Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 94 (Thöù Tö ngaøy 5-7-2000)

Thieân Chuùa luoân tìm kieám con ngöôøi

1- Trong Thö göûi giaùo ñoaøn Roâma, Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà ñaõ trích laïi moät lôøi tieân tri laïluøng töø Saùch Isaia (x. 65:1), lôøi Thieân Chuùa phaùn qua cöûa mieäng cuûa vò ngoân xöù laø: "Nhöõng ngöôøi khoâng tìm kieám Ta ñaõ thaáy ñöôïc Ta; Ta ñaõ toû mình ra cho nhöõng ai khoâng yeâu caàu Ta" (Rm 10:20). Theá neân, sau khi suy nieäm veà vinh quang cuûa Ba Ngoâi ñöôïc toû hieän trong vuõ truï vaø lòch söû ôû nhöõng baøi giaùo lyù tröôùc, giôø ñaây chuùng ta baét ñaàu moät cuoäc haønh trình höôùng noäi, baèng caùch khaùm phaù nhöõng ñöôøng loái nhieäm maàu Thieân Chuùa duøng trong vieäc tìm ñeán gaëp gôõ con ngöôøi ñeå chia seû söï soáng vaø vinh quang cuûa Ngaøi. Vì Thieân Chuùa yeâu thöông taïo vaät ñöôïc döïng neân theo hình aûnh Ngaøi vaø töông töï nhö Ngaøi, nhö vò muïc töû öu aùi trong duï ngoân chuùng ta vöøa ñoïc (x Lk 15:4-7), maø Ngaøi khoâng bao giôø thoâi tìm kieám taïo vaät, cho duø hoï coù toû ra hôø höõng laïnh luøng hay thaäm chí toû ra thuø gheùt söï soáng thaàn linh, nhö con chieân laïc ñaøn luaån quaån ôû nhöõng ngoõ cuït hieåm ngheøo ñi chaêng nöõa.

 2- Ñöôïc Thieân Chuùa theo ñuoåi, con ngöôøi ñaõ caûm thaáy vieäc Ngaøi hieän dieän, ñaõ ñöôïc doïi saùng treân ñoâi vai vaø ñaõ nghe thaáy moät tieáng goïi xa xaêm. Nhôø ñoù, chính hoï baét ñaàu ñi tìm kieám Thieân Chuùa laø Ñaáng kieám tìm hoï, ôû choã, hoï ñi tìm kieám vì ñöôïc kieám tìm, toû loøng yeâu thöông vì ñöôïc thöông yeâu. Hoâm nay, chuùng ta baét ñaàu truy luøng daáu veát lieân quan ñeán cuoäc giao tieáp höùng khôûi giöõa vieäc Thieân Chuùa taùc ñoäng vôùi vieäc con ngöôøi ñaùp öùng. Thaät vaäy, caûm nghieäm naøy cuõng ñöôïc thaáy aâm vang nôi moät thöù tieáng noùi beân ngoaøi Kitoâ giaùo, moät daáu hieäu noùi leân cho thaáy öôùc voïng phoå quaùt nôi con ngöôøi muoán nhaän bieát Thieân Chuùa vaø muoán höôûng laõnh loøng töø aùi cuûa Ngaøi. Ngay caû keû thuø cuûa daân Yeán Duyeân trong Kinh Thaùnh laø vua Nebuchadnezzar cai trò ñeá quoác Babylon ñi nöõa, ngöôøi ñaõ phaù huûy thaønh thaùnh Gieârusalem naêm 587-586 BC, cuõng thaân thöa vôùi Thaàn Linh baèng nhöõng lôøi sau ñaây: "Laïy Chuùa, khoâng coù Ngaøi thì vua chuùa, thaønh phaàn Ngaøi yeâu thöông vaø goïi ñích danh seõ laø caùi thöù gì? Hoï laøm sao coù theå soáng toát laønh tröôùc nhan Ngaøi? Ngaøi chi phoái danh hieäu cuûa hoï, Ngaøi daãn ñöa hoï theo ñöôøng ngay neûo chính! ... OÂi laïy Chuùa, nhôø aân hueä cuûa mình, Ngaøi roäng raõi chia seû vôùi moïi ngöôøi, söï uy nghi cao caû cuûa Ngaøi trôû thaønh tình thöông vaø Ngaøi laøm cho hoï coù loøng kính sôï thaàn tính cuûa Ngaøi. Xin ban cho toâi nhöõng gì laø thieän haûo tröôùc nhan Chuùa, vì Ngaøi ñaõ hình thaønh söï soáng cuûa toâi!" (x G. Pettinato, Babilonia, Milan 1994, trang 182).

 3- Anh em Hoài Giaùo cuûa chuùng ta cuõng dieãn taû moät nieàm tin töông töï nhö vaäy, baèng vieäc thöôøng xuyeân laäp laïi trong caû ngaøy soáng cuûa mình lôøi nguyeän caàu môû ñaàu Kinh Coran, cuõng chính laø lôøi nguyeän chuùc tuïng ñöôøng loái cuûa Thieân Chuùa, "Chuùa cuûa Taïo Thaønh, Ñaáng Caûm Thöông, Ñaáng Thöông Xoùt", daãn daét nhöõng ai Ngaøi tuoân ñoå aân suûng cuûa Ngaøi xuoáng cho.

