, Con vaø Thaùnh Thaàn" (De Dom Orat., 23).

 5- "Nhaän bieát Thieân Chuùa vaø Con Ngaøi laø chaáp nhaän maàu nhieäm hieäp thoâng yeâu thöông cuûa Cha, Con vaø Thaùnh Thaàn baèng ñôøi soáng rieâng cuûa mình, moät cuoäc soáng ngay töø baây giôø ñaõ höôùng ñeán söï soáng tröôøng sinh, vì cuoäc soáng aáy thoâng phaàn vaøo söï soáng cuûa Thieân Chuùa. Theá neân, söï soáng tröôøng sinh laø söï soáng cuûa chính Thieân Chuùa ñoàng thôøi cuõng laø söï soáng cuûa con caùi Thieân Chuùa. Khi taâm nieäm chaân lyù vöôït quaù loøng mong öôùc vaø khoân taû ñöôïc toû cho chuùng ta nôi Chuùa Kitoâ naøy, caùc tín höõu khoâng khoûi luoân luoân laï luøng bôõ ngôõ vôùi loøng caûm meán khoâng cuøng" (Thoâng Ñieäp Phuùc AÂm Söï Soáng, 37-38).

 Vôùi noãi ngôõ ngaøng vaø chaáp nhaän naøy, chuùng ta phaûi toân thôø maàu nhieäm Thieân Chuùa Ba Ngoâi "laø maàu nhieäm chính yeáu cuûa ñöùc tin vaø ñôøi soáng Kitoâ giaùo. Ñoù laø maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa nôi chính mình Ngaøi. Bôûi theá ñoù cuõng laø nguoàn maïch cuûa taát caû moïi maàu nhieäm ñöùc tin khaùc, laø aùnh saùng chieáu soi caùc maàu nhieäm ñöùc tin naøy" (Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, 234).

 Nôi maàu nhieäm Nhaäp Theå, chuùng ta chieâm ngaém tình yeâu Ba Ngoâi Thieân Chuùa ñöôïc maïc khaûi nôi Chuùa Gieâsu, moät tình yeâu khoâng dính lieàn vôùi voøng haøo quang tuyeät haûo saùng ngôøi vinh quang, maø laø chieáu saùng nôi nhuïc theå loaøi ngöôøi cuõng nhö nôi lòch söû loaøi ngöôøi; noù thaám nhaäp vaøo con ngöôøi, taân sinh con ngöôøi thaønh moät ngöôøi con trong Ngoâi Con. Vì lyù do naøy, nhö Thaùnh Ireâneâoâ môùi noùi, vinh quang cuûa Thieân Chuùa ñoù laø con ngöôøi soáng ñoäng: "Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei". Hoï ñöôïc nhö theá khoâng phaûi chæ vì söï soáng theå lyù cuûa hoï, maø ñaëc bieät vì "söï soáng cuûa con ngöôøi laø ôû choã chieâm ngaém Thieân Chuùa" (Addversus Heareses IV, 20, 7). Vaø thaáy Thieân Chuùa töùc laø ñöôïc bieán ñoåi trong Ngaøi: "Chuùng ta seõ gioáng nhö Ngaøi, vì chuùng ta seõ thaáy Ngaøi nhö Ngaøi laø" (1Jn 3:2).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page