 Truyeàn thoáng Thaùnh Kinh lôùn ñaõ ñaëc bieät gôïi yù cho tín höõu bieát thöôøng xuyeân keâu xin Thieân Chuùa ban cho mình aùnh saùng vaø söùc maïnh caàn thieát ñeå haønh thieän. Bôûi theá, taùc giaû Thaùnh Vònh ñaõ nguyeän caàu trong Thaùnh Vònh 119 laø: "OÂi Chuùa, xin höôùng daãn toâi theo ñöôøng neûo cuûa nhöõng gì Ngaøi chæ thò, ñeå toâi tuaân giöõ chuùng moät caùch chính xaùc. Xin haõy ban cho toâi nhaän thöùc, ñeå toâi tuaân haønh luaät Chuùa vaø heát loøng gìn giöõ noù. Xin haõy daãn toâi theo con ñöôøng cuûa nhöõng gì Chuùa truyeàn daïy, vì noù laøm cho toâi vui thoûa... Xin haõy che khuaát maét toâi khoûi nhöõng gì hö aûo; xin haõy ban cho toâi söï soáng nhôø ñöôøng neûo cuûa Chuùa" (caùc caâu 33-35, 37).

 4- Nhö theá, theo caûm nghieäm phoå quaùt veà ñaïo giaùo, nhaát laø theo nhöõng gì ñöôïc Thaùnh Kinh truyeàn ñaït, chuùng ta thaáy ñöôïc caùi nhaän thöùc veà chuû quyeàn cuûa Thieân Chuùa trong vieäc Ngaøi tìm kieám con ngöôøi ñeå daãn hoï vaøo laõnh giôùi aùnh saùng vaø maàu nhieäm cuûa Ngaøi. Töø ban ñaàu ñaõ coù Lôøi, Ñaáng phaù vôõ caùi thinh laëng cuûa hö khoâng, moät vieäc laøm "hoàng aân" cuûa Thieân Chuùa (Lk 2:14), Ñaáng khoâng bao giôø boû rôi nhöõng ai Ngaøi ñaõ taïo döïng neân. Vieäc khôûi ñaàu tuyeät ñoái naøy chaéc chaén khoâng loaïi tröø nhu caàu caàn coù taùc ñoäng cuûa con ngöôøi hay vieäc ñoøi hoûi con ngöôøi phaûi ñaùp öùng; con ngöôøi ñöôïc keâu goïi ñeå laøm cho mình ñöôïc Thieân Chuùa chaïm tôùi cuõng nhö ñeå môû cöûa cuoäc ñôøi mình cho Ngaøi vaøo, song hoï cuõng coù khaû naêng phuû nhaän nhöõng lôøi môøi goïi aáy. Veà vaán ñeà naøy, Saùch Khaûi Huyeàn ñaõ ñaët nhöõng lôøi laï luøng sau ñaây vaøo mieäng löôõi Chuùa Kitoâ: "Naøy Ta ñöùng ôû cöûa maø goõ; ai nghe tieáng Ta vaø môû cöûa ra, Ta seõ vaøo aên uoáng vôùi hoï, vaø hoï seõ ôû cuøng Ta" (Rev 3:20). Neáu Chuùa Kitoâ khoâng haønh trình treân nhöõng con ñöôøng theá gian naøy thì chuùng ta seõ bò leû loi nôi nhöõng chaân trôøi haïn heïp. Chöa heát, chuùng ta coøn phaûi môû cuûa ra cho Ngaøi nöõa, ñeå chuùng ta coù theå ôû vôùi Ngaøi nôi baøn tieäc cuûa chuùng ta trong moái hieäp thoâng söï soáng vaø yeâu thöông.

 5- Cuoäc haønh trình hoäi ngoä giöõa Thieân Chuùa vaø con ngöôøi ñöôïc toû hieän döôùi baûng hieäu yeâu thöông. Moät ñaøng, tình yeâu thaàn linh cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa ñi tröôùc chuùng ta, vaây boïc chuùng ta vaø lieân læ môû ñöôøng cho chuùng ta tieán veà nhaø Cha. ÔÛ ñoù, Chuùa Cha ñang chôø ñôïi ñeå aáp uû chuùng ta, nhö trong duï ngoân cuûa Phuùc AÂm veà “ngöôøi con hoang ñaøng”, ñuùng hôn veà "Ngöôøi Cha xoùt thöông" (x Lk 15:11-32). Ñaøng khaùc, chuùng ta cuõng caàn phaûi coù tình yeâu huynh ñeä nhö laø vieäc ñaùp öùng tình yeâu Thieân Chuùa, ôû choã, nhö Thaùnh Gioan keâu goïi chuùng ta trong Böùc Thö Thöù Nhaát cuûa ngaøi: "Neáu Thieân Chuùa yeâu thöông chuùng ta nhö vaäy, chuùng ta cuõng phaûi yeâu thöông laãn nhau nöõa... Thieân Chuùa laø tình yeâu, neân ai ôû trong tình yeâu laø ôû trong Thieân Chuùa vaø Thieân Chuùa ôû trong hoï" (1Jn 4:11,16). Ôn cöùu ñoä, söï soáng vaø hoan laïc tröôøng sinh naåy nôû töø moái oâm aáp yeâu thöông thaàn linh vaø loaøi ngöôøi naøy.
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page